(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Kilo įtarimų dėl direktoriaus žmonos įdarbinimo

2017 m. rugsėjo 9 d.
Loreta RIPSKYTĖ

Jo­niš­kio ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja krei­pė­si į Vy­riau­sią­ją tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ją, kad iš­siaiš­kin­tų, ar sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas ga­li­mai ne­pa­žei­dė Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo, kai jo žmo­na įsi­dar­bi­no di­rek­to­riaus at­sto­vau­ja­mo­je sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė­je.

loretar@skrastas.lt

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ai­va­ro Rud­nic­ko žmo­na Do­vi­lė Rud­nic­kie­nė UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ įsi­dar­bi­no nuo šių me­tų lie­pos mė­ne­sio. Apie esa­mą lais­vą dar­bo vie­tą ne­bu­vo skelb­ta bend­ro­vės sve­tai­nė­je, tai­gi, vie­šai ne­bu­vo ži­no­ma.

To­dėl opo­zi­ci­ja – Dar­bo par­ti­jos at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­čiu­lis, Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos na­rės Ni­jo­lė Va­luc­kie­nė ir Ri­man­tė Mi­siū­nie­nė bei Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos at­sto­vas Ed­mun­das Ber­no­tas – da­ro prie­lai­dą, kad eta­tas ga­lė­jo bū­ti su­kur­tas pa­si­nau­do­jant tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi ir par­tiš­ku­mu. Ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas, ir „Jo­niš­kio van­de­nų“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius pri­klau­so tai pa­čiai ra­jo­ne val­dan­čia­jai Li­be­ra­lų są­jun­gai.

Be to, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas yra sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos įga­lio­tas at­sto­vau­ti UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“. Opo­zi­ci­ja tei­gia, kad ga­lė­jo bū­ti pa­žeis­tas Vie­šų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mas.

Pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Rud­nic­kas sa­kė ne­ma­tan­tis jo­kio ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, ka­dan­gi jo žmo­na bend­ro­vė­je yra ei­li­nė dar­buo­to­ja, neu­ži­ma va­do­vau­jan­čių pa­rei­gų. Be to, ji yra įgi­ju­si aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, ma­gist­ro laips­nį au­di­to sri­ty­je ir pa­gal rei­ka­la­vi­mus pa­rei­gy­bei – kont­ro­lie­rei – ne­tgi tu­ri dau­giau pri­va­lu­mų nei jų rei­kia.

Tą pa­tį pa­tvir­ti­no ir UAB „Jo­niš­kio van­de­nys“ di­rek­to­rius Rai­mun­das Tiš­ke­vi­čius. Pa­sak jo, kont­ro­lie­rės pa­rei­gas uži­man­čiam as­me­niui bū­tų pa­ka­kę ir vi­du­ri­nio iš­si­la­vi­ni­mo. Ta­čiau rei­kė­jo as­mens, ku­ris mo­kė­tų dirb­ti su bu­hal­te­ri­nė­mis pro­gra­mo­mis, bend­rau­tų su klien­tais. Ga­li­mų dar­buo­to­jų bu­vo ieš­ko­ma tei­rau­jan­tis Dar­bo bir­žo­je. D. Rud­nic­kie­nė užė­jo pa­ti, ieš­ko­da­ma dar­bo.

Pa­pil­do­mo kont­ro­lie­riaus eta­to rei­kė­jo, ka­dan­gi au­gant abo­nen­tų skai­čiui di­dė­ja „Jo­niš­kio van­de­nų“ dar­bo apim­tys, be to, šiuo me­tu vie­na dar­buo­to­ja yra vai­ko au­gi­ni­mo ato­sto­go­se.

Au­to­rės nuo­tr.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ai­va­ras Rud­nic­kas sa­kė ne­ma­tan­tis jo­kio ga­li­mo in­te­re­sų konf­lik­to, ka­dan­gi jo žmo­na bend­ro­vė­je yra ei­li­nė dar­buo­to­ja, neu­ži­ma va­do­vau­jan­čių pa­rei­gų.

Pa­sak „Jo­niš­kio van­de­nų“ va­do­vo Rai­mun­do Tiš­ke­vi­čiaus, pa­pil­do­mo kont­ro­lie­riaus eta­to rei­kė­jo, ka­dan­gi au­gant abo­nen­tų skai­čiui di­dė­ja „Jo­niš­kio van­de­nų“ dar­bo apim­tys.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (22)

Ir, 2017-09-10 16:56
Gataučiu mokykloje tas pats, saviškiu gūžta.

Lina, 2017-09-10 16:17
Ar tik vienoj liberalu vadovaujamoj istaigoj savus be konkursu prima? Vienoj liberalo mokykloj dar idomesni idarbinimai....

Nesvarbu, 2017-09-10 14:20
Kokio kontrolieriaus etato reikejo nebejuokinkit?! Tiesiog geda net abonentinio skyriui nebuvo pranesta kad ateis nauja darbuotoja. Kai perkunas is giedro dangaus. Dar reikia paklausti su kokiu atlyginimu atejo tikrai ne uzminimuma dirba. Ir ponuai iskart buvo nupirktas darbo stalas naujas kompiuteris nauja kede, betruksta tik lektuvo kad iki miesto but lengviau nuskrist. Kiek girdejau kad ta pacia duena prieme ir atlyginina ismokejo. Direktoriui geda turetu but pries savo darbuotojus.

Nesuprantantis, 2017-09-10 09:51
Visi kas neturite darbo kreipkites i Joniskio vandenu direktoriu ir busit idarbinti... Vyrai nejuokinkit visuomenes su savo kvailais ir juokingais pasiteisinimais...Visuomenes su tokiais pasiteisinimais neapgausit. Negrazu oi kaip negrazu...

Gabe, 2017-09-10 00:19
Visai sąžinės nebeturi, kaip ji ten dirba kad pastovei mieste trinasi, turbūt laisvu etatu varo, juk Rudnicko žmona 😠

Sonata, 2017-09-10 00:15
Aš gal ir norėjau ten dirbti bet nežinojau kad laisva darbo vieta, tai ponas Rudnickai kaip įkišot savo bobse 😣

Daiva, 2017-09-09 20:38
Negi ir Joniškyje nuotoliniu būdu jau galima dirbti? Pirmakart girdžiu, kad Rudnickiene dirba, nes dažnai vienoj parduituvėj sutinku. Gal kontroliuoja ka nors?

Juozas, 2017-09-09 20:29
Baisu kas dedasi tame Joniskyje. Visur taip ir kyso liberalu ir socialdemokratu ausys.

Seselė, 2017-09-09 20:14
Būtų darbo nuėjus į ligoninę ieškoti, būtų gydytoja dirbus:)

Juozas, 2017-09-09 20:14
Baisu kas dedasi tame Joniskyje. Visur taip ir kyso liberalu ir socialdemokratu ausys.

Rodomi komentarai nuo 11 iki 20. Iš viso: 22

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 22
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas