(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Įvykiai, aktualijos

Savivaldybės darbuotojo „performansas“ ant grindų

2017 m. rugsėjo 12 d.

Šeš­ta­die­nio vi­dur­die­nį Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sios pa­ro­dos ir dai­lės al­bu­mo pri­sta­ty­mo me­tu, dar ne­pa­si­bai­gus ren­gi­niui, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir pa­vel­do­sau­gos sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tas ir ak­ty­vus Šiau­lių me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko rė­mė­jas ar­chi­tek­tas gu­lė­jo ant grin­dų.

Ša­lia sto­vė­ję žmo­nės svarstė, gal jis „pa­dau­gi­no“? Kai ku­rie priė­jo pa­klaus­ti, kas nu­ti­ko. Va­kar vyr. specialistas „Šiau­lių kraš­tui“ neat­sa­kė, ar bu­vęs blai­vus, bet ti­ki­no sie­kęs fo­tog­ra­fų dė­me­sio ir at­li­kęs so­cia­li­nį ty­ri­mą.

– Ko­dėl gu­lė­jo­te ant grin­dų ren­gi­nio me­tu?

– Ne­ga­li­ma gu­lė­ti?

– Ren­gi­nys vie­šas, dar ne­pa­si­bai­gęs, o jūs gu­li­te. Ko­dėl?

– Ten bu­vo la­bai daug fo­tog­ra­fų.

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– Ką reiš­kia blai­vus?

– Ar bu­vo­te blai­vus, kai taip el­gė­tės?

– (At­si­dūs­ta – red.pa­st.) Ko­kiu klau­si­mu to klau­sia­te?

– Esa­te Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

– Da­bar esu Sa­vi­val­dy­bė­je, šeš­ta­die­nį lais­vu lai­ku bu­vau.

– Vis dėl to, ko­dėl ten gu­lė­jo­te?

– La­bai no­rė­jau fo­tog­ra­fų dė­me­sio, no­rė­jau, kad nu­fo­tog­ra­fuo­tų. Gal­vo­jau, gal kas nors prieis, pa­si­tei­raus, gal žmo­gui blo­gai, gal kaž­ką skau­da, gal dar kaž­ką. Bet nie­kam šiais lai­kais so­cia­li­niai rei­ka­lai nė­ra įdo­mūs.

Kai šyp­sau­si ir mai­vau­si, ta­da vis­kas ge­rai, fo­tog­ra­fuo­ja. Bet iš so­cia­li­nės pu­sės, mies­te yra tiek žmo­nių, ku­riems blo­gai. Ne­se­niai bu­vo par­kri­tęs žmo­gus, o nie­kas ne­krei­pia dė­me­sio į tai. Kas per vi­suo­me­nė, kur mes ei­nam?

Ren­ku me­džia­gą ir jau daug me­tų. La­bai už­sii­mu so­cia­li­nė­mis pro­ble­mo­mis. Kiek ma­no ren­gi­nių ir pa­ro­dų apie tai pa­da­ry­ta. Ku­rį lai­ką bu­vau ap­sto­jęs, bet, pa­gal­vo­jau, vėl rei­kia prie to grįž­ti.

– Ko­dėl eks­pe­ri­men­tui pa­si­rin­ko­te bū­tent šią pa­ro­dą? At­ro­do ne­pa­gar­bu.

– Pa­ban­dy­ki­te ana­li­zuo­ti ki­tus ra­kur­sus šio rei­ka­lo. Pa­bė­ki­te nuo sa­vo ste­reo­ti­pų. Gai­la, neį­ra­ši­nė­ju mū­sų po­kal­bio, gal jūs įra­šą duo­tu­mėt? Pa­nau­do­čiau me­ni­nei ak­ci­jai. Skam­bi­na žur­na­lis­tas ir pir­mas klau­si­mas apie blai­vu­mą, o ne sa­vi­jau­tą žmo­gaus.

Al­ko­ho­lis – skau­di vi­suo­me­nės pro­ble­ma, ar jūs ne­ma­no­te, kad tai yra nor­ma­lu? Aiš­ku, vi­so­kie kar­baus­kiai ban­do da­bar drau­di­mais iš­spręs­ti, bet rei­kė­tų į tai rea­guo­ti per žmo­giš­ką­jį fak­to­rių.

– Ar šiuo me­tu esa­te blai­vus?

– Atei­kit, pa­tik­rin­kit.

Kal­bė­jo­si Dau­man­tė BA­RA­NAUS­KAI­TĖ

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.

Šiau­lių dai­lės ga­le­ri­jo­je vy­ku­sio ren­gi­nio me­tu, sa­lės kam­pe, gu­lė­jo Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jas.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (43)

eik dirbti savo darbo, 2017-09-12 17:00
Nori daryti perforMANsus - būk meninykas su patentu.
Jei vis dėlto esi valstybės tarnautojas - paisyk darbo etikos kodekso (deja, jis galioja ir šeštadieniais ar švenčių metu). Žmogau, reikia turėti sveikos nuovokos kas esi ir kokias asociacijas sukeli, kur gali krėsti šposus, o kur ne. Įsivaizduoju kaip atrodytų, tarkime, Prezidentė taip gulinti su kokia nors "socialine akcija".

Bet ko norėti, koks meras, tokie ir susodinti S-A-V-I ir lojalūs pavaldiniai.
Dieve, Dieve, ar ne gėda Artūrai?

Edvardas, 2017-09-12 15:36
antrasis. Valdovų Rūmuose visad būdavo juokdarių.

nuliui, 2017-09-12 15:02
apie parodą rašoma kitame tekste, pasidarykit; čia gi ne paroda - perfomansas

nuliui, 2017-09-12 14:58
Jūs idealistas. Kriterijus, pagal kurį vertinamas menininkas XXI a., kūrinių kaina rinkoje. Jei ji pakankama, aplink susikuria labiau nei pakankamas kritikų, vadybininkų, žurnalistų, juristų ir netgi žiūrovų/žinovų laukas. Kitu atveju - nelabai. Bet Šiauliams netgi tai negresia. Miestas per mažas ir poreikiai kuklesni. E.Juchnevičiui dar pasisekė - jo palikimu rūpinasi artimieji. Per paskutinius metus anapilin išėjo Tribandžiai, Martinioniai, Kasperavičiai, į Vilnių pasitraukė V. Trušys. Netektys? Šiauliams pofik. Šiauliams pofik jų pačių istorija, palikimas, o ir ateitis taip pat.

nulis, 2017-09-12 14:06
Dar XIX a.pradžioje rašytojas Oskaras Vaildas šaipėsi iš žiniasklaidos, kuri menininką vertina pagal kaklaraiščio spalvą ar miegamojo partnerį.
Tikiu, kad paroda šito dienraščio puslapiuose bus išanalizuota ir įvertinta meno kritikų ar bent jau meną suprantančių žurnalistų, nes iš tiesų gaila, kai iš menininkų parodos lieka tik toks vaizdelis.
Kita vertus, nejaugi aplink nebuvo nei vieno adekvataus žmogaus, kuris neadekvačiai besielgiantį vyruką palydėtų jei ne pro duris, tai bent į kokią nors pakampę,pusrūsį ar palėpę, idant šis ten pragulėtų kritinį laiką. Nejaugi iki kritimo kampe niekas nieko nepastebėjo?

Cha cha cha, 2017-09-12 13:59
koks meras, tokie ir patarėjai, padėjėjai...

lankomiausias, 2017-09-12 12:50
dažniausiai komentuojamas. Galima sakyti, kad Juchnevičiaus parodos atidarymas ir albumo pristatymas susilaukė skaitančios Šiaulių bendruomenės dėmesio. Galima įtarti, kad jei Laura savo kūrybos pristatyme būtų pasirodžiusi nuoga ar bent jau topless - komentarų skiltis lūžtų. Iš čia dvi išvados: menininkams reikia susirūpinti kuo IŠ TIESŲ patraukti liaudies dėmesį, arba liaudžiai vieną kartą susirūpinti kas mes esame. Gal dar ne vėlu. Nors, pasižiūrėjus į "Aušros" muziejaus "rūmus" Aušros alėjoje, Kultūros centrą toje pat gatvėje, keletą kartų pirktą ir parduotą, degusį , bet vis negriūnantį Frenkelio fabriko pastatą, žinomą "menų inkubatoriaus" pavadinimu, reikėtų įtarti, kad jau vėlu. Miesto gimtadienio proga gavom turgų centrinėje gatvėje, fejerverką prie ežero - iki kitų metų ir užteks kultūrinių pramogų.

tustybe, 2017-09-12 12:35
joks nepatarejas :) senai isejas :D :D neskaiciau viso straipsnio, bet is to kas parasyta suprantu kad neverta, tai tik kazkam palankus pezalai...... ŠK neprofesionalu...

Užjauskim, 2017-09-12 12:18
Vyrai nuolat skundžiasi, kad moterys juos atakuoja. Gyvas įrodymas, kad vyrai neatlaiko...

Už merą, 2017-09-12 11:49
Sustok praeivi, nusiimk kepurę, čia p. Visocko visuomeninis rėmėjas jį "parėmęs" atgulo.

Rodomi komentarai nuo 21 iki 30. Iš viso: 43

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 43
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas