(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sportas

Jauniai išsaugojo vietą Europos regbio elite

2017 m. rugsėjo 12 d.

Į eli­ti­nį Eu­ro­pos jau­nių (iki 18 me­tų) reg­bio-7 čem­pio­na­to di­vi­zio­ną pa­te­ku­si Lie­tu­vos rink­ti­nė šį sa­vait­ga­lį Vo­kie­ti­jo­je ga­lė­jo pa­jus­ti stip­riau­sių Se­no­jo že­my­no ko­man­dų ly­gį, bet su­ge­bė­jo įgy­ven­din­ti svar­biau­sią tiks­lą – iš­lik­ti aukš­čiau­sia­me di­vi­zio­ne.

Dėl 15-os vie­tos Eu­ro­pos čem­pio­na­te sek­ma­die­nį Lie­tu­vos reg­bi­nin­kai 19:14 (12:0) nu­ga­lė­jo Iz­rae­lio ko­man­dą, ku­ri iš­kri­to į že­mes­nį di­vi­zio­ną.

Lie­tu­viai sėk­min­gai pra­dė­jo rung­ty­nes ir po Dei­vi­do Vo­ra­šil­kos gra­žios ata­kos pa­si­spy­rus ka­muo­lį į prie­kį pir­ma­vo 5:0. Rea­li­za­ci­jos smū­gį pri­dė­jo Ma­tas Mie­žis. Pir­mo­jo kė­li­nio pa­bai­go­je lie­tu­vių pra­na­šu­mą pa­di­di­no San­ta­ras Kar­ny­tis.

D. Vo­ra­šil­ka ant­ra­ja­me kė­li­ny­je pel­nė dar 7 taš­kus ir lie­tu­vių pra­na­šu­mas ta­po so­li­dus – 19:0. Pa­si­nau­do­ję lie­tu­vių at­si­pa­lai­da­vi­mu, Iz­rae­lio reg­bi­nin­kai su­ren­gė dvi iš ei­lės re­zul­ta­ty­vias ata­kas ir skir­tu­mas su­ma­žė­jo iki 5 taš­kų (19:14). Ta­čiau nuo ga­li­mos dra­mos lie­tu­vius iš­gel­bė­jo pa­si­bai­gęs rung­ty­nių lai­kas. Lie­tu­vos jau­nių rink­ti­nė iš­ko­vo­jo svar­bią per­ga­lę ir ki­tais me­tais vėl ga­lės kau­tis su stip­riau­sio­mis Eu­ro­pos ko­man­do­mis.

Gru­pės eta­pe lie­tu­viai 0:24 pra­lai­mė­jo is­pa­nams, bet ant­ro­sio­se rung­ty­nė­se rim­tai ki­bo į at­la­pus Ita­li­jos rink­ti­nei, ku­riai nu­si­lei­do tik po la­bai at­kak­lios ko­vos 10:14. Vė­liau lie­tu­vai­čiai nie­ko ne­be­lė­mu­sio­se gru­pės rung­ty­nė­se 0:50 neat­si­lai­kė prieš vie­ną stip­riau­sių pa­sau­ly­je Ang­li­jos ko­man­dą.

Ko­vo­je dėl 9–16 vie­tų lie­tu­viai 5:17 pra­lai­mė­jo Vo­kie­ti­jos eki­pai ir 5:24 nu­si­lei­do mū­siš­kių klai­do­mis sėk­min­gai pa­si­nau­do­ju­siems Len­ki­jos reg­bi­nin­kams. Vis dėl­to svar­biau­sią tiks­lą lie­tu­viai pa­sie­kė nu­ga­lė­da­mi Iz­rae­lį.

Eu­ro­pos jau­nių čem­pio­nais ta­po Ai­ri­jos reg­bi­nin­kai, ku­rie fi­na­le po dra­ma­tiš­kos ko­vos 21:19 nu­ga­lė­jo pran­cū­zus. Ko­vo­je dėl bron­zos me­da­lių Ang­li­ja 24:12 įvei­kė Vel­są.

Reg­bis.lt inf.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas