(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pirmas puslapis

Šiaulių socdemai tapo mero sąjungininkais

2017 m. rugsėjo 9 d.
Rita ŽADEIKYTĖ

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­ga­liau išaiš­kė­jo tik­ro­ji ta­kos­ky­ra tarp val­dan­čio­sios dau­gu­mos ir opo­zi­ci­jos, ku­ri jau il­gą lai­ką bu­vo la­bi­li, lyg že­lė sau­lė­je, ir ne­da­vė ra­miai gy­ven­ti nei me­rui, nei ta­ry­bai. So­cial­de­mok­ra­tai, ga­vę vi­ce­me­ro po­stą bu­vu­siam ak­ty­viam opo­zi­cio­nie­riui Jus­ti­nui Sar­taus­kui, sa­vo bal­sa­vi­mu va­kar įro­dė, kad tam­pa me­ro są­jun­gi­nin­kais ir su­for­muo­ja stip­rią val­dan­čių­jų dau­gu­mą.

rita@skrastas.lt

Int­ri­ga – ant ne­ži­no­my­bės ri­bos

Li­kus vos ke­lioms mi­nu­tėms iki po­sė­džio pra­džios, kai Ta­ry­bos na­riai jau ren­gė­si sės­tis į sa­vo dar­bo vie­tas, ke­lioms mi­nu­tėms virš po­sė­džiui pir­mi­nin­kau­jan­čio sta­lo pa­lin­ko me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko ir vi­ce­me­ro Jus­ti­no Sar­taus­ko pa­kau­šiai. Po trum­po pa­si­ta­ri­mo vie­nas ki­tam link­te­lė­jo.

Pir­ma­sis po va­sa­ros ato­sto­gų mies­to ta­ry­bos po­sė­dis nu­si­ma­tė dar­bin­gas: dar­bot­var­kė­je gau­su tam­ses­niu šrif­tu pa­ryš­kin­tų opo­zi­ci­jos pa­sta­bų ir pa­siū­ly­mų.

Rim­ti gin­čai vy­ko ir ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se. Svar­biau­siais klau­si­mais me­ras pa­si­sa­kė ir at­ski­ruo­se vie­šuo­se pra­ne­ši­muo­se dar iki po­sė­džio die­nos.

Konf­ron­ta­ci­ja tarp me­ro po­zi­ci­jos ir opo­zi­ci­jos vis ašt­rė­jo jau nuo praė­ju­sių me­tų ru­dens, bet iki šiol ne­bu­vo ga­lu­ti­nai aiš­ku, ku­ri pu­sė – me­ro ar opo­zi­ci­jos tu­rės dau­giau bal­sų. Iš­sig­ry­nin­ti, kas su kuo, ne­pa­vyk­da­vo.

La­bi­li nau­jo­ji dau­gu­ma ke­le­tą kar­tų „pa­ro­dė na­gu­čius“, kai ne­pri­ta­rė kai ku­riems me­ro dau­gu­mos klau­si­mams dėl ko bu­vo ap­kal­tin­ti „dar­bų vil­ki­ni­mu mies­to la­bui“.

Nau­ja­jai dau­gu­mai pa­vy­ko nu­vers­ti bu­vu­sį ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rių Eduar­dą Bi­vai­nį, vi­ce­me­rą Do­mą Griš­ke­vi­čių. Pas­ta­rą­jį me­ras su­ge­bė­jo su­si­grą­žin­ti į po­stą, o E. Bi­vai­niui – gau­ti pi­ni­gi­nę kom­pen­sa­ci­ją. Pa­vy­ko vil­kin­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus sky­ri­mo, bu­vu­sių pa­va­duo­to­jų at­lei­di­mo klau­si­mus.

Kad ir šia­me po­sė­dy­je nuo­mo­nės ga­li ba­lan­suo­ti ant ne­ži­no­my­bės ri­bos, pa­ro­dė jau ant­ra­sis dar­bot­var­kės klau­si­mas dėl dar vie­no Sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Ma­ri­jaus Ve­lič­kos.

Opo­zi­ci­nė­mis pa­si­skel­bu­sios ta­ry­bos frak­ci­jos „Už Šiau­lius“, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Tei­sin­gu­mo frak­ci­jos tu­ri tik 11 na­rių. Li­ku­sie­ji 20 mies­to ta­ry­bos na­rių dar iki po­sė­džio opo­zi­ci­nių frak­ci­jų bu­vo įvar­di­ja­mi me­ro dau­gu­ma.

Ta­čiau slap­tas bal­sa­vi­mas dėl M. Ve­lič­kos pa­ro­dė, kad yra mąs­tan­čių ki­taip. 17 bal­sų bu­vo už M. Ve­lič­ką, o 14 prieš. Kas iš ta­ry­bos na­rių bu­vo prieš, ga­li­ma tik spė­lio­ti, bet tai bu­vo šioks toks ne­ri­mo ženk­las.

„Mū­sų drau­go“ drau­gai

Es­mi­niu lū­žiu, pa­ro­džiu­siu, kas yra kas, ta­po klau­si­mas dėl Vie­šo­sios įstai­gos „Mū­sų drau­go“. Sa­vi­val­dy­bės bu­vo pra­šo­ma da­ly­vau­ti „Mū­sų drau­gas“ vyk­do­ma­me pro­jek­te „So­cia­li­nės ri­zi­kos gru­pės vai­kų ge­ro­vės kė­li­mas Šiau­lių m. ir Šiau­lių raj. sa­vi­val­dy­bė­se“, tap­ti šio pro­jek­to par­tne­riu bei pe­rim­ti fi­nan­si­nius VšĮ „Mū­sų drau­gas“ įsi­pa­rei­go­ji­mus. Įsi­pa­rei­go­ji­mų su­ma – 65 263,97 eu­ro.

„Mū­sų drau­gas“, re­mon­tuo­da­mas nuo­mo­ja­mą iš Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ku­rio Sa­vi­val­dy­bė ne­pra­šė re­mon­tuo­ti, pri­trū­ko nor­ve­gų fon­dų skir­tų pi­ni­gų at­si­skai­ty­ti su sta­ty­bi­nin­kais ir pra­dė­jo ieš­ko­ti drau­gų.

Ko­dėl pri­trū­ko tų pi­ni­gų ir kur jie din­go, po­sė­dy­je – neiš­ryš­kė­jo, bet paaiš­kė­jo, kas yra „Mū­sų drau­go“ drau­gai.

Išaiš­kin­ti, ko­dėl Sa­vi­val­dy­bė tu­ri skir­ti to­kias su­mas vie­ša­jai įstai­gai, ne kar­tą re­gist­ra­vo­si so­cial­de­mok­ra­tai Jus­ti­nas Sar­taus­kas, Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas, Jo­lan­ta Ža­ka­rie­nė, iš so­cial­de­mok­ra­tų pa­si­trau­kęs Do­mas Griš­ke­vi­čius, už­ta­rė me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis. Klau­si­mui ad­vo­ka­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. At­mos­fe­ra kai­to. J. Sar­taus­kas skam­bi­nė­jo te­le­fo­nu.

Paaiš­kė­jo, kad „Mū­sų drau­go“ di­rek­to­rė yra Tat­ja­na Kar­po­va, įstai­gos da­li­nin­ku vie­šai yra skel­bia­mas ir jos su­tuok­ti­nis Vla­di­mi­ras Kar­po­vas.

Vie­šai V. Kar­po­vo, J. Sar­taus­ko, G. Vyš­niaus­ko ir ki­tų pa­var­dės drau­ge fi­gū­ra­vo gar­sio­jo ir skan­da­lin­go­jo dan­gaus ke­lio „Sky way“ pro­jek­te. Pro­jek­tas pa­na­šė­jo į fi­nan­si­nę pi­ra­mi­dę, ku­ria ieš­ko­ta „bu­ra­ti­nų“ – in­ves­tuo­ti pi­ni­gus į sty­gi­nio trans­por­to ak­ci­jas.

„Mū­sų drau­go“ pro­jek­tui gel­bė­ti skir­ti per 65 tūks­tan­čius eu­rų prie­ši­no­si ne­ma­žai ta­ry­bos na­rių.

Ar­gu­men­tai – tai ne Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas, Sa­vi­val­dy­bė ne­pra­šiu­si šio pa­sta­to re­mon­tuo­ti, ko­dėl nė­ra at­lik­ta an­ti­ko­rup­ci­nio ver­ti­ni­mo.

„16 ta­ry­bos na­rių už, 11 su­si­lai­kė, 2 prieš, 1 ne­bal­sa­vo. Spren­di­mas priim­tas“, – ra­miu bal­su įkai­tu­siai sa­lei pa­gar­si­no me­ras A. Vi­soc­kas.

Tei­sin­gu­mo frak­ci­jos na­rys And­rius Še­džius iki bal­suo­jant dėl šio klau­si­mo pra­šė įvar­din­ti sta­ty­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją, su ku­ria sie­kia­ma at­si­skai­ty­ti už dar­bus „Mū­sų drau­go“ pro­jek­te.

Po bal­sa­vi­mo ža­dė­ta, kad apie šį spren­di­mą ir in­te­re­sų pe­ri­pe­ti­jas su­ži­nos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba.

Ko ver­tas „di­rek­to­riaus kai­lis“?

Dėl ki­tų klau­si­mų po­sė­dis taip pat vy­ko ga­na gar­siai. De­ci­be­lai pa­ki­lo, kai atė­jo ei­lė lik­vi­duo­ti biu­dže­ti­nę įstai­gą Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ją ir steig­ti Vie­šą­ją įstai­gą Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ja.

Ta­ry­bos na­riai gin­či­jo­si, kam to rei­kia, kas iš to bus, kas svar­biau – 600 mies­to vai­kų ar fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos pi­ra­mi­dė, kol ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis neiš­ta­rė es­mi­nių rak­ti­nių žo­džių, kad sie­kia­ma „sau­go­ti di­rek­to­riaus kai­lį“.

Pa­va­sa­rį Šiau­liai nu­skam­bė­jo ša­ly­je, kai me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko iš pa­rei­gų at­leis­tas Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos di­rek­to­rius Sau­lius Les­nic­kas bu­vo su­grą­žin­tas į šias pa­rei­gas ir jam už me­ro klai­dą iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų pri­teis­ta ke­lio­li­kos tūks­tan­čių eu­rų kom­pen­sa­ci­ja.

16 bal­sų už stei­giant vie­šą­ją įstai­gą ir 13 už lik­vi­duo­jant biu­dže­ti­nę Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­ją priim­ti spren­di­mai ga­lu­ti­nai įtvir­ti­no be­veik me­tus „plau­kio­ju­sią“ ne­tvir­tą va­di­na­mąją nau­ją­ją dau­gu­mą.

Aiš­kė­ja, kad „di­rek­to­riaus kai­lio“ iš­sau­go­ti ne­pa­vy­ko. Įma­no­mas toks sce­na­ri­jus: įstai­ga bus reor­ga­ni­zuo­ja­ma, o di­rek­to­rius – at­leis­tas. Po reor­ga­ni­za­ci­jos at­si­ran­da ir ki­tų at­lei­di­mo bū­dų.

Aiš­kė­ja ir tai, kad Šiau­liai tu­ri tvir­tą dau­gu­mą, ku­rią ga­li­ma pa­va­din­ti me­ro val­dan­čią­ja dau­gu­ma.

Ne­ky­la klau­si­mas – kas su kuo obuo­liau­ja. Ga­li bū­ti, kad paaiš­kės – ir ko­dėl obuo­liau­ja.

Ki­ti po­sė­džio klau­si­mai, pa­lai­ko­mi me­ro, bet ke­lian­tys klau­si­mų ir abe­jo­nių, su so­cial­de­mok­ra­tų bal­sais sly­do dar už­tik­rin­čiau.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ir vi­ce­me­ras Jus­ti­nas Sar­taus­kas at­ra­do bend­rų są­ly­čio taš­kų. Dar­bai pa­ju­dė­jo.

So­cial­de­mok­ra­tų sto­vyk­la iš­si­ko­vo­jo du ge­rai ap­mo­ka­mus po­stus Sa­vi­val­dy­bė­je ir nu­ta­rė ne­bep­lau­kio­ti opo­zi­ci­jos van­de­ny­se.

Ta­ry­bos na­riai Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Zi­na Žuk­li­jie­nė ir vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius. Bu­vę ir esa­mi so­cial­de­mok­ra­tai po par­ti­nių du­rų tran­ky­mo tu­ri bend­rų rei­ka­lų.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (45)

pagaliau,, 2017-09-09 11:06
įvyko tai, kas galėjo daug anksčiau įvykti - baigsis ta nelemta politinė marmalynė ir prasidės normalus, dalykiškas, PAGARBUS , darbas...o dėl 2019 m., manau,dar reikia pirmiausia jų sulaukti, o tada ir bus matyti...

Kada?, 2017-09-09 11:01
Kada atsiras tikrų, nuoširdžių politikų, dirbančių pagal įstatymus ir miesto gerovei? Atsibodo visiems intrygos, šmeištai vienas ant kito, kas čia per žmonės susirinkę? Koks pavyzdys jaunimui, norime, kad nebūtų mokyklose patyčios, bet kas darosi miesto valdžioje? Gal pradėkite dirbti be intrygų, be šmeištų, tuomet ir darbas bus malonesnis, viską darydami pagal įstatymus, o ne už sriubos lėkštę. Sėkmės darbuose

filmas, 2017-09-09 10:53
kino filmas "Šuns širdis"tęsinys,du pagrindiniai herojai,o kas ką vaidina,spręskite patys,Švoderio vaidmuo jau seniai užimtas.

pofig, 2017-09-09 10:22
vysuskiui tinka bet kas, kad tik laižytų ir neatimtų algos

Jonas, 2017-09-09 10:10
Socdemai taisocdemai. Įdomiausi tai Visockas su Lukošaičiu spjaudė visaip ant socialdemokratų partijos, "žakariniais" vadino, o dabar po paranke su tais pačiais "žakariniais" ir "uspaskiniais". Ką tai rodo ? Jokių idėjų, principų, vertybių. "Vaikščiotojų" tikslas - bet kokia kaina valdžioje.

Emilija, 2017-09-09 09:52
A negalėtų jie pasibučiuoti kaip Trumpas su Putinu. Bet tai būtų jau kartojimasis, a ne?

Virginija, 2017-09-09 09:43
Prasidėjo nesąmoningi komentarai. Meru bus socialdemokratas E. Žakaris. 100-as proc.

Istorijos nesuklastosi, 2017-09-09 09:09
Šiaulių socialdemokratai prieš Lietuvos okupaciją buvo pati pažangiausia partija. Pasidomėkit istorija ir pamatysit. Na o šiandieniniai tautininkai , jie net iki tiek nusisapnavo, kad svajoja ,,atsiimti" prieš karą Šiauliuose statytą pastatą. Tipo išgirdai kad yra kažkokiai organizacijai priklausęs turtas - pasivadinai tos buvusios organizacijos vardu ir bandai nugvelbti pastatą, kurį pardavęs nusipirksi savo chebrai nekilnojamo turto. Partijos iš tiesų ir yra įdarbinimui, manot kad Simuliks darytų kitaip? Išrinksit ir pamatysit. Manot kad konservatoriai darytų kitaip?

Nuomone, 2017-09-09 09:02
Jeigu tau gerbiamas Simulik, tai dristu manyti, kad tamsta is kosmoso. Arba is vatniku...............

Vladas bekelnis, 2017-09-09 09:00
Edvardas eina žirgu ir laimi. Pats geriausias visu laiku strategas, uzgrudintas kovose ir zaidimuose. Ilgametis Valeriko draugas ir dar daugiau. Viskas apskaiciuota, karia sartauska ir zitnika kaip konkurentus viduje, padarys atpirkimo kaziolais, o pats su valeriku valdys pasauli. Valio proletariatui, valio strategams.

Rodomi komentarai nuo 31 iki 40. Iš viso: 45

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 45
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas