(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Bulvės gali tapti auksinėsnuotraukos

2017 m. rugsėjo 6 d.
Alia ZINKUVIENĖ

Ru­dens gė­ry­bių au­gin­to­jai šį­met di­de­liu džiaugs­mu ne­trykš­ta – da­lis der­liaus skęs­ta ba­lo­se. Ūki­nin­kai jau skai­čiuo­ja bū­si­mus nuo­sto­lius, ky­la grės­mė ir jų užau­gin­tų gė­ry­bių var­to­to­jų pi­ni­gi­nėms, mat gam­tos iš­dai­gos ga­li tap­ti pui­kiu pre­teks­tu pre­ky­bi­nin­kams au­gin­ti že­mės ūkio pro­duk­tų kai­nas.

Lie­tu­vos dar­žo­vių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė Zo­fi­ja Ci­ron­kie­nė tei­gė, kad der­liais ne­si­skun­džia Tel­šių, Šiau­lių ap­skri­čių ūki­nin­kai, o ro­kiš­kė­nai su­ka gal­vas, kaip iš­trauk­ti iš dir­vos liū­čių ap­sem­tas gė­ry­bes.

„Iš pra­džių si­tua­ci­ja at­ro­dė itin grės­min­ga ko­pūs­tų au­gin­to­jams, o pa­skui ji pa­si­tai­sė. Mor­kos au­ga gra­žios, bet vis­kas pri­klau­sys, kaip orai leis jas ru­de­nį nuim­ti iš lau­kų, nes da­bar kri­tu­lių jau tik­rai per daug“, – sa­kė Z.Ci­ron­kie­nė.

Ne­pai­sant, kad der­lius ma­žes­nis ir yra sun­ku­mų jį nuim­ti, dar­žo­vių ir bul­vių kai­nos pa­na­šios kaip ir per­nai.

„Oras neuž­sa­ko­mas, o dėl kai­nų mes ma­to­me, kad pa­siū­los ir pa­klau­sos ba­lan­sas nie­ko ne­le­mia – su­pir­kė­jai yra stip­rio­ji pu­sė, ku­ri dik­tuo­ja kai­nas, ir di­des­nių ūki­nin­kams ne­siū­lo. Jie ga­li rink­tis, iš ko pirk­ti – at­si­ve­ža ir iš Len­ki­jos, kur šian­dien pi­gios pro­duk­ci­jos yra pa­kan­ka­mai“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

Var­to­to­jams ši kon­ku­ren­ci­ja tik į nau­dą – len­kiš­ka pro­duk­ci­ja rea­li­zuo­ja­ma la­bai kon­ku­ren­cin­go­mis kai­no­mis, ta­čiau dau­ge­lis tau­tie­čių pa­gei­dau­ja lie­tu­viš­kų dar­žo­vių.

„Bul­vių mes vi­daus rin­ko­je užau­gi­na­me per daug, nes val­gy­to­jų ma­žė­ja – žmo­nės emig­ruo­ja, – pa­ste­bi Z.Ci­ron­kie­nė. – To­dėl ir ge­ras der­lius ke­lia rū­pes­čių – kur ir už kiek jį rei­kės par­duo­ti“.

De­vy­nis stam­bius bul­vių au­gin­to­jus jun­gian­čios koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės „Bul­vių na­mai“ at­sto­vas Re­mi­gi­jus Grum­čius ra­mi­na, kad lie­tu­viš­kų bul­vių val­gy­to­jai jų ne­prit­rūks, mat bend­rai ša­ly­je ti­ki­ma­si vi­du­ti­nio bul­vių der­liaus. Jų kai­nos paaiš­kės iki spa­lio pa­bai­gos.

„Kai­nas ga­li pa­ko­re­guo­ti ir eks­por­to rin­kos, nes Eu­ro­pos pie­ti­nes vals­ty­bes – Ita­li­ją, Is­pa­ni­ją, Bal­ka­nų ša­lis – de­gi­no karš­čiai ir jų že­mės ūkio kul­tū­ros ge­ro­kai nu­ken­tė­jo, – sa­kė R.Grum­čius. – Kas ne­tu­rės kur bul­vių san­dė­liuo­ti, gal ru­de­nį iš­si­par­duos pi­giau, o kam pa­vyks iš­sau­go­ti, pa­va­sa­rį ga­li ti­kė­tis ge­res­nės kai­nos. Bet lie­tu­viš­kų bul­vių tik­rai vi­siems už­teks“.

Lie­tu­vos grū­dų au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kas Auš­rys Ma­ci­jaus­kas ma­no, kad duo­na ne­ga­li brang­ti, nes grū­dai pi­gūs: „Su­pir­ki­mo kai­nos lai­ko­si mažos jau ke­lin­ti me­tai ir ne­ma­ty­ti jo­kių ženk­lų, kad jos ar­ti­miau­siu me­tu keis­tų­si. Tai ne­prik­lau­so nuo pri­kul­tų grū­dų, nuo pa­siū­los – vis­ką le­mia pa­sau­li­nės kai­nos, o bir­žo­se jos mažos“.

Lie­tu­vo­je grū­dų su­pir­ki­mo kai­na šį­met šiek tiek di­des­nė ne­gu per­nai, ta­čiau, pri­me­na A.Ma­ci­jaus­kas, per­nai di­džio­ji da­lis grū­dų bu­vo pa­ša­ri­niai, to­dėl ir pi­ges­ni.

„O ly­gi­nant mais­ti­nių grū­dų kai­nas, šį­met jos net šiek tiek mažesnės ne­gu per­nai, tai­gi duo­na brang­ti ne­tu­rė­tų, – sa­kė jis. – Duo­nai grū­dų mes pri­siau­gi­na­me su kau­pu: iš bend­ro iki 6 mln. t grū­dų der­liaus mais­tui su­nau­do­ja­me tik apie 200 tūkst. to­nų“.

Pa­reng­ta pa­gal dien­raš­tį „Va­ka­ro ži­nios“

Jono TAMULIO nuotr.

Bulvių derliais nesiskundžia Telšių, Šiaulių apskričių ūkininkai.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas