(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Skir­tin­gų veis­lių ož­koms suteikti die­vų ir dei­vių var­dai

2017 m. rugsėjo 13 d.
Dalia KARPAVIČIENĖ

Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.) gy­ve­nan­čių Li­nos ir Gied­riaus Bra­jins­kų šei­ma jau ke­le­ri me­tai lai­ko bū­re­lį ož­kų: ra­guo­tų ir be­ra­gių, su skam­ba­liu­kais, ru­dų – Al­pių veis­lės, bal­tų – Za­ne­no veis­lės, ir miš­rū­nių.

La­biau­siai ož­ko­mis rū­pi­na­si šei­mi­nin­kė – Šau­kė­nų gim­na­zi­jos mo­ky­to­ja Li­na Bra­jins­kie­nė. Gy­vu­lė­lius, jei rei­kia, pri­žiū­ri ir dvi moks­lei­vės duk­ros, ir stu­den­tas sū­nus. O ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­ju dir­ban­tis vy­ras gel­bė­ja su­ne­ga­la­vu­sias ož­ke­les. Iš mei­lės ož­kos pa­va­din­tos iš­skir­ti­niais grai­kų die­vų ir dei­vių var­dais.

daliak@skrastas.lt

Dar šil­tą ir sau­lė­tą rug­sė­jo po­pie­tę, Šau­kė­nų mies­te­lio pie­vo­je ra­miai ga­no­si bū­re­lis ož­kų. Ska­bo žo­lę, gar­džiuo­ja­si į lo­ve­lius su­pil­tais pa­ša­rais, gurkš­te­li van­dens. Ne­baugš­čios – iš kar­to su­si­do­mi ne­pa­žįs­ta­mu žmo­gu­mi.

„Ti­ki­si, jog gaus ko nors ska­naus“, – šyp­so­jo­si ož­kų šei­mi­nin­kė Li­na Bra­jins­kie­nė.

Ož­kos – skir­tin­gų veis­lių. Ru­dos – Al­pių, bal­tos – Za­ne­no. Yra ir miš­rū­nių. Ga­no­si ir vie­nas jau­nas ožys, tu­rin­tis skam­bų Nep­tū­no var­dą. Be­veik vi­sos ki­tos ož­kos, Bra­jins­kų duk­rų va­lia, pa­va­din­tos grai­kų die­vų ir dei­vių var­dais: He­ra, Ga­ja, Lin­da, Le­tė... Bu­vo ir Ado­nis, bet šei­mi­nin­kai su pik­tu ožiu ne­be­su­sit­var­kė.

Prieš ke­le­tą me­tų L. Bra­jins­kie­nė įsi­gi­jo dvi ma­žy­tes Al­pių ož­ky­tes. Ke­ti­no nu­si­pirk­ti pa­pras­tą ož­ką, per va­sa­rą pa­lai­ky­ti vai­kų džiaugs­mui.

„Bet bro­lis pas gi­mi­nai­čius Šiau­liuo­se pa­ma­tė ma­žy­tes ru­das ož­ky­tes ir man at­siun­tė jų nuo­trau­ką. La­bai pa­ti­ko. Tik bran­giai kai­na­vo – pra­šė po 500 li­tų. Nusp­ren­džiau vie­ną įsi­gy­ti, bet par­da­vė­jas pi­giau abi įsiū­lė. Vie­nai ož­ky­tei ne­ge­rai bū­ti“, – sa­kė L. Bra­jins­kie­nė.

Ne­leng­vai se­kė­si ož­ky­tes au­gin­ti, tik vie­no pa­li­kuo­nio su­lau­kė. To­dėl ož­kų par­si­ve­žė iš Jo­na­vos ra­jo­no, tik šį­syk – Za­ne­no veis­lės.

„Nes­pė­jau pa­jus­ti, kad su­si­rgau ož­kų li­ga. Bū­tų la­bai sun­ku be jų“, – šyp­so­jo­si mo­te­ris.

Nors ma­lo­nūs, jau­kūs gy­vu­lė­liai yra vi­sos šei­mos džiaugs­mas, pir­miau­sia ož­kos lai­ko­mos dėl pie­no.

Nors ir skir­tin­gų veis­lių, ož­kos ne­daug ski­ria­si sa­vo cha­rak­te­riu, ne­blo­gai su­ta­ria vie­na­me pul­ke. Ir pie­no duo­da pa­na­šiai. Ir iš Za­ne­no, ir iš Al­pių ož­kos per die­ną ga­li­ma pri­melž­ti apie du-tris lit­rus pie­no. Kai išei­na į švie­žią žo­lę – ir dau­giau. Tik ru­do­sios ož­kos yra le­pes­nės: joms ne­pa­tin­ka vė­jai, šal­tis, lie­tūs. Žie­mą, tvar­te, ož­koms įreng­ti at­ski­ri gar­de­liai. Ož­kas, pa­sak šei­mi­nin­kės, rei­kia ge­rai pri­žiū­rė­ti. Ne tik tin­ka­mai šer­ti, bet ir ne­pa­mirš­ti duo­ti vi­ta­mi­nų. Su­sir­gu­sias ož­kas sun­ku iš­gy­dy­ti. Lai­ky­ti ož­kas – bran­gus ma­lo­nu­mas.

Da­bar mel­žia­mų ož­kų yra pen­kios. Bet jos pra­de­da trūk­ti, nes maž­daug lapk­ri­čio pa­bai­go­je-gruo­džio pra­džio­je tu­ri ož­kiu­kų at­si­ves­ti.

„Mū­sų šei­my­nai už­ten­ka ož­kų pie­no. Sut­rau­ki­nu ir varš­kės, su­spau­džiu sū­rių. Prip­ra­to­me prie spe­ci­fi­nio pie­no sko­nio. Da­bar mums jau kar­vės pie­nas at­ro­do neįp­ras­tas“, – pa­sa­ko­jo L. Bra­jins­kie­nė.

Ir atei­ty­je šau­kė­niš­kė ke­ti­na lai­ky­ti ož­kas, iš­mok­ti iš jų pie­no ga­min­ti fer­men­ti­nius sū­rius.

Au­to­rės nuo­tr.

Bū­rys ož­kų at­bė­go vos pa­šauk­tos.

Ož­kas pa­gal ga­li­my­bes pri­žiū­ri vi­sa Bra­jins­kų šei­ma. En­ri­kai la­bai pa­tin­ka šie jau­kūs gy­vu­lė­liai.

Ož­kos – ne­baugš­čios, ir iš šei­mi­nin­kės, ir iš ne­pa­žįs­ta­mų­jų ti­ki­si ko­kių nors ska­nės­tų.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas