(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Šaknys kvepia rožėmis

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Giedrius RUMĖ

Ta­vo gė­lė

Gė­li­nin­kas

Šiai įdo­miai au­ga­lų gen­čiai pri­klau­so 65 skir­tin­gos rū­šys. Tai Šiau­rės pus­ru­tu­lio gy­ven­to­jai, iš­pli­tę Azi­jo­je, Šiau­rės Ame­ri­ko­je ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Anks­čiau kai ku­rios ra­dio­lių (Rho­dio­la) rū­šys dėl pa­na­šu­mo bu­vo klai­din­gai pri­ski­ria­mos ši­lo­kų gen­čiai. Au­ga­lo var­das kil­di­na­mas iš grai­kų kal­bos ir reiš­kia ma­žy­tę ro­žę. Neap­si­gau­ki­me – į ro­žę ra­dio­lė nė iš to­lo ne­pa­na­ši; ta­čiau tei­gia­ma, kad su­žeis­tos jos šak­nys sklei­džia ro­žių aro­ma­tą. Ned­rįs­tu dėl to gin­čy­tis, bet ma­nau, jog taip tvir­ti­nan­tie­ji ne vi­sai tei­sūs. Sals­te­lė­jęs kaž­ko­kių vais­tų kva­pas, ir tiek – kiek­vie­nam jis su­kels vis ki­to­kią aso­cia­ci­ją.

Ra­dio­lių gen­tį iš­gar­si­no raus­vo­ji ra­dio­lė (Rh.ro­sea) – le­gen­di­nė auk­si­nė šak­nis. Au­ga­las pa­na­šus į stam­bo­ką Hy­lo­te­lep­hium gen­ties ši­lo­ką. Bet tik iš to­lo. Jo šak­nys mė­sin­gos, au­gan­čios di­de­liu gniu­žu­lu, ku­rio nuo­ga kup­ra iš­lin­du­si į že­mės pa­vir­šių. Stie­bų ke­li, se­nes­nių au­ga­lų – ke­lios de­šim­tys. Jie tan­kiai apau­gę mė­sin­gais, pail­gai kiau­ši­niš­kais, be­ko­čiais 0,7–3,5 cm il­gio ir 0,5–1,5 cm plo­čio la­pais; iš pra­džių iš­lin­kę, gu­lin­tys ant že­mės, žy­dė­ji­mo me­tu pa­ky­lan­tys. Žie­dai smul­kūs, gel­to­ni (prieš pra­žys­da­mos žie­dy­nų gal­vu­tės bū­na vio­le­tiš­kai raus­vos spal­vos – iš čia ir toks keis­tas rū­šies pa­va­di­ni­mas). Žy­di pa­va­sa­rio pa­bai­go­je. Ant­ro­je va­sa­ros pu­sė­je stie­bai nu­nyks­ta, o ru­de­niop ant iš že­mės ky­šan­čio šak­nų gniu­žu­lo kup­ros su­si­for­muo­ja smul­kių la­pe­lių ap­sup­ti atei­nan­čio se­zo­no pum­pu­rai, be di­des­nio var­go iš­tve­rian­tys vi­sas žie­mos ne­gan­das.

Au­ga­las nė­ra la­bai de­ko­ra­ty­vus, kad jį ver­tė­tų au­gin­ti kiek­vie­na­me gė­ly­ne – ne­bent do­mi­tės vais­ti­niais au­ga­lais. Džio­vin­tų raus­vo­sios ra­dio­lės šak­nų ar­ba­ta ar spi­ri­ti­nis ant­pi­las – pui­kus do­pin­go pa­kai­ta­las, trum­pam su­tei­kian­tis jė­gų, pa­de­dan­tis at­si­gau­ti po sun­kios li­gos. Kaip ir su vi­sais ki­tais to­ni­zuo­jan­čiais pre­pa­ra­tais, su auk­si­ne šak­ni­mi de­rė­tų elg­tis at­sar­giai.

Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad ji, skir­tin­gai nuo pa­tik­lių gan­do­ne­šių iš­liaup­sin­to jo­kių ga­lių ne­tu­rin­čio „auk­si­nio ūso”, pel­ny­tai pa­va­din­ta ši­to­kiu var­du. Iš­tir­ta, jog dau­giau­sia veik­lių­jų me­džia­gų su­kau­pia gam­to­je tarps­tan­tys au­ga­lai: au­gan­tys dar­že jų tu­ri ma­žiau, ta­čiau jų šak­nys – daug stam­bes­nės, grei­čiau užau­ga (vais­tams tin­ka ne jau­nes­ni, kaip ket­ve­rių me­tų au­ga­lė­liai).

Ra­dio­lės sėk­los la­bai smul­kios, spe­cia­liai ne­pa­ruo­šus jas su­dė­tin­ga su­dai­gin­ti, o jau­ni dai­ge­liai ne­re­tai neiš­gy­ve­na, to­dėl ge­ro­kai pa­pras­čiau au­ga­lą pa­dau­gin­ti anks­ti pa­va­sa­rį su­lau­žant ke­rą į at­ski­ras smul­kias da­lis – ra­dio­lė leng­vai pri­gy­ja ir spar­čiai atau­ga. Ge­rai jau­čia­si įpras­ti­nė­je dar­žo že­mė­je (ypač prie­smė­ly­je). Ne­pa­ken­čia la­bai sau­sų vie­tų.

Vais­tams tin­ka ir kai ku­rios ki­tos ra­dio­lių rū­šys, ta­čiau jos re­čiau nau­do­ja­mos, nes ar­ba tu­ri ma­žiau veik­lių­jų me­džia­gų, ar­ba for­muo­ja per ma­žus šak­nų gniu­žu­lus. Dėl sa­vo ori­gi­na­lios iš­vaiz­dos jos la­biau įdo­mios gė­li­nin­kams. Dau­giau ne prieš tris de­šimt­me­čius Lie­tu­vo­je pa­si­ro­dė iš Va­ka­rų Eu­ro­pos at­vež­ta Rh.pa­chyc­la­dos (iš pra­džių pla­tin­ta kaip pa­pras­čiau­sias ši­lo­kas!) – tan­kio­mis, vos 5 cm aukščio skro­te­lė­mis au­gan­tis mels­vai ža­lias au­ga­lė­lis, pa­va­sa­rį ne­gau­siai pra­žys­tan­tis neiš­vaiz­džiais bal­tais žie­dais. Dar smul­kes­nė Rh.sa­xif­ra­goi­des – jos skro­te­lės mi­nia­tiū­ri­nės, vos 1,5–2 cm skers­mens ir to­kio pat aukščio. Šios abid­vi rū­šys ge­ro­kai le­pes­nės už Rh.ro­sea ir kar­tais nu­ken­čia nuo lie­tu­viš­kų žie­mų. Ypač ne­mėgs­ta sun­kes­nių, už­mirks­tan­čių dir­vų.

Iš Tian-Ša­nio kal­nų ki­lu­si Rh.ki­ri­lo­wii Lie­tu­vo­je jau­čia­si taip pat ge­rai, kaip ir sa­vo tė­vy­nė­je. Stam­bu­mu pra­len­kia ir Rh.ro­sea: kar­tais išau­ga net iki 90 cm aukščio. Gė­ly­nuo­se daž­niau­siai au­gi­na­ma kom­pak­tiš­kes­nė 30–40 cm Rh.ki­ri­lo­wii var.Rub­rum for­ma tam­siai rau­do­nais žie­dais. Šios ra­dio­lės la­pai ne to­kie mė­sin­gi, siau­res­ni, tam­sūs, bliz­gan­tys. Vie­na de­ko­ra­ty­viau­sių stam­bių ra­dio­lių rū­šių. Žy­di pa­va­sa­rio pa­bai­go­je.

Rh.du­mu­lo­sa – vos 10 cm aukščio, jos la­pe­liai be­veik spyg­liš­ki. Pum­pu­rai iki žy­dė­ji­mo rau­do­ni, iš­si­sklei­dę žie­dai – bal­ti. De­ko­ra­ty­vi ir per­žy­dė­ju­si. Nea­be­jo­ti­na gė­ly­no puoš­me­na. Pa­na­šaus dy­džio kups­te­liu že­lia ir Rh.ama­bi­lis. Spyg­liš­ki jos la­pe­liai mė­sin­gi, to­dėl au­ga­lą sun­ku at­skir­ti nuo smul­kes­nių ši­lo­kų. Žie­dai bal­ti. Nors ei­lę me­tų au­go be jo­kių rū­pes­čių, pra­žū­tin­gos 2013–2014 me­tų žie­mos ji neat­lai­kė.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma ra­dio­lių rū­šių yra kal­nų au­ga­lai ir to­dėl mėgs­ta sau­lę. Kad sėk­min­gai per­žie­mo­tų, ra­dio­les bū­ti­na so­din­ti į lai­džią, neuž­mirks­tan­čią dir­vą. Ak­ty­vios ve­ge­ta­ci­jos me­tu joms ne­tu­ri pri­stig­ti drėg­mės, o per­žy­dė­ju­sioms saus­ra bus tik į nau­dą. Tai il­gaam­žiai au­ga­lai, ga­lin­tys me­tų me­tus ve­šė­ti vie­no­je vie­to­je. Jei per­so­di­na­mi lai­ku (anks­ti pa­va­sa­rį), net ir iš­skirs­ty­ti ke­rai lai­ku ir nor­ma­liai pra­žys­ta.

Ra­dio­lės daž­niau­siai au­gi­na­mos al­pi­na­riu­muo­se tarp ak­me­nų. Miš­riam gė­ly­nui ne­la­bai tiks, nes jas už­goš veš­les­ni au­ga­lai (tie­sa, ten pri­taps stam­bes­nės Rh.ro­sea ir Rh.ki­ri­lo­wii).

Rho­dio­la ama­bi­lis.

Rho­dio­la du­mu­lo­sa.

Rho­dio­la ki­ri­lo­wii.

Gied­riaus Ru­mės nuo­tr.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas