(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Apie sukatžolę, kuri nervus ramina geriau nei valerijonas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

Pap­ras­tą­ją su­kat­žo­lę liau­dies me­di­kai nuo įvai­rių li­gų var­to­ja la­bai se­niai. O ofi­cia­lio­ji me­di­ci­na šiuo au­ga­lu su­si­do­mė­jo pa­ly­gin­ti ne­se­niai. Ta­čiau da­bar vi­so­se vais­ti­nė­se jau ga­li­ma nu­si­pirk­ti su­kat­žo­lės tink­tū­ros. Me­di­kai ra­šo, jog ši tink­tū­ra var­to­ja­ma nuo ner­vi­nės įtam­pos, ne­ri­mo, pa­di­dė­ju­sio ner­vų sis­te­mos jaut­ru­mo. Tin­ka kai ku­riems šir­dies ne­ga­la­vi­mams įveik­ti, ki­toms li­goms gy­dy­ti.

Bo­ta­ni­ka

Bo­ta­ni­kai tvir­ti­na, kad su­kat­žo­lės pa­pli­tu­sios vi­so­je Lie­tu­vo­je. Tad jų ga­li­ma pri­si­skin­ti ir vais­tams su­si­džio­vin­ti šva­rio­je gam­to­je. Kai kas su­kat­žo­lės au­gi­na sa­vo dar­žuo­se. Su­kat­žo­lė kai ku­riuo­se mū­sų ša­lies ra­jo­nuo­se va­di­na­ma „širdg­lo­ba“ ar­ba „ner­vų li­go­nių guo­dė­ja“. Kai kur su­kat­žo­lės dar va­di­na­mos kar­to­nė­nė­mis, liau­di­go­mis.

Pap­ras­to­ji su­kat­žo­lė – lū­pa­žie­džių šei­mos dau­gia­me­tis au­ga­las. Užau­ga net iki met­ro aukš­čio. La­pai il­ga­ko­čiai, ne­žy­miai plau­kuo­ti, plaš­ta­kiš­kai skiau­tė­ti. Apa­ti­niai la­pai – pen­kias­kiau­čiai, šir­diš­kais pa­ma­tais, vir­šu­ti­niai – tris­kiau­čiai. La­pų skiau­tės lan­ce­tiš­kos, stam­biai dan­ty­tos ar­ba ly­giak­raš­tės. Stie­bas ke­turb­riau­nis, tuš­čia­vi­du­ris, ša­ko­tas, apau­gęs trum­pais plau­ke­liais. Žie­dai ro­ži­niai, vio­le­ti­niai, su­si­tel­kę la­pų pa­žas­ty­se į tan­kius men­tu­rius. Žy­di birželį–rugsėjį. Tad žy­di vi­są va­sa­rą. Vai­sius – trib­riau­nis rie­šu­tė­lis.

Lie­tu­vo­je au­ga dvi su­kat­žo­lių gen­ties rū­šys. Be pa­pras­to­sios su­kat­žo­lės dar yra pen­kias­kiau­tė su­kat­žo­lė. Ji taip pat tin­ka vais­ti­nei ža­lia­vai. Su­kat­žo­lės mėgs­ta sau­lė­tas vie­tas, hu­mu­sin­gas dir­vas. Kai ka­da au­ga dyk­vie­tė­se, šiukš­ly­nuo­se, pa­ke­lė­se, pa­tvo­riuo­se.

Ver­tė

Pa­sak ty­rė­jų, su­kat­žo­lė­se yra rau­gi­nių me­džia­gų, vi­ta­mi­nų E, C, ka­ro­te­no, ete­ri­nio alie­jaus, or­ga­ni­nių: vy­no, obuo­lių, cit­ri­nų, rūgš­čių. Yra įvai­rių mi­ne­ra­li­nių me­džia­gų: ka­lio, kal­cio, mo­lib­de­no, se­le­no, ni­ke­lio, bo­ro. Tu­ri šis au­ga­las cuk­rų, kar­čių­jų me­džia­gų, sa­po­ni­nų, al­ka­loi­do sta­chid­ri­no. Žy­dė­ji­mo pra­džio­je au­ga­le ap­tin­ka­ma gli­ko­zi­do leo­nu­ri­no.

Vais­tams

Vais­tams nau­do­ja­ma žo­lė su žie­dais. Pjau­na­ma vir­šu­ti­nė 30–40 cm il­gio stie­bo da­lis su žie­dais ir la­pais. Jei ža­lia­va ren­ka­ma vė­liau, ski­na­mos tik šo­ni­nės stie­bo ša­ku­tės su žie­dais ir la­pais. Pag­rin­di­nis stie­bas su per­žy­dė­ju­siais žie­dais pa­lie­ka­mas.

Žo­lė džio­vi­na­ma pa­lė­pė­je ar pa­sto­gė­je ge­rai vė­di­na­mo­je pa­tal­po­je sau­gant nuo sau­lės. Ga­li­ma su­kat­žo­les su­pjaus­ty­ti ir džio­vin­ti džio­vyk­lo­je. Tik ne aukš­tes­nė­je kaip 50 laips­nių tem­pe­ra­tū­ro­je. Iš 10 kg švie­žios žo­lės gau­na­ma apie 2,5 kg sau­sos. Iš­džiū­vu­sio au­ga­lo stie­bai tu­ri bū­ti švie­siai ža­li, la­pai – tam­siai ža­li, silp­no ma­lo­naus kva­po, kar­tūs. Tin­ka var­to­ti dve­jus me­tus.

Ra­mi­na ir gy­do

Pa­sak me­di­kų, su­kat­žo­lės pa­si­žy­mi stip­ri­na­muo­ju, ra­mi­na­muo­ju, trau­ku­lių slo­pi­na­muo­ju ir šla­pi­mo sky­ri­mą­si ska­ti­nan­čiu po­vei­kiu. Nus­ta­ty­ta, kad šie au­ga­lai nė­ra tok­siš­ki. Su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tai ra­mi­na cent­ri­nę ner­vų sis­te­mą, lė­ti­na šir­dies rit­mą, di­di­na šir­dies su­si­trau­ki­mų ga­lią, ma­ži­na krau­jos­pū­dį.

Su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tais gy­do­ma šir­dies ir krau­ja­gys­lių neu­ro­zė, hi­per­to­ni­ja, skyd­liau­kės su­tri­ki­mai, kar­diosk­le­ro­zė, ne­mi­ga, is­te­ri­ja, epi­lep­si­ja, ste­no­kar­di­ja, du­su­lys, bron­chi­nė ast­ma, me­teo­riz­mas, žar­ny­no dieg­liai. Gy­do­ma net im­po­ten­ci­ja, at­si­ra­du­si dėl cent­ri­nės ner­vų sis­te­mos su­tri­ki­mų. Pa­de­da nuo pro­sta­tos ne­ga­la­vi­mų.

Liau­dies me­di­kai su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tus pa­ta­ria var­to­ti, kai rei­kia pa­ska­tin­ti šla­pi­mo sky­ri­mą­si. Ga­li pa­dė­ti ir ser­gant kai ku­rio­mis on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis. Su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tai ypač re­ko­men­duo­ja­mi, tik ma­žes­nė­mis do­zė­mis, vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms.

Su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tų ne­pa­ta­ria­ma var­to­ti tiems, ku­rių že­mas krau­jos­pū­dis ir lė­tas šir­dies rit­mas. Prieš pra­de­dant gy­dy­tis su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tais rei­kė­tų pa­si­tar­ti su gy­dy­to­ju.

Ant­pi­lai

2 šaukš­tus su­smul­kin­tos su­kat­žo­lių ža­lia­vos rei­kia už­pil­ti pu­se lit­ro ver­dan­čio van­dens. Už­deng­ti ir pa­lik­ti 2 va­lan­das nu­si­sto­vė­ti. Nu­koš­ti. Ger­ti po pu­sę stik­li­nės 3–4 kar­tus per die­ną. Šio ant­pi­lo ge­ria­ma, jei esa­me su­dir­gę, var­gi­na ne­mi­ga. Ant­pi­las leng­vi­na at­si­ko­sė­ji­mą ir ska­ti­na šla­pi­mo sky­ri­mą­si.

Gal­vos skaus­mą ir ūži­mą gy­do kiek ki­toks su­kat­žo­lių ant­pi­las: šaukš­tą su­smul­kin­tos ža­lia­vos va­ka­re su­ber­ki­me į ter­mo­są, už­pil­ki­me stik­li­ne ver­dan­čio van­dens ir pa­li­ki­me per nak­tį nu­si­sto­vė­ti. Ry­tą nu­koš­ki­me. Ant­pi­lo ge­ria­ma po šaukš­tą 3 kar­tus per die­ną pus­va­lan­dį prieš val­gį.

Spi­ri­ti­nis ant­pi­las

20 g su­smul­kin­tos ža­lia­vos rei­kia su­ber­ti į stik­lai­nį. Už­pilk­ti 100 gra­mų spi­ri­to. San­da­riai už­da­ry­ti ir pa­lik­ti sa­vai­tę nu­si­sto­vė­ti. Ret­kar­čiais pa­kra­ty­ti. Prieš var­to­ji­mą nu­koš­ti. Ge­ria­ma po 30–50 la­šų su van­de­niu 3 kar­tus per die­ną su­tri­kus ner­vams, skau­dant šir­dį, esant im­po­ten­ci­jai. Dau­ge­ly­je ant­pi­lų ar tink­tū­rų re­cep­tuo­se ra­šo­ma, kad vie­ną ar ki­tą žo­lę rei­kia už­pil­ti spi­ri­tu. Ta­čiau spi­ri­to gau­ti nė­ra pa­pras­ta. To­dėl pa­ta­ria­ma ant­pi­lams nau­do­ti tiek lie­tu­viš­ką, tiek už­sie­nie­tiš­ką 79 laips­nių deg­ti­nę. Šių deg­ti­nių yra kai ku­rio­se al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­duo­tu­vė­se.

Dar ke­li pa­ta­ri­mai

Tvir­ti­na­ma, kad su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tų rei­kė­tų var­to­ti 3–4 die­nas. Mat jų po­vei­kis svei­ka­tai lė­tas. Pas­te­bė­ta, kad va­le­ri­jo­nų ir pa­pras­tų­jų su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tų po­vei­kis or­ga­niz­mui la­bai pa­na­šus. Tik su­kat­žo­lių – stip­res­nis. To­dėl šiuos pre­pa­ra­tus ga­li­ma var­to­ti pa­kai­to­mis. Vy­rau­ja nuo­mo­nė, kad nuo šir­dies neu­ro­zės ge­riau tin­ka su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tai, o nuo ner­vi­nio jaut­ru­mo – va­le­ri­jo­nų. Pa­sak vais­ti­nin­ko ir vais­ta­žo­lių ži­no­vo Juo­zo Va­si­liaus­ko, ma­no­ma, kad su­kat­žo­lės pre­pa­ra­tų ra­mi­na­ma­sis po­vei­kis yra ke­lis kar­tus stip­res­nis už va­le­ri­jo­no pre­pa­ra­tus. To­dėl po­nas Va­si­liaus­kas sa­vo kny­go­je „Gam­tos vais­ti­nė“ ra­šo, jog su­kat­žo­lių pre­pa­ra­tus rei­kia var­to­ti tik gy­dy­to­jui pa­sky­rus.

Pa­ren­gė Fe­lik­sas GRUNS­KIS

Fe­lik­so Gruns­kio nuo­tr.

SU­KAT­ŽO­LĖ: ner­vus ra­mi­na ge­riau nei va­le­ri­jo­nas.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas