(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Savame vynuogyne – maloniausia

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Birutė ČIŽIENĖ

Kad vy­nuo­gės at­vi­ra­me grun­te pui­kiai de­ra ne tik šil­tes­nio kli­ma­to kraš­tuo­se, bet ir Lie­tu­vo­je, rea­liai įsi­ti­ki­no ir Jo­niš­kio „Auš­ros“ gim­na­zi­jos mo­ky­to­jas me­to­di­nin­kas, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Mo­tie­jui­tis. Jo so­de au­ga apie pus­šim­tis įvai­rių veis­lių vy­nuo­gių, o kai ku­rios jų jau tre­ti me­tai sėk­min­gai ir de­ra, no­kin­da­mos ža­lios, mė­ly­nos, ro­ži­nės spal­vos uo­gų ke­kes. Kai ku­rių veis­lių vyn­me­džiai bran­di­na ir be­sėk­les uo­gas.

Vy­nuo­gi­nin­kys­tės Kęs­tu­tis Mo­tie­jui­tis ėmė­si neat­si­tik­ti­nai. Mat kar­tu su žmo­na Gied­re, taip pat pe­da­go­ge, tos pa­čios gim­na­zi­jos geog­ra­fi­jos mo­ky­to­ja eks­per­te, abu daug ke­liau­ja po pa­sau­lį, ma­to, ką sa­vuo­se lau­kuo­se ir prie so­dy­bų au­gi­na ki­tų ša­lių gy­ven­to­jai. O pa­grin­di­niu sti­mu­lu prie na­mų įsi­veis­ti sa­vą vy­nuo­gy­ną, jo tei­gi­mu, prieš de­šimt­me­tį bu­vu­si vie­na iš­vy­ka į Slo­vė­ni­ją, Ma­ri­bo­ro mies­tą, kur vy­ko tarp­tau­ti­nis mo­ky­to­jų se­mi­na­ras.

Se­mi­na­ro da­ly­viai vie­ną die­ną bu­vo nu­vež­ti ir į te­nykš­tės mo­kyk­los di­rek­to­riaus as­me­ni­nį vy­nuo­gy­ną. „Ten bu­vo­me su­ža­vė­ti ne tik gau­siai de­ran­čio­mis įvai­rių veis­lių vy­nuo­gė­mis, vy­no rū­siais, bet, pa­vyz­džiui, ir tuo, jog Ma­ri­bo­ro mies­te iš vy­no rū­sių yra nu­ties­tas vy­no­te­kis, ku­riuo vy­nas ati­te­ka tie­siai į mies­to ka­vi­nes“, – iki šiol pri­si­me­na to­je ke­lio­nė­je re­gė­tus įdo­mius Slo­vė­ni­jos vaiz­dus mo­ky­to­jas.

Pir­muo­sius ke­le­tą – ‘Tervetes Zila’, ‘Kiš miš Zaporožskij’, ‘Dauga’, ‘Flora’ veis­lių vyn­me­džių – Kęs­tu­tis prieš pen­ke­rius me­tus nu­si­pir­ko iš Ter­ve­tė­je (Latvija) tuo me­tu gy­ve­nu­sio ag­ro­no­mo Ed­ga­ro Zih­ma­no.

Ki­tais me­tais iš ten pat vėl įsi­gi­jo ke­le­tą ki­to­kių veis­lių. Pir­mą žie­mą, kaip re­ko­men­duo­ja­ma, jau­nus vyn­me­džius mo­ky­to­jas už­den­gė eg­li­ša­kė­mis, ag­rop­lė­ve­le. Pir­mo­jo jų der­liaus su­lau­kė po tre­jų me­tų.

Per­nai maž­daug aro plo­to vy­nuo­gy­ne mo­ky­to­jas dar pa­si­so­di­no ir in­ter­ne­tu už­si­sa­ky­tus ke­lis ame­ri­kie­tiš­kų bei vo­kiš­kų vy­nuo­gių veis­lių „Mar­quet­te“ bei „Ca­ber­net Can­tor“ dai­gus ir po ke­le­rių me­tų ti­ki­si su­lauk­ti mė­ly­nos spal­vos jų uo­gų.

„Dau­giau­sia lai­ko ati­ma vyn­me­džių prie­žiū­ra, o ypač – jų ge­nė­ji­mas. Yra ne vie­nas ge­nė­ji­mo bū­das, bet ge­nė­ti rei­kia mo­kė­ti. Taip pat rei­kia ati­džiai ste­bė­ti, kad vyn­me­džių ne­pul­tų ken­kė­jai, nors jų pa­si­tai­ko re­tai, taip pat – li­gos. Drėg­ną va­sa­rą ypač plin­ta milt­li­gė. Taip pat į že­mę, ku­rio­je au­ga vyn­me­džiai, pa­va­sa­rį sten­giuo­si įterp­ti spe­cia­liai vy­nuo­gėms skir­tų trą­šų, – apie vyn­me­džių au­gi­ni­mo ir prie­žiū­ros ypa­tu­mus pa­sa­ko­ja K. Mo­tie­jui­tis. – Vyn­me­džiams bū­ti­nos ir at­ra­mos – ge­riau­sia tarp stul­pe­lių ke­lio­mis ei­lė­mis iš­temp­ti tro­sus. Prie jų au­ga­lai ir ka­bi­na­si. Ir dar svar­bu ži­no­ti, jog dir­vo­že­mis, ku­ria­me jie au­ga, ne­tu­ri bū­ti per daug drėg­nas.“

Rū­pes­tin­gai pri­žiū­ri­mi vyn­me­džiai at­si­ly­gi­na gau­siu ir vi­ta­mi­nų tur­tin­gų uo­gų der­liu­mi. Per­nai „Ter­ve­tes zi­la“ veis­lės vyn­me­džiai su­bran­di­no apie 20 ki­log­ra­mų uo­gų, „Ha­sans­kij slad­kij“ – apie 10 ki­log­ra­mų.

Šį­met, Kęs­tu­čio tei­gi­mu, bend­ras vy­nuo­gių der­lius tu­rė­tų siek­ti apie 50 ki­log­ra­mų. Tad jo tu­rė­tų už­tek­ti pa­ska­nau­ti ir sau, ir drau­gams.

Pa­sak rim­tai vy­nuo­gių au­gi­ni­mu su­si­do­mė­ju­sio mo­ky­to­jo, lai­kai kei­čia­si, pa­sau­lis glo­ba­lė­ja, ir kiek­vie­nas so­di­nin­kas ieš­ko kaž­ko­kių ne­tra­di­ci­nių au­ga­lų. Vie­ni iš jų ir yra bū­tent vy­nuo­gės.

„Rei­kia tik ne­bi­jo­ti eks­pe­ri­men­tuo­ti. Jei ne­pa­vyks, neu­žaugs, iš­rau­si, ir tiek. Ir pa­so­din­si iš nau­jo“, – drą­si­na ir ki­tus ne­bi­jo­ti im­tis nau­jo­vių Kęs­tu­tis.

Taip pat Gied­rė ir Kęs­tu­tis iš sa­vo užau­gin­tų vy­nuo­gių spau­džia ir sul­tis. Per­nai, pa­gal vyn­da­rių re­ko­men­da­ci­jas, dar bu­vo pa­si­ga­mi­nę ir šiek tiek vy­no.

Sa­vo so­dą gra­žiai puo­se­lė­jan­ti pe­da­go­gų šei­ma džiau­gia­si, kad šį­met ne­blo­gai už­de­rė­jo ir per­si­kas, pa­do­va­no­jęs gar­džių vai­sių ne tik šei­mai, bet ir drau­gams. O už­per­nai, neat­lai­kiu­si dar gau­ses­nio der­liaus, vie­na jo ša­ka net nu­lū­žo. So­di­nin­kys­tei nea­be­jin­ga šei­ma taip pat dar au­gi­na ir šilk­me­dį, ab­ri­ko­są, o sau­go­da­mi Kęs­tu­čio tė­ve­lių at­mi­ni­mą, kol kas ne­ža­da iš so­do pa­ša­lin­ti ir dau­giau kaip 50 me­tų se­nu­mo kriau­šės.

„Jei anks­čiau vy­nuo­gės bū­da­vo au­gi­na­mos tik šil­tes­nio kli­ma­to ša­ly­se, tai, pa­si­rin­kus šal­čiams at­spa­res­nes jų veis­les, jos pui­kiau­siai de­ra ir Lie­tu­vo­je“, – sa­ko mo­ky­to­jas Kęs­tu­tis Mo­tie­jui­tis.

Pil­nas uo­gų ke­kes jau sva­ri­na ‘Tervetes Zila’.

..ir ‘RP Seedles’ veis­lių vy­nuo­gės.

Au­to­rės nuo­trau­kos

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas