(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Keturi kampai

Gry­bai: gar­dūs, mais­tin­gi ir pa­vo­jin­gi

2017 m. rugsėjo 7 d.

Lie­tu­vo­je au­ga apie 40 rū­šių gry­bų, ku­rie nuo­din­gi ža­li. Apie 20 rū­šių ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mą net ir ter­miš­kai ap­do­ro­ti – jei­gu, pa­vyz­džiui, bu­vo se­ni, pa­lai­ky­ti il­giau nei 10 va­lan­dų, ne­šva­riai nu­plau­ti, per trum­pai vi­rin­ti ir pan.

Kad gry­bai ne­pa­kenk­tų

* Rin­ki­te tik la­bai ge­rai ži­no­mas rū­šis, dėl ku­rių nea­be­jo­ja­te. Jei bent ma­žu­mė­lę sua­be­jo­jo­te – pa­li­ki­te ra­my­bė­je. (Nus­pir­ti ir­gi ne­rei­kia.)

* Ne­rin­ki­te gry­bų po šal­nų, nes bus pri­kau­pę nuo­din­gų me­džia­gų.

* Ge­riau rin­ki­te tik jau­nus gry­bus – jie ver­tin­ges­ni, svei­kes­ni.

* Ne­pir­ki­te gry­bų iš ne­pa­žįs­ta­mų, ne­pa­ti­ki­mų žmo­nių, nes ne­ži­no­te, kur, ko­kie ir ka­da jie bu­vo su­rink­ti.

* Pa­tie­ka­lus iš gry­bų su­val­gy­ki­te tą pa­čią die­ną. Jų ne­šil­dy­ki­te pa­kar­to­ti­nai.

* Ne­lai­ky­ki­te švie­žių gry­bų neap­do­ro­tų il­giau nei 10 va­lan­dų Jei ma­no­te, kad ne­spė­si­te ap­do­ro­ti per tiek lai­ko – tuo­met plo­nu sluoks­niu pa­skleis­ki­te ge­rai vė­di­na­mo­je, vė­sio­je pa­tal­po­je, kad džiū­tų. Po to ga­li­te baig­ti džio­vin­ti spe­cia­lio­je džio­vyk­lė­lė­je ar­ba or­kai­tė­je.

* Ap­do­ro­tus (sū­dy­tus, ma­ri­nuo­tus) gry­bus lai­ky­ki­te stik­li­niuo­se ar ema­liuo­tuo­se in­duo­se. Me­ta­li­niuo­se ir cin­kuo­tuo­se lai­ky­ti ne­tin­ka: juo­se ran­da­si nuo­din­gų me­džia­gų.

* Gry­bai yra sun­kiai virš­ki­na­mi. Jei­gu ser­ga­te virš­ki­na­mo­jo trak­to, ka­sos li­go­mis, jų ne­val­gy­ki­te. Pa­si­tar­ki­te su gy­dy­to­ju, ar ga­li­te ska­nau­ti sai­kin­gai.

* Ma­žiems vai­kams (iki 5–8 me­tų) ir se­niems žmo­nėms gry­bų ge­riau ne­siū­ly­ki­te.

Ar vi­sus gry­bus bū­ti­na vir­ti?

Pir­miau­siai val­go­mus gry­bus rei­kia nu­va­ly­ti pei­liu. Kaz­lė­kus, ūmė­des ir ki­tus, ku­rių ode­lė lu­pa­si, – nu­lup­ti. Ta­da nu­plau­ti ir vir­ti nuo 10 iki 30 mi­nu­čių – pri­klau­so nuo rū­šies.

Ne­bū­ti­na vir­ti ba­ra­vy­kų, vo­ve­rai­čių – juos ga­li­ma tik pa­kep­ti (apie 30 mi­nu­čių) rie­ba­luo­se, kol iš­ga­ruos van­duo.

Bū­ti­nai vir­ki­te bo­bau­sius, pū­kuo­tes, grūz­dus, pa­lie­pes, gel­to­nuo­sius ir juo­duo­sius pie­vag­ry­bius, pik­tą­sias ūmė­des, nes jie ža­li yra nuo­din­gi. Šie gry­bai ir yra pa­pras­tai ver­da­mi ne­tgi po du kar­tus (iš­ver­da­ma, nu­pi­la­mas van­duo ir vėl ver­da­ma). Pa­vi­rę vėl nu­plau­ki­te.

At­min­ki­te: jei tarp jū­sų su­rink­tų gry­bų įsi­mai­šys žals­vo­ji mus­mi­rė, ar vir­si­te 5 va­lan­das, ar dar il­giau, – tai ne­pa­dės. Ji mir­ti­nai nuo­din­ga.

Kur ieš­ko­ti ba­ra­vy­kų ir vo­ve­rai­čių?

Lie­tu­vo­je ži­no­ma apie 7 tūks­tan­čius gry­bų, per 1 200 rū­šių ke­pu­rė­tų­jų, val­go­mų­jų – apie 300 rū­šių, ver­tin­gų – apie 100, vo­ve­rai­čių – 7 rū­šys, ba­ra­vy­kų – 14 rū­šių. Pas­ta­rie­ji la­biau­siai mėgs­ta­mi, ver­ti­na­mi ir „me­džio­ja­mi“, ta­čiau ne vi­si yra val­go­mi, pa­vyz­džiui, gra­žia­ko­tis ir kar­tu­sis – per­ne­lyg kar­tūs, o šė­to­ni­nis ba­ra­vy­kas – nuo­din­gas.

Pap­ras­ta­sis tri­mi­tė­lis (vo­ve­rai­čių rū­šis) Lie­tu­vo­je be­veik ne­val­go­mas (nors la­bai mėgs­ta­mas ki­to­se Šiau­rės ša­ly­se) – mū­sų šei­mi­nin­kės juos pa­pras­tai iš­džio­vi­na, su­ma­la ir kaip prie­sko­nį de­da į pa­tie­ka­lus. Be­je, vir­ti tri­mi­tė­lius rei­kia il­giau nei ki­tų rū­šių vo­ve­rai­tes.

Že­mė­la­pių, kur ko­kie gry­bai de­ra, neeg­zis­tuo­ja. Ba­ra­vy­kų dau­giau­siai ran­da­ma rugp­jū­tį-rug­sė­jį po pu­ši­mis, eg­lė­mis, ber­žais ir ąžuo­lais. Vo­ve­rai­tės gau­siau­siai au­ga Lie­tu­vos piet­ry­čiuo­se, pu­šy­nuo­se, eg­ly­nuo­se, la­puo­čių miš­kuo­se nuo bir­že­lio iki lapk­ri­čio mė­ne­sio. Jei kur ra­do­te vie­ną vo­ve­rai­tę – ap­si­dai­ry­ki­te: čia pat tu­rė­tų bū­ti ir „drau­gių“.

– Sa­ko­ma, kad jei­gu gry­bą „grau­žia“ srai­gė, tai jis nė­ra nuo­din­gas. Ar tie­sa?

– Ne, ne­tie­sa. Nuo­din­gi gry­bai ir­gi ga­li bū­ti „ap­grauž­ti“ srai­gių ir vabz­džių.

– Ku­riuos gry­bus ge­riau­sia džio­vin­ti? Ar tin­ka džio­vin­ti lep­šius? Ko­kia tem­pe­ra­tū­ra tu­ri bū­ti, jei džio­vin­siu or­kai­tė­je? Kiek lai­ko tai truks?

– Jei ne­tu­ri­te spe­cia­lios dar­žo­vių, vai­sių ir gry­bų džio­vyk­lė­lės, tiks ir or­kai­tė. Įjun­ki­te oro pū­tik­lį (kon­vek­to­rių), nu­sta­ty­ki­te 50 laipsn. C tem­pe­ra­tū­rą ir pa­li­ki­te pra­ver­tas du­re­les. Nu­va­ly­tus (ne­plau­ki­te) gry­bus džio­vin­ki­te apie 2–3 va­lan­das, su­dė­ję ant gro­te­lių ar­ba su­vė­rę ant me­di­nių ieš­mų.

Jei per tą lai­ką gry­bai ne­bus iš­džiū­vę, pro­ce­dū­rą kar­to­ki­te, kol rei­kia­mai iš­džius: taps leng­vi, lanks­tūs. Jei­gu tru­pa – su­grūs­ki­te ar­ba su­mal­ki­te ir nau­do­ki­te kaip prie­sko­nius.

Ge­riau­sia džio­vin­ti ba­ra­vy­kus (jau­nus – su ko­tais, nuo se­nes­nių ko­tus nu­pjau­ki­te ir džio­vin­ki­te at­ski­rai), bet ga­li­te ir lep­šių bei ki­tų gry­bų pu­se­les (per­pjau­ki­te ver­ti­ka­liai), kel­miu­kių ke­pu­rė­les etc.

Džio­vin­tus gry­bus lai­ky­ki­te vė­sio­je (10 laipsn. C temp.) ir tam­sio­je pa­tal­po­je, san­da­riai už­da­rę į stik­lai­nius (prieš tai juos pa­kai­tin­ki­te). Ne­lai­ky­ki­te il­giau nei me­tus.


RE­CEP­TAI

Tirš­ta gry­bų sriu­ba

Rei­kės: 1 lit­ro dar­žo­vių sul­ti­nio, 1 stik­li­nės grie­ti­nė­lės, 200 g bul­vių, 1 po­mi­do­ro, 100 g po­rų, 1 čes­na­ko skil­te­lės, 2 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, 200 g mėgs­ta­mų gry­bų (ba­ra­vy­kai, rud­mė­sės, pie­vag­ry­biai – ga­li bū­ti įvai­rūs), 30 g vo­ve­rai­čių, 100 g džio­vin­tų gry­bų, čiob­re­lio ša­ke­lės, prie­sko­nių.

1. Džio­vin­tus gry­bus iš anks­to ke­lioms va­lan­doms už­mer­ki­te šal­ta­me van­de­ny­je. Kai iš­mirks, su­pjaus­ty­ki­te.

2. Švie­žius gry­bus ir bul­ves su­pjaus­ty­ki­te ir pa­ke­pin­ki­te kep­tu­vė­je.

3. Į dar­žo­vių sul­ti­nį su­dė­ki­te iš­mir­ky­tus džio­vin­tus gry­bus, pa­vir­ki­te, ta­da su­dė­ki­te švie­žius pa­ke­pin­tus gry­bus, vėl pa­vir­ki­te. Kai iš­virs, su­pil­ki­te grie­ti­nė­lę ir dar pa­vir­ki­te. Šiek tiek at­vė­su­sį vi­ra­lą su­pil­ki­te į elekt­ri­nį trin­tu­vą ir su­trin­ki­te, kad bū­tų vien­ti­sa ma­sė.

4. Ats­ki­rai pa­ke­pin­ki­te ir pa­troš­kin­ki­te vo­ve­rai­tes; įpjaus­ty­ki­te čes­na­ko, įdė­ki­te čiob­re­lio ša­ke­lę, pa­gar­din­ki­te drus­ka, pi­pi­rais.

5. Sriu­bą su­pils­ty­ki­te į lėkš­tes, ant vir­šaus už­dė­ki­te po šaukš­tą vo­ve­rai­čių, nu­lup­to bei su­pjaus­ty­to po­mi­do­ro, pa­ke­pin­tų kvie­ti­nės duo­nos ku­be­lių, su­smul­kin­tų ža­lu­my­nų.

Vy­nio­ti­nis su gry­bais

Rei­kės: 1 la­po sluoks­niuo­tos teš­los, 5 kiau­ši­nių, 200 g pie­vag­ry­bių ar ki­tų mėgs­ta­mų gry­bų, 200 g viš­tie­nos fi­lė, 100 g sū­rio, drus­kos, pi­pi­rų, ža­lu­my­nų, au­ga­li­nio alie­jaus.

1. Kep­tu­vė­je su alie­ju­mi pa­ke­pin­ki­te su­pjaus­ty­tus gry­bus ir viš­tie­nos fi­lė.

2. Kiau­ši­nius su­pla­ki­te. Į pla­ki­nį su­ber­ki­te su­tar­kuo­tą sū­rį. Įber­ki­te drus­kos, pi­pi­rų, su­smul­kin­tų ža­lu­my­nų, vis­ką su­mai­šy­ki­te.

3. Kiau­ši­nių pla­ki­nį už­pil­ki­te ant viš­tie­nos ir gry­bų.

4. Kep­ki­te, vis pa­mai­šy­da­mi, apie 5 mi­nu­tes – kol iš­keps kiau­ši­niai.

5. Sluoks­niuo­tos teš­los la­pą iš­ko­čio­ki­te, su­dė­ki­te įda­rą ir su­su­ki­te. Vie­nas iš bū­dų su­for­muo­ti gra­žų vy­nio­ti­nį yra toks: iš abie­jų pu­sių pei­liu pa­da­ry­ki­te si­met­riš­kas įpjo­vas, o vi­du­rį pa­li­ki­te ne­lies­tą – čia su­dė­ki­te įda­rą. Tuo­met iš įpjo­vų su­pin­ki­te ka­są. Pa­tep­ki­te kiau­ši­nio pla­ki­niu.

6. Dė­ki­te į karš­tą (200 laips­nių) or­kai­tę ir kep­ki­te apie 30 mi­nu­čių.

Ra­vio­liai su vo­ve­rai­čių pa­da­žu

Rei­kės: 500 g mil­tų, 250 g van­dens, 4 kiau­ši­nių, 500 g viš­tie­nos fi­lė, 1 šaukš­to svies­to, 1 čiob­re­lio ša­ke­lės, 1 roz­ma­ri­no ša­ke­lės, 1 stik­li­nės sul­ti­nio, prie­sko­nių. Pa­da­žui: 500 g vo­ve­rai­čių, 5 šaukš­tų su­trin­to par­me­za­no sū­rio, 4 skil­te­lių čes­na­ko, 1 čiob­re­lio ša­ke­lės, 4 šaukš­tų aly­vuo­gių alie­jaus, drus­kos, pi­pi­rų.

1. Viš­tie­nos fi­lė už­pil­ki­te šal­tu van­de­niu, įdė­ki­te svies­to, iš­vir­ki­te; kai at­vės, su­mal­ki­te mės­ma­le. Sul­ti­nį ati­dė­ki­te.

2. Mal­tą mė­są pa­gar­din­ki­te čiob­re­liais ir roz­ma­ri­nu, už­pil­ki­te stik­li­nę sul­ti­nio, įber­ki­te drus­kos, pi­pi­rų.

3. Mil­tus su­mai­šy­ki­te su van­de­niu ir kiau­ši­niais, su­min­ky­ki­te teš­lą ir iš­ko­čio­ki­te į lakš­tą. Iš far­šo da­ry­ki­te ne­di­de­lius ka­muo­liu­kus, su­dė­ki­te juos ant vie­nos teš­los lakš­to pu­sės vie­no­du at­stu­mu, už­den­ki­te ki­ta lakš­to pu­se. Su­jun­ki­te vir­šu­ti­nį ir apa­ti­nį lakš­tus tarp far­šo ka­muo­liu­kų. Išp­jaus­ty­ki­te ra­vio­lius ir iš­vir­ki­te sū­dy­ta­me van­de­ny­je.

Pa­da­žas. Vo­ve­rai­tes ap­ke­pin­ki­te, pa­gar­din­ki­te su­smul­kin­tu čes­na­ku, čiob­re­liais, drus­ka, pi­pi­rais, už­pil­ki­te sul­ti­nio ir troš­kin­ki­te, esant silp­nai kait­rai, kol su­tirš­tės. Su­ber­ki­te par­me­za­ną. Į pa­da­žą su­dė­ki­te ra­vio­lius ir ja­me pa­vir­ki­te.

Pa­reng­ta pa­gal www.ve.lt

Ži­vi­lės KA­VA­LIAUS­KAI­TĖS nuo­tr.

gry­bai (2)

gry­bai (1)

Vo­ve­rai­tės au­ga šei­my­no­mis, gar­džios ir vir­tos, ir kep­tos.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas