(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Rugsėjis skelbia mokslų metų pradžią

2017 m. rugsėjo 1 d.

Šian­dien į ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gas ateis be­veik pu­sant­ro šim­to mo­ki­nių ma­žiau, nei per­nai. Kai ku­rios ug­dy­mo įstai­gos už­da­ro­mos, jos tam­pa do­no­rais li­ku­sioms mo­kyk­loms ir dar­že­liams. Ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ma­žu­lie­nė sa­ko, jog ir atei­nan­tys moks­lo me­tai bus įtemp­ti ug­dy­mo įstai­gų bend­ruo­me­nėms.

Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

pakruojis@skrastas.lt

Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo me­tas ne­si­bai­gia

Ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, nau­juo­sius moks­lo me­tus bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se šie­met pra­de­da dau­giau kaip du tūks­tan­čiai moks­lei­vių – 143 ma­žiau ne­gu praė­ju­sį rug­sė­jį.

Ra­jo­ne moks­lo me­tus šie­met pra­de­da vi­sos trys gim­na­zi­jos, še­šios pa­grin­di­nės mo­kyk­los.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos spren­di­mu šį rug­sė­jį du­rų ne­beat­vers De­gė­sių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Vie­ni moks­lei­viai išė­jo mo­ky­tis į gre­ti­mo Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų mo­kyk­lą, ki­ti pa­si­rin­ko Lin­ku­vos gim­na­zi­ją.

Nuo šio rug­sė­jo Šu­kio­nių Jo­no No­rei­kos pa­grin­di­nė mo­kyk­la pra­ra­do sa­vo sa­va­ran­kiš­ku­mo sta­tu­są – ji ta­po Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los fi­lia­lu.

Nuo rug­sė­jo vai­kai ne­bek­le­gės ir Pet­ra­šū­nų gy­ven­vie­tės dar­že­ly­je. Čia ne­li­kus nei de­šim­ties ma­žy­lių, ug­dy­mo įstai­ga už­da­ry­ta. Dir­ban­tys tė­vai at­ža­las ve­žios į Lin­ku­vos ar Pak­ruo­jo vai­kų dar­že­lius.

Bu­vu­siame Sta­čiū­nų dau­gia­funk­cia­me cent­re liks tik iki­mo­kyk­li­nu­kų gru­pė, ki­ti vai­kai bus ve­žio­ja­mi į Ly­gu­mus.

Iki­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kai bus ug­do­mi ir Lin­ku­vos gim­na­zi­jos fi­lia­le – bu­vu­sio­je Triš­ko­nių pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je, ku­ri pe­ror­ga­ni­zuo­ta į Lin­ku­vos gim­na­zi­jos Triš­ko­nių dau­gia­funk­cį cent­rą.

Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo me­tas ge­rą ži­nią ne­ša Ly­gu­mų mies­te­lio šei­moms, tu­rin­čioms ma­ža­me­čių vai­kų. Ly­gu­mų pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je nuo rug­sė­jo ati­da­ro­ma iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pė, dirb­sian­ti vi­są dar­bo die­ną. Taip mies­te­ly­je iš­spręs­ta vai­kų dar­že­lio pro­ble­ma. Ana­lo­giš­ka gru­pė ati­da­ry­ta ir Paš­vi­ti­nio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Pa­sak Ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jos Ire­nos Ma­žu­lie­nės, vi­sos ra­jo­no mo­kyk­los jau yra ap­rū­pin­tos gel­to­nais au­to­bu­siu­kais, o nau­jau­sias per­duo­da­mas Lin­ku­vos gim­na­zi­jai. Jo­je rug­sė­jo 1-ąją lau­kia­ma 419 moks­lei­vių.

Šie­me­ti­nės mo­ki­nių pa­si­skirs­ty­mo po mo­kyk­las ten­den­ci­jas ko­men­tuo­da­ma ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė pa­ste­bi, jog per­mai­nos lau­kia ir Pak­ruo­jo „Že­my­nos“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los: šie­met čia ne­be­su­rink­ta de­vin­to­kų kla­sė, o išė­jus iš jos da­bar­ti­niams de­šim­to­kams, mo­kyk­lą pla­nuo­ja­ma reor­ga­ni­zuo­ti į pro­gim­na­zi­ją.

Pra­dės ju­bi­lie­ji­nius me­tus

Lin­ku­vos gim­na­zi­ja 2018-ai­siais švęs 100 me­tų ju­bi­lie­jų. Šią su­kak­tį mo­kyk­la pa­si­tiks iš­gra­žė­ju­si – čia ne vie­ne­rius me­tus eta­pais vy­ko pro­jek­ti­nė­mis lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­ma mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­ja. Pas­ku­ti­niai re­mon­to dar­bai se­na­ja­me mo­kyk­los pa­sta­te pla­nuo­ja­mi baig­ti spa­lį, o per moks­lei­vių ru­dens ato­sto­gas ti­ki­ma­si grą­žin­ti į at­nau­jin­tas kla­ses Lin­ku­vos spe­cia­lio­jo­je mo­kyk­lo­je lai­ki­nai įkur­din­tus mo­ki­nius.

„Mums šie me­tai der­lin­gi pir­mo­kų, – džiau­gia­si gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Vac­lo­vas Sta­pu­šai­tis. – Šie­met iš­lei­do­me 27 abi­tu­rien­tus, o su­lau­kė­me 40 pir­mo­kų, o bū­da­vo 25 – 30. Tai la­bai svar­bus moks­lei­vių prieau­gis žiū­rint į atei­tį“, – re­dak­ci­jai sa­kė še­šio­li­ką me­tų šiai gim­na­zi­jai va­do­vau­jan­tis V.Sta­pu­šai­tis.

Di­rek­to­rius pa­si­džiau­gė, kad jo va­do­va­vi­mo lai­ko­tar­piu Lin­ku­vos gim­na­zi­jai 2005-ai­siais bu­vo grą­žin­tas gim­na­zi­jos sta­tu­sas, pa­sta­tas at­nau­jin­tas ir su­re­mon­tuo­tas, pe­da­go­gų ko­lek­ty­vo dė­ka pa­siek­ta su moks­lei­vių ug­dy­mu su­si­ju­sių lai­mė­ji­mų.

„Rug­sė­jo 20-ąją pra­dė­si­me mū­sų gim­na­zi­jos ju­bi­lie­ji­nius me­tus, – pra­ne­šė di­rek­to­rius. Jo žo­džiais, mo­kyk­la jau pa­si­ren­gu­si su­tik­ti po va­sa­ros ato­sto­gų grį­žu­sius sa­vo vai­kus. – Spa­lyje ati­da­ry­si­me fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dą iš mo­kyk­los tra­di­ci­nių spek­tak­lių. Gim­na­zi­ja yra iš­lei­du­si 93 abi­tu­rien­tų lai­das, ra­do­me tik 64 lai­dų sta­ty­tų spek­tak­lių nuo­trau­kas.

Di­rek­to­riaus tei­gi­mu, gim­na­zi­ja pa­ga­liau tu­ri hi­gie­nos pa­są – do­ku­men­tą, ku­ris pa­tvir­ti­na, jog čia yra tin­ka­mai įreng­tos pa­tal­pos moks­lei­viams, jos ati­tin­ka hi­gie­nos ug­dy­mo įstai­goms rei­ka­la­vi­mus. To­kius pa­sus ra­jo­ne tu­ri ne vi­sos mo­kyk­los.

„Mo­kyk­la tu­ri veik­ti kaip laik­ro­dis“

Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Jad­vy­ga Šliur­pie­nė, pa­klaus­ta, kaip se­kė­si pa­si­ruoš­ti rug­sė­jo pir­ma­jai, neieš­ko­da­ma žo­džių at­sa­kė: „Pui­kiai. Mo­kyk­la tu­ri veik­ti kaip laik­ro­dis“.

Pa­sak di­rek­to­rės, Sa­vi­val­dy­bės skir­to­mis lė­šo­mis su­re­mon­tuo­ti trys ka­bi­ne­tai, li­kusios me­di­nės grin­dys – iš­da­žy­tos.

„Vi­sus re­mon­to dar­bus at­li­ko­me su mo­kyk­los meist­rais ir va­ly­to­jo­mis. Jei bū­tu­me sam­dę sta­ty­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją, tiek ne­bū­tu­me pa­da­rę – vis­kas kai­nuo­tų daug bran­giau“, – kaip tau­po biu­dže­to lė­šas mo­kyk­lų re­mon­tui sa­kė J.Šliur­pie­nė.

Tik re­mon­tas, vyk­do­mas pro­jek­ti­nė­mis lė­šo­mis, šio­je mo­kyk­lo­je dar ne­pra­si­dė­jęs.

Di­rek­to­rė tei­gia, jog iki moks­lo me­tų pra­džios jis neį­vy­ko dėl per vė­lai atė­ju­sio fi­nan­sa­vi­mo. J.Šliur­pie­nės žo­džiais, bus kei­čia­mi ak­tų sa­lės lan­gai, to­dėl ug­dy­mo pro­ce­sui šis re­mon­tas ne­truk­dys.

Jau ant­rą moks­lo me­tų die­ną mo­kyk­los val­gyk­la pa­si­ruo­šu­si duo­ti pie­tus moks­lei­viams. Čia mai­ti­na­si dau­gu­ma moks­lei­vių, nes kai­nos ne­di­de­lės.

„Sa­vi­val­dy­bė, pri­siim­da­ma at­sa­ko­my­bę už mo­kyk­lų val­gyk­las, da­ro di­džiu­lę ma­lo­nę moks­lei­vių tė­vams. Tuo­se ra­jo­nuo­se, kur šią pa­slau­gą tei­kia vers­las, pie­tūs moks­lei­viams yra žy­miai bran­ges­ni“, – džiau­gė­si Bal­sių pa­grin­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė, lau­kian­ti po ato­sto­gų grįž­tan­čių 129 mo­ki­nių.

Gy­ve­na per­mai­no­mis

Ly­gu­mų pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nei šie me­tai ku­pi­ni per­mai­nų. Bir­že­lį į už­tar­nau­tą poil­sį išė­jo il­ga­me­tė mo­kyk­los di­rek­to­rė Jad­vy­ga Kor­sa­kie­nė. Kol įvyks kon­kur­sas į šias pa­rei­gas, di­rek­to­rės pa­rei­gas ei­ti pa­ves­ta pa­va­duo­to­jai As­tai Ga­siū­nie­nei.

Į Ly­gu­mų pa­grin­di­nę šį rug­sė­jį lau­kia­ma atei­nant 119 pir­mų – de­šim­tų kla­sių moks­lei­vių, 18 iki­mo­kyk­li­nu­kų ir 9 prieš­mo­kyk­li­nę gru­pę lan­ky­sian­čių vai­kų.

Pa­sak A. Ga­siū­nie­nės, mo­kyk­lo­je pa­gau­sė­jo pra­di­nių kla­sių moks­lei­vių, nes Sta­čiū­nų dau­gia­funk­cia­me cent­re ne­be­for­muo­ja­mos pir­mos – ket­vir­tos kla­sės.

Lai­ki­no­sios mo­kyk­los va­do­vės at­sa­ko­my­bė­je ir iki­mo­kyk­li­nė vai­kų gru­pė, ku­rio­je nu­ma­ty­ta priim­ti 18 nuo trejų iki pen­kerių me­tų vai­kų. Dėl to prie mo­kyk­los se­niū­ni­jos pa­stan­go­mis už pro­jek­ti­nes lė­šas įreng­ta lais­va­lai­kio aikš­te­lė.

Dar vie­na nau­jo­vė: mo­kyk­los bend­ruo­me­nei nu­ta­rus, nuo šio rug­sė­jo vi­si Ly­gu­mų moks­lei­viai vil­kės vie­no­dą uni­for­mą.

Tik­riau­sios ži­nios – po rug­sė­jo pir­mo­sios

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja I. Ma­žu­lie­nė sa­ko, jog mo­kyk­los bend­ruo­me­nė­je ir­gi yra kai­tos, ta­čiau apie mo­kyk­lo­se įsi­dar­bi­nu­sius pe­da­go­gus, tik­riau­sios ži­nios sky­rių pa­sieks tik po rug­sė­jo pir­mo­sios. Mo­ky­to­jus mo­kyk­lo­se įdar­bi­na di­rek­to­riai.

„Pa­si­tin­kant nau­jus moks­lo me­tus mo­kyk­lų va­do­vai bu­vo pa­kvies­ti į ru­dens pa­si­ta­ri­mą „Ak­tua­liau­si švie­ti­mo tiks­lai, veik­los kryp­tys ir veiks­mai pa­si­tin­kant 2017-2018m.m.“, – re­dak­ci­jai sa­kė Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja I.Ma­žu­lie­nė.

„Ren­gi­nys or­ga­ni­zuo­tas tę­siant bend­ra­dar­bia­vi­mą su Rad­vi­liš­kio ra­jo­no ko­le­go­mis vy­ko Bur­biš­kio dva­re. Pa­si­ta­ri­me bu­vo iš­sa­ky­ti pa­grin­di­niai švie­ti­mo sis­te­mos iš­šū­kiai šiems moks­lo me­tams, o mo­kyk­lų va­do­vai tu­rė­jo ga­li­my­bę kon­sul­tuo­tis dar­bo ko­dek­so įgy­ven­di­ni­mo klau­si­mais.

Mo­kyk­lų veik­lą reg­la­men­tuo­jan­čiuo­se do­ku­men­tuo­se yra la­bai daug kai­tos, daug do­ku­men­tų ug­dy­mo įstai­gos tu­rės at­nau­jin­ti, pa­reng­ti nau­jas tvar­kas“, – apie mo­kyk­lų va­do­vų ir pe­da­go­gų bū­si­mus rū­pes­čius už­si­mi­nė ve­dė­ja ir pri­dū­rė: Šiais moks­lo me­tais mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių lau­kia ne­ma­žai iš­šū­kių“.

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.

Bai­gia­ma re­konst­ruo­ti Lin­ku­vos gim­na­zi­ja šį rug­sė­jį lau­kia 40 pir­mak­la­sių. Tai di­džiau­sias skai­čius šio am­žiaus ug­dy­ti­nių per ke­lis pa­sta­ruo­sius me­tus.

Au­to­rės nuo­tr.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ja Ire­na Ma­žu­lie­nė sa­ko, jog šiemet į ra­jo­no mo­kyk­las lau­kia­ma grįž­tant dau­giau nei du tūks­tan­čius moks­lei­vių.

Vaclovas Sta­pu­šai­tis sa­ko, jog Lin­ku­vos gim­na­zi­jos lau­kia įdo­mūs ju­bi­lie­ji­niai me­tai.

Ly­gu­mų pa­grin­di­nei mokyklai va­do­vau­jan­ti As­ta Ga­siū­nie­nė tei­gia, kad mo­kyk­lo­je įkur­ta ma­žų­jų gru­pė mies­te­ly­je iš­spren­dė dar­že­lio pro­ble­mą.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas