(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 8 d.

Žy­dų kul­tū­ros die­nos pra­si­dė­jo Pak­ruo­jy­je

Ren­gi­nio ati­da­ry­mas pra­si­dė­jo Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mu (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­si­džiau­gė, kad Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos pra­si­de­da Pak­ruo­jy­je. Apie Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­ją, eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro res­tau­ra­vi­mo dar­bus kal­bė­jo Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus kul­tū­ros pa­vel­do vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, Pak­ruo­jo si­na­go­gos res­tau­ra­vi­mo pro­jek­to koor­di­na­to­rius Min­dau­gas Ve­liu­lis. Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Juo­zo Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Gi­ta­na Maa­sie­nė trum­pai pri­sta­tė, ko­kia veik­la šian­dien yra čia vyk­do­ma, ir pa­pa­sa­ko­jo apie si­na­go­go­je esan­čius pie­ši­nius.

Ren­gi­nį vai­ni­ka­vo ko­lek­ty­vo „Klez­mer Klan­gen“ kon­cer­tas (va­do­vas Do­na­tas Bui­ka). An­samb­ly­je, ku­rį su­da­ro vie­na di­de­lė šei­ma, gro­ja ir dai­nuo­ja mu­zi­kan­tai, gy­ve­nan­tys iš sa­vo mu­zi­ki­nės ir pe­da­go­gi­nės veik­los. Šei­my­ni­nis ko­lek­ty­vas pla­ti­na žy­dų klez­me­rių (liau­dies mu­zi­kan­tų) mu­zi­ki­nę kul­tū­rą, at­sto­vau­ja Lie­tu­vai tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se.

Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nų pir­mą­jį ren­gi­nį Pak­ruo­jy­je or­ga­ni­za­vo Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, bend­ra­dar­biau­da­mas su Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­be ir Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ru, Pak­ruo­jo Juo­zo Paukš­te­lio vie­šą­ja bib­lio­te­ka, Ry­tų Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros in­for­ma­ci­jos cent­ru.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja vie­šė­jo Bar­be­lė­je

Rug­sė­jo 2 die­ną Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės de­le­ga­ci­ja: Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Ar­tū­ras Ja­ce­vi­čius (de­le­ga­ci­jos va­do­vas), Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­ja Rū­ta Sau­sie­nė ir Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo spe­cia­lis­tė Jo­li­ta Nau­džiū­nai­tė-Ja­ni­šaus­kie­nė, da­ly­va­vo Ve­cum­nie­kų sa­vi­val­dy­bės (Lat­vi­ja) or­ga­ni­zuo­ja­mo­je Bar­be­lės der­liaus šven­tė­je.

Šven­tė vy­ko Au­sek­lių ma­lū­ne – mu­zie­ju­je po at­vi­ru dan­gu­mi, ku­ris kiek­vie­nais me­tais ren­gia der­liaus šven­tę. Jos me­tu kiek­vie­nas no­rin­tis ga­li už­siim­ti ama­tais (lip­dy­ti iš mo­lio, verp­ti, aus­ti ir kt.), dirb­ti bui­ties dar­bus (muš­ti svies­tą, raug­ti ko­pūs­tus ir t. t.) ar ap­žiū­rė­ti dar­bo įran­kius bei me­cha­niz­mus.

Bar­be­lės kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me ofi­cia­lia­me priė­mi­me taip pat da­ly­va­vo de­le­ga­ci­jos iš Pas­va­lio ir Bir­žų.

Pas­vei­kin­ti su­kak­tu­vi­nin­kai

Rug­sė­jo 5-ąją bend­ro gy­ve­ni­mo auk­si­nio ju­bi­lie­jaus pro­ga me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė pa­svei­ki­no Klo­vai­nių mies­te­ly­je gy­ve­nan­čius Ni­jo­lę Ste­fa­ni­ją ir Juo­za­pą Ri­di­kus bei Bal­sių kai­me gy­ve­nan­čius Ge­nę ir Al­fon­są Mil­čius.

Jo­no Nek­ra­šiaus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „In­di­ja – san­skri­to tė­vy­nė“

Rug­sė­jo 13ąją (tre­čia­die­nį) 10.30 Pak­ruo­jo si­na­go­go­je vyks Jo­no Nek­ra­šiaus fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­dos „In­di­ja – san­skri­to tė­vy­nė“ ati­da­ry­mas. Ren­gi­nio me­tu bus ro­do­mas 40 min. truk­mės vaiz­do fil­mas „Ke­liau­to­jo An­ta­no Poš­kos ke­liais po In­di­ją“.

Pra­ty­bos „Tvir­tas sky­das 2017“

Rug­sė­jo 22–24 die­no­mis Ak­me­nės, Jo­niš­kio, Kel­mės, Ma­žei­kių, Pak­ruo­jo, Rad­vi­liš­kio, Šiau­lių ir Tel­šių sa­vi­val­dy­bių ra­jo­nuo­se vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų or­ga­ni­zuo­ja­mos tarp­tau­ti­nės pra­ty­bos „Tvir­tas sky­das 2017“. At­siž­vel­giant į pra­ty­bo­se ke­lia­mus tiks­lus, pa­grin­di­nis ka­ri­nių mo­ky­mų dė­me­sys bus ski­ria­mas tre­ni­ruo­ja­miems Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų vie­ne­tams (to­liau – KASP). Kar­tu su KASP ka­riais tre­ni­ruo­sis ka­riai iš Por­tu­ga­li­jos, pa­rei­gū­nai iš Vie­šo­jo sau­gu­mo ir Vals­ty­bi­nės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bų prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos.

In­for­muo­ja­me, kad pra­ty­bo­se da­ly­vau­jan­tys ka­riai, vyk­dy­da­mi jiems ke­lia­mas už­duo­tis švie­siu ir tam­siu pa­ros me­tu, ju­dės pės­čio­mis ar­ba su ra­ti­nė­mis trans­por­to prie­mo­nė­mis, nau­dos spe­cia­lią­sias prie­mo­nes, tar­ny­bi­nius šu­nis, imi­ta­ci­nius šaud­me­nis, sprogs­ta­muo­sius ir dū­mi­nius pa­ke­tus, sig­na­li­nes ra­ke­tas. Tam tik­ruo­se ra­jo­nuo­se taip pat bus nau­do­ja­ma ka­ri­nė avia­ci­ja.

Kvie­čia­me į ki­no sean­są

Rug­sė­jo 8 die­ną (šiandien) 19 val. kvie­čia­me į Pak­ruo­jo si­na­go­gą pa­si­žiū­rė­ti re­ži­sie­riaus Jan‘o Hrebejk‘o fil­mą „Mo­ky­to­ja“ (2016).

1983-ie­ji, Če­kos­lo­va­ki­ja. Nau­jos mo­ky­to­jos at­vy­ki­mas į Bra­tis­la­vos prie­mies­čio mo­kyk­lą moks­lei­vių ir tė­vų kas­die­ny­bę ap­ver­čia aukš­tyn ko­jom. Iš pra­džių už­si­de­gi­mą ir rū­pes­tin­gu­mą spin­du­lia­vu­si cha­riz­ma­tiš­ka mo­ky­to­ja Ma­ri­ja Draz­de­cho­va neil­gai tru­kus ima ro­dy­ti tik­rą­jį sa­vo vei­dą. Ji ima ma­ni­pu­liuo­ti tė­vais ir šie, pa­si­da­vę spau­di­mui, pra­de­da „mo­kė­ti“ įvai­rio­mis pa­slau­go­mis ir do­va­no­mis mai­nais į vai­kams ra­šo­mus ge­rus pa­žy­mius.

Mo­ky­to­jai tam­pant vis go­des­ne ir įžū­les­ne, trys šei­mos ryž­ta­si pa­si­prie­šin­ti ir slap­to tė­vų su­si­rin­ki­mo me­tu išaiš­kin­ti jos sa­va­nau­diš­kus kės­lus.

Fil­mas ori­gi­na­lo kal­ba. Sub­tit­rai lie­tu­vių kal­ba.

Fil­mas skir­tas žiū­ro­vams nuo 7 me­tų.

Bi­lie­tas suau­gu­siam – 3 Eur, moks­lei­viui – 2,00 Eur

Pro­jek­to „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“ in­for­ma­ci­ja

Ge­gu­žės 6 die­ną star­ta­vo bend­ra Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ak­ci­ja „Pa­žin­ki­me kai­my­nus Žiem­ga­lo­je“. Ak­ci­jos me­tu (iki 2017 m. rug­sė­jo 10 d.) ak­ty­vaus lais­va­lai­kio ger­bė­jai bu­vo kvie­čia­mi ap­lan­ky­ti Pak­ruo­jo, Pas­va­lio ir Bir­žų ra­jo­nus Lie­tu­vo­je bei Baus­kės, Ie­ca­vos, Run­da­lės ir Ve­cum­nie­kų ra­jo­nus Lat­vi­jo­je.

Kvie­čia­me už­pil­dy­tas an­ke­tas ati­duo­ti vie­na­me iš tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­rų iki 2017 me­tų rug­sė­jo 15 die­nos.

• VšĮ Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­re, Per­ga­lės g. 1, Pak­ruo­jis; tel. +370 616 10 765.

• Bir­žų tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, J. Ja­no­nio g. 2, Bir­žai; tel. +370 686 73742

• Pas­va­lio kraš­to mu­zie­jaus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, P. Avi­žo­nio g. 6, Pas­va­lys; tel. +370 451 34096

• Baus­kės tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cent­re, Rats­lau­kums 1, Baus­kė (Lat­vi­ja); tel.+371 639 23797

Že­mės skly­pų, ku­riuo­se me­džiok­lė nė­ra už­draus­ta, sa­vi­nin­kų, val­dy­to­jų ir nau­do­to­jų žiniai

Že­mės skly­pų, ku­riuo­se nė­ra už­draus­ta me­džiok­lė, sa­vi­nin­kai, val­dy­to­jai ir nau­do­to­jai, įgy­ven­di­nan­tys ža­los pre­ven­ci­jos prie­mo­nes, ku­rio­mis sie­kia­ma iš­veng­ti me­džio­ja­mų­jų gy­vū­nų da­ro­mos ža­los, ir no­rin­tys gau­ti pa­ra­mą iš 2017 me­tų Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos, tu­ri pri­sta­ty­ti pra­šy­mus Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai (Kęs­tu­čio g. 4, Pak­ruo­jis, I a., 101 kab.) iki šių me­tų lapk­ri­čio 1 die­nos.

In­for­ma­ci­ją apie pa­ra­mą tei­kia Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos eko­lo­gė (vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė) Ka­zi­mie­ra Kla­bie­nė, tel.: (8 421) 61 698; mob. 8 611 30 511, el. p. ekologe@pakruojis.lt.

In­for­ma­ci­ja gy­ven­to­jams dėl dvi­na­rės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir tvar­ky­mą

Pri­me­na­me gy­ven­to­jams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, kad įve­dus dvi­na­rę vie­ti­nę rink­lia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir tvar­ky­mą Pak­ruo­jo ra­jo­ne mo­kes­tis bus su­da­ry­tas iš dvie­jų da­lių – pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios. Pas­to­vią­ją de­da­mą­ją mo­ka vi­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai, jų įga­lio­ti as­me­nys ar­ba sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kai. Pas­to­vio­ji da­lis bus mo­ka­ma už kiek­vie­ną Jū­sų būs­te dek­la­ruo­tą as­me­nį. Pas­to­vio­sios da­lies dy­dis as­me­niui yra 21,72 Eur per me­tus, jis yra pa­tvir­tin­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.

Kiek­vie­nam dau­gia­bu­čia­me na­me sa­vo gy­ve­na­mą vie­tą dek­la­ra­vu­siam gy­ven­to­jui tai­ko­ma kin­ta­mo­ji įmo­kos da­lis – 9,31 Eur. Tai­gi, gy­ven­to­jas, gy­ve­nan­tis dau­gia­bu­čia­me na­me per me­tus tu­rės mo­kė­ti 21,72 Eur + 9,31 Eur = 31,03 Eur. Jei­gu būs­te yra dek­la­ruo­ta dau­giau gy­ven­to­jų, ši su­ma dau­gi­na­ma iš gy­ven­to­jų skai­čiaus.

Gy­ve­nan­tiems in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis pri­klau­so nuo na­mo gy­ven­to­jų nau­do­ja­mo miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio tal­pos ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Jei kon­tei­ne­rio tal­pa 0,12 m3, mi­ni­ma­li kin­ta­mo­ji įmo­ka per me­tus už 12 iš­vež­tų kon­tei­ne­rių yra 9,36 Eur, jei kon­tei­ne­rio tal­pa 0,24 m3 – 18,72 Eur, jei kon­tei­ne­rio tal­pa 1,1 m3 – 84,72 Eur per me­tus. Nuo 13-ojo kon­tei­ne­rio iš­ve­ži­mo, in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams teks mo­kė­ti pa­pil­do­mai. In­di­vi­dua­lūs rū­šiuo­ja­mų pa­kuo­čių, stik­lo ir ža­lių­jų at­lie­kų kon­tei­ne­riai tuš­ti­na­mi ne­mo­ka­mai.

Mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mai bus siun­čia­mi sa­vi­nin­kams ar­ba vie­nam iš sa­vi­nin­kų, ten, kur jie yra dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Mo­kė­ji­mai bus per­skai­čiuo­ti už lai­ko­tar­pį nuo 2017 m. ba­lan­džio 6 d. re­mian­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2017 m. ko­vo 30 d. spren­di­mu Nr. T-102.

Taip pat no­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra gy­ven­to­jų, ku­rie vis dar nė­ra su­si­tvar­kę nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų: pa­vel­dė­jus būs­tą po ar­ti­mo­jo mir­ties ar pa­gal tes­ta­men­tą bei po pir­ki­mo neį­tei­si­nus nuo­sa­vy­bės Re­gist­rų cent­re.

Vi­sus iš­ki­lu­sius ne­sklan­du­mus iš­sprę­si­me kar­tu bend­ra­dar­biau­da­mi.

Pa­si­nau­do­ki­te ga­li­my­be pa­si­keis­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius

In­for­muo­ja­me, kad ga­li­te teik­ti pra­šy­mus dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių pa­kei­ti­mo. In­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai ga­li pa­si­keis­ti miš­rių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius į di­des­nius ar ma­žes­nius pa­gal dek­la­ruo­tą gy­ven­to­jų skai­čių: iki 3 as­me­nų – 0,12–0,14 m3 tal­pos; dau­giau kaip 3 as­me­nų – 0,24 m3.

Pra­šy­mus dėl kon­tei­ne­rio pa­kei­ti­mo, ad­re­suo­tus UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“, rei­kia pa­teik­ti se­niū­ni­jai, ku­rio­je yra dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta (pra­šy­mo for­mą gy­ven­to­jai už­pil­dys se­niū­ni­jo­je). Se­niū­ni­jos at­sa­kin­gas dar­buo­to­jas su­tik­rins ir už­ra­šys, kiek jū­sų nu­ro­dy­tu ad­re­su yra dek­la­ruo­ta as­me­nų, bei per­duos pra­šy­mą UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“.

UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“ už­tik­ri­na kon­tei­ne­rių pa­kei­ti­mą pa­gal per­duo­tus se­niū­ni­jų pra­šy­mus.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rius iki 2018 m. sau­sio 1 die­nos skai­čiuo­ja vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams kin­ta­mą dy­dį pa­gal 0,12–0,14 m3 tal­pos kon­tei­ne­rio iš­tuš­ti­ni­mo kin­ta­mą ap­mo­kes­ti­ni­mo pa­ra­met­rą neat­siž­vel­giant į tai, ko­kio dy­džio kon­tei­ne­rį tu­ri­te da­bar.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas