(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Gandriuko gelbėjimo istorija priminė vaikystę

2017 m. rugsėjo 1 d.

MUMS RA­ŠO

Per­skai­čiau straisp­ne­lį „Gand­riu­ko gel­bė­to­jai iš­siaiš­ki­no: gel­bė­ti nė­ra kam“ ("Šiau­lių kraš­tas“ 2017 08 23) ir pri­si­mi­niau, kaip mes so­viet­met­me­čiu, dar bū­da­mi pra­di­nu­kai, iš­gel­bė­jom ir užau­gi­nom gand­riu­ką.

Jur­gai­čių kai­me (Lin­ku­vos se­niū­ni­ja) ta­da gy­ve­nu­sių Jo­no ir Ane­lės Va­lio­nių so­dy­bos ber­že bu­vo gand­ra­liz­dis, kur daug me­tų pe­rė­da­vo gand­rai. Bū­da­vo me­tų, kai iš liz­do iš­mes­da­vo kiau­ši­nį, bet kar­tą iš­me­tė gand­riu­ką.

Mes, kai­mo vai­kai – Va­lio­nių Ig­nas, Vy­tau­tas, Vla­das, Juo­zo ir Fi­lo­me­nos Di­džet­rių Al­gis, Al­do­na, Pet­ro ir Onos Ri­di­kų Jo­nas ir Fi­lo­me­na – su­te­mus įli­pom į ber­žą ir gand­riu­ką įkė­lėm į liz­dą, ma­ny­da­mi, kad jis iš­kri­to ne­ty­čia. Die­ną lip­ti bi­jo­jo­me, nes gand­rai stip­riai ker­ta sna­pu. Bet ry­tą gandriuką`radome vėl ant že­mės. Iš­me­tė. Ta­da sa­ky­da­vo, kad jei gand­rai sa­vo vai­ką iš­me­ta iš liz­do – bus blo­gi me­tai.

Vi­si kai­mo vai­kai ėmė­me gand­riu­ku rū­pin­tis. Lau­kai bu­vo ne­me­lio­ruo­ti – daug ba­lų, jo­se – var­lių. Paim­da­vom au­dek­lo mai­šą ir ke­liau­da­vom į Ty­re­lį pa­gal miš­ką var­lių gau­dy­ti. Par­neš­da­vom po pil­ną mai­še­lį. Gand­riu­kas mus pa­si­tik­da­vo, gy­vas ry­da­vo, gurk­ly var­lės cyp­da­vo, o jis tik kak­lą pa­temp­da­vo ir nu­stum­da­vo jas į gi­lyn. Gand­riu­ką pa­va­di­nom Gi­ri­niu­ke. Kai tik tuo var­du pa­šauk­da­vom, tuoj atei­da­vo. Mes vi­si my­lė­jo­me mū­sų Gi­ri­niu­kę, o ji mus.

Prieš iš­skren­dant gand­rai rink­da­vo­si ant nu­pjau­tų ru­gių, su­sta­ty­tų gu­bo­mis. Ant tų gu­bų iš­skri­do ir mū­sų Gi­ri­niu­kė. Va­ka­rais dar grįž­da­vo pas mus, bet kuo to­liau tuo re­čiau be­su­lauk­da­vom. Vie­ną die­ną mū­sų Gi­ri­niu­kė pa­ki­lo ir iš­skri­do su ki­tais. Ji sky­rė­si iš vi­sų ne to­kia bal­ta spal­va, kaip liz­de gy­ve­nu­sie­ji.

La­bai my­liu gand­rus. Jie man pri­me­na vai­kys­tę. Da­bar nė­ra to­kios mei­lės gand­rams, kaip bu­vo anuo­met.

Al­do­na Za­ka­raus­kie­nė, Ūde­kų kai­mas

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas