(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

„Žiemgališkas Pakruojis“ paliko geriausių įspūdžių

2017 m. rugsėjo 1 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Šie­me­ti­nė Pak­ruo­jo šven­tė, iš vie­nos gat­vės pa­skli­du­si po vi­są mies­tą ir at­ra­du­si nau­jų erd­vių, pa­li­ko ge­riau­sių įspū­džių ne tik jos da­ly­viams, bet ir atė­ju­siems pa­si­žiū­rė­ti. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se te­bep­la­ti­na­mos nuo­trau­kos ir vaiz­do įra­šai su prie­ra­šais: „Pui­ku. Šau­nuo­liai“.

pakruojis@skrastas.lt

Nuo ko­mer­ci­nio ren­gi­nio Pak­ruo­jo dva­re at­si­sky­ręs ir sa­vas erd­ves šven­tei at­ra­dęs"Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis 2017“ bu­vo gau­sus ren­gi­nių.

Dar penk­ta­die­nį šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo kvies­da­mi jau­ni­mą į kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves. O jau pa­va­ka­rę vi­si bu­vo kvie­čia­mi į mies­to par­ką, de­vy­nio­lik­tą­ją re­gio­no folk­lo­ro šven­tę „Žiem­ga­la 2017“. Ji pra­si­dė­jo di­džiu­lės tris­pal­vės iš­kė­li­mu virš Pak­ruo­jo van­dens bokš­to.

„Nuo vi­sų į Pak­ruo­jį ve­dan­čių ke­lių ma­to­ma vė­lia­va bu­vo tar­si ženk­las, kad Pak­ruo­jy­je Žiem­ga­los šven­tė“, – džiau­gė­si dai­ni­nin­kės iš an­samb­lio „Lin­ka­va“.

Po folk­lo­ro ko­lek­ty­vų pa­si­ro­dy­mo par­ke žmo­nės rin­ko­si į Si­na­go­gą. Čia vy­ko fes­ti­va­lio „Si­dab­ri­nės ger­vės nak­tys“ nak­ti­nis ki­nas.

Gau­sa ren­gi­nių plūs­te­lė­jo šeš­ta­die­nį, į Pak­ruo­jį sku­bė­jo žmo­nės iš vi­sų ra­jo­no pa­kraš­čių. Pir­mie­ji Kruo­jos upės sa­lo­je ėmė bu­riuo­tis me­džio­to­jai ir žve­jai. Jų bū­re­liai ir klu­bai pa­la­pi­nes pa­si­sta­tė užim­da­mi be­veik pu­sę sa­los.

O tuo tar­pu mies­to cent­re prie Švie­ti­mo sky­riaus pa­sta­to pra­si­dė­jo lau­ko šach­ma­tų tur­ny­ras, at­si­da­rė vie­nos die­nos res­to­ra­nas, ku­ria­me sa­vo ypa­tin­gus val­gius kvie­tė ra­gau­ti Pak­ruo­jo šei­mi­nin­kės, svei­kuo­liš­kos gy­ven­se­nos ir mi­ty­bos pro­pa­guo­to­jos.

Vos ne po vi­są Pak­ruo­jo par­ką pa­skli­do ra­jo­no bend­ruo­me­nių, se­niū­ni­jų kie­me­liai, šie­met pa­si­va­di­nę žiem­ga­lių gen­ti­mis.

Se­no­vi­nius val­gius čia pat vi­rę, ama­tus de­monst­ra­vę, kvie­tė pri­si­jung­ti ir jų pa­si­žiū­rė­ti plūs­tan­čius smal­suo­lius. Vi­sas par­kas lin­ga­vo nuo mu­zi­kos, links­my­bių, juo­ko ir ki­to­kių pra­mo­gų.

Bu­vo ga­li­ma ste­bė­tis mo­te­rų iš­mo­ne, kaip pa­si­siū­din­ti se­no­vi­nį dra­bu­žį. Nep­ra­len­kia­mos čia bu­vo Vie­tos veik­los gru­pės (VVG) mo­te­rys – jos vil­kė­jo ne tik pro­fe­sio­na­lų siū­din­tus žiem­ga­lių mo­te­rų pa­rė­dus, bet ant gal­vų dė­vė­jo se­no­vi­nius ap­dan­ga­lus, puo­šė­si li­nų vai­ni­kais.

Šven­tę pa­puo­šė ir il­ga­ka­sių bei barz­do­čių kon­kur­sas. Tie­sa, nors ja­me da­ly­va­vo tik trys barz­do­čiai, į kon­kur­są si­na­go­go­je su­si­rin­ku­sie­ji vos til­po. Vy­rai sa­vo barz­dų il­giu ne­si­var­žė, o štai mo­te­rys ka­sas iš­si­py­nė, kad jas pa­ma­tuo­tų ko­mi­si­ja. Il­giau­sius plau­kus – 1 met­ro ir 15 cen­ti­met­rų tu­rė­jo de­šimt­me­tė ro­za­li­mie­tė Mig­lė Po­ciū­tė ir 64-erių pa­ne­vė­žie­tėK­ris­ti­na Liau­čiu­vie­nė.

Be­ne dau­giau­siai šven­tės da­ly­vių iš­mo­nės pa­rei­ka­la­vo tra­di­ci­niu ta­pu­si teat­ra­li­zuo­ta ei­se­na. Ne­nu­tol­da­mi nuo šven­tės te­mos, se­niū­ni­jų at­sto­vai, me­no ko­lek­ty­vai, bend­ruo­me­nių at­sto­vai ir klu­bai de­monst­ra­vo se­no­vės žiem­ga­lių is­to­ri­jos mo­men­tus: ko­vas su kry­žiuo­čiais, žiem­ga­lių ko­vo­to­jus, kraš­to žem­dir­bius ir se­no­vi­nius jų dar­bo įran­kius.

Links­mas ir mar­gas šven­ti­nis šeš­ta­die­nis bai­gė­si sa­lo­je – čia vy­ko ge­riau­sių­jų šven­tės da­ly­vių ap­do­va­no­ji­mai, šven­tė­je da­ly­va­vu­sių sve­čių svei­ki­ni­mai, va­ka­ri­niai kon­cer­tai ir nak­ti­nė dis­ko­te­ka. Ji ne­nu­kon­ku­ra­vo nak­ties krep­ši­nio, ku­rio prie bu­vu­sios „Vers­mės“ mo­kyk­los gau­siai žiū­rė­ti ir žais­ti rin­ko­si jau­ni­mas.

Sek­ma­die­nį šven­tės kon­cer­ti­nę pro­gra­mą vai­ni­ka­vo Pak­ruo­jo gi­ta­rų kvar­te­to ir mo­ky­to­jo Ro­mual­do Klup­šo kon­cer­tas su is­pa­niš­kų šo­kių at­li­kė­ja Pak­ruo­jo si­na­go­go­je.

Pak­ruo­jo po­li­ci­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me sa­ko­ma, kad šie­me­ti­nė šven­tė be al­ko­ho­lio ap­siė­jo be di­des­nių in­ci­den­tų, ne­si­ma­tė gu­li­nė­jan­čių dėl gir­tu­mo, ne­bu­vo muš­ty­nių.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Ja­ni­nos VAN­SAUS­KIE­NĖS nuo­tr.

Tra­di­ci­nės teat­ra­li­zuo­tos ei­ty­nės – links­miau­sias ir dau­giau­siai žmo­nių su­trau­kian­tis Pak­ruo­jo šven­čių ren­gi­nys. Šie­met ja­me vy­ra­vo is­to­ri­nė kraš­to te­ma.

(Iš kairės) barz­do­čių kon­kur­se da­ly­va­vęs, žiem­ga­liš­kas šak­nis tu­rin­tis vil­nie­tis Valdas Samkus, stu­den­tas Kas­pa­ras Ki­žys ir Guos­ta­ga­lio se­niū­nas Jo­nas Jo­cius ne­li­ko be ap­do­va­no­ji­mų.

Vie­nas už ki­tą pra­šmat­niais žiem­ga­liš­kais pa­tie­ka­lais lenk­ty­nia­vo gen­čių kie­me­liai, vai­šin­da­mi ko­mi­si­ją – ra­jo­no va­do­vus.

Vai­kams bu­vo smal­su pa­ki­lno­ti se­no­vės ri­te­rių kar­dus, ap­žiū­rė­ti jų šar­vus. Ri­te­rių ko­vas ste­bė­jo ir ma­ži, ir di­de­li.

Me­džio­to­jų ir žve­jų kie­me­liuo­se vi­rė ne tik žu­vie­nė, bet ir aist­ros: vy­rai iš­ban­dė jė­gas.

Šven­tės pa­bai­go­je iš­kel­tas „Žiem­ga­liš­ko Pak­ruo­jo“ pa­baig­tu­vių vai­ni­kas, ku­rį kū­rė ir iš at­ski­rų vai­ni­kų su­py­nė šven­tės da­ly­viai.

Il­ga­ka­sių kon­kur­se re­kor­dą pa­sie­kė de­šimt­me­tė Mig­lė Po­ciū­tė ir Kris­ti­na Liau­čiu­vie­nė, už­siau­gi­nu­sias 1 met­ro ir 15 cen­ti­met­rų il­gio ka­sas.

Už ge­rus kraš­to žmo­nių dar­bus ir gra­žią šven­tę pa­kruo­jie­čius gy­rė bū­rys sve­čių ir de­le­ga­ci­jų at­sto­vų iš už­sie­nio bei am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (43)

Kižienė:, 2017-09-07 10:40
kokia man gėda sėdžiu ir žliumbiu dėl girto mero išdaigų, dėl fotografijų nepavykusių ,dėl nemokėjimo dirbti o labiausiai dėl jūs- mano nabagėliai....

Ar jums negėda?, 2017-09-06 13:19
Tik pakruojiečiai ir šeduviečiai taip sugeba pilti purvą vieni ant kitų ŠK internetiniame portale.

jau knisa prota, 2017-09-05 21:39
bile kas tai kur etikos duru proceduru valdziazmogiai, gal irgi kale, valstietiska alu.

Čia, 2017-09-04 18:21
Karbauskis kaltas - reikia sunaikint visas degias atsargas šalyje ir tada meras mūsų blaivas bus ( gal). O kur sanitarė buvo? Galėjo nuplikyt, nebūt pasigėręs ir greit pasveikęs.

dieve, 2017-09-04 17:45
Jau uzsivede jau ta gyvate isvare is proto, vargselis, dar suplikys tuoj, gaila zmogaus

bbd, 2017-09-04 15:17
super viskas buvo.Sauliui dar 2 butelius susikratyti, .....Atsparus mūsų meras., tai ne koks Veryga ar karbauckas.-tie net limonado nebegali prasuip/p/p/iseliaia

ech, 2017-09-04 14:32
jūs politikieriai vietinės kūdros, kalba eina apie šventę, o jūs čia vieni kitiems kailius skalbiat, savigarbos nors lašelį turėkit, šitame kaime ir taip vieni kitus pažįsta ir vieni kitiems nepavydėkit nes viskas taip laikina, valdžia irgi

tiesa, 2017-09-04 14:03
Nebegirkit tų organizatorių.Jie sau tik reklamą darės.O DIRBO PAPRASTI ŽMOGELIAI IŠ BENDRUOMENIŲ , ORGANIZACIJŲ.Juk seniunijų viršininkėliai net kiemelių šiemet neberengė,parade nedalyvavo.Kam tos valdžios eitynės aplink kiemelius. PER jėgą visi pagatavi ką nors tiems eitinininkams supilti ar ikišti, o paskui patys juokiasi.

Žuvininkui, 2017-09-04 11:52
gerai, kad nors pats supranti su kuo teks dirbti kitoj kadencijoj :)

pritariu, 2017-09-04 11:50
objektyviajam-dirbo bendruomenės, dirbo VVG, dirbo kultūros žmonės, seniūnai su seniūnijų darbuotojais,ypač Pakruojo seniūnas Saulius su komanda-šaunuoliai, tokią gražią vietą šventei vesti sukūrė, o rajono meras su direktore net šalia nepasistatė, kad galėtų seniūnas šventės svečių sveikinimų nors dalį gauti. Gėda. Bet mes dėkingi Pakruojo seniūnijos kolektyvui ir seniūnui-ir to nepamiršim.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 10. Iš viso: 43

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 43
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas