(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

TRUMPAI

2017 m. rugsėjo 1 d.

VIE­NUO­LY­NAS. Lin­ku­vos pa­ra­pi­ja pra­dė­jo rū­pin­tis Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no li­ki­mu. Pa­de­dant ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do tar­ny­bos va­do­vui Min­dau­gui Ve­liu­liui, pa­ra­pi­ja šios sa­vai­tės pra­džio­je iš­siun­tė pa­raiš­ką Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tui dėl fi­nan­sa­vi­mo, at­lie­kant vie­nuo­ly­no pa­sta­tų ty­ri­mo ir tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­ta­vi­mą.

„Rea­lūs dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti atei­nan­čiais me­tais, – sa­ko M. Ve­liu­lis. Jo nuo­mo­ne, Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no at­sta­ty­mas – jau ne tik Lin­ku­vos ir kraš­tie­čių rū­pes­tis. Klau­si­mas dėl jo li­ki­mo ap­ta­ri­nė­tas ir su Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riais.

Vi­suo­me­nę dėl il­gus me­tus iru­sio Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no li­ki­mo prieš po­rą me­tų su­ju­di­no kraš­tie­tis Nep­rik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Liau­čius. Ini­cia­ty­vos tvar­ky­ti vie­nuo­ly­no sta­ti­nius ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ne­su­tei­kė vie­nuo­ly­no sa­vi­nin­kė Šiau­lių vys­ku­pi­ja. Is­to­ri­nės reikš­mės tur­tą ji per­da­vė Lin­ku­vos baž­ny­čios pa­ra­pi­jai. Šios pa­raiš­ko­je De­par­ta­men­tui nu­ro­do­ma, kad prie vie­nuo­ly­no at­sta­ty­mo pa­ra­pi­ja ga­lė­sian­ti pri­si­dė­ti la­bai men­kai.

JU­BI­LIA­TAI. Žei­me­ly­je gy­ve­nan­tys su­tuok­ti­niai Ire­na Sta­sė Chai­naus­kie­nė ir Ka­zi­mie­ras Chai­naus­kas tre­čia­die­nio vi­du­die­nį su­lau­kė ne­ti­kė­tų sve­čių. Juos ap­lan­kė ir auk­si­nių ves­tu­vių ju­bi­lie­jaus pro­ga pa­svei­ki­no ra­jo­no va­do­vai.

Ne­ti­kė­ti sve­čiai tą die­ną ap­lan­kė ir Šikš­nių kai­me nuo pat san­tuo­kos gy­ve­nan­čius Ja­ni­ną ir Pet­rą-Po­vi­lą Tin­te­rius. Ju­bi­lia­tai san­tuo­kos su­kak­tį at­šven­tė rugp­jū­čio 19-ąją sa­vų ra­te, ap­lan­ky­ti ir pa­svei­kin­ti vai­kų ir anū­kų.

ŽAI­DY­NĖS. Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius ren­gia ko­man­dą, da­ly­vau­sian­čią pir­mo­sio­se Lie­tu­vos et­no­žai­dy­nė­se, ku­rios įvyks Kau­ne rug­sė­jo 9-ąją.

Ko­man­dą su­da­ro aš­tuo­ni 14–25 me­tų žmo­nės, su­ge­ban­tys žais­ti se­no­vi­nius žai­di­mus. Bus var­žo­ma­si žai­džiant „Ky­lą“, „Muš­tu­ką“ ir ga­li­nė­ja­ma­si laz­dos trau­ki­mo rung­ty­je.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos Bi­ru­tės Va­na­gie­nės, jai vai­kys­tė­je te­ko žais­ti va­di­na­mą­ją „Ky­lą“, ta­čiau anuo­met šis žai­di­mas mū­sų kraš­te bu­vo va­din­tas „Pa­lend­ra“. Da­bar jį pri­si­me­na ne­bent vy­res­nės kar­tos žmo­nės.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas