(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 1 d.

Į ra­jo­ną par­va­žia­vo gel­to­na­sis au­to­bu­sas

Va­kar po­pie­tę į ra­jo­ną par­vai­ruo­tas gel­to­na­sis mo­kyk­li­nis au­to­bu­siu­kas. Jis skir­tas Lin­ku­vos gim­na­zi­jai.

Ruo­šia­ma pro­gra­ma užim­tu­mui di­din­ti

Rugp­jū­čio 30 die­ną įvy­ko Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės po­sė­dis.

2018 me­tų Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je ga­li­ma nu­ma­ty­ti ne tik ga­li­my­bę iš­rink­tų as­me­nų gru­pėms įsi­dar­bin­ti ir už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui bū­ti­nų lė­šų (da­ly­vau­jant Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je – dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas), bet ir įvai­rias pa­slau­gas bei prie­mo­nes, skir­tas ska­tin­ti jų dar­bi­nę mo­ty­va­ci­ją, so­cia­li­nius ir dar­bo įgū­džius.

Po­sė­džio me­tu bu­vo svars­ty­ta, ku­rioms tiks­li­nėms gru­pėms (jų yra de­šimt) Pak­ruo­jo ra­jo­ne rei­kia pa­reng­ti Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mą. Sie­kiant iš­siaiš­kin­ti tiks­li­nių gru­pių as­me­nų skai­čių ir pa­si­skirs­ty­mą pa­gal gy­ve­na­mą­ją vie­tą, priim­tas spren­di­mas kreip­tis į Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Pak­ruo­jo sky­rių ir Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos So­cia­li­nės rū­py­bos sky­rių.

Kvie­čia­me pa­si­gro­žė­ti in­te­rak­ty­via ins­ta­lia­ci­ja

Rrug­sė­jo 1-ąją nuo 21 iki 23 va­lan­dos kvie­čia­me vi­sus pa­si­gro­žė­ti Pak­ruo­jo šven­tės me­tu jau­ni­mo su­kur­ta in­te­rak­ty­via ins­ta­lia­ci­ja. Ji bus de­monst­ruo­ja­ma prie bu­vu­sios „Vers­mės“ pra­di­nės mo­kyk­los Pak­ruo­jy­je.

Dėl dvi­na­rės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir tvar­ky­mą

Pri­me­na­me, kad gy­ven­to­jams ir ju­ri­di­niams as­me­nims įve­dus dvi­na­rę vie­ti­nę rink­lia­vą už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir tvar­ky­mą Pak­ruo­jo ra­jo­ne, mo­kes­tis bus su­da­ry­tas iš dvie­jų da­lių – pa­sto­vio­sios ir kin­ta­mo­sios. Pas­to­vią­ją de­da­mą­ją mo­ka vi­si ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to sa­vi­nin­kai, jų įga­lio­ti as­me­nys ar­ba sa­vi­val­dy­bės būs­tų nuo­mi­nin­kai. Pas­to­vio­ji da­lis bus mo­ka­ma už kiek­vie­ną Jū­sų būs­te dek­la­ruo­tą as­me­nį. Pas­to­vio­sios da­lies dy­dis as­me­niui yra 21,72 Eur per me­tus, jis yra pa­tvir­tin­tas Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos.

Kiek­vie­nam dau­gia­bu­čia­me na­me sa­vo gy­ve­na­mą vie­tą dek­la­ra­vu­siam gy­ven­to­jui tai­ko­ma kin­ta­mo­ji įmo­kos da­lis – 9,31 Eur. Tai­gi, gy­ven­to­jas, gy­ve­nan­tis dau­gia­bu­čia­me na­me per me­tus tu­rės mo­kė­ti 21,72 Eur + 9,31 Eur = 31,03 Eur. Jei­gu būs­te yra dek­la­ruo­ta dau­giau gy­ven­to­jų, ši su­ma dau­gi­na­ma iš gy­ven­to­jų skai­čiaus.

Gy­ve­nan­tiems in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se, kin­ta­mo­sios da­lies dy­dis pri­klau­so nuo na­mo gy­ven­to­jų nau­do­ja­mo miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rio tal­pos ir iš­ve­ži­mų skai­čiaus. Jei kon­tei­ne­rio tal­pa 0,12 m3, mi­ni­ma­li kin­ta­mo­ji įmo­ka per me­tus už 12 iš­vež­tų kon­tei­ne­rių yra 9,36 Eur, jei kon­tei­ne­rio tal­pa 0,24 m3 – 18,72 Eur, jei kon­tei­ne­rio tal­pa 1,1 m3 – 84,72 Eur per me­tus. Nuo 13-ojo kon­tei­ne­rio iš­ve­ži­mo, in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­to­jams teks mo­kė­ti pa­pil­do­mai. In­di­vi­dua­lūs rū­šiuo­ja­mų pa­kuo­čių, stik­lo ir ža­lių­jų at­lie­kų kon­tei­ne­riai tuš­ti­na­mi ne­mo­ka­mai.

Mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mai bus siun­čia­mi sa­vi­nin­kams ar­ba vie­nam iš sa­vi­nin­kų, ten kur jie yra dek­la­ra­vę sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Mo­kė­ji­mai bus per­skai­čiuo­ti už lai­ko­tar­pį nuo 2017 m. ba­lan­džio 6 d. re­mian­tis Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos 2017 m. ko­vo 30 d. spren­di­mu Nr. T-102.

Taip pat no­ri­me at­kreip­ti dė­me­sį, kad yra gy­ven­to­jų, ku­rie vis dar nė­ra su­si­tvar­kę nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tų: pa­vel­dė­jus būs­tą po ar­ti­mo­jo mir­ties ar pa­gal tes­ta­men­tą bei po pir­ki­mo neį­tei­si­nus nuo­sa­vy­bės Re­gist­rų cent­re.

Vi­sus iš­ki­lu­sius ne­sklan­du­mus iš­sprę­si­me kar­tu bend­ra­dar­biau­da­mi.

Siū­lo­ma pa­si­keis­ti miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius

In­for­muo­ja­me, kad ga­li­te teik­ti pra­šy­mus dėl miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių pa­kei­ti­mo. In­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai ga­li pa­si­keis­ti miš­rių at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rius į di­des­nius ar ma­žes­nius, pa­gal dek­la­ruo­tą gy­ven­to­jų skai­čių: iki 3 as­me­nų – 0,12–0,14 m3 tal­pos; dau­giau kaip 3 as­me­nų – 0,24 m3.

Pra­šy­mus dėl kon­tei­ne­rio pa­kei­ti­mo, ad­re­suo­tus UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“, rei­kia pa­teik­ti se­niū­ni­jai, ku­rio­je yra dek­la­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta (pra­šy­mo for­mą gy­ven­to­jai už­pil­dys se­niū­ni­jo­je). Se­niū­ni­jos at­sa­kin­gas dar­buo­to­jas su­tik­rins ir už­ra­šys kiek jū­sų nu­ro­dy­tu ad­re­su yra dek­la­ruo­ta as­me­nų, bei per­duos pra­šy­mą UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“.

UAB „Pak­ruo­jo ko­mu­na­li­nin­kas“ už­tik­ri­na kon­tei­ne­rių pa­kei­ti­mą pa­gal per­duo­tus se­niū­ni­jų pra­šy­mus.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Že­mės ūkio sky­rius iki 2018 m. sau­sio 1 d. skai­čiuo­ja vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kams kin­ta­mą dy­dį pa­gal 0,12–0,14 m3 tal­pos kon­tei­ne­rio iš­tuš­ti­ni­mo kin­ta­mą ap­mo­kes­ti­ni­mo pa­ra­met­rą neat­siž­vel­giant į tai, ko­kio dy­džio kon­tei­ne­rį tu­ri­te da­bar.

Kul­tū­ros, pa­vel­do­sau­gos ir vie­šų­jų ry­šių sky­rius

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas