(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Šiandien sinagogoje prasideda žydų kultūros dienos

2017 m. rugsėjo 1 d.

Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos šian­dien Pak­ruo­jo si­na­go­go­je pra­de­da Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nų ren­gi­nius „Dias­po­ra ir pa­vel­das. Štet­las“ Lie­tu­vo­je. Ren­gi­nio pra­džia 11 va­lan­dą.

Prog­ra­mo­s renginiai: pa­žin­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas po bu­vu­sį Pak­ruo­jo štet­lą (štet­las – ji­diš kal­bo­je reiš­kia ma­žą mies­te­lį),12.30 Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mas, mies­to šei­mi­nin­kų ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių pa­si­sa­ky­mai.

12.45 va­l. – Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­jos, eks­ter­je­rų / in­ter­je­rų, res­tau­ra­vi­mo dar­bų pri­sta­ty­mas. 14 va­lan­dą – Klez­me­rių mu­zi­kos ko­lek­ty­vo „Klez­mer Klan­gen“ kon­cer­tas (vad. Do­na­tas Bui­ka).

„Klez­mer Klan­gen“ su­si­bū­rė 2014 m. va­sa­rą. An­samb­lį su­da­ro vie­na di­de­lė mu­zi­kan­tų šei­ma: tė­tis Dai­nius – klar­ne­tas; ma­ma Ra­sa – kont­ra­bo­sas, for­te­pi­jo­nas, vo­ka­las; te­ta Jo­vi­ta – akor­deo­nas, vo­ka­las; duk­tė Sau­lė – smui­kas, vo­ka­las; sū­nus Do­vy­das – mu­ša­mie­ji, vo­ka­las; duk­tė Ra­mu­nė – šo­kiai, vo­ka­las. Šei­ma pa­ke­rė­ta žy­dų mu­zi­kos gro­žio, ne­ga­lė­jo jai at­si­spir­ti – pa­ni­ro į jos pla­ty­bes imp­ro­vi­zuo­da­mi, iš­mok­da­mi gro­ti nau­jais inst­ru­men­tais, dai­nuo­da­mi is­to­ri­ne ji­diš kal­ba.

Šei­my­ni­nis ko­lek­ty­vas pla­ti­na žy­dų klez­me­rių mu­zi­ki­nę kul­tū­rą mies­to, bend­ruo­me­nių ren­gi­niuo­se, at­sto­vau­ja Lie­tu­vai tarp­tau­ti­niuo­se fes­ti­va­liuo­se, pro­gra­mo­se, or­ga­ni­zuo­ja­muo­se ji­diš kal­bos ir kul­tū­ros kur­suo­se, ku­riuo­se pri­sta­to dai­nas ji­diš kal­ba, klez­me­rių mu­zi­kos pa­vyz­džius. Ir kant­riai po kruo­pe­lę iš vi­so pa­sau­lio ren­ka lit­va­kiš­kos klez­me­rių tra­di­ci­jos gro­ji­mo pa­vyz­džius su vil­ti­mi atei­ty­je re­konst­ruo­ti kaip įma­no­ma au­ten­tiš­kes­nę mu­zi­ki­nę lit­va­kų klez­me­rių pa­sau­lė­jau­tą“, – sa­ko­ma Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tos prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, pra­ne­ši­me.

Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros ren­gi­niai, pra­si­dė­ję Pak­ruo­jy­je, vyks ki­tuo­se ša­lies mies­tuo­se iki rug­sė­jo 5-osios.

„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

Re­konst­ruo­ta Pak­ruo­jo si­na­go­ga trau­kia iš vi­so pa­sau­lio be­si­do­min­čiuo­sius čia gy­ve­nu­sių žy­dų kul­tū­ra.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas