(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Pakruojo rajono savivaldybės vadovų padėka 2017 m. Pakruojo šventės organizatoriams, partneriams, rėmėjams ir visiems šventės dalyviams

2017 m. rugsėjo 1 d.

Bai­gė­si dar vie­na Pak­ruo­jo šven­tė. Šie­met bu­vo priim­tas spren­di­mas tra­di­ci­nę ra­jo­no šven­tę ir re­gio­no folk­lo­ro fes­ti­va­lį „Žiem­ga­la“ su­jung­ti į vie­ną ren­gi­nį. Nu­ri­mus šven­tės siau­tu­liui, la­bai džiau­gia­mės vi­sais ren­gi­nio sve­čiais, da­ly­viais, jų nuo­tai­ka ir pui­kiu oru. Svar­biau­sia, kad vi­si bu­vo­me ak­ty­vūs, pa­lai­kė­me ir ska­ti­no­me vie­ni ki­tus.

Ačiū Pak­ruo­jo de­ka­nui Re­mi­gi­jui Če­ka­vi­čiui už gra­žią šven­tės pra­džią, iš­kil­min­gas šven­tas mi­šias ir nuo­šir­džius šven­ti­nius lin­kė­ji­mus. Dė­ko­ja­me Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro dai­lės stu­di­jos va­do­vei Lai­mu­tei Ve­lič­kie­nei ir jos pa­gal­bi­nin­kams su­kū­ru­siems šiau­di­nes skulp­tū­ras, ku­rios pa­puo­šė ne tik folk­lo­ro fes­ti­va­lį „Žiem­ga­la“, bet ir vi­są šven­tę.

Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me ra­jo­no se­niū­ni­joms, bend­ruo­me­nėms, sa­vi­val­dy­bės įstai­goms ir įmo­nėms, me­no ko­lek­ty­vams, ra­jo­ne vei­kian­čių par­ti­jų ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vams už ak­ty­vų da­ly­va­vi­mą šven­ti­nė­je ei­se­no­je – iš­vy­do­me net 33 sma­gius pa­si­ro­dy­mus. Už šven­ti­nės ei­se­nos ko­men­ta­vi­mą dė­ko­ja­me Sol­vei­gai Nag­lie­nei ir Vi­du­čiui Skir­man­tui, už ren­gi­nių įgar­si­ni­mą – Skir­man­tui And­re­liū­nui ir Ža­nui Amo­so­vui.

Sa­ko­me ačiū vi­siems, pla­na­vu­siems šven­tės pro­gra­mą, spren­du­siems vi­sus or­ga­ni­za­ci­nius klau­si­mus: Spor­to cent­rui, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spe­cia­lis­tams, Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mė­gė­jų me­no ko­lek­ty­vams, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams, vie­tos veik­los gru­pei „Pak­ruo­jo ra­jo­no par­tne­rys­tė“, Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los At­vi­ro jau­ni­mo cent­rui, spor­to ir šo­kių klu­bams. Taip pat dė­ko­ja­me Lie­tu­vos me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­jos Pak­ruo­jo sky­riui, bend­ruo­me­nėms ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­joms, įkū­ru­siems žiem­ga­liš­kas šak­nis ir tra­di­ci­jas me­nan­čius kie­me­lius, bei šven­tės pro­gra­mo­je da­ly­va­vu­siems ama­ti­nin­kams. Už ga­li­my­bę su­ple­vė­suo­ti Lie­tu­vos tris­pal­vei ant aukš­čiau­sio Pak­ruo­jo mies­to sta­ti­nio dė­ko­ja­me Sei­mo na­riui An­ta­nui Ma­tu­lui ir UAB „Pak­ruo­jo van­den­tie­kis“ ko­lek­ty­vui. Nuo­šir­džiau­siai dė­ko­ja­me Pak­ruo­jo Gi­ta­rų Kvar­te­tui ir mo­ky­to­jui Ro­mual­dui Klup­šui už ne­pa­kar­to­ja­mą bai­gia­mą­jį kon­cer­tą Pak­ruo­jo si­na­go­go­je

Už mu­zi­ką, dai­nas ir šo­kius dė­ko­ja­me Pak­ruo­jo ra­jo­no folk­lo­ro ko­lek­ty­vams: Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro an­samb­liams „Lin­ka­va“ ir „Ra­ti­nėls“ (va­do­vė Ae­li­ta Ga­ra­le­vi­čie­nė), Paš­vi­ti­nio folk­lo­ro an­samb­liui (va­do­vė Da­nu­tė Mai­žiu­vie­nė), Bar­diš­kių folk­lo­ro an­samb­liui „Ber­žu­tė­lis“ (va­do­vė Auš­ra Ždan­ko), Me­di­ko­nių folk­lo­ro an­samb­liui „Me­dai­na“ (va­do­vė Sol­vei­ga No­rei­kai­tė Ja­nu­šaus­kie­nė), Ro­za­li­mo folk­lo­ro an­samb­liui „Se­du­la“ (va­do­vė Da­nu­tė Juš­kie­nė), Sta­čiū­nų folk­lo­ro an­samb­liui „Vo­lun­gė“ ir pie­me­nė­lių gru­pei (va­do­vė Vio­le­ta Ber­no­tie­nė), Pa­mū­šio folk­lo­ro an­samb­liams „Pa­mū­šis“ ir „Nau­ja­pa­mū­šis“ (va­do­vė Ja­ni­na Greiš­ka­nie­nė), Pak­ruo­jo folk­lo­ro an­samb­liui „Kruo­ja“ (va­do­vė Da­nu­tė Lin­die­nė), Klo­vai­nių folk­lo­ro an­samb­liui (va­do­vė Ri­ta Kir­ki­lie­nė). Taip pat dė­ko­ja­me šven­tės sve­čiams: „Ku­pa­ras“ iš Jo­niš­kio (va­do­vė Ri­ta Kip­šai­tė-Bal­čiū­nie­nė), iš­ti­ki­miau­siems „Žiem­ga­los“ drau­gams „Dai­no­riai“ iš Bai­so­ga­los (va­do­vai Pau­lius Kab­lys ir As­ta Ju­re­vi­čie­nė) ir „Dren­ge­ri“ iš Lat­vi­jos (va­do­vė Ina­ra Gre­ni­na) kar­tu su jau­ni­mo šo­kių ko­lek­ty­vu „Co­de“ (va­do­vė Gun­ta Sir­me­le), nuo­tai­kin­ga­jai Ra­sos An­džiu­vie­nės va­do­vau­ja­mai liau­diš­kos mu­zi­kos ka­pe­lai „Apy­nė­lis“ iš Mi­ko­liš­kio (Pas­va­lio r. sav.). Dė­ko­ja­me Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių gru­pei „Re­ke­tys“ (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė), Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tams Gin­tau­tui Gvaz­daus­kui, Ro­lan­dui Se­rei­kai, Egi­di­jui Šla­pi­kui ir Ro­za­li­mo skra­ba­linin­kui Egi­di­jui Im­po­liui.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kvie­ti­mu, šven­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­va­vo Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiai Lars‘as Nolberger‘is iš Ma­ries­ta­do (Šve­di­ja) ir Liu­ci­ja Stul­gie­nė, de­le­ga­ci­jos iš Ha­lin­gos (Es­ti­ja), Run­da­lės, Baus­kės ir Ie­ca­vos (Lat­vi­ja), Ug­gia­te-Tre­va­no (Ita­li­ja) sa­vi­val­dy­bių. Į šven­tę at­vy­ko ir pa­kruo­jie­čius svei­ki­no eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė, Eu­ro­pos Są­jun­gos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vy­gau­das Ušac­kas, Sei­mo na­riai Vi­ta­li­jus Gai­lius, An­ta­nas Ma­tu­las, Sta­sys Tu­mė­nas ir Arū­nas Gu­mu­liaus­kas, Vy­riau­sy­bės at­sto­vė Šiau­lių ap­skri­ty­je As­ta Ja­siū­nie­nė, Pas­va­lio me­ras Gin­tau­tas Ge­gu­žins­kas, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai ir ki­ti gar­būs sve­čiai. Už pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant sklan­džią sve­čių vieš­na­gę dė­ko­ja­me de­le­ga­ci­jų pa­ly­do­vams ir ver­tė­jams, su sve­čiais bend­ra­vu­siems Ta­ry­bos na­riams, sve­čių na­mų ir res­to­ra­no „Kruo­ja“ per­so­na­lui, VšĮ „Ak­me­nė­lių dva­ras“ di­rek­to­rei Edi­tai Ape­ra­vi­čie­nei, ūki­nin­kui Ge­di­mi­nui Ali­šaus­kui ir De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nei.

Šven­tė – pui­ki pro­ga pa­dė­ko­ti rė­mė­jams. Už dos­nu­mą, pri­si­dė­ji­mą ne tik prie šven­čių or­ga­ni­za­vi­mo, bet ir už Sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­vų pa­lai­ky­mą, pa­gal­bą įgy­ven­di­nant įvai­rius so­cia­li­nius pro­jek­tus dė­ko­ja­me Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai, ak­ci­nėms bend­ro­vėms „Do­lo­mi­tas“ ir „Klo­vai­nių skal­da“, už­da­ro­sioms ak­ci­nėms bend­ro­vėms „Nor­gau­da“, „Dav­ra“ ir „Pak­ruo­jo par­ke­tas“, už šven­ti­nius fe­jer­ver­kus dė­ko­ja­me Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui ir Pak­ruo­jo ra­jo­no gar­bės pi­lie­čiui Jus­ti­nui Ma­ci­jaus­kui.

Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai:

Sau­lius Ge­giec­kas, Jo­nas Juo­za­pai­tis, Eri­ka Ki­žie­nė, Ma­rius Se­nu­lis

Užs. Nr. 360958

Iš kai­rės: me­ro pa­va­duo­to­jas Jo­nas Juo­za­pai­tis, me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka Ki­žie­nė, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­jas Ma­rius Se­nu­lis.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas