(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Jurginas paskelbtas tradicine Žeimelio gėle

2017 m. rugsėjo 5 d.
Janina VANSAUSKIENĖ

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį jau penk­tą kar­tą Žei­me­ly­je (Pak­ruo­jo r.) rin­ko­si jur­gi­nų au­gin­to­jai. Šie­me­ti­nis ren­gi­nys į mies­te­lį su­trau­kė au­gin­to­jų ne tik iš ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų, bet ir Lat­vi­jos.

pakruojis@skrastas.lt

Šie­me­ti­nė­je mies­te­lio jur­gi­nų šven­tė­je da­ly­va­vo pen­kio­li­ka jur­gi­nų au­gin­to­jų su sa­vo ko­lek­ci­jo­se išau­gin­tais žie­dais. Pa­tys gra­žiau­sie­ji ir re­čiau­sių veis­lių jur­gi­nai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi pa­ro­do­je.

Da­ly­vau­jant iš Žei­me­lio ki­lu­siai Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­do di­rek­to­rei, pro­fe­so­rei As­tai Kli­mie­nei, bu­vo ren­ka­mi eks­po­zi­ci­jos gra­žiau­sie­ji ir et­nog­ra­fiš­kiau­si jur­gi­nų žie­dai.

Žei­me­lio vi­du­ri­nę mo­kyk­lą bai­gu­sios, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­čios Vi­ta­li­jos La­pins­kie­nės at­vež­tas oran­ži­nis jur­gi­no žie­das pri­pa­žin­tas pa­ro­dos nu­ga­lė­to­ju. Mo­te­ris, šias gė­les pa­mė­gu­si dar vai­kys­tė­je gy­ven­da­ma No­rei­kų kai­me, jas au­gi­na ir gyvendama sos­ti­nė­je.

Ant­rą­ją ir tre­čią­ją vie­tas pa­si­da­li­jo šio ren­gi­nio pra­di­nin­kės žei­me­lie­tės Liu­ci­ja Kar­pa­vi­čie­nė ir bu­vu­si bio­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Emi­li­ja Bumb­lie­nė.

Ta­čiau be­ne svar­biau­siu šven­tės įvy­kiu lai­ko­ma, kad šie­met prie Žei­me­lio jur­gi­nų au­gin­to­jų pri­si­jun­gė ir Ie­ce­vos (Lat­vi­ja) se­niū­ni­ja. Pa­sak pro­fe­so­rės, nors ši gė­lė į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo iš Lat­vi­jos, ten iki šiol nė­ra su­ma­ny­ta jur­gi­ną skelb­ti mies­te­lio ar kai­mo tra­di­ci­ne gė­le.

„Ie­ce­vos se­niū­nė pri­pa­ži­no, kad jur­gi­nai au­gi­na­mi be­veik kiek­vie­na­me lat­vių kie­me, bet iki šiol ne­su­lau­kė iš­skir­ti­nio dė­me­sio, – re­dak­ci­jai sa­kė Žei­me­lio se­niū­nė Vi­ta­li­ja Dob­ro­vols­kie­nė. – To­dėl Ie­ce­vos gy­ven­to­jai ki­tą­met pla­nuo­ja sau­lėg­rą­žų žy­dė­ji­mo šven­tę, o mes jau šie­met skel­bia­me jur­gi­ną tra­di­ci­ne Žei­me­lio gė­le ir siek­si­me, kad mies­te­lis tap­tų jur­gi­nų sos­ti­ne“.

Žei­me­lie­čių jur­gi­nų šven­tė jau ant­rus me­tus yra ren­gia­ma vie­tos mu­zie­jaus „Žiem­ga­la“ ir dau­gia­funk­cio cent­ro. Šie­met šven­tės pro­gra­mą pa­pil­dė mi­mai, kvie­tę į vo­ka­li­nio an­samb­lio „Šiau­rys“ kon­cer­tą mies­te­lio liu­te­ro­nų baž­ny­čio­je.

Tą die­ną mu­zie­ju­je ati­da­ry­ta dai­li­nin­kės Bi­tės Kuic pa­veiks­lų „Gė­lės kaip žmo­nės“ pa­ro­da.

La­ri­sos KA­ZA­KE­VI­ČIE­NĖS nuo­tr.

Ie­ce­vos (Lat­vi­ja) se­niū­nė Sand­ra Ki­se­le sa­kė, kad jur­gi­nai nuo se­no au­ga be­veik kiek­vie­na­me lat­vių kie­me.

Gra­žiau­sio jur­gi­no žie­do rin­ki­muo­se da­ly­va­vo ir vy­rai.

Pro­fe­so­rė As­ta Kli­mie­nė pa­skel­bė, kad Vil­niu­je gy­ve­nan­čios kraš­tie­tės Vi­ta­li­jos La­pins­kie­nės (kai­rė­je) išau­gin­to jur­gi­no žie­das iš­rink­tas pa­ro­dos gra­žiau­siu.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (2)

Pasvalietis, 2017-09-07 06:52
Ilgaplaukė Marija Kacilevičiūtė

Žeimelietė, 2017-09-05 15:36
Labai graži ir įdomi šventė. Net blogas oras nepamaišė. Nuoširdus ačiū rengėjams ir organizatoriams. Negaliu nepasidžiaugti bažnyčioje dainavusiais vyrais ir ilgaplauke dainininke iš Linkuvos. Gaila, pamiršau tos mergaitės pavardę.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 2. Iš viso: 2

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 2
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas