(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Odontologų rajone trūksta

2017 m. rugsėjo 8 d.
Janina VANSAUSKIENĖ
Spausdinti Komentarai (5) daugiausiai komentuotas

Pak­ruo­jo kraš­tas

TE­MĄ PA­SIŪ­LĖ SKAI­TY­TO­JAS

Nors Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (PSPC) skel­bia­si apie vyk­do­mas per­mai­nas pa­cien­tų la­bui, pa­na­šu, kad odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų jos ne­pa­sie­kia. Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis, skun­dę­sis, kad no­rint iš­si­trauk­ti dan­tį jam į PSPC re­gist­ra­tū­rą te­ko vaikš­čio­ti vos ne tris sa­vai­tes, kol vie­ną ry­tą prie jos atė­jęs dar prieš sep­tin­tą, „lai­mė­jo“ ta­lo­ną trauk­ti dan­tį.

Re­dak­ci­ja si­tua­ci­ją pa­ko­men­tuo­ti pa­pra­šė PSPC di­rek­to­rių Ed­vi­ną Ašok­lį.

pakruojis@skrastas.lt

Lau­kian­tiems ei­lė­se – ati­da­ro­mos du­rys

– Ar jums ži­no­ma apie ei­les prieš aš­tun­tą ry­to prie po­lik­li­ni­kos dėl ta­lo­no pas odon­to­lo­gą?

– Pak­ruo­jo ra­jo­no PSPC nie­kaip ne­ga­li kont­ro­liuo­ti prieš po­lik­li­ni­kos dar­bo lai­ką su­si­da­ran­čių ei­lių. Ofi­cia­lus po­lik­li­ni­kos dar­bo lai­kas yra nuo 8 va­lan­dos. Šal­tuo­ju me­tų lai­ku, pa­ste­bė­jus lū­ku­riuo­jan­čius prie po­lik­li­ni­kos pa­cien­tus prieš dar­bo pra­džią, įlei­džia­me juos į po­lik­li­ni­kos vi­dų. Ta­čiau pas odon­to­lo­gą ga­li­ma re­gist­ruo­tis ne tik at­vy­kus į po­lik­li­ni­kos re­gist­ra­tū­rą, bet ir pa­skam­bi­nus te­le­fo­nu – to­kiu bū­du bū­tų ga­li­ma iš­veng­ti lau­ki­mo ei­lė­je.

Ap­gai­les­tau­ja­me, kad mi­nė­tu at­ve­ju pa­cien­tui ne­bu­vo su­teik­tos odon­to­lo­gi­nės pa­slau­gos taip grei­tai, kaip jis no­rė­jo.

Gy­dy­to­jų odon­to­lo­gų ato­sto­gų, vai­kų ir moks­lei­vių dan­tų pro­fi­lak­ti­nio tik­ri­ni­mo prieš moks­lo me­tus lai­ko­tar­piais po­lik­li­ni­kos gy­dy­to­jai bū­na la­biau ap­krau­ti dar­bu nei įpras­ta, to­dėl lais­vų ta­lo­nų yra iš­duo­da­ma ma­žiau. Ta­čiau no­riu pa­brėž­ti, kad esant bū­ti­nai sku­biai pa­gal­bai, mū­sų gy­dy­to­jai vi­sa­da prii­ma pa­cien­tus be ta­lo­nų, šiems tie­sio­giai krei­pian­tis į gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą.

– Kiek ta­lo­nų pas odon­to­lo­gus iš­da­li­ja­ma per die­ną?

– Pas kiek­vie­ną odon­to­lo­gą kas­dien iš­da­li­ja­ma po 6–7 ta­lo­nus. Du ta­lo­nai iš­duo­da­mi vai­kams, du ar trys – suau­gu­siems ir dar du išanks­ti­nei pla­ni­nei odon­to­lo­gi­nei pa­gal­bai atei­nan­čiam mė­ne­siui. O li­ku­sią dar­bo die­nos da­lį gy­dy­to­jai in­di­vi­dua­liai ski­ria­si pa­cien­tus to­li­mes­niam gy­dy­mui.

Re­gist­ra­ci­jos pas gy­dy­to­jus odon­to­lo­gus sis­te­ma ir ski­ria­mu išanks­ti­nių, sku­bių, to­li­mes­nio gy­dy­mo ta­lo­nų da­li­ji­mo tvar­ka bus per­žiū­ri­ma ir at­nau­jin­ta ar­ti­miau­siu me­tu. Tai su­sie­ta su pe­rė­ji­mu prie elekt­ro­ni­nės svei­ka­tos sis­te­mos.

Pak­ruo­jy­je – odon­to­lo­gų trū­ku­mas

– Odon­to­lo­gų Pak­ruo­jy­je trūks­ta­ma. Taip kal­ba ne tik ra­jo­no gy­ven­to­jai, bet ir me­di­kai. Kas tu­ri­ma gal­vo­je?

– Kal­bant apie odon­to­lo­gų pro­ble­mą, no­rė­jo­me at­kreip­ti dė­me­sį į šių spe­cia­lis­tų trū­ku­mą svei­ka­tos prie­žiū­ros vie­ša­ja­me sek­to­riu­je. Tai lie­čia ne tik Pak­ruo­jo, bet ir ap­lin­ki­nius ra­jo­nus.

Di­džio­ji da­lis odon­to­lo­gų po stu­di­jų bai­gi­mo įsi­dar­bi­na pri­va­čio­se odon­to­lo­gi­jos kli­ni­ko­se ar­ba iš­va­žiuo­ja dirb­ti į už­sie­nį, kur mo­ka­mi ke­lis kar­tus di­des­ni at­ly­gi­ni­mai. Per be­veik ket­ve­rius ma­no dar­bo Pak­ruo­jo ra­jo­no PSPC me­tus į už­sie­nį iš­va­žia­vo dirb­ti du jau­ni odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tai (į Ang­li­ją ir Šve­di­ją).

Po­lik­li­ni­ko­je da­bar dir­ba trys gy­dy­to­jai, po vie­ną Ro­za­li­mo ir Žei­me­lio am­bu­la­to­ri­jo­se. Dar vie­na gy­dy­to­ja odon­to­lo­gė yra mo­ti­nys­tės ato­sto­go­se. Su odon­to­lo­gais, kaip spe­cia­lis­tais, pro­ble­mų tik­rai nė­ra. Pas mus dir­ba jau­ni, darbš­tūs ir ge­ra­no­riš­ki gy­dy­to­jai. Prob­le­ma yra ta, kad jų ne­tu­ri­me pa­kan­ka­mai.

Ne­se­niai PSPC pra­dė­jo dar­buo­tis nau­jas gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas Pau­lius Gri­ga­liū­nas, ku­rio įdar­bi­ni­mas dar la­biau pa­ge­ri­no svei­ka­tos prie­žiū­ros priei­na­mu­mą gy­ven­to­jams. Pa­tys ma­to­me, kad ra­jo­nui rei­kia dau­giau spe­cia­lis­tų, to­dėl jų ir to­liau in­ten­sy­viai ieš­ko­me.

Au­to­rės nuo­tr.

Pak­ruo­jo PSPC di­rek­to­rius Ed­vi­nas Ašok­lis sa­ko, jog ar­ti­miau­siu me­tu pa­cien­tų re­gist­ra­ci­jos pas odon­to­lo­gus tvar­ka bus kei­čia­ma ir atnau­ji­na­ma dėl pe­rė­ji­mo prie elekt­ro­ni­nės svei­ka­tos pa­slau­gų sis­te­mos.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

111, 2017-09-12 21:27
Pakruojieciai norime permainu poliklinikos darbo organizavime.Kaip kreipemes del problemu,nenorime girdeti atsakymo....DIREKTORIUS Vilniuje ministerijoje istisai....Tai gal geriau jam dirbti vietoje Vilniuje .,Paprasciau bus buti su seima.O ne dangstytis Ministerijomis.Kolektyve trintis.

444, 2017-09-12 08:15
o apie ligonine ne zodzio ten tai viskas LIUKS

Pastabiajai, 2017-09-11 22:14
Na buk teisinga,ne apie ja viena pasakyk,dirba labai daug daktariuku per keleta vieteliu.O jaunesniems uzleisti vietas irgi daug kam reiktu.Kol pavaduotoja dangste gera buvo,nes sunku dangstyti,kai troskina.Oi reikia permainu poliklinikoje.

Pastabioji., 2017-09-11 20:39
Tikrai, kad „gera“ pavaduotoja buvo, sugebėjo per kelias vietas „idealiai“ dirbti. Užsisėdėjo, seniai laikas buvo užleisti vietą jaunesniems.

Ema, 2017-09-10 18:26
Talonu sunku gauti,jei reikia skubiai ir pas seimos gydytojus.Blogai organizuojamas poliklinikos darbas vyr.gydytojo.Nori dirba,nori Vilniuje,ir liepia sakyti,kad ministerijoje.Buvo gera pavaduotoja,kuri visad buvo,ir tos neiko.Netvarka.

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas