(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Pakruojo rajone

Viltės pomėgis – knygos

2017 m. rugsėjo 8 d.

MUMS RA­ŠO

Skai­tant vaiz­duo­tė ga­li nu­kel­ti į to­li­mus kraš­tus, ga­li­ma pa­jus­ti se­nų lai­kų dva­sią, įsi­jaus­ti į šio laik­me­čio he­ro­jų iš­gy­ve­ni­mus, taip pat iš­mok­ti įvai­rių pra­kti­nių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ga­min­ti val­gį. Taip sa­ko sep­tin­to­kė ro­za­li­mie­tė Vil­tė Žei­my­tė, jau ant­rą kar­tą sėk­min­gai da­ly­vau­jan­ti Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­kos ini­ci­juo­ta­me pro­jek­te „Skai­ty­mo iš­šū­kis“.

Skai­ty­ti iš­mo­ku­si ir pa­mė­gu­si dar ge­ro­kai prieš mo­kyk­lą, ji ne­si­ski­ria su kny­ga ir da­bar. Ypač mėgs­ta skai­ty­ti de­tek­ty­vi­nes is­to­ri­jas. Vil­tės per­skai­ty­tų kny­gų skai­čius iš tie­sų įspū­din­gas, ji ve­da per­skai­ty­tų kny­gų są­siu­vi­nį ir šiuo me­tu pil­do jau tre­čią!

Ko­dėl da­ly­vau­ja Skai­ty­mo iš­šū­ky­je? Nes įdo­mu pa­si­rink­ti ir skai­ty­ti kny­gas pa­gal už­duo­tis. La­biau­siai jai pa­ti­ko už­duo­tis, nu­ro­dan­ti per­skai­ty­ti kny­gą, ku­ri sa­vo lai­ku pa­ti­ko tė­vams, ir kny­gą, ku­rios veiks­mas vyks­ta eg­zo­ti­nė­je ša­ly­je.

Be skai­ty­mo, ši šau­ni sep­tin­to­kė dar su­spė­ja pui­kiai mo­ky­tis, lan­ky­ti krep­ši­nio tre­ni­ruo­tes.

Sand­ra STA­NE­VI­ČIE­NĖ,

J. Paukš­te­lio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ro­za­li­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė

Au­to­rės nuo­tr.

Vil­tė Žei­my­tė – vie­na iš bib­lio­te­kų pro­jek­to „Skai­ty­mo iš­šū­kis“ pri­zi­nin­kių.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 0
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas