(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Lietuviai streikuoja emigruodami

2017 m. rugsėjo 7 d.
Regina MUSNECKIENĖ

KO­MEN­TA­RAS

reginamus@skrastas.lt

Kar­tkartėmis iš pa­sau­lio at­skrie­ja ži­nios apie lėk­tu­vų pi­lo­tų, pa­što dar­buo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nių strei­kus. Lie­tu­vo­je ra­mu. Čia nė­ra nei gy­vy­bes nu­si­ne­šan­čių že­mės dre­bė­ji­mų, nei po­tvy­nių, nei ura­ga­nų. Nė­ra ir strei­kų.

Iš pri­gim­ties ra­mūs, aud­rin­gu tem­pe­ra­men­tu ne­pa­si­žy­min­tys lie­tu­viai strei­kuo­ja sa­vaip. Kas­met ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių pa­lie­ka Lie­tu­vą. Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus emig­ra­ci­jos mas­tai tik au­ga. Va­di­na­si, pro­tes­tuo­to­jų dau­gė­ja. Jų pro­tes­tas prieš čia ve­šan­tį pre­ky­bi­nin­kų, far­ma­ci­nin­kų ir mais­to per­dir­bė­jų gy­ven­to­jams tai­ko­mą eko­no­mi­nį smur­tą. Prieš ko­rup­ci­ją. Prieš val­džios go­du­mą ir be­jė­gys­tę pa­ža­bo­ti vi­sas žmo­gų iš tė­vy­nės ve­jan­čias blo­gy­bes.

Strei­kuo­to­jų, pa­ly­gi­nus su ma­žos mū­sų vals­ty­bė­lės gy­ven­to­jų skai­čiu­mi, la­bai daug. Kas­met iš­va­žiuo­ja po pu­sę Šiau­lių ar­ba pu­sant­ros Kel­mės, ar­ba po vie­ną Tau­ra­gę. Kiek to­kių Šiau­lių, Kel­mių ir Tau­ra­gių Lie­tu­vo­je yra?

Vie­nas pub­li­cis­tas vaiz­din­gai pa­ste­bė­jo, jog lie­tu­viai iš Lie­tu­vos bė­ga lyg nuo ra­ga­nos žmo­nos.

Val­džia be­jė­giš­kai trau­ko pe­čiais, mo­ja ran­ko­mis – grįž­kit. O lėk­tu­vai pil­ni tau­tie­čių ky­la į pa­dan­gę ir tu­pia ten, kur ge­riau ir šil­čiau.

Kaž­kas kaž­ką ban­do da­ry­ti, kad juos su­si­grą­žin­tų at­gal. Ren­gia­si kon­sul­tuo­ti, pa­dė­ti lyg po trem­ties grį­žu­siems vėl įsi­tvir­tin­ti Lie­tu­vo­je. Ta­čiau grįž­ta tik še­ši tūks­tan­čiai per me­tus. Ir ne to­dėl, kad kaž­kas pa­kon­sul­ta­vo ar pa­dė­jo. To­dėl, kad tie žmo­nės su­ge­bė­jo pa­dė­ti pa­tys sau. Už­si­dir­bo pi­ni­gų vers­lui, būs­tui, ko­kios nors veik­los star­tui.

O gal tie­siog su­vo­kė, jog ir už­sie­ny­je nė­ra auk­so kal­nų. Ty­ri­mai ro­do, jog dau­ge­lio ša­lių pri­va­tus sek­to­rius už tą pa­tį dar­bą emig­ran­tams mo­ka 200 – 300 eu­rų ma­žiau ne­gu sa­viems gy­ven­to­jams. Vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je disk­ri­mi­nuo­ti sun­kiau. Bet kiek emig­ran­tų ga­li įsi­dar­bin­ti vals­ty­bi­nia­me sek­to­riu­je?

Vo­kie­ti­jo­je skurs­ta apie 50 pro­cen­tų emig­ran­tų. Ypač tų, ku­rie dir­ba už mi­ni­ma­lų 8,5 eu­ro va­lan­di­nį įkai­nį. Į ran­kas jie gau­na apie 800 eu­rų. 600 iš jų pri­va­lo su­mo­kė­ti už kuk­lų būs­tą ir ko­mu­na­li­nius pa­tar­na­vi­mus. Sa­voms reik­mėms lie­ka po­ra šim­tų eu­rų. Ne ką dau­giau kaip Lie­tu­vos pen­si­nin­kams. Aust­ri­jo­je emig­ran­tų skur­das dar di­des­nis.

Ma­ža to, užau­gę ki­to­je sis­te­mo­je jie ne­ga­li per­pras­ti sve­ti­mos ša­lies ra­šy­tų ir ne­ra­šy­tų įsta­ty­mų su­bti­ly­bių. Jie kas­dien pa­ti­ria biu­rok­ra­ti­nį smur­tą, nes Eu­ro­pos sen­bu­vė­se biu­rok­ra­ti­ja la­bai įsi­ga­lė­ju­si.

Vie­na pa­žįs­ta­ma pa­sa­ko­jo kas­dien pa­što dė­žu­tė­je ran­dan­ti laiš­kų iš ban­kų, sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų vi­so­kiau­sių įstai­gų. Pri­va­lai at­si­ra­ši­nė­ti, įro­di­nė­ti, at­sa­ki­nė­ti. O ką da­ry­ti, jei­gu to­bu­lai ne­mo­ki kal­bos?

Negana to, emig­ran­tai kas­dien iš­gy­ve­na sa­vo tė­vy­nės, čia li­ku­sių tė­vų, bro­lių ir se­se­rų il­ge­sį.

Įvai­rūs šal­ti­niai tei­gia, jog pir­muo­sius pen­ke­rius me­tus emig­ran­tai tu­ri mo­ty­va­ci­jos. Jie la­bai daug dir­ba, tau­po pi­ni­gus. Pas­kui ta mo­ty­va­ci­ja dings­ta. Atei­na nuo­var­gis. Pra­si­de­da svei­ka­tos pro­ble­mos. Dau­ge­lis ser­ga ner­vų li­go­mis. Jos ga­li per­si­duo­ti jų vai­kams ir anū­kams.

Ang­li­jo­je lie­tu­viai gar­sė­ja kaip tu­ber­ku­lio­zės ir he­pa­ti­to C ne­šio­to­jai. Vo­kie­ti­jo­je kaip ši­zof­re­ni­kai.

Bet vis tiek dau­ge­lis įsi­ti­ki­nę, jog ver­gau­ti ir skurs­ti sve­tur leng­viau ne­gu sa­vo tė­vy­nė­je. Gal to­dėl, kad tarp tur­tin­ges­nių žmo­nių leng­viau gau­ti pa­ra­mą. Kad sve­tur ma­žiau ko­rup­ci­jos. Kad nė­ra tiek ne­tei­sy­bės, kiek Lie­tu­vo­je. Kad su sve­ti­mų disk­ri­mi­na­ci­ja leng­viau su­si­tai­ky­ti ne­gu su sa­vų. Kad ta­vo skur­do ne­ma­to gi­mi­nės ir ar­ti­mie­ji – ne­lai­ko ta­vęs ne­vy­kė­liu.

Lie­tu­va kas­dien pra­ran­da po ke­lis šim­tus žmo­nių, ga­lin­čių dirb­ti tė­vy­nė­je, ją tur­tin­ti, o tuo pa­čiu kur­ti sta­bi­lų sa­vo gy­ve­ni­mą. Tai ka­tast­ro­fa.

Pap­ras­tai, įvy­kus ka­tast­ro­fai, iš pra­džių da­li­ja­mas mais­tas, pa­skui at­ve­ža­mos kros­ne­lės, kad žmo­nės mais­tą ga­min­tų­si pa­tys, pa­skui sta­to­mos pa­la­pi­nės, kad žmo­nės tu­rė­tų bent lai­ki­ną pa­sto­gę ir ga­lė­tų leis­ti vai­kus į mo­kyk­lą.

Lie­tu­vo­je vėl ki­taip. Lie­tu­va tie­siog ge­di emi­gran­tų. Ap­ver­kia juos, ap­rau­da. Bet nie­ko ne­da­ro, kad jie neiš­va­žiuo­tų.

Vers­li­nin­kai jau ne­drįs­ta dar­bi­nin­kui sa­ky­ti: „Ne­pa­tin­ka ne­dirbk – už du­rų lau­kia pen­ki to­kie kaip tu.“ Sa­vi­val­dy­bė­se ir biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se jau trūks­ta tų spe­cia­lis­tų, ku­rie, pa­dė­ję į stal­čių dip­lo­mus, iš­va­žia­vo į už­sie­nį šluos­ty­ti dul­kių. Nu­lei­džia kar­te­lę. Prii­ma ma­žiau ga­bius ir ma­žiau kom­pe­ten­tin­gus.

Bet ga­bių­jų, mo­kan­čių už­sie­nio kal­bas, ge­ban­čių pri­si­tai­ky­ti sve­ti­mo­je sis­te­mo­je, nie­kas neieš­ko nei Ang­li­jo­je, nei Ai­ri­jo­je, nei Nor­ve­gi­jo­je, ne­ra­šo jiems laiš­kų pra­šy­da­mi su­grįž­ti, ža­dė­da­mi įdar­bin­ti ir mo­kė­ti ge­rą at­ly­gi­ni­mą. Ne­si­do­mi jų li­ki­mu. Tik ge­di...

O Lie­tu­vo­je tuo tar­pu vyks­ta, ko ge­ro, pa­sau­ly­je il­giau­siai, net pen­kio­li­ka me­tų, be­si­tę­sian­tis strei­kas, pro­tes­tas, pa­va­din­tas emig­ra­ci­ja.

Ir strei­kas, ir emig­ra­ci­ja tu­ri vi­sus la­bai pa­na­šius po­žy­mius. Tai so­cia­li­nis konf­lik­tas, kai silp­nes­nio­ji pu­sė rei­ka­lau­ja, o stip­res­nio­ji ar­ba de­ra­si, ar­ba ne­ten­ki­na silp­nes­nio­sios są­ly­gų. Jei ne­ten­ki­na, žmo­nės ieš­ko ki­tos išei­ties.

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas

Komentarai (5)

RAJA, 2017-09-08 20:08
p.Musneckiene puiki zurnaliste,bet,matomai,rase pagal uzsakyma ir pasiklydo tarp triju pusu...Buna...

lietuviui, 2017-09-08 16:55
savo bobai pareguliuk ka rašyti ir ko ne

lietuvis, 2017-09-08 11:22
Nesuprantu, ar korespondentė p. Musneckienė specialiai klaidina skaitytojus su nežinia iš kokių šaltinių ištrauktais faktais, ar tai daro nesąmoningai, tiesiog iš nežinojimo? Pritariu komentatorės. Ritos išsakytoms mintims, tik dar pridėčiau apie 50% "skurstančių" emigrantų Vokietijoje? Iš kur tokie skaičiai? O dar tie "Sa­voms reik­mėms lie­ka po­ra šim­tų eu­rų"??? "Aust­ri­jo­je emig­ran­tų skur­das dar di­des­nis"???. "Ang­li­jo­je lie­tu­viai gar­sė­ja kaip tu­ber­ku­lio­zės ir he­pa­ti­to C ne­šio­to­jai. Vo­kie­ti­jo­je kaip ši­zof­re­ni­kai"???. " Jie kas­dien pa­ti­ria biu­rok­ra­ti­nį smur­tą, nes Eu­ro­pos sen­bu­vė­se biu­rok­ra­ti­ja la­bai įsi­ga­lė­ju­si"???. Visas straipsnis kažkoks absurdo ir melo kratinys. Ar tik nebus visos tos "fake news" paimtos iš vieno šaltinio "'Vie­na pa­žįs­ta­ma pa­sa­ko­jo kas­dien pa­što dė­žu­tė­je ran­dan­ti laiš­kų iš ban­kų, sa­vi­val­dy­bės ir ki­tų vi­so­kiau­sių įstai­gų"? Žurnalistė pasiklydo savo mintyse. Pradžioje rašo, kad žmonės iš Lietuvos masiškai, po miestą kasmet, emigruoja (savaip streikuoja), o jau paskui rašoma, kad svetur, emigracijoje už varganą darbą emigrantrams lieka tik 200 eurų, kad pusė jų serga rimtomis ligomis, kad juos bene kasdien "terorizuoja" vietiniai biurokratai!?Tai kokio velnio jie tuomet ten važiuoja, jei ten dar blogiau nei čia? Atsakykite, p. žurnaliste. Ir pasistenkit ateityje nerašinėti tendencingų straipsnelių, paremtų "viena boba man pasakojo". Gyvenau išvardintose šalyse, žinau tiesą.

Saulius, 2017-09-08 11:22
Dabar Europoj didžiulis žmonių judėjimas, išvažiuoja ne tik iš Lietuvos, jei jau vertint migraciją objektyviai.Apskritai,vis dažniau susimąstau, kad emigracija nėra jau taip blogai, kaip trimituojama.Daugėja darbo vietų pasilikusiems, kyla atlyginimai, mažesnės eilės poliklinikose,mažiau besitrinančių valstybinėse įstaigose,tuščios gatvės, tuščias viešasis transportas,jokių eilių parduotuvėse,nebeišgraibstomi bilietai į teatrus, kitus renginius, žodžiu , darosi vis erdvesnė mūsų Lietuvėlė.Mizantropams čia rojus :)

Rita, 2017-09-07 18:42
Noreciau papriestarauti p.Musneckienes nuomonei ,,Lietuviai streikuoja emigruodami,,Jusu statistines zinios arba pasenusios,arba tai tam tikra prasme-ideologija...Pirma karta is jusu isgirdau,kad Anglijoje lietuviai yra tuberkuliozes ir ZIV nesiotojai ,noreciau suzinoti kokiu saltiniu naudotasi...Dar uzkliuvo,kad lietuvaiciai gedijasi grizti i Lietuva,nes (kai kurie)labai neturtingi ir jaucia geda pries artimuosius...Taigi,cia ir atsakymas jums,kodel gedijasi,todel,kad didzioji dalis prasigyveno ir stipriai,o nevykeliu visur pasitaiko...Paklausykite Lietuvos Banko informacijos kokios sumos per metus iplaukia is musu isvykusiu lietuvaiciu....Galeciau jums priestarauti dar ir dar...

Rodomi komentarai nuo 1 iki 5. Iš viso: 5

Komentuoti

Vardas:  El.paštas:  Komentavo: 5
Liko raidžių: 1500
Įspėjame: www.skrastas.lt neatsako už komentatorių paskleistos informacijos turinį. Už „komentaruose“ paskelbtą nuomonę, faktus ir kitokią informaciją atsako ją paskleidę asmenys. Redakcija pašalins šmeižiančius, žmogaus garbę ir orumą žeminančius ir Lietuvos Respublikos įstatymus pažeidžiančius komentarus. Įstatymų numatyta tvarka, komentatorių identifikaciniai duomenys bus perduoti teisėtvarkos institucijoms.

Prašome informuoti redakcija apie netinkamą komentarą ar pastebėtas klaidas