(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Politikų tribūna

Asmeninė atsakomybė – deklaruojama vertybė ar tik tuščias garsas..?

2017 m. liepos 22 d.
Seimo narys Valerijus SIMULIK

Per kiek­vie­nus rin­ki­mus ar reikš­min­gas pro­gas nuo­lat yra kal­ba­ma apie as­me­ni­nę at­sa­ko­my­bę už nu­veik­tus ar ne­nu­veik­tus dar­bus, už priim­tus ar ne­priim­tus spren­di­mus, už pa­da­ry­tą ža­lą ar skriau­dą. Tai­gi – as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė yra ver­ty­bė ar tik dek­la­ra­ci­ja, dre­bi­nan­ti orą. Sup­ras­da­mas, kad dau­ge­liui žmo­nių at­si­bo­do ši ir ki­tos su po­li­ti­kų veid­mai­nys­te su­si­ju­sios te­mos, vis dėl­to ri­zi­kuo­ju iš­sa­ky­ti po­zi­ci­ją.

Vie­šu­mo­je vie­na po ki­tos pa­si­ro­do is­to­ri­jos apie tai, kaip sa­vi­val­dy­bė teis­muo­se pra­lai­mi by­las ir tu­ri pa­deng­ti ne tik nuo­sto­lius lai­mė­ju­siai pu­sei, bet ir ap­mo­kė­ti iš­lai­das sa­vo bei nu­ken­tė­ju­sio­jo ad­vo­ka­tui.

Vie­šu­mo­je ma­to­me ke­le­tą la­bai aiš­kių pa­vyz­džių. „Šiau­lių fut­bo­lo aka­de­mi­jos“ di­rek­to­rius Sau­lius Les­nic­kas ne­tei­sė­tai bu­vo at­leis­tas iš pa­rei­gų, dėl to Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė tu­rė­jo su­mo­kė­ti apie 21 tūkst. eu­rų (dar­bo už­mo­kes­tis už pra­leis­tą lai­ko­tar­pį, iš­lai­dos ad­vo­ka­tams, žy­mi­nis mo­kes­tis ir kt.). Šios iš­lai­dos at­si­ra­do dėl to, kad Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas at­leis­da­mas S. Les­nic­ką vir­ši­jo me­ro įga­lio­ji­mus (pa­gal teis­mo nu­tar­tį).

Tai­kos su­tar­tis teis­me su vi­ce­me­ru Do­mu Griš­ke­vi­čiu­mi sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo dau­giau nei 3 tūkst. eu­rų, ki­ta teis­mo nu­tar­tis dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Eduar­do Bi­vai­nio sa­vi­val­dy­bei at­siė­jo apie 18 tūkst. eu­rų (pa­gal teis­mo nu­tar­tį).

By­li­nė­ji­ma­sis dėl pa­skir­tos 216 eu­rų bau­dos Vi­liui Pu­ro­nui išieš­ko­ji­mo tu­rė­jo at­siei­ti vi­sus 8 tūkst. eu­rų už ad­vo­ka­to pa­slau­gas, bet is­to­ri­jai iš­ki­lus vie­šu­mon, ad­vo­ka­to pa­slau­gų kai­na stai­giai su­ma­žė­jo iki 1600 eu­rų. Šio­je by­lo­je su­da­rant tai­kos su­tar­tį sa­vi­val­dy­bė pa­den­gė teis­mo iš­lai­das bei prie­ši­nin­ko ad­vo­ka­to iš­lai­das – maž­daug 600 eu­rų.

Iš vi­so įga­lio­ji­mų vir­ši­ji­mas ir keis­ti spren­di­mai, grei­čiau­siai su­si­ję su as­me­ni­nė­mis Ar­tū­ro Vi­soc­ko sim­pa­ti­jo­mis ir an­ti­pa­ti­jo­mis, sa­vi­val­dy­bei jau kai­na­vo dau­giau kaip 40 tūkst. eu­rų.

To­liau – dar įdo­miau. Pra­si­dė­jus by­loms dėl at­leis­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, bu­vo su­si­dur­ta su įdo­miu reiš­ki­niu – sa­vi­val­dy­bė pa­pra­šė įslap­tin­ti tai­kos su­tar­čių są­ly­gas. Nuo ka­da sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų pa­nau­do­ji­mas ga­li bū­ti slap­tas? Ar sa­vi­val­dy­bė, prie­ša­ky­je su me­ru, ža­dė­ju­siu są­ži­nin­gą dar­bą, ga­li slėp­ti to­kius spren­di­mus, ku­rių pa­da­ry­ta ža­la ge­ro­kai pa­plo­ni­na ir taip ne­sto­rą Šiau­lių mies­to ,,pi­ni­gi­nę“? Tu­ri­mais neo­fi­cia­liais duo­me­ni­mis, bu­vo iš­mo­kė­ta dau­giau nei 15 tūkst. eu­rų.

Pi­lie­ti Ar­tū­rai Vi­soc­kai, ar ne­ma­no­te, kad bū­tų tei­sin­ga už sa­vo pa­da­ry­tas klai­das at­sa­ky­ti pa­čiam as­me­niš­kai? Ar ne­bū­tų są­ži­nin­ga pa­deng­ti sa­vi­val­dy­bės dėl Jū­sų veiks­mų pa­tir­tus nuo­sto­lius sa­vo as­me­ni­nė­mis lė­šo­mis, per­ve­dant jas į sa­vi­val­dy­bės są­skai­tą?

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos val­dan­tie­ji, sa­vo bal­sa­vi­mu pa­lai­mi­nę to­kį A. Vi­soc­ko el­ge­sį, taip pat tu­rė­tų im­tis as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės už sa­vo el­ge­sį, to­dėl už me­ro ata­skai­tą bal­sa­vę: so­cial­de­mok­ra­tai – Jus­ti­nas Sar­taus­kas, Jo­lan­ta Ža­ka­rie­nė, Ge­de­mi­nas Vyš­niaus­kas, Zi­na Žuk­li­jie­nė; „dar­bie­tės“ – An­ge­lė Ka­va­liaus­kie­nė, Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė; „ža­lie­ji-vals­tie­čiai“ – Pra­nas Nai­nys, Au­ri­mas Žvi­nys; „vaikš­čio­jan­tys“ – Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas, Ri­ma Juš­kie­nė, Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Si­mo­na Po­te­lie­nė, Iri­na Ba­ra­ba­no­va bei ki­ti – Do­mas Griš­ke­vi­čius, Jo­nas Bart­kus, Gin­ta­ras Ka­ra­le­vi­čius, Eli­gi­jus Stu­gys tu­rė­tų ap­svars­ty­ti, ko­kią nuo­sto­lių da­lį jie ga­lė­tų pa­deng­ti (o gal me­ras į val­dan­čią­ją dau­gu­mą ir pa­kvie­tė so­cial­de­mok­ra­tus, kad rei­kė­tų po ma­žiau „su­si­mes­ti“?). Taip pat prie „ne­pla­nuo­tų iš­lai­dų“ ga­lė­tų pri­si­dė­ti par­ti­jų, esan­čių val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, sky­rių pir­mi­nin­kai.

Ma­nau, kad dau­gu­ma šiau­lie­čių man pri­tars, kad lė­šų mies­tui rei­kia sku­biai – už tuos „kuk­lius“ dau­giau nei 60 tūkst. eu­rų dar šią va­sa­rą ga­li­ma nu­veik­ti įvai­riau­sių dar­bų, rei­ka­lin­gų Šiau­lių mies­tui ir jo gy­ven­to­jams.

Pa­gar­biai – Sei­mo na­rys Va­le­ri­jus SI­MU­LIK

Užs. Nr. 357478

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas