(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Sveikata

Reikalavimai ambulatorinei slaugai kelia galvos skausmą

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rius krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams la­biau­siai nu­to­lu­sių ra­jo­no kai­mų me­di­ci­nos punk­tų dar­buo­to­joms, nes jų pri­rei­kė no­rint teik­ti am­bu­la­to­ri­nę slau­gą li­go­niams na­muo­se. PSPC di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Rus­tei­ka „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma ir anks­čiau, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se nu­tar­ta ją li­cen­ci­juo­ti, o ta­da at­si­ra­do ir nau­ji...

Sveikam gyvenimui – sveiki patiekalai

2017 m. vasario 14 d.
Ren­gi­nio sve­čiams kal­bė­ta ne tik apie vė­žio pro­fi­lak­ti­kos ir anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos svar­bą, bet ir pa­siū­ly­ta de­gus­tuo­ti Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bū­si­mų vi­rė­jų ir kon­di­te­rių pa­ga­min­tų svei­kų pa­tie­ka­lų.
Da­ly­viams bu­vo pa­tiek­ta špi­na­tų sriu­ba, dzū­kiš­ki bu­ro­kė­lių bly­nai ir sal­džia­rūgš­čiai span­guo­lių pu­tė­siai. Re­cep­tų au­to­rės – pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Gin­ta Mar­čen­kie­nė ir Ing­ri­da Vaiš­no­rie­nė.
Lab­da­ros lo­te­ri­jos me­tu su­rink­ti pi­ni­gai paau­ko­ti VšĮ Šiau­lių pa­lia­ty­vios pa­gal­bos ir...

Dviem paaugliams atliktos unikalios širdies operacijos

2017 m. vasario 14 d.
„Ne­pap­ras­tai džiau­gia­mės, kad pa­vy­ko aor­tos vož­tu­vų bu­rių re­konst­ruk­ci­jos ope­ra­ci­jos nau­ju bū­du su spe­cia­lia bio­lo­gi­ne me­džia­ga, iš ku­rios ope­ra­ci­jos me­tu su­for­ma­vo­me vi­sas vož­tu­vo bu­res. Tai nau­jas ko­ky­bi­nis žings­nis gy­dant aor­tos vož­tu­vo ydą paaug­liams ir jau­niems žmo­nėms. Vi­sa­da sten­gia­ma­si pa­tai­sy­ti ne­san­da­rų aor­tos vož­tu­vą, bet ne­pa­vy­kus vož­tu­vo plas­ti­kai, ten­ka jį pro­te­zuo­ti. Nau­jas me­to­das tin­ka­mas to­kiems aor­tos vož­tu­vams, kur...

Sergančiai dukrai vaistų į užsienį siuntusi motina atsidūrė teisme

2017 m. vasario 14 d.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, mui­ti­nės pa­rei­gū­nai siun­ti­ny­je, ad­re­suo­ta­me ga­vė­jui Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ra­do me­di­ka­men­tų, ku­rių su­dė­ty­je yra psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos lo­ra­ze­pa­mo.
Jo­na­vos ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to įgi­ji­mo, lai­ky­mo ir siun­ti­mo di­de­lio kie­kio – 0,2250 g psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos „Lo­ra­ze­pam“, tu­rint tiks­lą ją pla­tin­ti, ir pa­si­kė­si­ni­mo ga­ben­ti šią me­džia­gą per vals­ty­bės sie­ną, ne­tu­rint tam...

Sėdėjimas žudo. Kaip gelbėtis?

2017 m. vasario 7 d.
„Kė­dė – ne­vy­kęs ci­vi­li­za­ci­jos iš­ra­di­mas“, – sa­ko Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cent­ro fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ja Vir­gi­ni­ja Kir­tik­lie­nė. Moks­li­nin­kai ant­ro­po­lo­gai sa­ko, kad evo­liu­ci­niu po­žiū­riu ge­riau­sia mums bū­tų sto­vė­ti, vaikš­čio­ti, bė­gio­ti ar­ba gu­lė­ti. Sė­dė­ji­mas – vie­na pa­čių blo­giau­sių, ne­na­tū­ra­lių žmo­gaus kū­no pa­dė­čių.Ty­ri­mai ro­do, kad vis dau­giau žmo­nių sė­di 10 ar dau­giau va­lan­dų per pa­rą. Įs­tai­gų dar­buo­to­jai kar­tais ne­pa­ky­la nuo kė­dės net...

Psichoterapija ir psichosocialinė reabilitacija – galimybė grįžti į gyvenimą

2017 m. sausio 31 d.
Kuo anks­čiau gy­dy­to­jas diag­no­zuos li­gą, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, jog net ir pa­ti klas­tin­giau­sia li­ga ga­li bū­ti įveik­ta. Taip pat gy­do­mos ir psi­chi­kos li­gos. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tės psi­cho­lo­gė psi­cho­te­ra­peu­tė Ra­sa Pi­li­paus­kie­nė ir psi­cho­lo­gė psi­cho­te­ra­peu­tė An­dže­la Ry­ba­ko­vie­nė ska­ti­na žmo­nes kreip­tis pa­gal­bos, kai psi­chi­kos li­gą dar ga­li­ma kont­ro­liuo­ti.A. Ry­ba­ko­vie­nė sa­ko, jog dau­gė­ja...

Pertvarkys priklausomybių ligų centrus

2017 m. sausio 31 d.
Di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se šiuo me­tu vei­kia 5 pri­klau­so­my­bių li­gų cent­rai, bet kai ku­riuo­se iš jų, anot SAM, dar­buo­to­jų skai­čius ne­pag­rįs­tai iš­pūs­tas pa­gal­bi­niu per­so­na­lu – va­ly­to­jais, elekt­ri­kais, šalt­kal­viais, ūk­ve­džiais ir pan.
Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re pa­gal­bi­nis per­so­na­las šiuo me­tu su­da­ro apie 25 pro­c. vi­sų dar­buo­to­jų, Klai­pė­do­je si­tua­ci­ja pa­na­ši – apie 22 pro­c., Pa­ne­vė­žy­je – 21 pro­c., Šiau­liuo­se – 13 pro­c., ma­žiau­siai to­kių dar­buo­to­jų Kau­no...

Itin sunkiems pacientams pagalbos galės ieškoti ir užsienyje

2017 m. sausio 31 d.
„Pa­vyz­džiui, kai pa­cien­tas ser­ga dviem, tri­mis li­go­mis, esant itin su­dė­tin­gam gy­dy­mui, kai trūks­ta ko­man­do­je spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti su­de­rin­ti vi­są gy­dy­mo komp­lek­są, ten, kur rei­ka­lin­ga ko­man­di­nė gy­dy­mo plat­for­ma, ta­da rei­kia ži­no­ti, ko­kios kli­ni­kos yra pa­jė­gios tą pa­da­ry­ti. Re­fe­ren­ci­nis tink­las – duo­me­nų ba­zė, kur bus tiks­liai at­sa­ky­ta, kur siųs­ti pa­cien­tą, nes da­bar, kai žmo­gus no­ri va­žiuo­ti, šei­mos gy­dy­to­jas net in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri, kas, kur...

Medikai išgelbėjo nuo žaibinės meningokoko infekcijos

2017 m. sausio 31 d.
„Gal ir bū­tų per skam­bu sa­ky­ti, kad iš­plė­šė­me iš mir­ties gniauž­tų, ta­čiau būk­lė bu­vo la­bai su­dė­tin­ga. Pas mus ji at­vy­ko su me­nin­go­ko­ki­nei in­fek­ci­jai bū­din­gais bė­ri­mais (bu­vo iš­ber­tos ran­kos, ko­jos, pil­vas), to­dėl li­gą diag­no­zuo­ti ne­bu­vo sun­ku. Te­rei­kė­jo at­lik­ti kai ku­riuos ty­ri­mus, – pa­sa­ko­jo Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Suau­gu­sių­jų in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos ir rea­ni­ma­ci­jos II sky­riaus gy­dy­to­jas Liu­ci­jus Amb­raš­ka. – Pa­cien­tei nu­sta­ty­tas me­nin­go­ko­ki­nis sep­sis...

Moksleiviai dovanojo kraujo

2017 m. sausio 24 d.
Penk­ta­die­nį Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je (Kel­mės r.) vy­ko neat­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – krau­jo do­va­no­jo 18 me­tų su­lau­kę moks­lei­viai, bu­vę moks­lei­viai, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai, už­ven­tiš­kiai, iš vi­so 25 žmo­nės. To­kios ak­ci­jos gim­na­zi­jo­je ren­gia­mos nuo 2006-ųjų.
Į Už­ven­tį at­vy­ko Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo Šiau­lių krau­jo su­rin­ki­mo punk­to me­di­kai.
Neat­ly­gin­ti­nai do­no­rys­tei moks­lei­vius...

Sveikuoliškas iššūkis paskatino skaityti etiketes

2017 m. sausio 24 d.
Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­ga pa­siū­lė priim­ti iš­šū­kį pa­ban­dy­ti gy­ven­ti be cuk­raus. Iš­šū­kio me­tu bu­vo pa­si­ža­da­ma 30 die­nų ne­var­to­ti sta­lo cuk­raus ir ru­do­jo cuk­raus, ga­zuo­tų sal­džių gė­ri­mų, ka­vos su si­ru­pais, ne­na­tū­ra­lių sul­čių, sal­daus jo­gur­to ir varš­kės de­ser­tų, sal­dai­nių, šo­ko­la­do, le­dų, bal­tos duo­nos (ba­to­no), sau­sai­nių, ban­de­lių, tor­tų, py­ra­gų ir t.t.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
Iš­šū­kis pa­siū­ly­tas bai­gian­tis 2016 me­tams. Išt­ver­ti mė­ne­sį be jo­kio pri­dė­ti­nio cuk­raus ir sal­du­my­nų pa­vy­ko tik da­liai...

Susirgus gripu patariama skubėti pas šeimos gydytoją, o ne į ligoninę

2017 m. sausio 17 d.
Ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ir gri­pu Lie­tu­vo­je au­ga. Nors gri­po epi­de­mi­ja Šiau­liuo­se dar ne­skel­bia­ma, ta­čiau gy­dy­mo įstai­go­se ne­stin­ga pa­cien­tų, var­gi­na­mų per­ša­li­mo li­gų simp­to­mų. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės gy­dy­to­jos kal­bė­jo apie tai, kur kreip­tis me­di­kų pa­gal­bos, kad gy­dy­mo įstai­gos ne­tap­tų vi­ru­so pla­ti­ni­mo in­ku­ba­to­riais.Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­ci­nos di­rek­to­rė, lai­ki­nai ei­nan­ti ge­ne­ra­li­nio...

Šalia augantys augalai gali stiprinti sveikatą

2017 m. sausio 17 d.
Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je (Ak­me­nės r.) žo­li­nin­kės Ade­lės Ka­ra­liū­nai­tės pa­skai­to­je klau­sy­to­jai su­ži­no­jo, kaip kū­no ga­lias stip­rin­ti au­ga­lais. Lek­to­rė siū­lė to im­tis bet ko­kio am­žiaus žmo­nėms ir nea­ti­dė­lio­jant.Nie­kas iš au­di­to­ri­jos neat­sa­kė į A. Ka­ra­liū­nai­tės klau­si­mą: nuo ko­kio žings­nio pra­dė­ti stip­rin­tis au­ga­lais? Pir­miau­sia rei­kia pa­ruoš­ti šal­dik­lį, kad pa­kak­tų vie­tos au­ga­lams.
„Pats to­bu­liau­sias au­ga­lų iš­sau­go­ji­mas na­mų są­ly­go­mis yra už­šal­dy­mas –...

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2017 m. sausio 10 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, pa­gau­na zui­kį, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Kaip at­si­kra­ty­ti pa­pil­do­mo svo­rio po šven­čių?

2017 m. sausio 3 d.
Abe­jo­nių ke­lia svo­rį ma­ži­nan­čių mais­to pa­pil­dų rek­la­mo­je ar eti­ke­tė­se ža­da­mas jų efek­ty­vu­mas ir grei­ti re­zul­ta­tai. Siū­lant var­to­ti pa­pil­dus, daž­nai nu­ro­do­mas ne­tgi konk­re­tus ki­log­ra­mų kie­kis, ku­ris leng­vai, be pa­stan­gų tu­rė­tų nu­kris­ti per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ko­tar­pį, net ne­pa­kei­tus gy­ve­ni­mo įpro­čių. Pa­vyz­džiui, rek­la­mo­je ra­šo­ma: „Jū­sų svo­ris per pir­mą­sias 72 var­to­ji­mo va­lan­das su­ma­žės ne ma­žiau kaip 3 kg“ ar­ba „jūs ne­tek­si­te svo­rio, net jei­gu val­gy­sit ir...

Brangiems vaistams – lengvatinis PVM tarifas

2017 m. sausio 3 d.
Iki šiol ga­lio­ju­sia­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 5 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­miesiems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, kai šių pre­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos vi­siš­kai ar iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Vi­siems ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams nuo 2009 m. sau­sio 1 d. tai­ko­mas 21 pro­c. PVM ta­ri­fas.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pirmąkart atestuoti gestų kalbos vertėjai

2017 m. sausio 3 d.
„Sie­kiant, kad klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, la­bai svar­bu, jog jie ir su jais bend­rau­jan­tys žmo­nės gau­tų pro­fe­sio­na­lias ver­ti­mo pa­slau­gas, – sa­ko Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kand­ra­ta­vi­čie­nė. – Ver­tė­jų ates­ta­ci­ja ne tik lei­džia įver­tin­ti jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet ir ska­ti­na ver­tė­jus nuo­lat to­bu­lin­ti ver­ti­mo ge­bė­ji­mus ir taip už­tik­rin­ti kuo ge­res­nę ver­ti­mo ko­ky­bę tei­kiant ver­ti­mo pa­slau­gas...

En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čios me­džia­gos ken­kia or­ga­niz­mui

2017 m. sausio 3 d.
Pran­cū­zų moks­li­nin­kai ap­skai­čia­vo, kiek dėl en­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čių me­džia­gų su­ke­lia­mų mir­čių ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys pra­ran­da lė­šų per me­tus. Aps­kai­čiuo­tą su­mą pa­skirs­čius pro­por­cin­gai pa­gal gy­ven­to­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je skai­čių, Lie­tu­vai tek­tų apie mi­li­jar­das eu­rų per me­tus. Be abe­jo, ne­ ma­žiau svar­bios ir so­cia­li­nės pa­sek­mės, juk dėl mir­čių ir li­gų nu­ken­čia ne tik pa­tys li­go­niai, bet ir jų šei­mos.
En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą su­da­ro be­la­ta­kės ar­ba vi­daus...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas