(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Sveikata

Reikalavimai ambulatorinei slaugai kelia galvos skausmą

2017 m. vasario 14 d.
Jo­niš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro (PSPC) di­rek­to­rius krei­pė­si į ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bę su pra­šy­mu skir­ti lė­šų įsi­gy­ti kom­piu­te­riams la­biau­siai nu­to­lu­sių ra­jo­no kai­mų me­di­ci­nos punk­tų dar­buo­to­joms, nes jų pri­rei­kė no­rint teik­ti am­bu­la­to­ri­nę slau­gą li­go­niams na­muo­se. PSPC di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Rus­tei­ka „Šiau­lių kraš­tui“ sa­kė, kad ši pa­slau­ga bu­vo tei­kia­ma ir anks­čiau, ta­čiau mi­nis­te­ri­jos ka­bi­ne­tuo­se nu­tar­ta ją li­cen­ci­juo­ti, o ta­da at­si­ra­do ir nau­ji...

Sveikam gyvenimui – sveiki patiekalai

2017 m. vasario 14 d.
Ren­gi­nio sve­čiams kal­bė­ta ne tik apie vė­žio pro­fi­lak­ti­kos ir anks­ty­vo­sios diag­nos­ti­kos svar­bą, bet ir pa­siū­ly­ta de­gus­tuo­ti Pre­ky­bos ir vers­lo sky­riaus bū­si­mų vi­rė­jų ir kon­di­te­rių pa­ga­min­tų svei­kų pa­tie­ka­lų.
Da­ly­viams bu­vo pa­tiek­ta špi­na­tų sriu­ba, dzū­kiš­ki bu­ro­kė­lių bly­nai ir sal­džia­rūgš­čiai span­guo­lių pu­tė­siai. Re­cep­tų au­to­rės – pro­fe­si­jos mo­ky­to­jos Gin­ta Mar­čen­kie­nė ir Ing­ri­da Vaiš­no­rie­nė.
Lab­da­ros lo­te­ri­jos me­tu su­rink­ti pi­ni­gai paau­ko­ti VšĮ Šiau­lių pa­lia­ty­vios pa­gal­bos ir...

Dviem paaugliams atliktos unikalios širdies operacijos

2017 m. vasario 14 d.
„Ne­pap­ras­tai džiau­gia­mės, kad pa­vy­ko aor­tos vož­tu­vų bu­rių re­konst­ruk­ci­jos ope­ra­ci­jos nau­ju bū­du su spe­cia­lia bio­lo­gi­ne me­džia­ga, iš ku­rios ope­ra­ci­jos me­tu su­for­ma­vo­me vi­sas vož­tu­vo bu­res. Tai nau­jas ko­ky­bi­nis žings­nis gy­dant aor­tos vož­tu­vo ydą paaug­liams ir jau­niems žmo­nėms. Vi­sa­da sten­gia­ma­si pa­tai­sy­ti ne­san­da­rų aor­tos vož­tu­vą, bet ne­pa­vy­kus vož­tu­vo plas­ti­kai, ten­ka jį pro­te­zuo­ti. Nau­jas me­to­das tin­ka­mas to­kiems aor­tos vož­tu­vams, kur...

Sergančiai dukrai vaistų į užsienį siuntusi motina atsidūrė teisme

2017 m. vasario 14 d.
At­lie­kant iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, mui­ti­nės pa­rei­gū­nai siun­ti­ny­je, ad­re­suo­ta­me ga­vė­jui Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ra­do me­di­ka­men­tų, ku­rių su­dė­ty­je yra psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos lo­ra­ze­pa­mo.
Jo­na­vos ra­jo­no gy­ven­to­jai bu­vo pa­teik­ti kal­ti­ni­mai dėl ne­tei­sė­to įgi­ji­mo, lai­ky­mo ir siun­ti­mo di­de­lio kie­kio – 0,2250 g psi­chot­ro­pi­nės me­džia­gos „Lo­ra­ze­pam“, tu­rint tiks­lą ją pla­tin­ti, ir pa­si­kė­si­ni­mo ga­ben­ti šią me­džia­gą per vals­ty­bės sie­ną, ne­tu­rint tam...

Sėdėjimas žudo. Kaip gelbėtis?

2017 m. vasario 7 d.
„Kė­dė – ne­vy­kęs ci­vi­li­za­ci­jos iš­ra­di­mas“, – sa­ko Me­di­ci­nos diag­nos­ti­kos ir gy­dy­mo cent­ro fi­zi­nės me­di­ci­nos ir rea­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ja Vir­gi­ni­ja Kir­tik­lie­nė. Moks­li­nin­kai ant­ro­po­lo­gai sa­ko, kad evo­liu­ci­niu po­žiū­riu ge­riau­sia mums bū­tų sto­vė­ti, vaikš­čio­ti, bė­gio­ti ar­ba gu­lė­ti. Sė­dė­ji­mas – vie­na pa­čių blo­giau­sių, ne­na­tū­ra­lių žmo­gaus kū­no pa­dė­čių.Ty­ri­mai ro­do, kad vis dau­giau žmo­nių sė­di 10 ar dau­giau va­lan­dų per pa­rą. Įs­tai­gų dar­buo­to­jai kar­tais ne­pa­ky­la nuo kė­dės net...

Psichoterapija ir psichosocialinė reabilitacija – galimybė grįžti į gyvenimą

2017 m. sausio 31 d.
Kuo anks­čiau gy­dy­to­jas diag­no­zuos li­gą, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, jog net ir pa­ti klas­tin­giau­sia li­ga ga­li bū­ti įveik­ta. Taip pat gy­do­mos ir psi­chi­kos li­gos. Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės Psi­chiat­ri­jos kli­ni­kos psi­chi­kos svei­ka­tos spe­cia­lis­tės psi­cho­lo­gė psi­cho­te­ra­peu­tė Ra­sa Pi­li­paus­kie­nė ir psi­cho­lo­gė psi­cho­te­ra­peu­tė An­dže­la Ry­ba­ko­vie­nė ska­ti­na žmo­nes kreip­tis pa­gal­bos, kai psi­chi­kos li­gą dar ga­li­ma kont­ro­liuo­ti.A. Ry­ba­ko­vie­nė sa­ko, jog dau­gė­ja...

Pertvarkys priklausomybių ligų centrus

2017 m. sausio 31 d.
Di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se šiuo me­tu vei­kia 5 pri­klau­so­my­bių li­gų cent­rai, bet kai ku­riuo­se iš jų, anot SAM, dar­buo­to­jų skai­čius ne­pag­rįs­tai iš­pūs­tas pa­gal­bi­niu per­so­na­lu – va­ly­to­jais, elekt­ri­kais, šalt­kal­viais, ūk­ve­džiais ir pan.
Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cent­re pa­gal­bi­nis per­so­na­las šiuo me­tu su­da­ro apie 25 pro­c. vi­sų dar­buo­to­jų, Klai­pė­do­je si­tua­ci­ja pa­na­ši – apie 22 pro­c., Pa­ne­vė­žy­je – 21 pro­c., Šiau­liuo­se – 13 pro­c., ma­žiau­siai to­kių dar­buo­to­jų Kau­no...

Itin sunkiems pacientams pagalbos galės ieškoti ir užsienyje

2017 m. sausio 31 d.
„Pa­vyz­džiui, kai pa­cien­tas ser­ga dviem, tri­mis li­go­mis, esant itin su­dė­tin­gam gy­dy­mui, kai trūks­ta ko­man­do­je spe­cia­lis­tų, ku­rie ga­lė­tų pa­dė­ti su­de­rin­ti vi­są gy­dy­mo komp­lek­są, ten, kur rei­ka­lin­ga ko­man­di­nė gy­dy­mo plat­for­ma, ta­da rei­kia ži­no­ti, ko­kios kli­ni­kos yra pa­jė­gios tą pa­da­ry­ti. Re­fe­ren­ci­nis tink­las – duo­me­nų ba­zė, kur bus tiks­liai at­sa­ky­ta, kur siųs­ti pa­cien­tą, nes da­bar, kai žmo­gus no­ri va­žiuo­ti, šei­mos gy­dy­to­jas net in­for­ma­ci­jos ne­tu­ri, kas, kur...

Medikai išgelbėjo nuo žaibinės meningokoko infekcijos

2017 m. sausio 31 d.
„Gal ir bū­tų per skam­bu sa­ky­ti, kad iš­plė­šė­me iš mir­ties gniauž­tų, ta­čiau būk­lė bu­vo la­bai su­dė­tin­ga. Pas mus ji at­vy­ko su me­nin­go­ko­ki­nei in­fek­ci­jai bū­din­gais bė­ri­mais (bu­vo iš­ber­tos ran­kos, ko­jos, pil­vas), to­dėl li­gą diag­no­zuo­ti ne­bu­vo sun­ku. Te­rei­kė­jo at­lik­ti kai ku­riuos ty­ri­mus, – pa­sa­ko­jo Kau­no kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės Suau­gu­sių­jų in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos ir rea­ni­ma­ci­jos II sky­riaus gy­dy­to­jas Liu­ci­jus Amb­raš­ka. – Pa­cien­tei nu­sta­ty­tas me­nin­go­ko­ki­nis sep­sis...

Moksleiviai dovanojo kraujo

2017 m. sausio 24 d.
Penk­ta­die­nį Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jo­je (Kel­mės r.) vy­ko neat­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­ja – krau­jo do­va­no­jo 18 me­tų su­lau­kę moks­lei­viai, bu­vę moks­lei­viai, gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nės na­riai, už­ven­tiš­kiai, iš vi­so 25 žmo­nės. To­kios ak­ci­jos gim­na­zi­jo­je ren­gia­mos nuo 2006-ųjų.
Į Už­ven­tį at­vy­ko Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Pa­ne­vė­žio fi­lia­lo Šiau­lių krau­jo su­rin­ki­mo punk­to me­di­kai.
Neat­ly­gin­ti­nai do­no­rys­tei moks­lei­vius...

Sveikuoliškas iššūkis paskatino skaityti etiketes

2017 m. sausio 24 d.
Lie­tu­vos svei­kuo­lių są­jun­ga pa­siū­lė priim­ti iš­šū­kį pa­ban­dy­ti gy­ven­ti be cuk­raus. Iš­šū­kio me­tu bu­vo pa­si­ža­da­ma 30 die­nų ne­var­to­ti sta­lo cuk­raus ir ru­do­jo cuk­raus, ga­zuo­tų sal­džių gė­ri­mų, ka­vos su si­ru­pais, ne­na­tū­ra­lių sul­čių, sal­daus jo­gur­to ir varš­kės de­ser­tų, sal­dai­nių, šo­ko­la­do, le­dų, bal­tos duo­nos (ba­to­no), sau­sai­nių, ban­de­lių, tor­tų, py­ra­gų ir t.t.„Va­ka­rų eksp­re­sas“
Iš­šū­kis pa­siū­ly­tas bai­gian­tis 2016 me­tams. Išt­ver­ti mė­ne­sį be jo­kio pri­dė­ti­nio cuk­raus ir sal­du­my­nų pa­vy­ko tik da­liai...

Susirgus gripu patariama skubėti pas šeimos gydytoją, o ne į ligoninę

2017 m. sausio 17 d.
Ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis ir gri­pu Lie­tu­vo­je au­ga. Nors gri­po epi­de­mi­ja Šiau­liuo­se dar ne­skel­bia­ma, ta­čiau gy­dy­mo įstai­go­se ne­stin­ga pa­cien­tų, var­gi­na­mų per­ša­li­mo li­gų simp­to­mų. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės gy­dy­to­jos kal­bė­jo apie tai, kur kreip­tis me­di­kų pa­gal­bos, kad gy­dy­mo įstai­gos ne­tap­tų vi­ru­so pla­ti­ni­mo in­ku­ba­to­riais.Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės me­di­ci­nos di­rek­to­rė, lai­ki­nai ei­nan­ti ge­ne­ra­li­nio...

Šalia augantys augalai gali stiprinti sveikatą

2017 m. sausio 17 d.
Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je (Ak­me­nės r.) žo­li­nin­kės Ade­lės Ka­ra­liū­nai­tės pa­skai­to­je klau­sy­to­jai su­ži­no­jo, kaip kū­no ga­lias stip­rin­ti au­ga­lais. Lek­to­rė siū­lė to im­tis bet ko­kio am­žiaus žmo­nėms ir nea­ti­dė­lio­jant.Nie­kas iš au­di­to­ri­jos neat­sa­kė į A. Ka­ra­liū­nai­tės klau­si­mą: nuo ko­kio žings­nio pra­dė­ti stip­rin­tis au­ga­lais? Pir­miau­sia rei­kia pa­ruoš­ti šal­dik­lį, kad pa­kak­tų vie­tos au­ga­lams.
„Pats to­bu­liau­sias au­ga­lų iš­sau­go­ji­mas na­mų są­ly­go­mis yra už­šal­dy­mas –...

KAIP VY­RES­NIO AM­ŽIAUS ŽMO­NĖMS IŠ­VENG­TI TRAU­MŲ?

2017 m. sausio 10 d.
Žie­mą čiuo­žyk­lo­mis vir­tę ša­li­gat­viai, ap­le­dė­ję laip­tai, ne­bars­ty­ti ke­liai – vi­sa tai smar­kiai pa­di­di­na trau­mų ri­zi­ką. Dau­giau nei treč­da­lis vy­res­nio am­žiaus – 65 me­tų ir vy­res­nių – žmo­nių pa­ti­ria trau­mas. Jie pri­klau­so di­des­nės ri­zi­kos gru­pei dėl svei­ka­tos pro­ble­mų ir li­gų, ku­rios silp­ni­na re­gė­ji­mą, lė­ti­na reak­ci­jos lai­ką, tai pat pu­siaus­vy­rą ir koor­di­na­ci­ją.Ne vie­nas vy­res­nio am­žiaus žmo­gus, kaip liau­dy­je sa­ko­ma, pa­gau­na zui­kį, ta­čiau kai ku­riems tos „gau­dy­nės“...

Kelmiškiai jau naudojasi druskų kambariu

2017 m. sausio 10 d.
Nau­jie­ji me­tai pra­si­dė­jo ge­ra ži­nia kvė­pa­vi­mo ta­kų li­go­mis ser­gan­tiems kel­miš­kiams. Kel­mės li­go­ni­nė­je jie ga­lės gau­ti vie­ną iš svar­biau­sių ir efek­ty­viau­sių pro­ce­dū­rų – ha­lo­te­ra­pi­ją. Čia įreng­tas drus­kų kam­ba­rys.Pir­mie­ji pa­cien­tai – vai­kai
Drsu­kų kam­ba­rys ati­da­ry­tas sau­sio 2 -ąją. Ati­da­ry­me da­ly­va­vo ra­jo­no me­ras, Ro­ta­ry klu­bo at­sto­vai.
Ha­lo­te­ra­pi­jos ka­me­ra, daž­niau­sia va­di­na­ma drus­kų kam­ba­riu, įreng­ta ket­vir­ta­ja­me li­go­ni­nės kor­pu­se, pus­rū­sy­je, ša­lia...

Dializę atliks ir Joniškyje

2017 m. sausio 3 d.
Jo­niš­kio li­go­ni­nės bu­vu­sio­se rea­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­riaus pa­tal­po­se pir­ma­ja­me aukš­te pra­dė­jo veik­ti Dia­li­zės cent­ras, to­dėl ra­jo­no gy­ven­to­jams ne­be­rei­kės va­žiuo­ti su­dė­tin­gų pro­ce­dū­rų at­lik­ti į Šiau­lius.Jo­niš­kio ra­jo­no gy­ven­to­jus į dia­li­zių pro­ce­dū­ras Šiau­liuo­se ve­žan­tis au­to­bu­siu­kas jų paim­ti į na­mus at­vyk­da­vo la­bai anks­ti. Kai ku­riems tek­da­vo kel­tis ket­vir­tą ar penk­tą ry­to. Ka­dan­gi kiek­vie­nas pa­cien­tas pai­ma­mas iš na­mų, ke­lio­nė...

Kaip at­si­kra­ty­ti pa­pil­do­mo svo­rio po šven­čių?

2017 m. sausio 3 d.
Abe­jo­nių ke­lia svo­rį ma­ži­nan­čių mais­to pa­pil­dų rek­la­mo­je ar eti­ke­tė­se ža­da­mas jų efek­ty­vu­mas ir grei­ti re­zul­ta­tai. Siū­lant var­to­ti pa­pil­dus, daž­nai nu­ro­do­mas ne­tgi konk­re­tus ki­log­ra­mų kie­kis, ku­ris leng­vai, be pa­stan­gų tu­rė­tų nu­kris­ti per pa­ly­gin­ti trum­pą lai­ko­tar­pį, net ne­pa­kei­tus gy­ve­ni­mo įpro­čių. Pa­vyz­džiui, rek­la­mo­je ra­šo­ma: „Jū­sų svo­ris per pir­mą­sias 72 var­to­ji­mo va­lan­das su­ma­žės ne ma­žiau kaip 3 kg“ ar­ba „jūs ne­tek­si­te svo­rio, net jei­gu val­gy­sit ir...

Brangiems vaistams – lengvatinis PVM tarifas

2017 m. sausio 3 d.
Iki šiol ga­lio­ju­sia­me Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 5 pro­cen­tų PVM ta­ri­fas tai­ko­mas kom­pen­suo­ja­miesiems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, kai šių pre­kių įsi­gi­ji­mo iš­lai­dos vi­siš­kai ar iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos Svei­ka­tos drau­di­mo įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka.
Vi­siems ne­kom­pen­suo­ja­mie­siems vais­tams nuo 2009 m. sau­sio 1 d. tai­ko­mas 21 pro­c. PVM ta­ri­fas.
EL­TA, „Šiau­lių kraš­to“ inf.

Pirmąkart atestuoti gestų kalbos vertėjai

2017 m. sausio 3 d.
„Sie­kiant, kad klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės ga­lė­tų vi­sa­ver­tiš­kai da­ly­vau­ti vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, la­bai svar­bu, jog jie ir su jais bend­rau­jan­tys žmo­nės gau­tų pro­fe­sio­na­lias ver­ti­mo pa­slau­gas, – sa­ko Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė As­ta Kand­ra­ta­vi­čie­nė. – Ver­tė­jų ates­ta­ci­ja ne tik lei­džia įver­tin­ti jų kva­li­fi­ka­ci­ją, bet ir ska­ti­na ver­tė­jus nuo­lat to­bu­lin­ti ver­ti­mo ge­bė­ji­mus ir taip už­tik­rin­ti kuo ge­res­nę ver­ti­mo ko­ky­bę tei­kiant ver­ti­mo pa­slau­gas...

En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čios me­džia­gos ken­kia or­ga­niz­mui

2017 m. sausio 3 d.
Pran­cū­zų moks­li­nin­kai ap­skai­čia­vo, kiek dėl en­dok­ri­ni­nę sis­te­mą ar­dan­čių me­džia­gų su­ke­lia­mų mir­čių ir svei­ka­tos su­tri­ki­mų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lys pra­ran­da lė­šų per me­tus. Aps­kai­čiuo­tą su­mą pa­skirs­čius pro­por­cin­gai pa­gal gy­ven­to­jų Eu­ro­pos Są­jun­go­je skai­čių, Lie­tu­vai tek­tų apie mi­li­jar­das eu­rų per me­tus. Be abe­jo, ne­ ma­žiau svar­bios ir so­cia­li­nės pa­sek­mės, juk dėl mir­čių ir li­gų nu­ken­čia ne tik pa­tys li­go­niai, bet ir jų šei­mos.
En­dok­ri­ni­nę sis­te­mą su­da­ro be­la­ta­kės ar­ba vi­daus...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />