(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

101 verslo idėja

2017 m. vasario 15 d.
Jei­gu sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je tu­ri dau­giau kaip 2 000 drau­gų, ga­li su­si­kur­ti vers­lą juos par­duo­da­mas. Ga­li už­dirb­ti lais­ty­da­mas gė­les ar ve­džio­da­mas šu­nis, nu­pjau­da­mas žo­lę ar nu­kas­da­mas snie­gą, pa­dė­da­mas su­neš­ti ar iš­neš­ti sun­kius daik­tus, grėb­da­mas la­pus ir par­duo­da­mas jų kom­pos­tą.Šios ir ki­tos vers­lo idė­jos bu­vo pri­sta­ty­tos Kel­mė­je vy­ku­sia­me vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­ny­je „101 vers­lo idė­ja“.Vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nį suor­ga­ni­za­vu­si Kel­mės ra­jo­no...

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

2017 m. vasario 15 d.
Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti...

Ža­ga­rės re­gio­ninis par­kas – tarp dau­giau­siai par­da­vu­sių bi­lie­tus

2017 m. vasario 15 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kar­tu su Kre­ke­na­vos ir Anykš­čių ko­le­go­mis pa­te­ko tarp tri­jų dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­ku­sių re­gio­ni­nių par­kų.2016 me­tais Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja iš­pla­ti­no 6019 bi­lie­tų po 1 eu­rą ir 292 bi­lie­tus po 5 eu­rus, už ku­riuos su­rink­ta 1460 eu­rų. Iš vi­so iš­pla­tin­ta 6311 lan­ky­to­jo bi­lie­tų, ku­rie kai­na­vo 7479 eu­rus.
Su­rink­tos lė­šos pa­nau­do­tos Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ro są­skai­toms už van­de­nį, elekt­rą...

Sausis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų

2017 m. vasario 15 d.
Fak­ti­nės bend­ros abie­jų biu­dže­tų sau­sio mė­ne­sio pa­ja­mos – 704,9 mi­li­jo­no eu­rų, o tik vals­ty­bės biu­dže­to – 614,2 mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­siu, pa­ja­mų gau­ta ati­tin­ka­mai 90,1 mi­li­jo­no eu­rų ir 68,9 mi­li­jo­no eu­rų dau­giau.
Di­džiau­sios įplau­kos gau­tos iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) – 433,5 mi­li­jono eu­rų, t.y. 2,1 pro­c. (8,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.
Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes pir­mą me­tų mė­ne­sį gau­ta 107,8 mi­li­jo­no eu­rų – 0,2 pro­cen­to dau­giau, nei...

Vidutinė šilumos kaina per mėnesį padidėjo

2017 m. vasario 15 d.
Tarp pen­kių di­džių­jų mies­tų va­sa­rį už ši­lu­mą ma­žiau­siai mo­ka Vil­niaus, dau­giau­siai – Kau­no gy­ven­to­jai. Dėl bran­giau įsi­gy­tos ši­lu­mos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų AB „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, ši­lu­mos kai­na di­dė­jo 0,59 pro­c. (0,03 ct/kWh su PVM). Di­des­nė bio­ku­ro kai­na ne­žy­miai bran­gi­no ši­lu­mą Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio var­to­to­jams – UAB „Vil­niaus ener­gi­ja“ var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­ka 0,46 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau...

Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kos lau­kia nuo­smu­kis

2017 m. vasario 15 d.
Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis tei­gia, kad drau­di­mo rin­ka šie­met to­liau di­dės dėl ne gy­vy­bės drau­di­mo plėt­ros.
Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kai pro­gno­zuo­ja­mą nuo­smu­kį lems pa­sta­ruo­sius me­tus vy­ku­sios re­gu­lia­ci­nės bei mo­kes­čių ap­lin­kos po­ky­čiai, už­si­tę­su­si ma­žų pa­lū­ka­nų nor­mų ap­lin­ka, nu­lė­mu­si ma­žė­jan­čią ga­ran­tuo­tą drau­di­mo pro­duk­tų grą­žą, bei neįp­ras­tas įmo­kų šuo­lis 2016 me­tų pa­sku­ti­nį mė­ne­sį, lem­sian­tis aukš­tą pa­ly­gi­na­mą­ją ba­zę.
Lie­tu­vos ban­kas...

Mekių vištos domina ne tik parodų dalyvius

2017 m. vasario 8 d.
Me­kių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gy­ven­to­jas Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas veis­li­nius na­mi­nius paukš­čius pra­dė­jo au­gin­ti prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Per tą lai­ką jis rin­ko­si veis­les, ku­rios ir kiau­ši­nių daug dė­tų, ir bū­tų mė­sin­gos. Ar to­kių bū­na? Taip. Da­bar au­gin­to­jo viš­tai­tės ir kiau­ši­niai ke­liau­ja net į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, o ju­bi­lie­ji­nės Ku­či­no veis­lės viš­tai­tės vie­na po ki­tos su­lau­kė ti­tu­lų Bal­ti­jos ša­lių paukš­čių pa­ro­do­se.
Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas kie­me iš­ri­kiuo­ja ke­tu­ris nar­vus su veis­li­nė­mis po­re­lė­mis...

Iš Rygos į Šiaulius – pigiau apsipirkti

2017 m. vasario 8 d.
Lie­tu­va lat­viams – pi­ges­nių pre­kių kai­my­ni­nė ša­lis. Į Šiau­lius lat­viai iš Ry­gos vyks­ta nu­si­pirk­ti pi­ges­nių ba­tų, vai­kiš­kų žais­lų, ap­lan­ko ir mu­zie­jus. Šiau­liuo­se Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 žur­na­lis­tė Ru­ta Ma­da­ra­ja do­mė­jo­si tau­tie­čių ke­lio­nių įpro­čiais.Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se lan­kė­si Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 lai­dos „4 stu­dio“ žur­na­lis­tė R. Ma­da­ra­ja. Ji ren­gė siu­že­tus apie lat­vių ke­lio­nių įpro­čius Lie­tu­vo­je, pla­nuo­ja...

Su­tar­tį dėl Ža­ga­rės par­ko rei­ka­lau­ja­ma nu­trauk­ti

2017 m. vasario 1 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) tei­gia, kad Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­va­lo nu­trauk­ti 11,19 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės Ža­ga­rės dva­ro par­ko tvar­ky­mo su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Ir­dai­va“, „Plun­gės la­gū­na“, „Ekst­ra sta­ty­ba“ bei „Vir­mal­da“, nes dar­bų kai­nos esą ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tos. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas sa­ko, kad to­kias kai­nas pa­siū­lė vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis, rink­tis pi­giau ne­bu­vo iš ko.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­spren­dė, kad...

Kai­nos didėja, bet „niekas nebrangsta“

2017 m. vasario 1 d.
Jei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, ar per dve­jus me­tus, kai ša­ly­je įves­tas eu­ras, kas nors pa­bran­go, dau­ge­lis tur­būt ga­lė­tų iš­var­dy­ti il­giau­sią są­ra­šą daž­nai per­ka­mų pre­kių ar už­sa­ko­mų pa­slau­gų, ku­rių kai­nos per šį lai­ko­tar­pį smar­kiai šok­te­lė­jo. Tie­sa, eko­no­mis­tai, po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai, vi­są tą lai­ką ak­ty­viai tvir­ti­nę, esą nie­kas ne­brangs­ta, pa­ga­liau pri­pa­ži­no, kad kai­nos ki­lo.Iki šiol kas mė­ne­sį pa­tei­kia­mų pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų sta­tis­ti­ka ste­bi­no kiek­vie­ną tau­tie­tį, ypač gir­dint vie­šas kal­bas, esą kai­nos...

Išrinktas „Mūsų valstybės tarnautojas 2016“

2017 m. vasario 1 d.
Tra­di­ci­nis tam­pan­tis kon­kur­sas šie­met su­lau­kė dar di­des­nio nei per­nai Jo­niš­kio kraš­to žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo. Vi­suo­me­nė pa­siū­lė ke­tu­rio­li­ka kan­di­da­tų (per­nai de­vy­nis), ku­rie ne tik ge­ba de­ra­mai, lai­ku, efek­ty­viai bei pro­fe­sio­na­liai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas, bet ir kas­die­ni­ne pa­gar­ba žmo­gui ir vals­ty­bei, ne­sa­va­nau­diš­ku tar­na­vi­mu vi­suo­me­nės in­te­re­sams le­mia žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo vals­ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jų veik­la.
„Mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jo 2016“...

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės

2017 m. vasario 1 d.
DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų...

Naujas žaidėjas padarė įtaką rinkai

2017 m. vasario 1 d.
Šia­me ke­tu­rių eta­pų ty­ri­me, tru­ku­sia­me be­veik me­tus, da­ly­va­vo dau­giau nei 2 000 var­to­to­jų. Jo me­tu, at­sa­ki­nė­jant apie pa­lan­ku­mą pre­ky­bos tink­lams, pir­kė­jai bu­vo pra­šo­mi įsi­vaiz­duo­ti gy­ve­ną ki­ta­me mies­te ir taip, at­si­ri­bo­jant nuo sa­vo kas­die­nės pa­tir­ties, rink­tis, ku­rio­je par­duo­tu­vė­je no­rė­tų ap­si­pirk­ti.
Dar ki­tais klau­si­mais bu­vo ver­ti­na­mas ne pa­lan­ku­mas, o konk­re­tus ke­ti­ni­mas lan­ky­tis vie­na­me ar ki­ta­me pre­ky­bos tink­le ar­ti­miau­sio...

Padidėjo įmoka už savavališkos statybos įteisinimą

2017 m. vasario 1 d.
Įmo­kos už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą dy­dis pri­klau­so nuo sa­va­va­liš­kai at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų, įskai­tant pa­nau­do­tus sta­ty­bos pro­duk­tus, są­nau­dų ver­tės. Pa­vyz­džiui, į sta­ty­bą in­ves­ta­vus 20 tūkst. eu­rų, jos įtei­si­ni­mas šiais me­tais jau kai­nuo­tų 2 762 eu­rus.
Pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­tus prin­ci­pus ap­skai­čiuo­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą da­bar rei­kia mo­kė­ti ir ta­da, kai sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros pa­rei­gū­nai dar ne­spė­jo jos už­fik­suo­ti.
Nau­jo­sios...

Dėl 20 ct didesnių pajamų išbrauktas iš socialinio būsto laukiančiųjų sąrašo

2017 m. vasario 1 d.
Pa­kar­to­ti­nai at­li­kęs ty­ri­mą Sei­mo kont­ro­lie­rius pa­ste­bė­jo, kad Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė neat­siž­vel­gė į dar praė­ju­sių me­tų va­sa­rą Sei­mo kont­ro­lie­riaus pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas pa­kar­to­ti­nai įver­tin­ti sa­vo spren­di­mą ša­lin­ti gy­ven­to­ją iš as­me­nų, tu­rin­čių ga­li­my­bę gau­ti so­cia­li­nį būs­tą, są­ra­šo bei ieš­ko­ti ga­li­my­bių so­cia­li­nį būs­tą pa­ne­vė­žie­čiui iš­nuo­mo­ti ki­tais pa­grin­dais.
Įver­ti­nu­si Sei­mo kont­ro­lie­riaus ar­gu­men­tus, kad ne­žy­mus pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mas ne­tu­rė­tų bū­ti kliū­tis...

Japonija atvėrė duris lietuviškai paukštienai ir jos gaminiams

2017 m. vasario 1 d.
„Lie­tu­vos ga­min­to­jai, ku­rie no­rė­tų eks­por­tuo­ti ir ras­ti par­tne­rius Ja­po­ni­jo­je, kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ko­vo 7–10 die­no­mis To­ki­ju­je vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų pa­ro­do­je „Foo­dex“. Jo­je Lie­tu­va su na­cio­na­li­niu sten­du pri­si­sta­tys jau ket­vir­tą kar­tą“, – sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ja­po­ni­jo­je Egi­di­jus Mei­lū­nas.
Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pre­kių apy­var­ta tarp Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos išau­go dau­giau kaip dvi­gu­bai. 2015...

Pasirašė susitarimą dėl „Rail Baltica“ plėtros

2017 m. vasario 1 d.
Su­si­ta­ri­mu Vil­niaus jung­tis įtvir­ti­na­ma kaip in­teg­ra­li „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lio da­lis, taip pat pa­brė­žia­ma, kad pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca“ bū­tų įgy­ven­din­tas iki 2025 me­tų, o nau­ją­ja vė­že bū­tų ga­li­ma nau­do­tis 2026-ai­siais.
Pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas bus pa­teik­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­tams ra­ti­fi­kuo­ti.
2017 m. sau­sio 11 d. Vy­riau­sy­bė priė­mė pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ nau­jo­sios ge­le­žin­ke­lio 1 435 mm plo­čio at­ša­kos nuo Kau­no iki...

Nuo antrosios emigracijos apsaugojo kebabai

2017 m. sausio 25 d.
Ke­ba­bais Kra­žiuo­se ga­li­ma mė­gau­tis nuo praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rio. Mies­te­lio cent­re sto­vi vie­tos ūki­nin­kų Ba­ku­čių kios­ke­lis. Ūkį su vers­lu su­de­ri­nu­sios vy­res­nių­jų ir jau­nų­jų Ba­ku­čių šei­mos džiau­gia­si, jog vers­las pa­si­tei­si­no. Ang­li­jo­je dir­bu­siems Gin­ta­rei ir Val­dui Ba­ku­čiams ne­rei­kės dar kar­tą emig­ruo­ti.Gin­ta­rė Ba­ku­tie­nė ki­lu­si iš Jun­ki­lų. Bai­gu­si Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­ją iš­va­žia­vo į Kau­ną. Dir­bo par­duo­tu­vė­je. Pas­kui nu­spren­dė va­žiuo­ti į Šiau­lius – ar­čiau na­mų ir...

Vaiko pinigai – šimtas litrų pieno

2017 m. sausio 18 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­tys tri­jų vai­kų tė­vai Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai džiau­gia­si nau­jo­jo Sei­mo spren­di­mu vai­ko pi­ni­gus skir­ti vi­soms tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čioms šei­moms, neat­siž­vel­giant į jų pa­ja­mas. Kai toks bran­gy­me­tis, pa­mai­tin­ti, ap­reng­ti ir iš­moks­lin­ti tris vai­kus šei­moms ne­men­kas iš­šū­kis. Kad vie­nam vai­kui nu­pirk­tų pie­tus mo­kyk­lo­je, ūki­nin­kau­jan­tys tė­vai tu­ri par­duo­ti 10 lit­rų pie­no.Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai – in­ži­nie­riai...

Turistai iš užsienio apsilanko vis dažniau

2017 m. sausio 18 d.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vis di­des­nę da­lį tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai, ta­čiau ir lie­tu­viai kas­met la­biau do­mi­si gim­tuo­ju kraš­tu, at­ran­da ku­li­na­ri­nes ke­lio­nes. Vie­ni ak­ty­viau­sių tu­ris­tų Šiau­rės Lie­tu­vo­je – kai­my­nai lat­viai.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to Tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus duo­me­ni­mis, 54,4 pro­cen­to į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai. Dau­giau­sia mū­sų ša­li­mi do­mi­si Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas