(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Centas prie cento

101 verslo idėja

2017 m. vasario 15 d.
Jei­gu sa­vo feis­bu­ko pa­sky­ro­je tu­ri dau­giau kaip 2 000 drau­gų, ga­li su­si­kur­ti vers­lą juos par­duo­da­mas. Ga­li už­dirb­ti lais­ty­da­mas gė­les ar ve­džio­da­mas šu­nis, nu­pjau­da­mas žo­lę ar nu­kas­da­mas snie­gą, pa­dė­da­mas su­neš­ti ar iš­neš­ti sun­kius daik­tus, grėb­da­mas la­pus ir par­duo­da­mas jų kom­pos­tą.Šios ir ki­tos vers­lo idė­jos bu­vo pri­sta­ty­tos Kel­mė­je vy­ku­sia­me vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­ny­je „101 vers­lo idė­ja“.Vers­lu­mo ska­ti­ni­mo ren­gi­nį suor­ga­ni­za­vu­si Kel­mės ra­jo­no...

Su­vo­kę sa­vo vers­lo iš­skir­ti­nu­mą – „ženg­si­me ekst­ra my­lią“

2017 m. vasario 15 d.
Va­sa­rio 24 d. Šiau­lių vers­lo at­sto­vai ir mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tai rink­sis į di­džiau­sią mar­ke­tin­go kon­fe­ren­ci­ją Šiau­lių re­gio­ne – Lie­tu­vos mar­ke­tin­go aso­cia­ci­jos (Li­MA) kas­me­ti­nį „Li­MA DAY Šiau­liai 2017“ ren­gi­nį, ku­ris šie­met kvies kar­tu „ženg­ti ekst­ra my­lią“. Jau 7 kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mo­je kon­fe­ren­ci­jo­je su ke­liais šim­tais da­ly­vių pa­tir­ti­mis ir įžval­go­mis da­ly­sis ge­riau­si sa­vo sri­čių pro­fe­sio­na­lai. O jei iki šiol vers­lo at­sto­vams bu­vo neaiš­ku, kur su­ras­ti...

Ža­ga­rės re­gio­ninis par­kas – tarp dau­giau­siai par­da­vu­sių bi­lie­tus

2017 m. vasario 15 d.
Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja kar­tu su Kre­ke­na­vos ir Anykš­čių ko­le­go­mis pa­te­ko tarp tri­jų dau­giau­sia lė­šų už lan­ky­to­jų bi­lie­tus su­rin­ku­sių re­gio­ni­nių par­kų.2016 me­tais Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja iš­pla­ti­no 6019 bi­lie­tų po 1 eu­rą ir 292 bi­lie­tus po 5 eu­rus, už ku­riuos su­rink­ta 1460 eu­rų. Iš vi­so iš­pla­tin­ta 6311 lan­ky­to­jo bi­lie­tų, ku­rie kai­na­vo 7479 eu­rus.
Su­rink­tos lė­šos pa­nau­do­tos Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko lan­ky­to­jų cent­ro są­skai­toms už van­de­nį, elekt­rą...

Sausis valstybės biudžetui buvo dosnus pajamų

2017 m. vasario 15 d.
Fak­ti­nės bend­ros abie­jų biu­dže­tų sau­sio mė­ne­sio pa­ja­mos – 704,9 mi­li­jo­no eu­rų, o tik vals­ty­bės biu­dže­to – 614,2 mi­li­jo­no eu­rų. Pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų sau­siu, pa­ja­mų gau­ta ati­tin­ka­mai 90,1 mi­li­jo­no eu­rų ir 68,9 mi­li­jo­no eu­rų dau­giau.
Di­džiau­sios įplau­kos gau­tos iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) – 433,5 mi­li­jono eu­rų, t.y. 2,1 pro­c. (8,8 mln. eu­rų) dau­giau, nei pla­nuo­ta.
Už vi­sas ak­ci­zi­nes pre­kes pir­mą me­tų mė­ne­sį gau­ta 107,8 mi­li­jo­no eu­rų – 0,2 pro­cen­to dau­giau, nei...

Vidutinė šilumos kaina per mėnesį padidėjo

2017 m. vasario 15 d.
Tarp pen­kių di­džių­jų mies­tų va­sa­rį už ši­lu­mą ma­žiau­siai mo­ka Vil­niaus, dau­giau­siai – Kau­no gy­ven­to­jai. Dėl bran­giau įsi­gy­tos ši­lu­mos iš ne­prik­lau­so­mų ši­lu­mos ga­min­to­jų AB „Klai­pė­dos ener­gi­ja“ ap­tar­nau­ja­miems var­to­to­jams va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su sau­siu, ši­lu­mos kai­na di­dė­jo 0,59 pro­c. (0,03 ct/kWh su PVM). Di­des­nė bio­ku­ro kai­na ne­žy­miai bran­gi­no ši­lu­mą Vil­niaus ir Pa­ne­vė­žio var­to­to­jams – UAB „Vil­niaus ener­gi­ja“ var­to­to­jai už ši­lu­mą mo­ka 0,46 pro­c. (0,02 ct/kWh su PVM) dau­giau...

Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kos lau­kia nuo­smu­kis

2017 m. vasario 15 d.
Lie­tu­vos ban­ko Prie­žiū­ros tar­ny­bos di­rek­to­rius Vy­tau­tas Val­vo­nis tei­gia, kad drau­di­mo rin­ka šie­met to­liau di­dės dėl ne gy­vy­bės drau­di­mo plėt­ros.
Gy­vy­bės drau­di­mo rin­kai pro­gno­zuo­ja­mą nuo­smu­kį lems pa­sta­ruo­sius me­tus vy­ku­sios re­gu­lia­ci­nės bei mo­kes­čių ap­lin­kos po­ky­čiai, už­si­tę­su­si ma­žų pa­lū­ka­nų nor­mų ap­lin­ka, nu­lė­mu­si ma­žė­jan­čią ga­ran­tuo­tą drau­di­mo pro­duk­tų grą­žą, bei neįp­ras­tas įmo­kų šuo­lis 2016 me­tų pa­sku­ti­nį mė­ne­sį, lem­sian­tis aukš­tą pa­ly­gi­na­mą­ją ba­zę.
Lie­tu­vos ban­kas...

Mekių vištos domina ne tik parodų dalyvius

2017 m. vasario 8 d.
Me­kių kai­mo (Jo­niš­kio r.) gy­ven­to­jas Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas veis­li­nius na­mi­nius paukš­čius pra­dė­jo au­gin­ti prieš sep­ty­ne­rius me­tus. Per tą lai­ką jis rin­ko­si veis­les, ku­rios ir kiau­ši­nių daug dė­tų, ir bū­tų mė­sin­gos. Ar to­kių bū­na? Taip. Da­bar au­gin­to­jo viš­tai­tės ir kiau­ši­niai ke­liau­ja net į kai­my­ni­nę Lat­vi­ją, o ju­bi­lie­ji­nės Ku­či­no veis­lės viš­tai­tės vie­na po ki­tos su­lau­kė ti­tu­lų Bal­ti­jos ša­lių paukš­čių pa­ro­do­se.
Ge­di­mi­nas Jan­čaus­kas kie­me iš­ri­kiuo­ja ke­tu­ris nar­vus su veis­li­nė­mis po­re­lė­mis...

Iš Rygos į Šiaulius – pigiau apsipirkti

2017 m. vasario 8 d.
Lie­tu­va lat­viams – pi­ges­nių pre­kių kai­my­ni­nė ša­lis. Į Šiau­lius lat­viai iš Ry­gos vyks­ta nu­si­pirk­ti pi­ges­nių ba­tų, vai­kiš­kų žais­lų, ap­lan­ko ir mu­zie­jus. Šiau­liuo­se Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 žur­na­lis­tė Ru­ta Ma­da­ra­ja do­mė­jo­si tau­tie­čių ke­lio­nių įpro­čiais.Praė­ju­sią sa­vai­tę Šiau­liuo­se lan­kė­si Lat­vi­jos vals­ty­bi­nės na­cio­na­li­nės te­le­vi­zi­jos LTV1 lai­dos „4 stu­dio“ žur­na­lis­tė R. Ma­da­ra­ja. Ji ren­gė siu­že­tus apie lat­vių ke­lio­nių įpro­čius Lie­tu­vo­je, pla­nuo­ja...

Su­tar­tį dėl Ža­ga­rės par­ko rei­ka­lau­ja­ma nu­trauk­ti

2017 m. vasario 1 d.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) tei­gia, kad Ža­ga­rės re­gio­ni­nio par­ko di­rek­ci­ja pri­va­lo nu­trauk­ti 11,19 mi­li­jo­no eu­rų ver­tės Ža­ga­rės dva­ro par­ko tvar­ky­mo su­tar­tį su bend­ro­vė­mis „Ir­dai­va“, „Plun­gės la­gū­na“, „Ekst­ra sta­ty­ba“ bei „Vir­mal­da“, nes dar­bų kai­nos esą ne­pa­kan­ka­mai pa­grįs­tos. Re­gio­ni­nio par­ko di­rek­to­rius Min­dau­gas Bal­čiū­nas sa­ko, kad to­kias kai­nas pa­siū­lė vie­nin­te­lis kon­kur­so da­ly­vis, rink­tis pi­giau ne­bu­vo iš ko.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­spren­dė, kad...

Kai­nos didėja, bet „niekas nebrangsta“

2017 m. vasario 1 d.
Jei rei­kė­tų pa­sa­ky­ti, ar per dve­jus me­tus, kai ša­ly­je įves­tas eu­ras, kas nors pa­bran­go, dau­ge­lis tur­būt ga­lė­tų iš­var­dy­ti il­giau­sią są­ra­šą daž­nai per­ka­mų pre­kių ar už­sa­ko­mų pa­slau­gų, ku­rių kai­nos per šį lai­ko­tar­pį smar­kiai šok­te­lė­jo. Tie­sa, eko­no­mis­tai, po­li­ti­kai ir val­di­nin­kai, vi­są tą lai­ką ak­ty­viai tvir­ti­nę, esą nie­kas ne­brangs­ta, pa­ga­liau pri­pa­ži­no, kad kai­nos ki­lo.Iki šiol kas mė­ne­sį pa­tei­kia­mų pre­kių ir pa­slau­gų kai­nų sta­tis­ti­ka ste­bi­no kiek­vie­ną tau­tie­tį, ypač gir­dint vie­šas kal­bas, esą kai­nos...

Išrinktas „Mūsų valstybės tarnautojas 2016“

2017 m. vasario 1 d.
Tra­di­ci­nis tam­pan­tis kon­kur­sas šie­met su­lau­kė dar di­des­nio nei per­nai Jo­niš­kio kraš­to žmo­nių su­si­do­mė­ji­mo. Vi­suo­me­nė pa­siū­lė ke­tu­rio­li­ka kan­di­da­tų (per­nai de­vy­nis), ku­rie ne tik ge­ba de­ra­mai, lai­ku, efek­ty­viai bei pro­fe­sio­na­liai at­lik­ti sa­vo pa­rei­gas, bet ir kas­die­ni­ne pa­gar­ba žmo­gui ir vals­ty­bei, ne­sa­va­nau­diš­ku tar­na­vi­mu vi­suo­me­nės in­te­re­sams le­mia žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo vals­ty­be, jos ins­ti­tu­ci­jų veik­la.
„Mū­sų vals­ty­bės tar­nau­to­jo 2016“...

Be investicijų ir eksporto vartojimas lėtės (1)

2017 m. vasario 1 d.
DNB ana­li­ti­kas

Maž­me­ni­nės pre­ky­bos au­gi­mas 2016 me­tais pa­spar­tė­jo iki 7 pro­cen­tų. Van­giai au­gant eks­por­tui, o ES in­ves­ti­ci­joms vis dar ne­pa­sie­kiant rea­lios eko­no­mi­kos, vi­daus var­to­ji­mas bu­vo pa­grin­di­nis BVP au­gi­mo va­rik­lis. Vis dėl­to, at­skai­čia­vus pa­di­dė­ju­sius au­to­mo­bi­lių de­ga­lų par­da­vi­mus, maž­me­ni­nės pre­ky­bos apim­tys paau­go tik 4 pro­cen­tais, ar­ba 0,5 pro­cen­to ma­žiau nei 2015-ai­siais. Šiais me­tais lau­kia­ma ky­lan­čių ener­gi­jos kai­nų...

Naujas žaidėjas padarė įtaką rinkai

2017 m. vasario 1 d.
Šia­me ke­tu­rių eta­pų ty­ri­me, tru­ku­sia­me be­veik me­tus, da­ly­va­vo dau­giau nei 2 000 var­to­to­jų. Jo me­tu, at­sa­ki­nė­jant apie pa­lan­ku­mą pre­ky­bos tink­lams, pir­kė­jai bu­vo pra­šo­mi įsi­vaiz­duo­ti gy­ve­ną ki­ta­me mies­te ir taip, at­si­ri­bo­jant nuo sa­vo kas­die­nės pa­tir­ties, rink­tis, ku­rio­je par­duo­tu­vė­je no­rė­tų ap­si­pirk­ti.
Dar ki­tais klau­si­mais bu­vo ver­ti­na­mas ne pa­lan­ku­mas, o konk­re­tus ke­ti­ni­mas lan­ky­tis vie­na­me ar ki­ta­me pre­ky­bos tink­le ar­ti­miau­sio...

Padidėjo įmoka už savavališkos statybos įteisinimą

2017 m. vasario 1 d.
Įmo­kos už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą dy­dis pri­klau­so nuo sa­va­va­liš­kai at­lik­tų sta­ty­bos dar­bų, įskai­tant pa­nau­do­tus sta­ty­bos pro­duk­tus, są­nau­dų ver­tės. Pa­vyz­džiui, į sta­ty­bą in­ves­ta­vus 20 tūkst. eu­rų, jos įtei­si­ni­mas šiais me­tais jau kai­nuo­tų 2 762 eu­rus.
Pa­gal Sta­ty­bos įsta­ty­me nu­ma­ty­tus prin­ci­pus ap­skai­čiuo­tą įmo­ką už sa­va­va­liš­kos sta­ty­bos įtei­si­ni­mą da­bar rei­kia mo­kė­ti ir ta­da, kai sta­ty­bos vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros pa­rei­gū­nai dar ne­spė­jo jos už­fik­suo­ti.
Nau­jo­sios...

Dėl 20 ct didesnių pajamų išbrauktas iš socialinio būsto laukiančiųjų sąrašo

2017 m. vasario 1 d.
Pa­kar­to­ti­nai at­li­kęs ty­ri­mą Sei­mo kont­ro­lie­rius pa­ste­bė­jo, kad Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė neat­siž­vel­gė į dar praė­ju­sių me­tų va­sa­rą Sei­mo kont­ro­lie­riaus pa­teik­tas re­ko­men­da­ci­jas pa­kar­to­ti­nai įver­tin­ti sa­vo spren­di­mą ša­lin­ti gy­ven­to­ją iš as­me­nų, tu­rin­čių ga­li­my­bę gau­ti so­cia­li­nį būs­tą, są­ra­šo bei ieš­ko­ti ga­li­my­bių so­cia­li­nį būs­tą pa­ne­vė­žie­čiui iš­nuo­mo­ti ki­tais pa­grin­dais.
Įver­ti­nu­si Sei­mo kont­ro­lie­riaus ar­gu­men­tus, kad ne­žy­mus pa­ja­mų pa­di­dė­ji­mas ne­tu­rė­tų bū­ti kliū­tis...

Japonija atvėrė duris lietuviškai paukštienai ir jos gaminiams

2017 m. vasario 1 d.
„Lie­tu­vos ga­min­to­jai, ku­rie no­rė­tų eks­por­tuo­ti ir ras­ti par­tne­rius Ja­po­ni­jo­je, kvie­čia­mi da­ly­vau­ti ko­vo 7–10 die­no­mis To­ki­ju­je vyk­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je mais­to ir že­mės ūkio pro­duk­tų pa­ro­do­je „Foo­dex“. Jo­je Lie­tu­va su na­cio­na­li­niu sten­du pri­si­sta­tys jau ket­vir­tą kar­tą“, – sa­kė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ja­po­ni­jo­je Egi­di­jus Mei­lū­nas.
Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus pre­kių apy­var­ta tarp Lie­tu­vos ir Ja­po­ni­jos išau­go dau­giau kaip dvi­gu­bai. 2015...

Pasirašė susitarimą dėl „Rail Baltica“ plėtros

2017 m. vasario 1 d.
Su­si­ta­ri­mu Vil­niaus jung­tis įtvir­ti­na­ma kaip in­teg­ra­li „Rail Bal­ti­ca“ ge­le­žin­ke­lio da­lis, taip pat pa­brė­žia­ma, kad pro­jek­tas „Rail Bal­ti­ca“ bū­tų įgy­ven­din­tas iki 2025 me­tų, o nau­ją­ja vė­že bū­tų ga­li­ma nau­do­tis 2026-ai­siais.
Pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas bus pa­teik­tas Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos par­la­men­tams ra­ti­fi­kuo­ti.
2017 m. sau­sio 11 d. Vy­riau­sy­bė priė­mė pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ nau­jo­sios ge­le­žin­ke­lio 1 435 mm plo­čio at­ša­kos nuo Kau­no iki...

Nuo antrosios emigracijos apsaugojo kebabai

2017 m. sausio 25 d.
Ke­ba­bais Kra­žiuo­se ga­li­ma mė­gau­tis nuo praė­ju­sių me­tų pa­va­sa­rio. Mies­te­lio cent­re sto­vi vie­tos ūki­nin­kų Ba­ku­čių kios­ke­lis. Ūkį su vers­lu su­de­ri­nu­sios vy­res­nių­jų ir jau­nų­jų Ba­ku­čių šei­mos džiau­gia­si, jog vers­las pa­si­tei­si­no. Ang­li­jo­je dir­bu­siems Gin­ta­rei ir Val­dui Ba­ku­čiams ne­rei­kės dar kar­tą emig­ruo­ti.Gin­ta­rė Ba­ku­tie­nė ki­lu­si iš Jun­ki­lų. Bai­gu­si Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­ją iš­va­žia­vo į Kau­ną. Dir­bo par­duo­tu­vė­je. Pas­kui nu­spren­dė va­žiuo­ti į Šiau­lius – ar­čiau na­mų ir...

Vaiko pinigai – šimtas litrų pieno

2017 m. sausio 18 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lyk­ši­ly­je, gy­ve­nan­tys tri­jų vai­kų tė­vai Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai džiau­gia­si nau­jo­jo Sei­mo spren­di­mu vai­ko pi­ni­gus skir­ti vi­soms tris ir dau­giau vai­kų au­gi­nan­čioms šei­moms, neat­siž­vel­giant į jų pa­ja­mas. Kai toks bran­gy­me­tis, pa­mai­tin­ti, ap­reng­ti ir iš­moks­lin­ti tris vai­kus šei­moms ne­men­kas iš­šū­kis. Kad vie­nam vai­kui nu­pirk­tų pie­tus mo­kyk­lo­je, ūki­nin­kau­jan­tys tė­vai tu­ri par­duo­ti 10 lit­rų pie­no.Bi­ru­tė ir Vir­gi­ni­jus Ku­ka­naus­kai – in­ži­nie­riai...

Turistai iš užsienio apsilanko vis dažniau

2017 m. sausio 18 d.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je vis di­des­nę da­lį tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai, ta­čiau ir lie­tu­viai kas­met la­biau do­mi­si gim­tuo­ju kraš­tu, at­ran­da ku­li­na­ri­nes ke­lio­nes. Vie­ni ak­ty­viau­sių tu­ris­tų Šiau­rės Lie­tu­vo­je – kai­my­nai lat­viai.
Vals­ty­bi­nio tu­riz­mo de­par­ta­men­to Tu­riz­mo plėt­ros sky­riaus duo­me­ni­mis, 54,4 pro­cen­to į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čių tu­ris­tų su­da­ro už­sie­nie­čiai. Dau­giau­sia mū­sų ša­li­mi do­mi­si Vo­kie­ti­jos, Ru­si­jos...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />