(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Centas prie cento

Kelmės rajonas priklausys Šv. Jokūbo kelio asociacijai

2017 m. rugsėjo 6 d.
Kel­mės Sa­vi­val­dy­bė da­ly­vaus Šv. Jo­kū­bo aso­cia­ci­jos veik­lo­je. Į kvie­ti­mą at­si­lie­pė, nes ra­jo­nas taps Eu­ro­pos kul­tū­ros ke­lių tink­lo su­dė­ti­ne da­li­mi. Ti­ki­ma­si pri­trauk­ti dau­giau tu­ris­tų, o tuo pa­čiu pri­si­dė­ti prie Šv. Jo­kū­bo ke­lių Lie­tu­vo­je pri­pa­ži­ni­mo tarp­tau­ti­niu ly­giu ir Lie­tu­vos, kaip gi­lias krikš­čio­niš­ką­sias (ka­ta­li­kiš­ką­sias) tra­di­ci­jas, tur­tin­gą kul­tū­ros ir gam­tos pa­vel­dą tu­rin­čios vals­ty­bės, pri­sta­ty­mo.Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba tu­rė­jo pri­tar­ti sto­ji­mui į Šv. Jo­kū­bo...

Bulvės gali tapti auksinėsnuotraukos

2017 m. rugsėjo 6 d.
Ru­dens gė­ry­bių au­gin­to­jai šį­met di­de­liu džiaugs­mu ne­trykš­ta – da­lis der­liaus skęs­ta ba­lo­se. Ūki­nin­kai jau skai­čiuo­ja bū­si­mus nuo­sto­lius, ky­la grės­mė ir jų užau­gin­tų gė­ry­bių var­to­to­jų pi­ni­gi­nėms, mat gam­tos iš­dai­gos ga­li tap­ti pui­kiu pre­teks­tu pre­ky­bi­nin­kams au­gin­ti že­mės ūkio pro­duk­tų kai­nas.Lie­tu­vos dar­žo­vių au­gin­to­jų aso­cia­ci­jos va­do­vė Zo­fi­ja Ci­ron­kie­nė tei­gė, kad der­liais ne­si­skun­džia Tel­šių, Šiau­lių ap­skri­čių ūki­nin­kai, o ro­kiš­kė­nai su­ka gal­vas, kaip iš­trauk­ti iš dir­vos liū­čių ap­sem­tas gė­ry­bes...

Mokytojo drama – nėra ko mokyti (3)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
Kel­mės ra­jo­no Vai­gu­vos Vla­do Šim­kaus pa­grin­di­nės mo­kyk­los vo­kie­čių kal­bos mo­ky­to­ja, tarp­tau­ti­nių pro­jek­tų „Co­me­nius“ ir Eras­mus +“ va­do­vė Ja­nė Ri­mei­kie­nė, 44 me­tus ati­dir­bu­si vie­no­je mo­kyk­lo­je, šį rug­sė­jį jau ne­pravers kla­sės du­rų. Išei­na už­tar­nau­to poil­sio. Tik ap­gai­les­tau­ja, kad nė­ra kam pa­lik­ti da­ly­vau­jant pro­jek­tuo­se su­kaup­tos me­džia­gos ir kam per­duo­ti pa­tir­ties.Mo­ky­to­jo dra­ma šian­dien ne per ma­ži at­ly­gi­ni­mai, o tai, kad nė­ra ko mo­ky­ti.Iš Laz­di­jų...

Privačių patalpų remontą ketinama įteisinti (1)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
Vals­ty­bės kont­ro­lės įga­lio­ta Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės kont­ro­lie­rė Al­ma Žu­kaus­ky­tė nu­sta­tė, kad biu­džė­to lė­šo­mis re­mon­ta­vu­si pri­va­čias pa­tal­pas sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė biu­dže­to san­da­ros įsta­ty­mą, tai yra – iš­švais­tė pi­ni­gus ten, kur ne­tu­rė­tų. Ta­čiau jau šian­dien ra­jo­no Ta­ry­bo­je ga­li bū­ti priim­tas spren­di­mas, ku­riuo at­lik­ti veiks­mai bus įtei­sin­ti ir dar­gi pa­brėž­ta, kad mi­nė­tas lė­šų pa­nau­do­ji­mas ati­tin­ka „bend­ruo­me­nės vie­šą­jį in­te­re­są“.
Jo­niš­kio ra­jo­no Ta­ry­bo­je šian­dien...

Žemdirbiai ministrui nuvilko švarką (1)

2017 m. rugpjūčio 16 d.
Praėjusį penk­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­si­ti­ki­me su žem­dir­biais že­mės ūkio mi­nist­rui Bro­niui Mar­kaus­kui te­ko nu­si­vilk­ti švar­ką ne tik dėl ak­ty­vios sau­lės. Kraš­to žem­dir­biai ge­ro­kai įkai­ti­no „vals­tie­čių“ mi­nist­rą ašt­riais klau­si­mais dėl ren­gia­mų nau­jų mo­kes­čių ir ma­žų Eu­ro­pos Są­jun­gos iš­mo­kų, dėl su­var­žy­tų ga­li­my­bių jau­nie­siems ūki­nin­kams, dėl kai­mo žmo­nių ne­slops­tan­čios emig­ra­ci­jos.Že­mės ūkio mi­nist­ras B. Mar­kaus­kas mo­kes­čių di­di­ni­mą žem­dir­biams va­di­no po­li­ti­niu spren­di­mu. Ti­ki­no...

Ledų pardavėjams ši vasara nėra palankiausia (1)

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Va­sa­ra Šiau­liuo­se neį­si­vaiz­duo­ja­ma be mies­tie­čiams ge­rai pa­žįs­ta­mų le­dų par­da­vė­jų – ita­lo Al­fon­so Poc­cia ir šiau­lie­tės Ni­jo­lės Pet­ke­vi­čie­nės. Skir­tin­go­se mies­to vie­to­se dir­ban­tys vers­li­nin­kai kon­ku­ren­ci­jos ne­jau­čia, ta­čiau įno­rin­ga va­sa­ra le­dų pre­ky­bai da­ro įta­ką.Vie­nuo­lik­tus me­tus Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tis ita­las Al­fon­so Poc­cia par­da­vi­nė­ja le­dus ir ka­vą Talk­šos eže­ro pa­kran­tė­je.
„Jei ge­ras oras – per­ka le­dus ir le­dų kok­tei­lius, jei­gu blo­gas – ka­vą. Ži­no­ma, kai...

Ūkininkauja jau trečioji karta

2017 m. rugpjūčio 9 d.
Kel­mės ra­jo­ne, Lio­lių se­niū­ni­jos Žvirb­lių kai­me, ūki­nin­kau­jan­čiai Ele­nai And­riu­lie­nei ne­rei­kia su­kti gal­vos dėl skau­džiau­sių so­cia­li­nių Lie­tu­vos gy­ve­ni­mo rykš­čių – emig­ra­ci­jos ir ne­dar­bo. Ūki­nin­kau­ja vi­si ke­tu­ri jos vai­kai: duk­ros Edi­ta Lo­gi­naus­kie­nė ir Al­ma Bra­zie­nė, sū­nūs Ar­vy­das ir Kas­ty­tis, ku­rio ūkis šie­met pri­pa­žin­tas ge­riau­siuo­ju Kel­mės ra­jo­no „Me­tų ūkiu“. Že­mė jiems duo­da dar­bo ir duo­nos.Se­na, 1936 me­tais sta­ty­ta, so­dy­ba Žvirb­lių kai­me. Čia gy­ve­no Ele­nos And­riu­lie­nės...

ŠIAULIAI – ŠIAURĖS LIETUVOS SOSTINĖ?

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Šiau­lių mies­tą puo­šia di­de­li sten­dai su stam­biais už­ra­šais: vir­šu­je – už­ra­šas „Šiau­liai“, cent­re – mies­to ženk­las Žmo­gus-Šau­lys, o apa­čio­je – už­ra­šas „Šiau­rės Lie­tu­vos sos­ti­nė“. Ne vie­nam praei­viui pa­ma­čius to­kį sten­dą ko ge­ro ky­la klau­si­mai: Kas ta Šiau­rės Lie­tu­va, ko­kia tai te­ri­to­ri­ja? Kuo įtei­sin­ta, kad Šiau­liai – sos­ti­nė? Ky­la ir bend­res­nio po­bū­džio klau­si­mai: Ko­kie yra Lie­tu­vos re­gio­nai? Re­gio­nų sam­pra­tų ir trak­tuo­čių yra la­bai įvai­rių. Ko­kia rea­li Lie­tu­vos re­gio­ni­nė po­li­ti­ka...

Vėluojančios miško ir daržo gėrybės stebina kainomis

2017 m. liepos 26 d.
Trys eu­rai už lit­rą vo­ve­rai­čių, ke­tu­ri eu­rai už lit­rą miš­ko avie­čių, 40 cen­tų už ki­log­ra­mą bul­vių. To­kios kai­nos Kel­mė­je. Ne­daug už­dir­ban­čio pro­vin­ci­jos gy­ven­to­jo pi­ni­gi­nei tai tik­ras iš­šū­kis, ta­čiau gry­bais pre­kiau­jan­tis Bro­nis­lo­vas 10 lit­rų rau­do­ni­kių iš­pre­kia­vo per va­lan­dą.Kel­mės cent­re, „Ma­xi­mos“ priei­go­se, kas­dien įsi­ku­ria miš­ko, so­do ir dar­žo gė­ry­bių par­da­vė­jai. Iš Šau­kė­nų se­niū­ni­jos Ši­lo Pa­vė­žu­pio at­vy­kęs pen­si­nin­kas Bro­nis­lo­vas Bal­kai­tis iš kar­to­ni­nės dė­žės į lit­ro tal­pos...

Ar kartūs saldūs mokesčiai?

2017 m. liepos 26 d.
Kam ga­li pa­tik­ti mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius? Su en­tu­ziaz­mu nau­jus ar pa­di­din­tus esa­mus mo­kes­čius ga­li priim­ti tik tie, ku­rie jo­kių mo­kes­čių ne­mo­ka, o iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na daug. Kaip ži­no­ma, to­kių lai­min­gų­jų be­veik nė­ra. Vis dėl­to be mo­kes­čių vals­ty­bė funk­cio­nuo­ti ne­ga­lė­tų – lė­šos rei­ka­lin­gos ir kraš­to ap­sau­gai, ir vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mui, ir švie­ti­mui, ir svei­ka­tos ap­sau­gai, ir dau­gy­bei ki­tų svar­bių funk­ci­jų.
To­dėl dis­ku­tuo­ti reik­tų ne apie tai, ar mo­kes­čiai...

Prasidės rytinio Joniškio aplinkkelio antros dalies statyba

2017 m. liepos 19 d.
Net­ru­kus pra­si­dės Jo­niš­kio mies­to ry­ti­nio ap­link­ke­lio ant­ros da­lies sta­ty­ba. Lie­pos 11 die­ną sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, einantis di­rek­to­riaus pa­rei­gas Ar­tū­ras Pa­liš­ke­vi­čius ir UAB „Šiau­lių plen­tas“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Juo­zas Alek­sa pa­si­ra­šė ran­gos su­tar­tį.Dar­bai, ku­rių kai­na – be­veik 859 tūks­tan­čiai eu­rų bus baig­ti per 20 mė­ne­sių nuo su­tar­ties įsi­ga­lio­ji­mo die­nos. Fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nis – Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šos, taip...

Bendruomenes gąsdina reikalavimas apdrausti pastatus

2017 m. liepos 19 d.
Kai­mų bend­ruo­me­nes bei ki­tas or­ga­ni­za­ci­jas, įstai­gas, pa­gal pa­nau­dą nuo­mo­jan­čias pa­tal­pas iš Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sie­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos raš­tas, ku­ria­me rei­ka­lau­ja­ma jas ap­draus­ti. Ne­vy­riau­sy­bi­nėms or­ga­ni­za­ci­joms, ku­rios tuos pa­sta­tus pri­žiū­ri, pa­ge­ri­na jų būk­lę, tai – pa­pil­do­ma ne­men­ka finan­si­nė naš­ta.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja raš­tus su rei­ka­la­vi­mu ap­draus­ti nuo­mo­ja­mas pa­tal­pas iš­siun­tė 60 ra­jo­no įstai­gų, aso­cia­ci­jų, bend­ruo­me­nių, ki­toms...

Ne visiems vasara – atostogų metas

2017 m. liepos 19 d.
Per va­sa­ros ato­sto­gas jau­ni­mas ak­ty­viai ieš­ko­si dar­bo. Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos duo­me­ni­mis, ini­cia­ty­viau­si – ke­tu­rio­lik­me­čiai-še­šio­lik­me­čiai.ais­te.Be­veik kiek­vie­ną die­ną Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos Jau­ni­mo dar­bo cent­re ap­si­lan­ko apie pen­kis-aš­tuo­nis moks­lei­vius, ku­rie no­ri dirb­ti va­sa­ros ato­sto­gų lai­ko­tar­piu. Ta­čiau įsi­dar­bin­ti ne­pil­na­me­čiams nė­ra leng­va.
Dar­bo iš­tek­lių sky­riaus ve­dė­ja Vai­da Ig­no­tie­nė tei­gė, kad ne vi­si vers­li­nin­kai...

Norvegai pasiryžo statyti gamyklą Kelmėje

2017 m. liepos 19 d.
Ge­gu­žės vi­du­ry­je Kel­mės ra­jo­ne lan­kę­si Nor­ve­gi­jos „Phil Nor­dic“ kon­cer­no ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ing­var A. Spor­sem ir pri­va­čios tar­pi­nin­ka­vo­mo įmo­nės ISP kon­sul­tan­tas Lars H. Bjor­ne­vik pra­si­ta­rė apie ke­ti­ni­mus sta­ty­ti žu­vų au­gi­ni­mo ir per­dir­bi­mo įmo­nę Kel­mės ra­jo­ne. Ta­čiau nor­ve­gai Lie­tu­vo­je tu­rė­jo ir ki­tų pa­siū­ly­mų.Šio­mis die­no­mis gau­tas nor­ve­gų laiš­kas, ku­ria­me jie tvir­ti­na, jog no­rė­tų Kel­mės ra­jo­ne sta­ty­ti žu­vų odų rau­gyk­lą ir per­dir­bi­mo įmo­nę.In­ves­ti­ci­jas...

Sūrių gamintoja svajoja apie nuosavą sūrinę

2017 m. liepos 12 d.
Val­pai­nių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Da­lia Za­ka­rie­nė su vy­ru Arū­nu Za­ka­ru tu­ri ne­ma­žą ūkį, lai­ko 12 pie­ni­nių kar­vių ban­dą. D. Za­ka­rie­nė, iš sa­vų kar­vu­čių pie­no spaus­da­ma įvai­rius sū­rius, jau se­niai sva­jo­ja ir apie nuo­sa­vą sū­ri­nę.
Iš pra­džių bu­vo rim­ti ke­ti­ni­mai sū­ri­nę kur­ti po bend­ruo­me­nės sto­gu. Kaip bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė, D. Za­ka­rie­nė aiš­ki­no­si bend­ruo­me­nės sū­ri­nės įren­gi­mo ga­li­my­bes, rei­ka­la­vi­mus su Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos at­sto­vais.
Rei­ka­la­vi­mai...

Daugiabučių bendrijos neturėtų sunykti

2017 m. liepos 5 d.
Kel­mės mies­te šiuo me­tu užre­gist­ruo­tos 28 dau­gia­bu­čių na­mų bend­ri­jos. Dar ke­lios bend­ri­jos užre­gist­ruo­tos Ty­tu­vė­nuo­se. Ta­čiau „Tyt­kal­nio“ bend­ri­ja, gy­va­vu­si sep­ty­ne­rius me­tus, jau iš­re­gist­ruo­ta. Su pa­na­šiu li­ki­mu ke­ti­na su­si­tai­ky­ti ir ki­tos bend­ri­jos – neiš­ga­li sam­dy­ti pir­mi­nin­kus ir bu­ha­te­rius.Prieš sep­ty­ne­rius me­tus Ty­tu­vė­nuo­se bu­vo užre­gist­ruo­ta Mai­ro­nio gat­vės 4 a dau­gia­bu­čio bend­ri­ja „Tyt­kal­nis“. Per tą lai­ką bend­ri­jos rū­pes­čiu dau­gia­bu­tis...

JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tus

2017 m. birželio 21 d.
JAV eks­per­tas: in­ves­tuo­ja­ma į ma­žus pro­jek­tusKel­mė­je vie­šė­jęs Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų na­cio­na­li­nio mies­tų eko­no­mi­nio at­gai­vi­ni­mo cent­ro (the Na­tio­nal Main Street Cen­ter) eko­no­mi­nio at­kū­ri­mo pro­gra­mų vi­cep­re­zi­den­tas, eks­per­tas Matt­hew Wag­ner, ku­rio veik­los sri­tis mies­tų at­gai­vi­ni­mas ir gy­ve­na­mų­jų vie­tų iš­sau­go­ji­mas, tvir­ti­na, jog Kel­mės ra­jo­nas – la­bai uni­ka­lus. Vie­to­vių uni­ka­lu­mą ga­li­ma pa­nau­do­ti ku­riant vers­lą, nes pa­su­ly­je vers­lo ten­den­ci­jos...

Joniškio butų kainos vejasi Šiaulius

2017 m. birželio 21 d.
Nuo eu­ro įve­di­mo Jo­niš­kio ra­jo­ne būs­tų kai­nos ge­ro­kai pa­ki­lo ir pa­sie­kė prieš­kri­zi­nį ly­gį. Dvie­jų kam­ba­rių bu­tas Jo­niš­kio mies­te jau kai­nuo­ja 20 tūks­tan­čių eu­rų, nors ne­t Šiau­liuo­se ga­li­ma ras­ti to­kio pat dy­džio ne bend­ra­bu­čio ti­po bu­tų už 25 tūks­tan­čius eu­rų. Taip tei­gia Jo­niš­ky­je vei­kian­čios ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to agen­tū­ros „Pe­fi­tas“ va­do­vas Ri­man­tas Pet­rai­tis, ku­rio nuo­mo­ne, kol bus pa­klau­sa, tol bus ir ati­tin­ka­ma pa­siū­la.
Nors dėl di­des­nio mirš­ta­mu­mo nei gims­ta­mu­mo ir...

Lietuvą griaunanti vidinė migracija

2017 m. birželio 7 d.

Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­vo­je su­si­rū­pin­ta žmo­nių iš­vy­ki­mu iš ša­lies, t.y. išo­ri­ne – tarp­tau­ti­ne mig­ra­ci­ja. Ir tai ne­nuos­ta­bu, nes XXI am­žiaus pra­džio­je jau pra­ra­do­me apie pu­sę mi­li­jo­no gy­ven­to­jų, tad Lie­tu­vo­je jų li­ko ma­žiau nei 3 mi­li­jo­nai.
Ko­dėl taip įvy­ko? Įp­ras­ta ma­ny­ti, kad pa­grin­di­nės mig­ra­ci­jos prie­žas­tys yra eko­no­mi­nės, to­kios kaip ma­žos gy­ven­to­jų al­gos ir di­de­lė so­cia­li­nė ne­ly­gy­bė Lie­tu­vo­je. Ka­dan­gi al­gos Lie­tu­vo­je ky­la la­bai lė­tai...

Verslas žlunga: įmonė neberanda stalių

2017 m. gegužės 24 d.
Jo­niš­kio ra­jo­ne, Kal­ne­lio kai­me, vos prieš ke­le­rius me­tus įsi­kū­ru­si me­džio dir­bi­nių įmo­nė at­si­dū­rė ant bank­ro­to slenks­čio. Di­rek­to­rė Na­ta­li­ja Skuls­kie­nė tei­gia, kad vers­las žlun­ga, nes taip ir ne­pa­vy­ko ras­ti pa­ti­ki­mų dar­buo­to­jų. Nors Dar­bo bir­žo­je be­dar­bių re­gist­ruo­ta daug, kva­li­fi­kuo­tų sta­lių tarp jų nė­ra, neiš­gel­bė­jo ir į ga­li­mus dar­buo­to­jus iš Uk­rai­nos dė­tos vil­tys.
Bu­vu­sio­je Kal­ne­lio mo­kyk­lo­je ma­žo­ji bend­ri­ja „Val­les ar­gen­ti“ ("Si­dab­ro slė­nis") 2014 me­tais įkū­rė...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas