(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Gyvenimo spalvos

Du dubenėliai Krišnos

2017 m. vasario 11 d.
Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais, mant­rą pa­ly­di mu­zi­kos inst­ru­men­tų garsais. Vie­šas mant­ros gie­do­ji­mas lai­ko­mas ge­riau­siu dar­bu vi­suo­me­nei.Šian­dien kriš­nai­tus fil­muo­ja praei­viai mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, o so­viet­me­čiu mė­tė iš uni­ver­si­te­tų, so­di­no į ka­lė­ji­mus, kan­ki­ni­mus iš­tvė­rė ne vi­si. Kriš­nai­tai ban­do iš­sau­go­ti sa­vo tra­di­ci­jas ir da­ly­tis tuo, ką tu­ri.
In­diš­kų prie­sko­nių kva­pas...

Kelius į pasaulį atvėrė sportas ir laiškai

2017 m. vasario 11 d.
BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai. Pri­si­lies­ti prie ki­tų ša­lių kul­tū­ros mo­kyk­lo­je pa­dė­da­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mas su vai­kais iš įvai­rių ša­lių, vė­liau į ne­to­li­mą už­sie­nį ke­lius nu­tie­sė dar­bas, o Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gų at­si­ra­do ir to­li­miau­siuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se.
Bai­gęs Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, A. Rim­ša įsi­dar­bi­no Šiau­lių pre­ci­zi­nių stak­lių in­ži­nie­riu­mi. Įmo­nės dar­buo­to­jams...

Janina Ališauskienė: „Keistuoliai yra miesto prieskoniai“

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja į mies­tą nu­ta­rė pa­žvelg­ti ki­taip – pa­ste­bė­jo ir pa­kal­bi­no ei­li­nius su­tik­tus žmo­nes, už­fik­sa­vo jų is­to­ri­jas. Ne­se­niai ge­riau­sia me­tų kul­tū­ros cent­ro va­do­ve pri­pa­žin­ta ir „Auk­si­niu fe­nik­su“ ap­do­va­no­ta ga­le­ri­jos va­do­vė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si – kul­tū­ra pra­tur­ti­na kiek­vie­ną.Im­bie­ri­nė ar­ba­ta su py­ra­gė­liu Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“. Ga­le­ri­jos „Laip­tai“ di­rek­to­rė J. Ali­šaus­kie­nė po­kal­biui prie ar­ba­tos...

Akimirkų žvejys

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Barz­džiaus kū­ry­ba. Jo pa­var­dė Lie­tu­vo­je pir­mą­kart gar­siau nu­skam­bė­jo 2013 me­tais, kai fo­tog­ra­fi­nės do­ku­men­ti­kos cik­las „Pel­kės der­lius“ Niu­jor­ke pel­nė pres­ti­ži­nio kon­kur­so „PDN Pho­to An­nual 2013“ lau­rus stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ir JAV ski­ria­mą Mar­ty Fors­cher sti­pen­di­ją už in­dė­lį į hu­ma­nis­ti­nę fo­tog­ra­fi­ją.Da­bar pu­sę pa­sau­lio ap­ke­lia­vęs „Pel­kės der­lius“...

Šiaulių kultūros centre – retos meno rūšies paroda

2017 m. vasario 4 d.
Po­pie­riaus kar­pi­niai – ypa­tin­go kruopš­tu­mo ir ati­du­mo rei­ka­lau­jan­ti me­no rū­šis, tu­rin­ti gi­lias tra­di­ci­jas Ry­tų ša­ly­se. Lie­tu­vo­je kar­pi­niai XIX am­žiu­je iš­po­pu­lia­rė­jo Dzū­ki­jo­je, il­gai­niui pa­skli­do po ki­tus re­gio­nus. Kar­pi­niais bu­vo puo­šia­mi bal­dai, iš po­pie­riaus ne­tgi bu­vo kar­po­mos užuo­lai­dos.
K. Na­vic­ko kar­pi­niuo­se vy­rau­ja re­li­gi­niai, gam­ti­niai, tau­to­sa­ki­niai mo­ty­vai, juo­se pa­slėp­ti dai­nų, vai­kiš­kų žai­di­mų, pa­tar­lių siu­že­tai. Ju­ve­ly­riš­kai...

50 rudų atspalvių

2017 m. sausio 28 d.
Ne­si­bai­gian­tys pa­plū­di­miai. Van­de­ny­no purs­lai. Vė­jas plau­kuo­se ir gal­vo­je. Uo­los. Mar­so kan­jo­nai, rai­bu­liuo­jan­tys pen­kias­de­šim­čia ru­dų at­spal­vių. To­kia lau­ki­nė Fuer­te­ven­tu­ra – Is­pa­ni­jai pri­klau­san­ti Ka­na­rų sa­ly­no sa­la At­lan­to van­de­ny­ne. No­rint pa­bėg­ti nuo lie­tu­viš­kos žie­mos, tai to­bu­li va­sa­ros kon­ser­vai su tro­pi­nių vai­sių ir jū­rų gė­ry­bių sko­niu.Keis­tas te­le­por­ta­ci­jos jaus­mas: tem­pe­ra­tū­ros mi­nu­są pa­kei­tė pliu­sas, snie­go pus­nis – smė­lio pus­nys, nuo šal­čio...

Kelmiškiai audžia tautinį kostiumą

2017 m. sausio 28 d.
2017-ie­ji Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo ir Pi­lia­kal­nių me­tais. Ta pro­ga Kel­mės kul­tū­ros cent­ro cent­re au­džia­mos Kel­mės kraš­to ska­ros ir ki­tos tau­ti­nio kos­tiu­mo de­ta­lės.
Re­no­vuo­ta­me Kel­mės kul­tū­ros cent­re at­si­ra­do vie­tos tre­joms stak­lėms. Do­va­no­to­mis stak­lė­mis iš Šve­di­jos že­mai­tiš­ką ska­rą au­džia Ama­tų stu­di­jos va­do­vė Ire­na Ar­laus­kie­nė.
Ki­tas stak­les ap­me­tu­si ir jau au­di­mą pra­dė­ju­si Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja An­ge­lė...

Šventvietės primena turtingą lietuvių praeitį

2017 m. sausio 28 d.
Jo­niš­kio kraš­te dar yra žmo­nių, me­nan­čių pa­da­vi­mų apie skrai­dan­čius eže­rus, vel­nių ko­vo­se mė­to­mus ak­me­nis, ra­ga­nas, šven­tus kal­nus. Jų pa­sa­ko­ji­mai, dve­jų me­tų eks­pe­di­ci­jos ir ar­chy­vi­niai duo­me­nys su­dė­ti į kny­gą „Se­no­sios Lie­tu­vos švent­vie­tės. Jo­niš­kio ra­jo­nas“. Jo­je pa­mi­nė­tos ir ap­ra­šy­tos net 225 švent­vie­tės.
Kai 2014 me­tais Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus su­ren­gė Šiau­rės Lie­tu­vos mi­to­lo­gi­niam pa­vel­dui skir­tą kon­fe­ren­ci­ją, ji pro­fe­so­riui Vy­kin­tui Vait­ke­vi­čiui ta­po...

Gražaus Lietuvos kaimo istorija

2017 m. sausio 21 d.
Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio va­ka­rą jis bu­vo pri­sta­ty­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re. Fil­mo idė­ją ke­le­rius me­tus bran­di­no iš Gas­čiū­nų ki­lęs žur­na­lis­tas Ed­var­das Ku­bi­lius, jam pa­dė­jo du ko­le­gos iš Vil­niaus ir Bel­gi­jos. E. Ku­bi­lius sa­kė no­rė­jęs pa­ro­dy­ti gra­žų kai­mą, nes pa­ts tik­rai to­kį ma­tė vai­kys­tė­je. Jis ne­ti­ki ste­reo­ti­pu apie pra­si­gė­ru­sią Lie­tu­vą.
Kiek­vie­nas ry­tas Gas­čiū­nuo­se pra­si­de­da...

Žvėrių pėdomis po pelkių miškus

2017 m. sausio 21 d.
Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma – re­zer­va­to dar­buo­to­jai. Pa­sis­kirs­tė marš­ru­tais – kiek­vie­nam po ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų. Pa­si­rink­tas lai­kas – kai ma­to­mos švie­žia­me snie­ge žvė­rių įmin­tos pė­dos.Skai­čiuo­to­jai že­mė­la­piuo­se žy­mė­jo ro­dyk­lė­mis vie­tas, kur ke­tur­ko­jai trau­kė, kiek jų ir ko­kios rū­šies.
„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tas ke­lia­vo po piet­ry­ti­nį Ka­ma­nų pa­kraš­tį kar­tu su re­zer­va­to vy­riau­siuo­ju eko­lo­gu...

„Daryk, nes „vėliau“ gali ir nebūti“

2017 m. sausio 14 d.
Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos stu­di­jų pro­gra­mos ket­vir­to kur­so stu­den­tas Eval­das Vai­ka­sas. Šiau­lie­tis dai­nuo­ja nuo vai­kys­tės, ža­vi­si teat­ro me­nu. Ban­dė pa­suk­ti vers­lo ke­liu, bet grei­tai su­pra­to, kad tai ne jam. Mei­lė mu­zi­kai – tai, kuo 24 me­tų vai­ki­nas no­ri da­ly­tis su vi­sais.
Pa­si­kal­bė­ti su dai­ni­nin­ku su­si­ti­ko­me Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos...

Grįžti iš emigracijos įmanoma

2017 m. sausio 14 d.
Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo pus­me­čiui iš­vy­ku­si pa­dir­bė­ti į Bos­to­no mies­tą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pri­si­pa­ži­no, jog il­ges­niam lai­kui iš­si­skir­ti su Lie­tu­va ir čia esan­čiais ar­ti­mais žmo­nė­mis, ko ge­ro, ne­ga­lė­tų.Prieš me­tus redak­ci­jai Lo­re­ta sa­kė, kad jos sau­lė švie­čia ne kaž­kur Ai­ri­jo­je ar Skan­di­na­vi­jo­je, o Lie­tu­vo­je. Pa­sak emig­ran­tės da­lią iš­ban­džiu­sios šiau­lie­tės, grei­čiau­siai ly­giai tą pa­tį...

„Olialia“ ženklas atgimė Indijoje

2017 m. sausio 14 d.
For­bes duo­me­ni­mis, vie­na tur­tin­giau­sių Ru­mu­ni­jos mo­te­rų An­ka Ver­ma (An­ca Ver­ma, 29), su vy­ru įta­kin­gu in­dų vers­li­nin­ku Ab­hi­še­ku Ver­ma (Ab­his­hek Ver­ma, 48) gy­ve­nan­ti In­di­jo­je, „Lais­va­lai­kiui“ da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu apie pla­nus, su­si­ju­sius su pre­kės ženk­lo „Olia­lia“ plėt­ra In­di­jo­je.– 2011 me­tais or­ga­ni­za­vo­te Lie­tu­vos kul­tū­ros bei mu­zi­kos fes­ti­va­lį In­di­jo­je. At­ve­žė­te dau­giau nei 50 Lie­tu­vos ta­len­tų – at­li­kė­jų bei vers­li­nin­kų – pri­sta­ty­ti „Olia­lia“...

Dangaus neatimsi

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko vai­kus. Net ta­da, kai Šiau­lių val­džia lo­pė biu­dže­to sky­les ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų są­skai­ta, vai­kai drau­ge su sa­vo pe­da­go­gu pa­si­trau­kė į pri­va­čias avia­mo­de­lia­vi­mo pa­mo­kas. „Dan­gaus nie­kas nea­tims“, – ži­no avia­mo­de­liuo­to­jas.Vy­tau­tas me­na, kad la­bai ver­kė, kai bū­da­mas maž­daug tre­jų me­tu­kų ma­tė virš sa­vo gim­tų­jų Ož­kė­nų (Kur­šė­nų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja) kai­mo so­dy­bos...

Mokytojas Danijoje tapo statybininku

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras Ana­to­li­jus Aks­ti­nas 36 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė pe­da­go­gi­niam dar­bui.Šiais moks­lo me­tais mo­ky­to­jas jau ne­be­va­ži­nė­ja dės­ty­ti geog­ra­fi­jos, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų į El­vy­ra­vos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.Da­ni­jo­je, pa­čio­je Ko­pen­ha­gos šir­dy­je, įren­gi­nė­ja ko­te­džus. Už­dir­ba ke­tu­ris kar­tus dau­giau, ne­gu mo­ky­to­jau­da­mas.Ana­to­li­jus Aks­ti­nas skep­tiš­kai...

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš Va­ra­ta­rius“, ke­liau­jan­čia­me po Lie­tu­vos ba­rus.Mo­ni­kos Geš­tau­tai­tės ak­to­rės kar­je­rą di­džio­jo­je sce­no­je su­stab­dė trū­kę ko­jos raiš­čiai, da­bar li­ki­mas ją vėl at­ve­dė į sce­ną. „Į ba­ro sce­ną“, – pa­tiks­li­na ak­to­rė.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos puo­de­lio su Mo­ni­ka kal­ba­me apie jos vaid­me­nį ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je. Bū­tent ka­vi­nės, ba­rai ta­po jos dar­bo ir...

Simonas Donskovas prieš koncertus būna „ne čia“

2016 m. gruodžio 31 d.
Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž pu­sę šimt­me­čio. Jo hi­tais ta­pu­sios dai­nos „Lai­ko ra­tas“, „Ei­nu na­mo gat­ve“, „Ru­dens la­pas“, „Į ki­tą kran­tą“ ir ki­tos aki­mirks­niu už­val­do net abe­jin­giau­sią klau­sy­to­ją.Tai – Si­mo­nas DONS­KO­VAS. Jam nė­ra ne­pa­to­gių klau­si­mų, ir at­sa­ky­mų jis neieš­ko ki­še­nė­je. Po­kal­bis – li­kus va­lan­dai iki kon­cer­to Šiau­lių are­nos ma­žo­jo­je sa­lė­je.– Šiau­liuo­se jūs ne nau­jo­kas. Čia te­ko...

Fotografas Antanas Dilys ieško lobių

2016 m. gruodžio 31 d.
Šiaulių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus įkū­rė­jas fo­tog­ra­fas An­ta­nas Di­lys, mu­zie­jui pa­do­va­no­jęs be­veik 50 tūks­tan­čių ne­ga­ty­vų ir to­liau rū­šiuo­jan­tis do­va­nas, 85 me­tų ju­bi­lie­jų tra­di­ciš­kai pa­žy­mi pa­ro­da Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se, prieš gi­mi­mo die­ną. Se­no­ji fo­tog­ra­fi­ja jam yra lo­bis, ku­rį rei­kia su­ras­ti ir pa­ro­dy­ti vi­siems.Du su pu­se šaukš­te­lio cuk­raus į ža­lio­sios ar­ba­tos puo­de­lį Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ – A. Di­lys įpra­tęs ger­ti sal­džią ar­ba­tą. Ry­tą jo ri­tua­las – puo­de­lis ka­vos su pie­nu...

Kalėdų Senelis stengiasi sukurti stebuklą

2016 m. gruodžio 23 d.
Ma­giš­ka­sis Ka­lė­dų Se­ne­lis po pa­sau­lį ke­liau­ja skrie­da­mas el­niais kin­ky­ta ka­rie­ta. Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­dė­jė­ju dau­giau nei dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus dir­ba vai­kų stu­di­jos „Svirp­lys“ va­do­vas šiau­lie­tis Ro­mas Tri­jo­nis. Jis to­kio trans­por­to neat­si­sa­ky­tų, nes vi­są gruo­džio mė­ne­sį jam ten­ka su­kti ra­tus po Lie­tu­vą.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Ka­lė­dų Se­ne­liu ge­ria­me im­bie­ri­nę ar­ba­tą, kad jo bal­so sty­gos su­šil­tų. Lai­ko po­kal­biui jis ran­da įtemp­to­je die­not­var­kė­je tarp ke­lio­nių pas vai­kus...

Lėlės primena vaikystės svajones

2016 m. gruodžio 23 d.
Megz­tos, siū­tos, vel­tos, me­di­nės ir net stik­li­nės ran­kų dar­bo lė­lės eks­po­nuo­ja­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Var­sos“ fi­lia­le. Į pa­ro­dą at­ke­lia­vo per 90 lė­lių iš dvy­li­kos mies­tų ir ra­jo­nų.
Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Sal­du­vė“ di­rek­to­rė Ni­jo­lė Kor­sa­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ran­kų dar­bo lė­lių pa­ro­do­je at­si­lie­pė net 74 da­ly­vės iš Šiau­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių, Ro­kiš­kio, Kai­šia­do­rių, Šven­čio­nių, Ra­sei­nių, Jo­na­vos mies­tų ir ra­jo­nų lop­še­lių-dar­že­lių. Lė­les ga­mi­no ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas