(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Gyvenimo spalvos

Du dubenėliai Krišnos (1)

2017 m. vasario 11 d.
Tre­čia­die­nio po­pie­tė. Šiau­lių pės­čių­jų bul­va­re skam­ba mant­ra „Ha­rė Kriš­na“. Gru­pe­lė vaiš­na­vų, ku­riuos mes va­di­na­me kriš­nai­tais, mant­rą pa­ly­di mu­zi­kos inst­ru­men­tų garsais. Vie­šas mant­ros gie­do­ji­mas lai­ko­mas ge­riau­siu dar­bu vi­suo­me­nei.Šian­dien kriš­nai­tus fil­muo­ja praei­viai mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, o so­viet­me­čiu mė­tė iš uni­ver­si­te­tų, so­di­no į ka­lė­ji­mus, kan­ki­ni­mus iš­tvė­rė ne vi­si. Kriš­nai­tai ban­do iš­sau­go­ti sa­vo tra­di­ci­jas ir da­ly­tis tuo, ką tu­ri.
In­diš­kų prie­sko­nių kva­pas...

Kelius į pasaulį atvėrė sportas ir laiškai (1)

2017 m. vasario 11 d.
BMX dvi­ra­čių spor­to pra­di­nin­ką Lie­tu­vo­je, tre­ne­rį Al­ber­tą Rim­šą nuo vai­kys­tės vi­lio­jo to­li­mi kraš­tai. Pri­si­lies­ti prie ki­tų ša­lių kul­tū­ros mo­kyk­lo­je pa­dė­da­vo su­si­ra­ši­nė­ji­mas su vai­kais iš įvai­rių ša­lių, vė­liau į ne­to­li­mą už­sie­nį ke­lius nu­tie­sė dar­bas, o Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, su­si­ra­ši­nė­ji­mo drau­gų at­si­ra­do ir to­li­miau­siuo­se pa­sau­lio kraš­tuo­se.
Bai­gęs Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­tą, A. Rim­ša įsi­dar­bi­no Šiau­lių pre­ci­zi­nių stak­lių in­ži­nie­riu­mi. Įmo­nės dar­buo­to­jams...

Janina Ališauskienė: „Keistuoliai yra miesto prieskoniai“ (1)

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių mies­to kul­tū­ros cent­ras „Laip­tų“ ga­le­ri­ja į mies­tą nu­ta­rė pa­žvelg­ti ki­taip – pa­ste­bė­jo ir pa­kal­bi­no ei­li­nius su­tik­tus žmo­nes, už­fik­sa­vo jų is­to­ri­jas. Ne­se­niai ge­riau­sia me­tų kul­tū­ros cent­ro va­do­ve pri­pa­žin­ta ir „Auk­si­niu fe­nik­su“ ap­do­va­no­ta ga­le­ri­jos va­do­vė Ja­ni­na Ali­šaus­kie­nė įsi­ti­ki­nu­si – kul­tū­ra pra­tur­ti­na kiek­vie­ną.Im­bie­ri­nė ar­ba­ta su py­ra­gė­liu Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“. Ga­le­ri­jos „Laip­tai“ di­rek­to­rė J. Ali­šaus­kie­nė po­kal­biui prie ar­ba­tos...

Akimirkų žvejys (1)

2017 m. vasario 4 d.
Šiau­lių uni­ver­si­te­to ga­le­ri­jo­je pri­sta­to­ma ryš­kaus jau­no­sios kar­tos fo­to­me­ni­nin­ko Eu­ge­ni­jaus Barz­džiaus kū­ry­ba. Jo pa­var­dė Lie­tu­vo­je pir­mą­kart gar­siau nu­skam­bė­jo 2013 me­tais, kai fo­tog­ra­fi­nės do­ku­men­ti­kos cik­las „Pel­kės der­lius“ Niu­jor­ke pel­nė pres­ti­ži­nio kon­kur­so „PDN Pho­to An­nual 2013“ lau­rus stu­den­tų ka­te­go­ri­jo­je ir JAV ski­ria­mą Mar­ty Fors­cher sti­pen­di­ją už in­dė­lį į hu­ma­nis­ti­nę fo­tog­ra­fi­ją.Da­bar pu­sę pa­sau­lio ap­ke­lia­vęs „Pel­kės der­lius“...

Šiaulių kultūros centre – retos meno rūšies paroda

2017 m. vasario 4 d.
Po­pie­riaus kar­pi­niai – ypa­tin­go kruopš­tu­mo ir ati­du­mo rei­ka­lau­jan­ti me­no rū­šis, tu­rin­ti gi­lias tra­di­ci­jas Ry­tų ša­ly­se. Lie­tu­vo­je kar­pi­niai XIX am­žiu­je iš­po­pu­lia­rė­jo Dzū­ki­jo­je, il­gai­niui pa­skli­do po ki­tus re­gio­nus. Kar­pi­niais bu­vo puo­šia­mi bal­dai, iš po­pie­riaus ne­tgi bu­vo kar­po­mos užuo­lai­dos.
K. Na­vic­ko kar­pi­niuo­se vy­rau­ja re­li­gi­niai, gam­ti­niai, tau­to­sa­ki­niai mo­ty­vai, juo­se pa­slėp­ti dai­nų, vai­kiš­kų žai­di­mų, pa­tar­lių siu­že­tai. Ju­ve­ly­riš­kai...

50 rudų atspalvių

2017 m. sausio 28 d.
Ne­si­bai­gian­tys pa­plū­di­miai. Van­de­ny­no purs­lai. Vė­jas plau­kuo­se ir gal­vo­je. Uo­los. Mar­so kan­jo­nai, rai­bu­liuo­jan­tys pen­kias­de­šim­čia ru­dų at­spal­vių. To­kia lau­ki­nė Fuer­te­ven­tu­ra – Is­pa­ni­jai pri­klau­san­ti Ka­na­rų sa­ly­no sa­la At­lan­to van­de­ny­ne. No­rint pa­bėg­ti nuo lie­tu­viš­kos žie­mos, tai to­bu­li va­sa­ros kon­ser­vai su tro­pi­nių vai­sių ir jū­rų gė­ry­bių sko­niu.Keis­tas te­le­por­ta­ci­jos jaus­mas: tem­pe­ra­tū­ros mi­nu­są pa­kei­tė pliu­sas, snie­go pus­nis – smė­lio pus­nys, nuo šal­čio...

Kelmiškiai audžia tautinį kostiumą

2017 m. sausio 28 d.
2017-ie­ji Lie­tu­vo­je pa­skelb­ti Tau­ti­nio kos­tiu­mo ir Pi­lia­kal­nių me­tais. Ta pro­ga Kel­mės kul­tū­ros cent­ro cent­re au­džia­mos Kel­mės kraš­to ska­ros ir ki­tos tau­ti­nio kos­tiu­mo de­ta­lės.
Re­no­vuo­ta­me Kel­mės kul­tū­ros cent­re at­si­ra­do vie­tos tre­joms stak­lėms. Do­va­no­to­mis stak­lė­mis iš Šve­di­jos že­mai­tiš­ką ska­rą au­džia Ama­tų stu­di­jos va­do­vė Ire­na Ar­laus­kie­nė.
Ki­tas stak­les ap­me­tu­si ir jau au­di­mą pra­dė­ju­si Kel­mės kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja An­ge­lė...

Šventvietės primena turtingą lietuvių praeitį

2017 m. sausio 28 d.
Jo­niš­kio kraš­te dar yra žmo­nių, me­nan­čių pa­da­vi­mų apie skrai­dan­čius eže­rus, vel­nių ko­vo­se mė­to­mus ak­me­nis, ra­ga­nas, šven­tus kal­nus. Jų pa­sa­ko­ji­mai, dve­jų me­tų eks­pe­di­ci­jos ir ar­chy­vi­niai duo­me­nys su­dė­ti į kny­gą „Se­no­sios Lie­tu­vos švent­vie­tės. Jo­niš­kio ra­jo­nas“. Jo­je pa­mi­nė­tos ir ap­ra­šy­tos net 225 švent­vie­tės.
Kai 2014 me­tais Jo­niš­kio is­to­ri­jos ir kul­tū­ros mu­zie­jus su­ren­gė Šiau­rės Lie­tu­vos mi­to­lo­gi­niam pa­vel­dui skir­tą kon­fe­ren­ci­ją, ji pro­fe­so­riui Vy­kin­tui Vait­ke­vi­čiui ta­po...

Gražaus Lietuvos kaimo istorija

2017 m. sausio 21 d.
Ma­žą­ja 2017 me­tų kul­tū­ros sos­ti­ne pa­skelb­ti Gas­čiū­nai, Joniškio rajone, tu­ri sa­vo do­ku­men­ti­nį fil­mą. Penk­ta­die­nio va­ka­rą jis bu­vo pri­sta­ty­tas Jo­niš­kio kul­tū­ros cent­re. Fil­mo idė­ją ke­le­rius me­tus bran­di­no iš Gas­čiū­nų ki­lęs žur­na­lis­tas Ed­var­das Ku­bi­lius, jam pa­dė­jo du ko­le­gos iš Vil­niaus ir Bel­gi­jos. E. Ku­bi­lius sa­kė no­rė­jęs pa­ro­dy­ti gra­žų kai­mą, nes pa­ts tik­rai to­kį ma­tė vai­kys­tė­je. Jis ne­ti­ki ste­reo­ti­pu apie pra­si­gė­ru­sią Lie­tu­vą.
Kiek­vie­nas ry­tas Gas­čiū­nuo­se pra­si­de­da...

Žvėrių pėdomis po pelkių miškus

2017 m. sausio 21 d.
Į Ka­ma­nų vals­ty­bi­nį gam­ti­nį re­zer­va­tą lei­do­si be­maž de­šimt gam­tos ženk­lus su­pran­tan­čių en­tu­zias­tų, dau­gu­ma – re­zer­va­to dar­buo­to­jai. Pa­sis­kirs­tė marš­ru­tais – kiek­vie­nam po ke­lio­li­ka ki­lo­met­rų. Pa­si­rink­tas lai­kas – kai ma­to­mos švie­žia­me snie­ge žvė­rių įmin­tos pė­dos.Skai­čiuo­to­jai že­mė­la­piuo­se žy­mė­jo ro­dyk­lė­mis vie­tas, kur ke­tur­ko­jai trau­kė, kiek jų ir ko­kios rū­šies.
„Šiau­lių kraš­to“ žur­na­lis­tas ke­lia­vo po piet­ry­ti­nį Ka­ma­nų pa­kraš­tį kar­tu su re­zer­va­to vy­riau­siuo­ju eko­lo­gu...

„Daryk, nes „vėliau“ gali ir nebūti“

2017 m. sausio 14 d.
Pas­ku­ti­nį sau­sio šeš­ta­die­nį „Eu­ro­vi­zi­jos“ na­cio­na­li­nė­je at­ran­ko­je da­ly­vaus Šiau­lių uni­ver­si­te­to mu­zi­kos pe­da­go­gi­kos stu­di­jų pro­gra­mos ket­vir­to kur­so stu­den­tas Eval­das Vai­ka­sas. Šiau­lie­tis dai­nuo­ja nuo vai­kys­tės, ža­vi­si teat­ro me­nu. Ban­dė pa­suk­ti vers­lo ke­liu, bet grei­tai su­pra­to, kad tai ne jam. Mei­lė mu­zi­kai – tai, kuo 24 me­tų vai­ki­nas no­ri da­ly­tis su vi­sais.
Pa­si­kal­bė­ti su dai­ni­nin­ku su­si­ti­ko­me Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos...

Grįžti iš emigracijos įmanoma

2017 m. sausio 14 d.
Šiau­lie­tė Lo­re­ta Kark­le­ly­tė, praė­ju­sią va­sa­rą bai­gu­si Šiau­lių „Sau­lė­te­kio“ gim­na­zi­ją ir tie­siai iš mo­kyk­li­nio suo­lo pus­me­čiui iš­vy­ku­si pa­dir­bė­ti į Bos­to­no mies­tą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, pri­si­pa­ži­no, jog il­ges­niam lai­kui iš­si­skir­ti su Lie­tu­va ir čia esan­čiais ar­ti­mais žmo­nė­mis, ko ge­ro, ne­ga­lė­tų.Prieš me­tus redak­ci­jai Lo­re­ta sa­kė, kad jos sau­lė švie­čia ne kaž­kur Ai­ri­jo­je ar Skan­di­na­vi­jo­je, o Lie­tu­vo­je. Pa­sak emig­ran­tės da­lią iš­ban­džiu­sios šiau­lie­tės, grei­čiau­siai ly­giai tą pa­tį...

„Olialia“ ženklas atgimė Indijoje

2017 m. sausio 14 d.
For­bes duo­me­ni­mis, vie­na tur­tin­giau­sių Ru­mu­ni­jos mo­te­rų An­ka Ver­ma (An­ca Ver­ma, 29), su vy­ru įta­kin­gu in­dų vers­li­nin­ku Ab­hi­še­ku Ver­ma (Ab­his­hek Ver­ma, 48) gy­ve­nan­ti In­di­jo­je, „Lais­va­lai­kiui“ da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu apie pla­nus, su­si­ju­sius su pre­kės ženk­lo „Olia­lia“ plėt­ra In­di­jo­je.– 2011 me­tais or­ga­ni­za­vo­te Lie­tu­vos kul­tū­ros bei mu­zi­kos fes­ti­va­lį In­di­jo­je. At­ve­žė­te dau­giau nei 50 Lie­tu­vos ta­len­tų – at­li­kė­jų bei vers­li­nin­kų – pri­sta­ty­ti „Olia­lia“...

Dangaus neatimsi

2017 m. sausio 7 d.
Šiau­lių jau­nų­jų tech­ni­kų cent­ro avia­mo­de­lia­vi­mo bū­re­lio va­do­vas Vy­tau­tas Ste­po­na­vi­čius ke­tu­ris de­šimt­me­čius mo­ko vai­kus. Net ta­da, kai Šiau­lių val­džia lo­pė biu­dže­to sky­les ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo pe­da­go­gų są­skai­ta, vai­kai drau­ge su sa­vo pe­da­go­gu pa­si­trau­kė į pri­va­čias avia­mo­de­lia­vi­mo pa­mo­kas. „Dan­gaus nie­kas nea­tims“, – ži­no avia­mo­de­liuo­to­jas.Vy­tau­tas me­na, kad la­bai ver­kė, kai bū­da­mas maž­daug tre­jų me­tu­kų ma­tė virš sa­vo gim­tų­jų Ož­kė­nų (Kur­šė­nų kai­miš­ko­ji se­niū­ni­ja) kai­mo so­dy­bos...

Mokytojas Danijoje tapo statybininku (1)

2017 m. sausio 7 d.
Kel­miš­kis mo­ky­to­jas ir vi­so­je ša­ly­je ži­no­mas tau­to­dai­li­nin­kas, me­di­nių skulp­tū­rų bei kop­lyts­tul­pių meist­ras Ana­to­li­jus Aks­ti­nas 36 sa­vo gy­ve­ni­mo me­tus ati­da­vė pe­da­go­gi­niam dar­bui.Šiais moks­lo me­tais mo­ky­to­jas jau ne­be­va­ži­nė­ja dės­ty­ti geog­ra­fi­jos, dai­lės ir tech­no­lo­gi­jų į El­vy­ra­vos pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.Da­ni­jo­je, pa­čio­je Ko­pen­ha­gos šir­dy­je, įren­gi­nė­ja ko­te­džus. Už­dir­ba ke­tu­ris kar­tus dau­giau, ne­gu mo­ky­to­jau­da­mas.Ana­to­li­jus Aks­ti­nas skep­tiš­kai...

Aktorystė ir darbas – baro scenoje

2017 m. sausio 7 d.
Ji dir­ba pa­da­vė­ja vie­no­je Šiau­lių ka­vi­nių, be to, vai­di­na ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je šiau­lie­tiš­ka tar­me „Čia aš Va­ra­ta­rius“, ke­liau­jan­čia­me po Lie­tu­vos ba­rus.Mo­ni­kos Geš­tau­tai­tės ak­to­rės kar­je­rą di­džio­jo­je sce­no­je su­stab­dė trū­kę ko­jos raiš­čiai, da­bar li­ki­mas ją vėl at­ve­dė į sce­ną. „Į ba­ro sce­ną“, – pa­tiks­li­na ak­to­rė.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ prie ar­ba­tos puo­de­lio su Mo­ni­ka kal­ba­me apie jos vaid­me­nį ne­tra­di­ci­nia­me spek­tak­ly­je. Bū­tent ka­vi­nės, ba­rai ta­po jos dar­bo ir...

Simonas Donskovas prieš koncertus būna „ne čia“

2016 m. gruodžio 31 d.
Stip­raus bal­so ir neiš­sen­kan­čios ener­gi­jos sa­vi­nin­kas, ašt­raus žo­džio au­to­rius, žmo­gus, ku­ris sce­no­je be­maž pu­sę šimt­me­čio. Jo hi­tais ta­pu­sios dai­nos „Lai­ko ra­tas“, „Ei­nu na­mo gat­ve“, „Ru­dens la­pas“, „Į ki­tą kran­tą“ ir ki­tos aki­mirks­niu už­val­do net abe­jin­giau­sią klau­sy­to­ją.Tai – Si­mo­nas DONS­KO­VAS. Jam nė­ra ne­pa­to­gių klau­si­mų, ir at­sa­ky­mų jis neieš­ko ki­še­nė­je. Po­kal­bis – li­kus va­lan­dai iki kon­cer­to Šiau­lių are­nos ma­žo­jo­je sa­lė­je.– Šiau­liuo­se jūs ne nau­jo­kas. Čia te­ko...

Fotografas Antanas Dilys ieško lobių

2016 m. gruodžio 31 d.
Šiaulių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus įkū­rė­jas fo­tog­ra­fas An­ta­nas Di­lys, mu­zie­jui pa­do­va­no­jęs be­veik 50 tūks­tan­čių ne­ga­ty­vų ir to­liau rū­šiuo­jan­tis do­va­nas, 85 me­tų ju­bi­lie­jų tra­di­ciš­kai pa­žy­mi pa­ro­da Nau­jų­jų me­tų iš­va­ka­rė­se, prieš gi­mi­mo die­ną. Se­no­ji fo­tog­ra­fi­ja jam yra lo­bis, ku­rį rei­kia su­ras­ti ir pa­ro­dy­ti vi­siems.Du su pu­se šaukš­te­lio cuk­raus į ža­lio­sios ar­ba­tos puo­de­lį Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ – A. Di­lys įpra­tęs ger­ti sal­džią ar­ba­tą. Ry­tą jo ri­tua­las – puo­de­lis ka­vos su pie­nu...

Kalėdų Senelis stengiasi sukurti stebuklą

2016 m. gruodžio 23 d.
Ma­giš­ka­sis Ka­lė­dų Se­ne­lis po pa­sau­lį ke­liau­ja skrie­da­mas el­niais kin­ky­ta ka­rie­ta. Ka­lė­dų Se­ne­lio pa­dė­jė­ju dau­giau nei dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus dir­ba vai­kų stu­di­jos „Svirp­lys“ va­do­vas šiau­lie­tis Ro­mas Tri­jo­nis. Jis to­kio trans­por­to neat­si­sa­ky­tų, nes vi­są gruo­džio mė­ne­sį jam ten­ka su­kti ra­tus po Lie­tu­vą.Šiau­lių „Cent­ro šo­ko­la­di­nė­je“ su Ka­lė­dų Se­ne­liu ge­ria­me im­bie­ri­nę ar­ba­tą, kad jo bal­so sty­gos su­šil­tų. Lai­ko po­kal­biui jis ran­da įtemp­to­je die­not­var­kė­je tarp ke­lio­nių pas vai­kus...

Lėlės primena vaikystės svajones

2016 m. gruodžio 23 d.
Megz­tos, siū­tos, vel­tos, me­di­nės ir net stik­li­nės ran­kų dar­bo lė­lės eks­po­nuo­ja­mos Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės vie­šo­sios bib­lio­te­kos „Var­sos“ fi­lia­le. Į pa­ro­dą at­ke­lia­vo per 90 lė­lių iš dvy­li­kos mies­tų ir ra­jo­nų.
Šiau­lių lop­še­lio-dar­že­lio „Sal­du­vė“ di­rek­to­rė Ni­jo­lė Kor­sa­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad į kvie­ti­mą da­ly­vau­ti ran­kų dar­bo lė­lių pa­ro­do­je at­si­lie­pė net 74 da­ly­vės iš Šiau­lių, Kau­no, Klai­pė­dos, Pa­ne­vė­žio, Tel­šių, Ro­kiš­kio, Kai­šia­do­rių, Šven­čio­nių, Ra­sei­nių, Jo­na­vos mies­tų ir ra­jo­nų lop­še­lių-dar­že­lių. Lė­les ga­mi­no ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />