(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Al­do­na BART­KIE­NĖ
Gamink ir Balsuok
Al­do­na BART­KIE­NĖ
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
Kol že­mės ūkio eko­no­mis­tai dar tik pro­gno­zuo­ja, jog au­ga­li­nin­kys­te be­si­ver­čian­tys ūki­nin­kai pri­va­lės im­tis gy­vu­li­nin­kys­tės, Do­na­tas Ma­li­naus­kas tai nu­ma­tė ge­ro­kai anks­čiau. Jau­nas ūki­nin­kas, ap­skai­čia­vęs sa­vo veik­los iš­lai­das ir pa­ja­mas, ėmė­si pa­pil­do­mų vers­lų. Kad tik ne­rei­kė­tų iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos.
Ry­toj De­gė­sių kai­mo bend­ruo­me­nė ren­gia Do­nos šven­tę. Jo­je Do­na­tas ir jo mo­čiu­tė, gar­sio­ji kai­mo duo­nos ke­pė­ja Va­le­ri­ja Gri­ga­lio­nie­nė vai­šins vi­sus švie­žia duo­ne­le. Do­na­tas...

Pakruojiečiai pagerbė geriausius sportininkus

2017 m. vasario 17 d.
Va­kar Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­re tra­di­ciš­kai ap­do­va­no­ti ra­jo­no spor­ti­nin­kai, pa­sie­kę ge­riau­sių re­zul­ta­tų 2016-ai­siais. Pa­gerb­ti ir jų tre­ne­riai bei ve­te­ra­nai. Be dė­me­sio ne­li­ko ir jau­nie­ji per­spek­ty­vūs spor­ti­nin­kai.Praė­ju­sių­jų me­tų ge­riau­siais ra­jo­no spor­ti­nin­kais pa­skelb­ti Pak­ruo­jo spor­to cent­ro dvi­ra­ti­nin­kė Vik­to­ri­ja Šums­ky­tė bei fut­bo­li­nin­kas Ai­va­ras Ba­go­čius.
Vi­liaus Lo­pe­tos tre­ni­ruo­ja­ma Vik­to­ri­ja lai­mė­jo auk­so me­da­lius tarp­tau­ti­nio bei...

Apie valstybės šventes ir visuomenininkus

2017 m. vasario 17 d.
Sau­sio 13 die­ną Lie­tu­va pri­si­mi­nė Lais­vės gy­nė­jus. Šian­dien šią die­ną mes jau va­di­na­me Lais­vės die­na. Lai­kas su­stip­ri­no mus. Iš liū­de­sio die­na vir­to at­kak­lu­mo, at­vi­ru­mo, lais­vės die­na. Šią die­ną mes sa­vo krū­ti­nes pra­dė­jo­me puoš­ti švel­niu, ty­ru neuž­mirš­tuo­lės žie­du kaip pa­si­ža­dė­ji­mo ženk­lu žu­vu­siems – iš­sau­go­ti tai, kas iš­ko­vo­ta.
Tą die­ną bend­ruo­me­nių na­riai, Ne­vy­riau­sy­bi­nių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų (NVO) at­sto­vai su­si­rin­ko Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Ir su­ži­no­jo...

TRUMPAI

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jie­tė Ele­na Nar­ke­vi­čie­nė iš re­dak­ci­jos at­siė­mė „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą do­va­ną – dvi pa­kuo­tes vi­ta­mi­nų. Mo­te­ris ap­si­džiau­gė lai­mė­ji­mu ir pri­si­pa­ži­no, kad se­ka­si tik „Šiau­lių kraš­to“ kon­kur­suo­se. Štai prieš sep­ty­ne­tą me­tų ji da­ly­va­vo skai­ty­to­jams skir­ta­me kon­kur­se ir lai­mė­jo aku­mu­lia­to­rių au­to­mo­bi­liui. Kai išei­da­ma į re­dak­ci­ją at­siim­ti pa­sta­ro­sios do­va­nos su­tuok­ti­nio pa­si­tei­ra­vo, kur tas aku­mu­lia­to­rius šian­dien, vy­ras at­sa­kė: „Tai­gi su juo...

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
Pa­sak Lin­ku­vos kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­riaus Met­har­do Zu­bo, lai­kan­tis tra­di­ci­jos, vė­lia­va vi­du­die­nį bu­vo iš­kel­ta mies­to aikš­tė­je, o lin­ku­vie­čiai pa­kvies­ti į kul­tū­ros cent­rą žiū­rė­ti Pas­va­lio ra­jo­no Vaš­kų mies­te­lio jau­ni­mo dra­mos stu­di­jos spek­tak­lį. Šven­tės iš­va­ka­rė­se Lin­ku­vos gim­na­zis­tai mies­te­lio gy­ven­to­jams do­va­no­jo sa­vo kon­cer­tą.
Bal­sių kai­mo bend­ruo­me­nė sa­vo „Fa­ce­book“ pus­la­py­je krei­pė­si į kai­mo ir ap­lin­ki­nių vie­to­vių gy­ven­to­jus, pra­šy­da­ma pri­si­riš­ti du...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 17 d.
Apie Sta­čiū­nus – lai­do­je „Gim­to­ji že­mė“
Kaip se­ka­si dirb­ti Sta­čiū­nų mo­kyk­lai-dau­gia­funk­ciui cent­rui, įsteig­tam 2014 m., do­mė­jo­si LRT ra­di­jo lai­dos „Gim­to­ji že­mė“ ko­man­da. Lai­dos trans­lia­ci­ja įvy­ko 2017 m. va­sa­rio 9 d. Jei ne­spė­jo­te iš­girs­ti, įra­šą ga­li­ma ras­ti LRT me­dia­te­ko­je. Lai­dos nuo­ro­da taip pat skel­bia­ma sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je www.pa­kruo­jis.lt
Praė­ju­sią sa­vai­tę me­ras Sau­lius Ge­giec­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Eri­ka...

Paveikslas – kaip gimtadienio dovana

2017 m. vasario 17 d.
Pak­ruo­jy­je gy­ve­nan­ti Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė ne­tru­kus švęs 79 me­tų su­kak­tį. „Šiau­lių kraš­to“ pre­nu­me­ra­to­rių kon­kur­se lai­mė­tą­ją do­va­ną – pa­veiks­lą iš vy­riau­sio­jo re­dak­to­riaus Vla­do Ver­te­lio rin­ki­nio – skai­ty­to­ja lai­ko ne­ti­kė­ta išanks­ti­ne do­va­na gim­ta­die­nio pro­ga.
Ge­no­vai­tė Juk­ne­vi­čie­nė kiek­vie­ną die­ną pra­de­da sa­vo mėgs­ta­miau­sio laik­raš­čio „Šiau­lių kraš­tas“ skai­ty­mu, o penk­ta­die­niais su juo gau­na ir ra­jo­ni­nį laik­raš­tį „Pak­ruo­jo kraš­tas“. Taip jau dau­ge­lį me­tų: ir ta­da, kai...

SPORTAS

2017 m. vasario 17 d.
To­mas Du­ra prie­ši­nin­kams at­sei­kė­jo 18 taš­kų. Ai­va­ro Stal­ma­čen­kos są­skai­to­je – 13 taš­kų, Be­niaus Ur­bo­na­vi­čiaus – 12.
Po šių var­žy­bų pa­kruo­jie­čiai, ku­rių krai­tė­je – 16 per­ga­lių ir 4 pra­lai­mė­ji­mai, ta­po B di­vi­zio­no Že­mai­ti­jos gru­pės ly­de­riais.
* Sa­vait­ga­lį žais­tos ra­jo­no vy­rų krep­ši­nio AB „Do­lo­mi­tas“ tau­rei lai­mė­ti pir­me­ny­bių var­žy­bos.
„Alytukas” nu­si­lei­do „Bhaa“ re­zul­ta­tu 83:84.
Re­zul­ta­ty­viau­si „Alytuko” ko­man­do­je bu­vo E. Or­vi­das (31 taš­kas), G...

Jūs ir Va­sa­rio 16-oji

2017 m. vasario 17 d.
Jūs ir Va­sa­rio 16-ojiO aš tą die­ną sten­giuo­si pa­bu­vo­ti ren­gi­niuo­se, pa­veiks­luo­ju, skel­biu in­ter­ne­te. Kad ir iš­va­žia­vu­sie­ji ar na­muo­se tą die­ną pra­lei­dę ma­ty­tų, kaip yra šven­čia­ma. – Ta die­na iš vie­nos pu­sės svar­bi – juk tė­vy­nės šven­tė. Iš ki­tos – lais­va­die­nis, ku­rį ga­liu pra­leis­ti kaip pa­no­rė­jęs. Ma­no ho­bi – au­to­mo­bi­lių spor­tas. Šie­me­ti­nė Va­sa­rio 16-oji ir­gi tam pa­skir­ta. Tad jei ga­li­ma sa­ky­ti kad tai die­na, kai rei­kia švęs­ti, aš šven­čiu spor­tuo­da­mas. – Va­sas­rio 16-osios reikš­mė...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 3-osios ry­tą Bu­tė­nų kai­me, na­muo­se, ne­blai­vus (3,06 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1973 me­tais, konf­lik­to me­tu su­mu­šė bei pei­liu su­ža­lo­jo ran­kos nykš­tį ne­blai­viai (2,52 pro­m.) su­gy­ven­ti­nei, gi­mu­siai 1977 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė. Vy­ras su­lai­ky­tas ir už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Va­sa­rio 10 die­ną 11 va­lan­dą Sta­čiū­nuo­se, ne­blai­vus (2.41 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1963 m., na­muo­se su­grie­bęs už ran­kos se­se­rį, gi­mu­sią 1958 me­tais pa­stū­mė į du­rų stak­tą...

Biologinio saugumo priemonės kiaulių ūkiuose – privalomos

2017 m. vasario 17 d.
Ša­lies ve­te­ri­na­ri­jos spe­cia­lis­tus ne­ra­mi­na ne­si­liau­nan­tys af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro (AKM) at­ve­jai ir pro­trū­kiai. Šiais me­tais Lie­tu­vo­je už­re­gist­ruo­ti 103 AKM už­si­krė­tę šer­nai, o praė­ju­sią sa­vai­tę li­gos pro­trū­kis už­fik­suo­tas ir kiau­lių lai­ky­mo vie­to­je Bir­žų ra­jo­ne.
Praė­ju­siais me­tais Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos (VMVT) ins­pek­to­riai pa­tik­ri­no kaip įgy­ven­di­na­mos bio­lo­gi­nio sau­gu­mo prie­mo­nės 3900 kiau­lių lai­ky­mo ūkiuo­se. 1 180 ūkių...

Pakruojyje muzikavo mažieji pianistai

2017 m. vasario 17 d.
Praė­ju­sį penk­ta­die­nį Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vy­ko pir­ma­sis jau­nų­jų pia­nis­tų for­te­pi­jo­ni­nės mu­zi­kos fes­ti­va­lis „Links­mo­sios me­lo­di­jos“.
Fes­ti­va­ly­je mu­zi­ka­vo Rad­vi­liš­kio, Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio, Šiau­lių Dai­nų, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lų ir Jo­niš­kio Al­gi­man­to Rau­do­ni­kio me­no mo­kyk­los bei šios mo­kyk­los Ža­ga­rės fi­lia­lo, Kur­šė­nų me­no mo­kyk­los Kai­rių fi­lia­lo, Ty­tu­vė­nų gim­na­zi­jos me­no sky­riaus mo­ki­niai. Fes­ti­va­lio sce­no­je...

Parodomis paminėta žymi dailininkė

2017 m. vasario 14 d.

Pa­ger­biant žy­mios dai­li­nin­kės at­mi­ni­mą mu­zie­ju­je bu­vo su­reng­ta eks­po­zi­ci­ja iš do­ku­men­tų, nuo­trau­kų, pub­li­ka­ci­jų. Dai­li­nin­kės M. Ka­ti­liū­tės Žei­me­ly­je pėd­sa­kas nė­ra ryš­kus – 1923–1925 me­tais lan­kė Žei­me­lio mo­kyk­lą, po to su tė­vais iš­vy­ko gy­ven­ti į Jo­niš­kio ra­jo­ną, kuriame ir sklei­dė­si jos ta­len­tas.
Mu­zie­jus šią su­kak­tį pa­mi­nė­jo vi­suo­me­nei pri­sta­ty­da­mas šių die­nų be­si­sklei­džian­tį ta­len­tą – Žei­me­lio gim­na­zi­jos bai­gia­mo­sios kla­sės gim­na­zis­to Alek­so Pa­šuš­ke­vi­čiaus kū­ry­bą...

Ir senatvėje reikia drąsos pokyčiams

2017 m. vasario 10 d.
Ar su­lau­kęs gar­baus am­žiaus ir be ar­ti­mų­jų li­kęs se­no­lis, bū­ti­nai pa­smerk­tas vie­nat­vei? Lin­ku­vos so­cia­li­nių pa­slau­gų cent­re įsi­kū­ru­sie­ji tvir­ti­na, kad ir se­nat­vė­je žmo­gus ga­li rink­tis įdo­mų, pil­na­ver­tį gy­ve­ni­mą. Te­rei­kia ne­bi­jo­ti drą­sių per­mai­nų ir ryž­tis keis­ti sa­vo įpras­tą gy­ve­ni­mą.
Ne­se­niai Lin­ku­vos so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se ap­si­gy­ve­no Dan­guo­lė Ba­žad­ra­gy­tė iš Bal­sių kai­mo. Mo­te­ris, rug­sė­jį su­lauk­sian­ti 80-me­čio ju­bi­lie­jaus, džiau­gia­si sa­vo ap­si­spren­di­mu...

Dalyvaukime Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtuose renginiuose

2017 m. vasario 10 d.
Ra­gi­na­me ak­ty­viai da­ly­vau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nai skir­tuo­se ren­gi­niuo­se.

Šven­tės pro­gra­ma Pak­ruo­jy­je:
10 val. „At­ža­ly­no“ gim­na­zi­jos spor­to sa­lė­je
Vai­kų, gi­mu­sių 2009 m. ir jau­nes­nių, XVI ma­žo­jo fut­bo­lo tur­ny­ras.
10.30 val. Šv. Mi­šios Pak­ruo­jo Šv. Jo­no krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je
Po mi­šių kon­cer­tuos Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.
11.45–12.00 Šven­ti­nė ei­se­na nuo baž­ny­čios iki Vie­ny­bės aikš­tės
Pa­puoš­ki­me...

Vandalai niokoja traukinuką

2017 m. vasario 10 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pa­vel­do tar­ny­bos ve­dė­jas Min­dau­gas Ve­liu­lis re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, jog van­da­lai trau­ki­nu­ko lan­gus ir lem­pas dau­žo nuo­lat. Pak­ruo­jo se­niū­ni­ja stik­lus su­de­da tik prieš mies­to šven­tes, to­dėl praė­ju­sio šimt­me­čio tech­ni­kos pa­li­ki­mas daž­niau­siai yra ma­to­mas be lan­gų.
„Pak­ruo­jo kraš­to“ inf.

KLAUSIAME

2017 m. vasario 10 d.
Ar pri­ta­ria­te ban­kų nau­jo­vei at­si­sa­ky­ti gry­nų­jų ir pe­rei­ti prie elekt­ro­ni­nės pi­ni­gi­nės – ban­ko kor­te­lės?Jo­nas JA­SIŪ­NAS, sen­jo­rasSta­sys KIL­ČIAUS­KAS, miš­kų urė­di­jos dar­buo­to­jas:

– Ma­nau, kad pe­rė­ji­mas nuo tik­rų pi­ni­gi­nių, prie kor­te­lių yra nau­jas ban­kų už­dar­bio pla­nas. Jis žmo­gui ne­duo­da jo­kios nau­dos. Gal net at­virkš­čiai, nes už kiek­vie­ną at­si­skai­ty­mą kor­te­le ban­kai nu­sii­ma ir sau.
Ma­nau, kad be gry­nų­jų ki­še­nė­je gy­ven­ti ne­pa­vyks. Sun­kiau­sia bus...

IŠ KAIMŲ IR MIESTELIŲ

2017 m. vasario 10 d.
Se­niū­nė Ri­ma Krikš­to­pai­tie­nė sa­ko, jog se­niū­ni­jo­je yra 90 ki­lo­met­rų ke­lių ir gat­vių. Jiems vi­siems nu­va­ly­ti vie­nos dar­bo die­nos ne­pa­kan­ka. „Bu­vo orų, kai ry­tą nu­va­lius ke­lius, va­ka­re vėl jie tap­da­vo neiš­va­žiuo­ja­mi. Ta­da ir esa­me pri­vers­ti ieš­ko­ti ge­ra­da­rių. Ta­čiau kas­kart jų vis ma­žiau“, – pa­ste­bi se­niū­nė.
Ro­za­li­mo se­niū­ni­jos sa­lė­je ati­da­ry­ta ro­za­li­mie­čio Ze­no­no Pra­no Pau­laus­ko vel­tų vil­nos dar­bų pa­ro­dė­lė „Šle­pe­tės Šv.Va­len­ti­nui“. Ji veiks po­ra sa­vai­čių.
Pa­ro­dė­lę su­ma­nė...

SPORTAS

2017 m. vasario 10 d.
Auk­so me­da­lius pel­nė Do­mas Pau­laus­kas, Ei­de­nas Ja­ne­liū­nas, Ed­ga­ras Čei­lit­ka ir Me­da Ab­ro­ma­vi­čiū­tė.
Ri­nal­das Dai­li­dzio­no­kas, Lu­kas Jur­gai­tis, Man­tas Kil­da ir Ne­das Ud­rė­nas – si­dab­ro me­da­lių lai­mė­to­jai.
Bron­za ati­te­ko Be­nui Šim­kū­nui, Ka­ro­liui Bu­lai­čiui, Lu­kui Ku­ta­vi­čiui, Jus­ti­nui Špi­liaus­kui, Kris­tu­pui Sta­pu­lio­niui bei Ug­niui Pe­le­niui.
LENG­VO­JI AT­LE­TI­KA.
* Penk­ta­die­nį Mins­ke pir­mą kar­tą su­reng­ta­me at­vi­ra­me Bal­ta­ru­si­jos...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. vasario 10 d.
Va­sa­rio 3–5 d. Pak­ruo­jo vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ras da­ly­va­vo 24-ojo­je tarp­tau­ti­nė­je spe­cia­li­zuo­to­je tu­riz­mo ir lais­va­lai­kio pa­ro­do­je „Balt­tour 2017“, ku­ri vy­ko Ry­go­je, tarp­tau­ti­niuo­se pa­ro­dų rū­muo­se. Mū­sų kraš­tui at­sto­va­vo lai­ki­nai ei­nan­ti Vers­lo in­for­ma­ci­jos cent­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gas Da­nu­tė Do­mi­naus­kie­nė ir tu­riz­mo va­dy­bi­nin­kė Ri­ta Mi­ko­liū­nie­nė, o links­mą nuo­tai­ką kū­rė Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mu­zi­kan­tai Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas ir...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas