(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Krašto žinios

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pak­ruo­jo sa­vi­val­dy­bės Eti­kos ko­mi­si­ja su­si­rū­pi­no vie­ša nuo­mo­ne apie sa­ve. Už­va­kar po­sė­dy­je nu­spręs­ta kreip­tis į ra­jo­no me­rą, Ta­ry­bą, kad bū­tų su­da­ry­ta dar­bo gru­pė tir­ti, kaip at­si­ra­do Ko­mi­si­jos spren­di­mo do­ku­men­tas, ku­rio nu­ta­ria­mo­ji da­lis ga­li pri­lyg­ti klas­to­tei. Vėl, tik jau rim­tai, už­si­min­ta apie ko­mi­si­jos at­si­sta­ty­di­ni­mą.Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ
Skan­da­lu virs­tan­tys ko­mi­si­jos spren­di­mai dėl Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės...

Šoks visa Lietuva, šoks ir Pakruojis!

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pas­ta­rai­siais me­tais žmo­nių su­si­do­mė­ji­mas liau­dies šo­kiais pa­ste­bi­mai au­ga: vyks­ta va­ka­ro­nės, bu­ria­si šo­kių klu­bai, or­ga­ni­zuo­ja­mos įvai­rios šven­tės, ak­ci­jos.
Rug­sė­jo 15-ąją tre­čią kar­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je, o Pak­ruo­jy­je – pir­mą kar­tą vyks uni­ka­li ak­ci­ja „Vi­sa Lie­tu­va šo­ka“. Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis kul­tū­ros cent­ras kvie­čia su­si­bur­ti mies­tų, mies­te­lių, re­gio­nų cent­rų, ša­lies sos­ti­nės vi­suo­me­nei at­vi­ro­se erd­vė­se, švie­ti­mo, kul­tū­ros bei ki­to­se įstai­go­se mo­ky­tis tra­di­ci­nių šo­kių...

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
TE­MĄ PA­SIŪ­LĖ SKAI­TY­TO­JAS
Nors Pak­ruo­jo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ras (PSPC) skel­bia­si apie vyk­do­mas per­mai­nas pa­cien­tų la­bui, pa­na­šu, kad odon­to­lo­gi­jos spe­cia­lis­tų ka­bi­ne­tų jos ne­pa­sie­kia. Į re­dak­ci­ją krei­pė­si pa­kruo­jie­tis, skun­dę­sis, kad no­rint iš­si­trauk­ti dan­tį jam į PSPC re­gist­ra­tū­rą te­ko vaikš­čio­ti vos ne tris sa­vai­tes, kol vie­ną ry­tą prie jos atė­jęs dar prieš sep­tin­tą, „lai­mė­jo“ ta­lo­ną trauk­ti dan­tį.
Re­dak­ci­ja si­tua­ci­ją pa­ko­men­tuo­ti pa­pra­šė PSPC...

SPORTAS

2017 m. rugsėjo 8 d.
Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Žyd­rū­nas Ze­deršt­re­mas, tre­čią­ją – Ei­man­tas Bin­kis.
FUT­BO­LAS. Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos I ly­gos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­tis FC „Pak­ruo­jis“ sa­vait­ga­lį na­muo­se su­žai­dė ly­gio­sio­mis – 2:2 – su „Ši­lu­te“.
Įvar­čius pel­nė Va­dym Bar­ba ir Ai­va­ras Ba­go­čius.
Su­žai­dus 22 var­žy­bas, pa­kruo­jie­čiai sa­vo są­skai­to­je tu­ri 33 taš­kus. Ko­man­da – aš­tun­to­je tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­to­je.
* Ra­jo­no 8x8 fut­bo­lo pir­me­ny­bių tau­rę, įsteig­tą UAB „Kan­ru­gė­lė“...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 8 d.
Ren­gi­nio ati­da­ry­mas pra­si­dė­jo Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mu (va­do­vė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė). Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Sau­lius Ge­giec­kas ir Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­to prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos di­rek­to­rė Dia­na Var­nai­tė pa­svei­ki­no su­si­rin­ku­siuo­sius ir pa­si­džiau­gė, kad Eu­ro­pos žy­dų kul­tū­ros die­nos pra­si­de­da Pak­ruo­jy­je. Apie Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­ją, eks­ter­je­ro ir in­ter­je­ro res­tau­ra­vi­mo dar­bus...

Viltės pomėgis – knygos

2017 m. rugsėjo 8 d.
Skai­tant vaiz­duo­tė ga­li nu­kel­ti į to­li­mus kraš­tus, ga­li­ma pa­jus­ti se­nų lai­kų dva­sią, įsi­jaus­ti į šio laik­me­čio he­ro­jų iš­gy­ve­ni­mus, taip pat iš­mok­ti įvai­rių pra­kti­nių da­ly­kų, pa­vyz­džiui, ga­min­ti val­gį. Taip sa­ko sep­tin­to­kė ro­za­li­mie­tė Vil­tė Žei­my­tė, jau ant­rą kar­tą sėk­min­gai da­ly­vau­jan­ti Šiau­lių ap­skri­ties Po­vi­lo Vi­šins­kio bib­lio­te­kos ini­ci­juo­ta­me pro­jek­te „Skai­ty­mo iš­šū­kis“.
Skai­ty­ti iš­mo­ku­si ir pa­mė­gu­si dar ge­ro­kai prieš mo­kyk­lą, ji ne­si­ski­ria su kny­ga ir da­bar. Ypač mėgs­ta...

TRUMPAI

2017 m. rugsėjo 8 d.
PA­REI­GOS. Šio­mis die­no­mis bai­gia­si lai­kas, skir­tas pa­teik­ti do­ku­men­tus da­ly­vau­ti kon­kur­se į Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro (KC) di­rek­to­riaus pa­rei­gas. Šiuo me­tu KC va­do­vau­ja pro­jek­tų va­do­ve šio­je įstai­go­je dir­ban­ti Rena­ta Bud­rie­nė. Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je ji bu­vo kol kas vie­nin­te­lė pre­ten­den­tė į šias pa­rei­gas.
ATS­TO­VAI. Trys ro­za­li­mie­čių ko­man­dos ra­jo­ną at­sto­vaus Se­niū­ni­jų spor­to žai­dy­nė­se Jo­na­vo­je, ku­rios vyks po po­ros sa­vai­čių.
VEID­RO­DIS...

Gaila senų medžių

2017 m. rugsėjo 8 d.
Pjau­ti ar ne se­nas lie­pas Pak­ruo­jo Prof. S. Ušins­ko gat­vė­je dėl įva­žia­vi­mo ke­liu­ko į kie­mą per­kė­li­mo to­liau nuo na­mo? To­kį klau­si­mą spren­dė mi­nė­tos gat­vės 31-ojo ir 31A na­mų gy­ven­to­jai. Už kie­mo me­džių iš­sau­go­ji­mą pa­si­sa­kiu­sie­ji ne­no­rom nu­si­lei­do dau­gu­mos nuo­mo­nei: lie­pas teks kirs­ti.
Dar me­tų pra­džio­je Sa­vi­val­dy­bė ga­vo Prof. S.Ušins­ko gat­vės 31-ojo na­mo gy­ven­to­jų pra­šy­mą nuo sie­nos „pa­trauk­ti“ į šio ir gre­ti­mo 31A na­mo kie­mus ve­dan­tį ke­liu­ką. Žmo­nės val­di­nin­kų pra­šė iš­spręs­ti...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugsėjo 8 d.
* Guos­ta­ga­lio kai­me rugp­jū­čio 31-ąją ir rug­sė­jo 01 die­ną ne­blai­vus (3,14 pro­m.) vy­ras, gi­męs 1970 me­tais,su­mu­šė blai­vią su­tuok­ti­nę, gi­mu­sią 1973 me­tais. Nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl su­kel­to fi­zi­nio skaus­mo į gy­dy­mo įstai­gas ne­si­krei­pė, apie įvy­kį in­for­muo­tas spe­cia­li­zuo­tos pa­gal­bos Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius. Vy­ras už­da­ry­tas į Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to (AVPK) areš­ti­nę.
* Ka­le­vų kai­me rug­sė­jo 1-ąją apie 19 va­lan­dą...

Pakruojiečių vaikai baleto mokysis dvare

2017 m. rugsėjo 7 d.
Pak­ruo­jo Juo­zo Pa­kal­nio mu­zi­kos mo­kyk­la ir Pak­ruo­jo dva­ro ad­mi­nist­ra­ci­ja ėmė­si bend­ro pro­jek­to – įsteig­ti ba­le­to kla­sę. Sa­vo vai­kus ve­žio­ti į ba­le­to už­siė­mi­mus jau pa­no­ro ir šiau­lie­čiai.Į pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą su pro­fe­sio­na­liu ba­le­to šo­kė­ju Mar­ty­nu Ka­va­liaus­ku vai­kai ir tė­ve­liai rink­sis šeš­ta­die­nį, o no­rin­čių­jų at­ža­las leis­ti į šiuos už­siė­mi­mus są­ra­šas jau ar­tė­ja prie pus­šim­čio. Šiuose są­ra­šuo­se ne tik pa­kruo­jie­čių, bet ir šiau­lie­čių pa­var­dės, nes ap­lin­ki­niuo­se mies­tuo­se...

Jurginas paskelbtas tradicine Žeimelio gėle (2)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį jau penk­tą kar­tą Žei­me­ly­je (Pak­ruo­jo r.) rin­ko­si jur­gi­nų au­gin­to­jai. Šie­me­ti­nis ren­gi­nys į mies­te­lį su­trau­kė au­gin­to­jų ne tik iš ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų, bet ir Lat­vi­jos.
Šie­me­ti­nė­je mies­te­lio jur­gi­nų šven­tė­je da­ly­va­vo pen­kio­li­ka jur­gi­nų au­gin­to­jų su sa­vo ko­lek­ci­jo­se išau­gin­tais žie­dais. Pa­tys gra­žiau­sie­ji ir re­čiau­sių veis­lių jur­gi­nai bu­vo eks­po­nuo­ja­mi pa­ro­do­je.
Da­ly­vau­jant iš Žei­me­lio ki­lu­siai Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to bo­ta­ni­kos so­do...

VTEK pradėjo tyrimą dėl trijų Tarybos narių (1)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Aiš­ki­na­ma­si, ar po­li­ti­kai ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mo veng­ti in­te­re­sų konf­lik­to, o jam ki­lus nu­si­ša­lin­ti.
Ty­ri­mus VTEK pra­dė­jo ne­pri­ta­ru­si Pak­ruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­jos spren­di­mui.
Bus ver­ti­na­mos ap­lin­ky­bės, kai šių me­tų va­sa­rį po­li­ti­kai da­ly­va­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dy­je tvir­ti­nant šių me­tų sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tą, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­tas ir 30...

Rugsėjis skelbia mokslų metų pradžią

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ja­ni­na VAN­SAUS­KIE­NĖ

Mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo me­tas ne­si­bai­gia
Ra­jo­no švie­ti­mo sky­riaus duo­me­ni­mis, nau­juo­sius moks­lo me­tus bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lo­se šie­met pra­de­da dau­giau kaip du tūks­tan­čiai moks­lei­vių – 143 ma­žiau ne­gu praė­ju­sį rug­sė­jį.
Ra­jo­ne moks­lo me­tus šie­met pra­de­da vi­sos trys gim­na­zi­jos, še­šios pa­grin­di­nės mo­kyk­los.
Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos spren­di­mu šį rug­sė­jį du­rų ne­beat­vers De­gė­sių pa­grin­di­nė mo­kyk­la. Vie­ni moks­lei­viai...

Gandriuko gelbėjimo istorija priminė vaikystę

2017 m. rugsėjo 1 d.
Per­skai­čiau straisp­ne­lį „Gand­riu­ko gel­bė­to­jai iš­siaiš­ki­no: gel­bė­ti nė­ra kam“ ("Šiau­lių kraš­tas“ 2017 08 23) ir pri­si­mi­niau, kaip mes so­viet­met­me­čiu, dar bū­da­mi pra­di­nu­kai, iš­gel­bė­jom ir užau­gi­nom gand­riu­ką.
Jur­gai­čių kai­me (Lin­ku­vos se­niū­ni­ja) ta­da gy­ve­nu­sių Jo­no ir Ane­lės Va­lio­nių so­dy­bos ber­že bu­vo gand­ra­liz­dis, kur daug me­tų pe­rė­da­vo gand­rai. Bū­da­vo me­tų, kai iš liz­do iš­mes­da­vo kiau­ši­nį, bet kar­tą iš­me­tė gand­riu­ką.
Mes, kai­mo vai­kai – Va­lio­nių Ig­nas, Vy­tau­tas, Vla­das, Juo­zo ir...

FUTBOLAS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Var­žy­bos bai­gė­si aikš­tės šei­mi­nin­kų per­ga­le 2:1. Jas or­ga­ni­za­vo ir žai­dė iš Staš­ka­vi­čių ki­lęs kraš­tie­tis, da­bar Vil­niu­je gy­ve­nan­tis Ro­mual­das Dri­go­tas.
Sek­ma­die­nį XXII tu­re FC „Pak­ruo­jis“ mies­to sta­dio­ne var­žė­si su „Dai­na­vos“ fut­bo­li­nin­kais. Pu­sant­ros va­lan­dos vy­ku­si dvi­ko­va (1:0) bai­gė­si pa­kruo­jie­čių per­ga­le.
Per­ga­lin­gą įvar­tį į var­tus pa­siun­tė Arū­nas Štei­nas.
Pak­ruo­jie­čiai čem­pio­na­te tu­ri 32 taš­kus ir uži­ma aš­tun­tą­ją tur­ny­ri­nės len­te­lės vie­tą...

„Žiemgališkas Pakruojis“ paliko geriausių įspūdžių (43)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Šie­me­ti­nė Pak­ruo­jo šven­tė, iš vie­nos gat­vės pa­skli­du­si po vi­są mies­tą ir at­ra­du­si nau­jų erd­vių, pa­li­ko ge­riau­sių įspū­džių ne tik jos da­ly­viams, bet ir atė­ju­siems pa­si­žiū­rė­ti. So­cia­li­niuo­se tink­luo­se te­bep­la­ti­na­mos nuo­trau­kos ir vaiz­do įra­šai su prie­ra­šais: „Pui­ku. Šau­nuo­liai“.
Nuo ko­mer­ci­nio ren­gi­nio Pak­ruo­jo dva­re at­si­sky­ręs ir sa­vas erd­ves šven­tei at­ra­dęs"Žiem­ga­liš­kas Pak­ruo­jis 2017“ bu­vo gau­sus ren­gi­nių.
Dar penk­ta­die­nį šven­ti­niai ren­gi­niai pra­si­dė­jo kvies­da­mi...

TRUMPAI

2017 m. rugsėjo 1 d.
„Rea­lūs dar­bai tu­rė­tų pra­si­dė­ti atei­nan­čiais me­tais, – sa­ko M. Ve­liu­lis. Jo nuo­mo­ne, Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no at­sta­ty­mas – jau ne tik Lin­ku­vos ir kraš­tie­čių rū­pes­tis. Klau­si­mas dėl jo li­ki­mo ap­ta­ri­nė­tas ir su Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­riais.
Vi­suo­me­nę dėl il­gus me­tus iru­sio Lin­ku­vos vie­nuo­ly­no li­ki­mo prieš po­rą me­tų su­ju­di­no kraš­tie­tis Nep­rik­lau­so­mos vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­to sig­na­ta­ras Jo­nas Liau­čius. Ini­cia­ty­vos tvar­ky­ti vie­nuo­ly­no sta­ti­nius ra­jo­no...

SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA

2017 m. rugsėjo 1 d.
Ruo­šia­ma pro­gra­ma užim­tu­mui di­din­ti
Rugp­jū­čio 30 die­ną įvy­ko Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos pa­ren­gi­mo dar­bo gru­pės po­sė­dis.
2018 me­tų Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je ga­li­ma nu­ma­ty­ti ne tik ga­li­my­bę iš­rink­tų as­me­nų gru­pėms įsi­dar­bin­ti ir už­si­dirb­ti pra­gy­ve­ni­mui bū­ti­nų lė­šų (da­ly­vau­jant Užim­tu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mo­je – dar­bų or­ga­ni­za­vi­mas), bet ir įvai­rias pa­slau­gas bei prie­mo­nes, skir­tas ska­tin­ti jų dar­bi­nę mo­ty­va­ci­ją, so­cia­li­nius ir dar­bo įgū­džius...

Šiandien sinagogoje prasideda žydų kultūros dienos

2017 m. rugsėjo 1 d.
Prog­ra­mo­s renginiai: pa­žin­ti­nis pa­si­vaikš­čio­ji­mas po bu­vu­sį Pak­ruo­jo štet­lą (štet­las – ji­diš kal­bo­je reiš­kia ma­žą mies­te­lį),12.30 Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro šo­kių ko­lek­ty­vo „Re­ke­tys“ pa­si­ro­dy­mas, mies­to šei­mi­nin­kų ir ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rių pa­si­sa­ky­mai.
12.45 va­l. – Pak­ruo­jo si­na­go­gos is­to­ri­jos, eks­ter­je­rų / in­ter­je­rų, res­tau­ra­vi­mo dar­bų pri­sta­ty­mas. 14 va­lan­dą – Klez­me­rių mu­zi­kos ko­lek­ty­vo „Klez­mer Klan­gen“ kon­cer­tas (vad. Do­na­tas Bui­ka).
„Klez­mer...

IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Rugp­jū­čio 30 die­ną 16.00 val. Lin­ku­vo­je, ne­pil­na­me­tis (gim. 2000 m.) su­mu­šė pa­žįs­ta­mą ma­ža­me­tį (gim. 2004 m.). Nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl no­sies kau­lo lū­ži­mo, gal­vos sme­ge­nų su­krė­ti­mo, vei­do su­mu­ši­mo gy­do­mas li­go­ni­nė­je.
Rugp­jū­čio 27 die­nos nak­tį, 2.35 va­lan­dą Pak­ruo­jy­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je ne­blai­vus (1,96 pro­m.) vy­ras (gim. 1993 m.) vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį BMW 730. Au­to­mo­bi­lis nu­vež­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę. Vai­ruo­to­jas už­da­ry­tas į areš­ti­nę.
Po de­šim­ties mi­nu­čių...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas