(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Radviliškio rajone

Neįgaliųjų kraitis – 18 medalių

2017 m. rugsėjo 7 d.
Baus­kė­je (Lat­vi­ja) vy­ku­sio­je neį­ga­lių­jų spor­to šven­tė­je pui­kiai pa­si­ro­dė Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų drau­gi­jos ko­man­da, na­mo par­si­ve­žu­si net 18 įvai­rių spal­vų me­da­lių.Neį­ga­lie­ji var­žė­si įvai­rio­se rung­ty­se – bė­go 30 met­rų, šo­ko į to­lį, žai­dė smi­gi­nį, bo­čią, spy­rė bau­di­nius į fut­bo­lo var­tus, į tai­ki­nius mė­tė lėkš­tes, stū­mė ru­tu­lį, me­tė ka­muo­liu­kus.
Rad­vi­liš­kie­čių ko­man­dai at­sto­va­vo 10 Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos na­rių, ku­rie lai­mė­jo aš­tuo­nis auk­so, tris si­dab­ro it sep­ty­nis bron­zos me­da­lius...

Skulptorių dovana rajonui – aštuonios skulptūros (3)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Sa­vai­tę dar­ba­vę­si prie mies­to Kul­tū­ros cent­ro, aš­tuo­ni me­džio dro­žė­jai ir vie­nas kal­vis rad­vi­liš­kie­čiams pri­sta­tė sa­vo kū­ry­bą. Tau­to­dai­li­nin­kų ple­ne­re su­kur­tos aš­tuo­nios skulp­tū­ros pa­puoš Ba­lio Bu­ra­čo gim­ti­nę ir Rad­vi­liš­kį.Pe­da­go­go, kraš­to­ty­ri­nin­ko, fo­tog­ra­fo, et­nog­ra­fo Ba­lio Bu­ra­čo gi­mi­mo 120-osioms gi­mi­mo me­ti­nėms skir­to ple­ne­ro dar­bai jau užė­mė sa­vo vie­tas skir­tin­go­se ra­jo­no vie­to­se.
Tau­to­dai­li­nin­ko iš Ro­za­li­mo (Pakruojo r.) Sau­liaus Lam­pic­ko skulp­tū­ra...

Mažoji gatvė skęsta dulkėse (1)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rad­vi­liš­ky­je, Ma­žo­jo­je gat­vė­je, gy­ve­nan­tys rad­vi­liš­kie­čiai me­tų me­tus ken­čia nuo dul­kių, ku­rias ke­lia į Pre­ki­nių va­go­nų de­pą ir ga­ra­žus va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai. Gy­ven­to­jai bel­džia­si į val­di­nin­kų ka­bi­ne­tus, pra­šy­da­mi spręs­ti pro­ble­mą. Iki šiol jų pa­stan­gos yra be­vai­sės.Sa­vo tė­vų na­muo­se gy­ve­nan­ti Ma­žo­sios gat­vės gy­ven­to­ja Da­nu­tė Bart­ke­vi­čie­nė ran­ka ro­do dul­kių sluoks­niu nu­klo­tas tu­jas, gė­les ir dar­žo­ves. Tu­ri­mu šu­li­niu mo­te­ris ne­si­nau­do­ja – jo van­duo ne­tin­ka­mas ger­ti...

Gėlių šventėje – Provanso dvelksmas

2017 m. rugsėjo 2 d.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą Šniū­rai­čių kai­mo bend­ruo­me­nė Rad­vi­liš­kio se­niū­ni­jos bend­ruo­me­nes pa­kvie­tė į Gė­lių šven­tę. Šie­met ji vy­ko Pro­van­so sti­liu­mi.Pro sti­li­zuo­tus var­te­lius įei­nan­čius Gė­lių šven­tės da­ly­vius pa­si­ti­ko mu­zi­kan­tai – Šniū­rai­čių miš­rus an­samb­lis „Bend­ra­min­čiai“, links­mi­nęs su­si­rin­ku­siuo­sius vi­sos šven­tės me­tu.
Iš Kar­če­mų, Vos­ko­nių, Dau­gė­lai­čių, Mie­žai­čių į Šniū­rai­čių bend­ruo­me­nės na­mus su­va­žia­vę sve­čiai kar­tu at­si­ve­žė ir „na­mų dar­bus“.
Šie­met kiek­vie­na bend­ruo­me­nė tu­rė­jo įsi­jung­ti į gy­vą...

Sukruto keisti senus langus

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Radviliškio ra­jo­no Ta­ry­ba pri­ta­rė tam, kad bū­tų pa­keis­ti lan­gai mies­to cent­re sto­vin­čia­me pa­sta­te, ku­ria­me da­lis pa­tal­pų pri­klau­so ir Sa­vi­val­dy­bei. Da­lis ki­tų šio pa­sta­to sa­vi­nin­kų sa­vo pa­tal­pas jau yra su­tvar­kę, ta­čiau da­lis – te­be­del­sia.Pri­tar­ta ir Sa­vi­val­dy­bės da­ly­va­vi­mui ki­tuo­se pa­sta­to išo­rės tvar­ky­mo dar­buo­se.
Sa­vi­val­dy­bė nu­ma­to pa­keis­ti 83 kvad­ra­ti­nius met­rus me­di­nių lan­gų į plas­ti­ki­nius lan­gus jai nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­se...

Ve­te­ra­nė pel­nė auk­są (1)

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Es­ti­jo­je, Per­nu mies­te, vy­ku­sio­se Bal­ti­jos ša­lių spor­to ve­te­ra­nų leng­vo­sios at­le­ti­kos pir­me­ny­bė­se nu­ga­lė­to­ja ta­po ir auk­so me­da­lį par­si­ve­žė rad­vi­liš­kie­tė pe­da­go­gė Ge­no­vai­tė Kaz­laus­kie­nė.Ša­lies rink­ti­nės su­dė­ty­je da­ly­va­vu­si Rad­vi­liš­kio TVMC Še­du­vos tech­no­lo­gi­jų ir vers­lo mo­ky­mo sky­riaus kū­no kul­tū­ros mo­ky­to­ja G. Kaz­laus­kie­nė nu­ga­lė­to­ja ta­po ru­tu­lio stū­mi­mo rung­ty­je (gru­pė­je W65).
Ve­te­ra­nei pa­sku­ti­niu ban­dy­mu pa­vy­ko ap­lenk­ti nuo­la­ti­nę sa­vo...

RADVILIŠKIO RAJONE

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Sto­vyk­lų me­tu vei­kė pa­gal­bos gru­pės „Mes kar­tu stip­res­ni“, tė­vai ir vai­kai da­ly­va­vo už­siė­mi­mų klu­bo „Avi­lys“ veik­lo­se, kur vi­si kar­tu ga­mi­no su­ve­ny­rus iš po­pie­riaus, vil­nos, mo­de­li­no, pie­šė eb­ru tech­ni­ka.
Daug įspū­džių sto­vyk­lų da­ly­viams pa­li­ko Pa­kir­ši­nio ama­tų cent­ro spe­cia­lis­to Ma­ri­jaus La­ba­naus­ko ves­ti mo­lio dir­bi­nių ga­my­bos už­siė­mi­mai.
Di­ja­na ir Al­gis Gru­šai su­pa­žin­di­no su vil­nos dir­bi­niais.
Tė­ve­liai sa­vo ži­nių ba­ga­žą pa­pil­dė nau­jo­mis ži­nio­mis...

Radviliškiečiai donorai nustebino aktyvumu

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Tre­čia­die­nį mies­to cent­re sto­vė­ju­si rau­do­no­ji Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro pa­la­pi­nė su­lau­kė di­de­lio rad­vi­liš­kie­čių su­si­do­mė­ji­mo. Į ją už­su­ko ir do­va­no­ti krau­jo nu­spren­dė 87 gy­ven­to­jai.Bai­so­ga­lie­tė Eve­li­na Sta­siu­ko­ny­tė į rau­do­ną­ją pa­la­pi­nę sa­kė už­su­ku­si at­si­tik­ti­nai. Su tė­vais at­va­žia­vu­si į Rad­vi­liš­kį, mer­gi­na pa­ma­tė čia vyks­tan­čią krau­jo do­no­rų ak­ci­ją ir ne­pra­su­ko pro ša­lį – užė­jo į pa­la­pi­nę.
De­vy­nio­lik­me­tė stu­den­tė krau­jo do­va­no­ja jau tre­čią kar­tą –...

Paminėta Baltijos kelio diena

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Rad­vi­liš­ky­je Juo­do­jo kas­pi­no ir Bal­ti­jos ke­lio 28-ųjų me­ti­nių die­na pa­mi­nė­ta ta pro­ga prie Kul­tū­ros cent­ro su­reng­ta­me mi­nė­ji­me.Ren­gi­ny­je pri­si­min­tas gė­din­gas Mo­lo­to­vo-Ri­bent­ro­po pa­ktas, pa­nai­ki­nęs Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bę bei di­din­ga tri­jų Bal­ti­jos tau­tų ak­ci­ja, kai šim­tai tūks­tan­čių žmo­nių ran­kų su­si­ki­bo į il­ges­nę nei 600 ki­lo­met­rų gran­di­nę ir tuo pa­ro­dė sa­vo vie­ny­bę bei ti­kė­ji­mą lais­ve.
Juo­do­jo kas­pi­no die­nai ir Bal­ti­jos ke­lio 28-osioms me­ti­nėms skir­tas šven­ti­nis...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Pa­na­šiu me­tu 2007 me­tais pa­ga­min­tas „BMW 520D“ au­to­mo­bi­lis din­go iš Rad­vi­liš­ky­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo kie­mo. Šis au­to­mo­bi­lis – vie­nos įmo­nės nuo­sa­vy­bė. Jai pa­da­ry­ta 7500 eu­rų tur­ti­nė ža­la.
* Rad­vi­liš­ky­je, Mai­ro­nio gat­vė­je, iš į sve­čius at­vy­ku­sio aš­tuo­nio­lik­me­čio be prie­žiū­ros pa­lik­tos pi­ni­gi­nės pa­vog­ta 120 eu­rų.
* Po­ciū­nė­lių mies­te­ly­je, su­ga­di­nus ga­ra­žo pa­ka­bi­na­mą­ją du­rų spy­ną, pa­vog­tas ben­zi­ni­nis tri­me­ris ir ben­zi­ni­nis pjūk­las. Tur­ti­nė...

Futbolą žaidė ir merginos

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Rad­vi­liš­kio Lie­tu­vos są­jū­džio sta­dio­ne su­reng­tas tra­di­ci­nis vai­kų fut­bo­lo tur­ny­ras „Va­sa­ra-2017“. Ja­me kar­tu su vai­ki­nais var­žė­si ir mer­gi­nų ko­man­da iš Pa­šuš­vio. Mer­gi­nos iš­ko­vo­jo tre­čią­ją vie­tą.Pa­šuš­vio mer­gi­nų fut­bo­lo ko­man­da nu­si­lei­do Rad­vi­liš­kio mies­to vai­ki­nų ko­man­doms „Ka­no­nie­riai“ ir „Traš­kū­nai“.
Kas­me­ti­nį tur­ny­rą or­ga­ni­zuo­ja Rad­vi­liš­kio fut­bo­lo spor­to ku­bas „Rad­vi­liš­kis“ ir Rad­vi­liš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.
Part­ne­riai sten­gia­si...

Pleneras – Baliui Buračui atminti

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pir­ma­die­nį prie Rad­vi­liš­kio mies­to kul­tū­ros cent­ro ati­da­ry­tas me­džio dro­žė­jų ir kal­vių ple­ne­ras, skir­tas iš­ki­liam lie­tu­vių pe­da­go­gui, fo­tog­ra­fui, et­nog­ra­fui, kraš­to­ty­ri­nin­kui Ba­liui Bu­ra­čui at­min­ti. Da­lis ple­ne­ro da­ly­vių su­kur­tų kū­ri­nių pa­puoš gim­tą­sias B. Bu­ra­čo apy­lin­kes.De­vy­ni iš įvai­rių ša­lies kam­pe­lių į ple­ne­rą su­va­žia­vę tau­to­dai­li­nin­kai dar prieš jo pra­džią ap­lan­kė B. Bu­ra­čo gim­ti­nę Aco­ka­vų kai­mo apy­lin­kė­se, jo so­dy­bą Si­da­rių kai­me, ap­žiū­rė­jo vie­tas, ku­rio­se bus pa­sta­ty­tos...

Bur­biš­ky­je šven­tė auk­si­nės po­ros

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Rad­viliš­kio ra­jo­ne tre­čią kar­tą su­reng­ta šven­tė auk­si­nes ves­tu­ves šven­čian­tiems rad­vi­liš­kie­čiams. Šie­met į Bur­biš­kio dva­re su­reng­tą iš­kil­min­gą ren­gi­nį su­si­rin­ko per 30 auk­si­nių po­rų ir vie­na dei­man­ti­nė.San­tuo­kos įža­dus at­nau­ji­no dei­man­ti­nes ves­tu­ves šven­čian­tys Mil­da Ste­fū­nė ir Eu­ge­ni­jus Al­gi­man­tas Grin­ke­vi­čiai.Vie­na po ki­tos į gra­žiai iš­puoš­tą Bur­biš­kio dva­ro sa­lę ren­ka­si auk­si­nės po­ros – pa­si­puo­šę ir pa­si­tem­pę auk­si­niai jau­na­ve­džiai. Vi­si jie pa­si­ren­gę dar kar­tą at­nau­jin­ti prieš...

Pagerbti aplinkos grožio puoselėtojai

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Še­du­vo­je tra­di­ciš­kai pa­gerb­ti gra­žiau­sių so­dy­bų šei­mi­nin­kai, pui­kiai be­si­tvar­kan­čios įstai­gos, dau­gia­bu­čiai na­mai. Mies­to se­niū­ni­ja kas­kart ap­do­va­no­ja vis nau­jus gra­žios ap­lin­kos puo­se­lė­to­jus.Gro­žio sa­le­lių puo­se­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti Še­du­vo­je ren­gia­mos tra­di­ci­nės Žo­li­nės šven­tės me­tu.
Tarp ap­do­va­no­tų­jų – Še­du­vos lop­še­lis dar­že­lis (di­rek­to­rė Dai­va Staš­kū­nie­nė), ku­rio va­do­vei ap­do­va­no­ji­mas įteik­tas už gro­žio idė­jų puo­se­lė­ji­mą, jau­no­sios kar­tos ug­dy­mą bei...

Perspektyva: Radviliškis – be globos namų

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ket­vir­ta­die­nį vyk­sian­čia­me Ta­ry­bos po­sė­dy­je ra­jo­no po­li­ti­kai svars­tys, ko­kių prie­mo­nių rei­kės im­tis, kad iki 2020-ųjų ra­jo­ne ne­be­lik­tų vai­kų glo­bos na­mų ir vi­si be tė­vų glo­bos li­kę vai­kai gy­ven­tų šei­mo­se ar bend­ruo­me­ni­niuo­se na­muo­se. Tam pri­reiks ir lė­šų, ir žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių.Praė­ju­siais me­tais vai­kų so­cia­li­nės glo­bos įstai­go­se gy­ve­no 58 ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vai­kai. Iš jų 8 vai­kai – Šiau­lių kū­di­kių na­muo­se, 1 neįgalus vai­kas ap­gy­ven­din­tas vai­kų glo­bos na­muo­se, 4 vai­kai – vals­ty­bi­niuo­se vai­kų...

Neįgalieji iškovojo septynis medalius

2017 m. rugpjūčio 19 d.
Ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­da pui­kiai pa­si­ro­dė Pas­va­ly­je vy­ku­sio­je spor­to šven­tė­je. Iš jos rad­vi­liš­kie­čiai par­si­ve­žė sep­ty­nis me­da­lius.Pak­vies­ti pa­sva­lie­čių, rad­vi­liš­kie­čiai iš­vy­ko į ke­tu­rio­lik­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­tą neį­ga­lių­jų spor­to šven­tę, ku­rią or­ga­ni­za­vo Pas­va­lio ra­jo­no ser­gan­čių cuk­ri­niu dia­be­tu drau­gi­ja „Svei­ka­ta“. Į ren­gi­nį su­va­žia­vo ko­man­dos iš Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių ap­skri­čių, Kau­no mies­to, Ig­na­li­nos ra­jo­no.
Rad­vi­liš­kio ra­jo­no neį­ga­lių­jų ko­man­dai at­sto­va­vo...

KRIMINALINĖ KRONIKA

2017 m. rugpjūčio 19 d.
49 me­tų vy­ras už­da­ry­tas į areš­ti­nę. Jo au­to­mo­bi­lis nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę.
* Die­nos me­tu, prieš vi­dur­die­nį, Še­du­vo­je, Vy­tau­to gat­vė­je, ne­blai­vus (1,84 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 29 me­tų vy­ras vai­ra­vo au­to­mo­bi­lį „Opel Tig­ra“ ir juo tem­pė ki­to ne­blai­vaus (1,98 pro­mi­lės al­ko­ho­lio) 27 me­tų vy­ro vai­ruo­ja­mą au­to­mo­bi­lį „Au­di 80“.
Abu au­to­mo­bi­liai nu­vež­ti į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai už­da­ry­ti į areš­ti­nę.
* Ry­tą Rad­vi­liš­ky­je, Ge­di­mi­no gat­vė­je...

Žolinių vainikas Šeduvoje – su kapelomis ir arbata (3)

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Ke­lio­li­ka me­tų Še­du­vo­je ren­gia­ma Žo­li­nės šven­tė ir šie­met neap­siė­jo be ka­pe­lų fes­ti­va­lio, pi­na­mo gė­lių ir žo­lių vai­ni­ko bei karš­tos žo­le­lių ar­ba­tos. Šven­tę pa­puo­šė ir še­du­vių bend­ruo­me­nių „aus­ti“ gė­lių ki­li­mai.Įvai­rias­pal­vius gė­lių ki­li­mus iš gė­lių žie­dų, žo­le­lių, šer­mukš­nių ir net grū­dų dar ge­ro­kai iki šven­tės pra­džios „au­dė“ Še­du­vos kraš­to bend­ruo­me­nės, mies­te vei­kian­čių įstai­gų dar­buo­to­jai, ap­lin­ki­nių se­niū­ni­jų at­sto­vai.
Iš vi­so mies­to aikš­tę pa­puo­šė dvi ei­lės mar­gas­pal­vių gė­lių ki­li­mų.
Py­nė­jų dar­bą ly­dė­jo liau­diš­kų ka­pe­lų mu­zi­ka. Jų į...

Ar nesikandžioja mokyklinių prekių kainos? (1)

2017 m. rugpjūčio 12 d.

Kai­nos tik­rai di­de­lės. Ge­ro­kai pa­bran­gu­si mo­kyk­li­nė uni­for­ma, kan­ce­lia­ri­nės pre­kės taip pat bran­ges­nės. Kiek anks­čiau kai­nuo­da­vo li­tais, da­bar be­veik tiek pat kai­nuo­ja eu­rais. Kaž­kiek gelbs­ti ak­ci­jos par­duo­tu­vė­se, bet kol pa­ruo­ši du vai­kus į mo­kyk­lą, pi­ni­gų iš­lei­di ne­ma­žai.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tas To­mas STAN­KE­VI­ČIUS:

Kai­nos kar­tais pa­si­kan­džio­ja. Ži­no­ma, stu­den­tams ne­rei­kia daug kan­ce­lia­ri­nių pre­kių. Man už­ten­ka sto­ro...

Gražiausiai tvarkomos aplinkos konkursas prasidėjo

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Nuo rugp­jū­čio 8 d. iki rugp­jū­čio 18 d. ap­žiū­ros ko­mi­si­ja va­ži­nės po Rad­vi­liš­kio ra­jo­no se­niū­ni­jas ir ste­bės, ku­rios so­dy­bos, gy­ven­vie­tės, gat­vės, dau­gia­bu­čiai, įmo­nės ir įstai­gos yra su­tvar­ky­tos pa­vyz­din­giau­siai.ais­te.Ap­žiū­ros-kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė Va­len­ti­na Gri­nie­nė tei­gė, kad jau te­ko ap­si­lan­ky­ti Šiau­lė­nų, Šau­ko­to Ty­ru­lių, Bai­so­ga­los, Grin­kiš­kio ir Skė­mių se­niū­ni­jo­se. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mai la­bai įvai­rūs.
„Tu­ri­me ver­tin­ti ne tik ap­lin­kos gro­žį, bet...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas