(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Šiaulių rajone

Seniūnas pažadėjo pataisyti gatvę sodų bendrijos jubiliejui (1)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Į re­dak­ci­ją prieš ke­le­tą sa­vai­čių krei­pė­si Kur­šė­nų so­dų bend­ri­jos „Ven­tos pa­kran­tė“ so­di­nin­kas kur­šė­niš­kis Vy­tau­tas Var­ka­lis. So­di­nin­kas re­dak­ci­jai pa­sa­ko­jo, kad šį ru­de­nį so­dų bend­ri­jai ypač vaiz­din­go­je Kur­šė­nų vie­to­je su­kan­ka pen­kias­de­šimt me­tų. Ta­čiau so­das se­nyn – ke­lias pra­styn, so­di­nin­kai re­tai tvar­ko­mu ke­liu lau­žo au­to­mo­bi­lius, kai užau­gi­na der­lių ir jį ­ve­žasi na­mo. So­do bend­ri­jo­je dau­gė­ja ir nuo­la­ti­nių gy­ven­to­jų.Kur­šė­niš­kis V. Var­ka­lis pa­sa­ko­jo, kad so­dų bend­ri­ją „Ven­tos...

Šiaulių rajone – 314 pirmokėlių

2017 m. rugsėjo 5 d.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė in­for­muo­ja, kad šie­met ra­jo­ne įsteig­tos 7 nau­jos prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pės – Gruz­džių vai­kų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Pu­rie­na“, Kur­šė­nų lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Nykš­tu­kas“, Gin­kū­nų Zo­fi­jos ir Vla­di­mi­ro Zu­bo­vų mo­kyk­lo­je, Vo­ve­riš­kių ir Pa­ven­čių mo­kyk­lo­se, Rau­dė­nų ir Aukš­tel­kės mo­kyk­lų-dau­gia­funk­cių cent­ruo­se. Šių ug­dy­mo gru­pių stei­gi­mui, di­des­niems re­mon­tams Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė sky­rė per 40 tūks­tan­čių eu­rų. Vo­ve­riš­kių mo­kyk­lai pa­skirtas nau­jas gel­to­na­sis...

Pro ša­lį „šau­dęs“ Šiau­lių ra­jo­nas to­bu­lins gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mą (1)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Rug­sė­jo 5 die­ną vyk­sian­čia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je siū­lo­ma įtei­sin­ti, kad Sei­mo na­riai, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai sa­vo ka­den­ci­jos me­tu, Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai ir struk­tū­ri­nių pa­da­li­nių va­do­vai ne­ga­li bū­ti siū­lo­mi kan­di­da­tais Šiau­lių ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dui su­teik­ti.
Šių me­tų pra­džio­je ra­jo­no gar­bės pi­lie­čio var­dą bu­vo nu­spręs­ta su­teik­ti bu­vu­siam ra­jo­no Ta­ry­bos na­riui, Sei­mo na­riui, Lie­tu­vos vals­tie­čių...

Kuršėnų L. Ivinskio aikštę atidarys rugsėjo 1-ąją (4)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Šį penk­ta­die­nį, rug­sė­jo 1-ąją, drau­ge su nau­jų­jų moks­lo me­tų pra­džia bus ati­da­ro­ma re­konst­ruo­ta Kur­šė­nų Lau­ry­no Ivins­kio aikš­tė.12 va­lan­dą aikš­tė­je pra­si­dės ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­ja, kon­cer­tuos „Nai­sių va­sa­ros" teat­ras, bus su­reng­tas ir pa­sau­lio mo­toak­ro­ba­ti­kos čem­pio­no Pau­liaus La­ba­naus­ko pa­si­ro­dy­mas.
Kur­šė­nų L. Ivins­kio aikš­tė po re­konst­ruk­ci­jos ge­ro­kai pa­kei­tė vie­nin­te­lio Šiau­lių ra­jo­no mies­to vei­dą.
Pa­gal re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­tą, pa­reng­tą 2014 me­tais...

Meškuičiai atšventė tris jubiliejus (1)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Tri­gu­bą šven­tę ly­dė­jo gau­sy­bė ren­gi­nių ir žmo­nių. Mies­te­lio kul­tū­ros na­muo­se ati­da­ry­ta ži­no­mo fo­to­me­ni­nin­ko, Są­jū­džio vei­kė­jo, bu­vu­sio šių kul­tū­ros na­mų di­rek­to­riaus Al­gir­do Ku­li­kaus­ko ir Meš­kui­čių kul­tū­ros na­mų dar­buo­to­jų su­rink­ta fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da „Kul­tū­ra“. Vy­ko Rim­tau­to Gend­vi­lo fil­mų ir fo­tog­ra­fi­jų „Meš­kui­čių mies­te­lio is­to­ri­ja“ per­žiū­ra.
Ki­tą šven­tės die­ną meš­kui­tie­čiai bu­vo pa­kvies­ti į kul­tū­ros na­muo­se vyks­tan­tį fil­mų ir fo­tog­ra­fi­jų va­ka­rą su A. Ku­li­kaus­ku. Sa­vo kū­ry­bos fil­mą pri­sta­tė...

Svarstyti projektiniai pasiūlymai reikalauja lėšų, bet grąža – abejotina

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Klau­si­mą „Dėl da­ly­va­vi­mo pro­jek­te „Kli­ma­to kai­tos švel­ni­ni­mo ir (ar) pri­si­tai­ky­mo prie kli­ma­to kai­tos spren­di­mų ir tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas be­si­vys­tan­čio­se ša­ly­se, per­duo­dant Lie­tu­vos pa­tir­tį“ pri­sta­tė Ire­na Bro­kie­nė, In­ves­ti­ci­jų ir pro­jek­tų val­dy­mo sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė.
Tai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­tas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti pro­jek­te, ku­rio su­ma yra 618 tūks­tan­tis eu­rų. No­rin­tys da­ly­vau­ti tu­rė­tų prie pro­jek­ti­nių lė­šų pri­si­dė­ti 5 – 10...

Varputėnų bibliotekai – 65 metai

2017 m. rugpjūčio 22 d.
1952 me­tais Var­pu­tė­nuo­se (Šiaulių r.), ku­rie tuo­met pri­klau­sė Už­ven­čio ra­jo­nui, pra­dė­jo veik­ti bib­lio­te­ka-skai­tyk­la. Šie­met bib­lio­te­ka, jau su­lau­ku­si 65 me­tų ju­bi­lie­jaus, iš­li­ko gy­ven­vie­tės trau­kos cent­ru. Bib­lio­te­kos su­kak­tis Var­pu­tė­nuo­se pa­mi­nė­ta penk­ta­die­nį, Žo­li­nių iš­va­ka­rė­se.
Į Var­pu­tė­nų bib­lio­te­kos ju­bi­lie­jų bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je su­si­rin­ko di­de­lis bū­rys skai­ty­to­jų, bib­lio­te­kos rė­mė­jų, bu­vu­sių ir esa­mų dar­buo­to­jų, sve­čių.
Su 65 me­tų bib­lio­te­kos veik­la svei­ki­no...

Dvarą parduos, neįgaliuosius iškels (5)

2017 m. rugpjūčio 12 d.
Ba­lan­džio mė­ne­sį Aukš­tel­kės so­cia­li­nės glo­bos na­mų Pag­ry­žu­vio pa­da­li­ny­je bu­vo ki­lęs su­ju­di­mas dėl dva­re įsi­kū­ru­sios įstai­gos išar­dy­mo. Apie 20 čia dir­ban­čių pa­gry­žu­viš­kių ir kel­miš­kių bai­mi­no­si dėl to, kad pra­ras dar­bą. Keis­tai at­ro­dė ir spren­di­mas glo­bos na­mų gy­ven­to­jus per­kel­ti į gru­pi­nio gy­ve­ni­mo na­mus, ku­rie bus įkur­ti Kel­mė­je.Klau­si­mas svars­ty­tas ra­jo­no Ta­ry­bos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Siū­ly­ta ra­jo­no va­do­vus siųs­ti į Sei­mą pa­ko­vo­ti, kad glo­bos na­mų pa­da­li­nys iš­lik­tų Pag­ry­žu­vy­je.De­ja...

Autobusai per Kuršėnų centrą išsprendė seną problemą (2)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
„Šiau­lių kraš­to“ Kur­šė­nų re­dak­ci­jai kur­šė­niš­kiai džiau­gė­si, kad pa­ga­liau au­to­bu­sai į Šiau­lius ir iš Šiau­lių nuo rugp­jū­čio 1 die­nos va­žiuo­ja per Kur­šė­nų cent­rą, Vy­tau­to gat­vę. Dau­gy­bę de­šimt­me­čių šio marš­ru­to au­to­bu­sai siek­da­vo tik mies­to pa­kraš­ty­je esan­čią au­to­bu­sų sto­tį. „Kur­šė­nuo­se po­ka­ris bai­gė­si tik šie­met, rugp­jū­čio 1-ąją“, – iro­ni­za­vo kur­šė­niš­kiai.„Ne­ži­nom, kaip ir be­si­džiaug­ti, tiek me­tų plum­pi­nom pės­čio­mis per vi­są mies­tą iki au­to­bu­sų sto­ties. Pa­si­ro­do, vis­kas la­bai leng­vai pa­da­ro­ma, kai no­ri. Į...

Rajoninių kelių pakelių šienauti neskuba

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Jei se­niū­ni­jos sa­vo vi­daus ke­lių pa­ke­les šie­met jau nu­šie­na­vo ir po du kar­tus, ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­lės dar tik lau­kia ei­lės. Įvai­rių rū­šių, aukš­čio žo­ly­nai ir pikt­žo­ly­nai ve­ši vi­su gra­žu­mu.
Vals­ty­bi­nės įmo­nės „Šiau­lių re­gio­no ke­liai“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Vy­tau­tas Ma­čiu­lis tei­gė, jog „pa­gal kny­gas“ sa­vo pa­val­du­mo ra­jo­ni­nių ke­lių pa­ke­les tu­ri nu­šie­nau­ti iki rug­sė­jo 15 die­nos.
„Gal kiek anks­čiau pra­dė­si­me. Šie­nau­ti to­kios ka­te­go­ri­jos ke­lių pa­ke­les pri­va­lo­me...

Dirvonėnų žmones senieji amatai subūrė septynioliktą kartą (6)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių ra­jo­no Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės rin­ko­si į tra­di­ci­nę, jau sep­ty­nio­lik­tus me­tus iš ei­lės ren­gia­mą kai­mo Se­nų­jų ama­tų šven­tę. Prie Ne­lin­dos eže­ro Dir­vo­nė­nų kai­mo žmo­nės – ir čia gy­ve­nan­tys ir tik su­grįž­tan­tys į gim­ti­nę, rin­ko­si ir pa­si­mo­ky­ti se­nų­jų ama­tų meist­rys­tės, ir pa­dai­nuo­ti bei pa­ra­gau­ti gar­džio­sios me­džio­to­jų šiur­pos.Sa­vai­tę iki di­džio­sios kai­mo šven­tės jau­ni­mas iš Dir­vo­nė­nų, ki­tų Šiau­lių ra­jo­no vie­tų, net ir ki­tų ra­jo­nų sto­vyk­la­vo Pae­že­rių dva­re jau pen­kio­lik­tą kar­tą ren­gia­mo­je...

Verslas Norvegijoje – parama tautiečiams

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Šiau­lių ra­jo­ne, Ge­gu­žių kai­me, gy­ve­nan­tis Žyd­rū­nas Šar­laus­kas prieš de­šimt­me­tį po­li­ci­nin­ko uni­for­mą iš­kei­tė į emig­ra­ci­ją. Ta­čiau su­kū­ręs vers­lą ir 70 dar­bo vie­tų sa­vo kraš­tie­čiams Nor­ve­gi­jo­je, grį­žo. Gy­ve­na Lie­tu­vo­je, kar­tais nu­vyk­da­mas į Nor­ve­gi­ją pa­žiū­rė­ti, kaip se­ka­si jo dar­buo­to­jams. Lie­tu­vo­je mo­ko­si ir Žyd­rū­no vai­kai.Pa­ra­šy­ti apie bu­vu­sį Šau­kė­nų apy­lin­kės ins­pek­to­rių, da­bar su­tei­kian­tį dar­bo ne vie­nam kraš­tie­čiui ir re­mian­tį spor­tą, pa­skam­bi­nę į re­dak­ci­ją pra­šė šau­kė­niš­kiai.
Žyd­rū­nas...

Verbūnuose šventė Onines (4)

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Po šven­tų Mi­šių, vy­ku­sių prie Ver­bū­nų kop­ly­tė­lės, kul­tū­ros įstai­gos sa­lė­je kon­cer­ta­vo ŠRSKC ko­lek­ty­vai: Ku­žių sa­lės Kris­ti­nos ir Vi­ta­li­jos vo­ka­li­nis due­tas (vad. Kris­ti­na Lu­čins­kai­tė), Ža­rė­nų sa­lės mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (vad. Al­fon­sas Gied­ra) ir hu­mo­ro gru­pė „Epi­de­mi­ja“ (vad. Si­gu­tė But­vi­die­nė), Ver­bū­nų fi­lia­lo so­lis­tas Do­mi­ny­kas Jo­ku­baus­kas. Kon­cer­tą ve­dė Ona Ba­ra­naus­kie­nė.
Po kon­cer­to Ra­sa Jur­gai­tie­nė ir Man­tas Dzin­dza­lie­ta pa­kvie­tė į mo­kyk­los sta­dio­ną, kur vy­ko...

Pilkalnio piliakalnio pėdsakais

2017 m. liepos 27 d.
Į piet­ry­čius nuo Pil­kal­nio link Ku­be­lių bu­vo Pil­kal­nio pi­lia­kal­nis, ku­ris 1927–1928 me­tais bu­vo su­nai­kin­tas. 1950–1991 me­tais kai­mas pri­klau­sė Rin­gu­vos ta­ry­bi­niam ūkiui.
Pil­kal­nio pi­lia­kal­nis bu­vo įreng­tas apie 50 m skers­mens at­ski­ro­je ap­va­lio­je kal­vo­je, iš šiau­rės juo­sia­mo­je pel­kių, iš šiau­rės va­ka­rų – kiek to­liau te­kė­ju­sio Ta­vo­ru­pio upe­lio. 1972 m. pi­lia­kal­nio žval­go­muo­sius ar­cheo­lo­gi­nius ty­ri­mus at­li­ko Moks­li­nės me­to­di­nės kul­tū­ros pa­mink­lų ap­sau­gos...

„Atvyk, pamilk, pasilik...Kurtuvėnuose“ (25)

2017 m. liepos 25 d.
Sa­vait­ga­lį Kur­tu­vė­nuo­se su­reng­tas XVII res­pub­li­ki­nis teat­rų fes­ti­va­lis „At­vyk, pa­milk, pa­si­lik... Kur­tu­vė­nuo­se“, ku­rio nu­ga­lė­to­ju ta­po Jur­bar­ko kul­tū­ros cent­ro Kons­tan­ti­no Glins­kio teat­ras.Di­džiau­sio­je, svar­biau­sio­je Kur­tu­vė­nų me­tų šven­tė­je bu­vo vai­di­na­mi spek­tak­liai, vy­ko kon­cer­tai, ug­nies ir švie­sos šou, pa­ro­dos, šo­kiai, su­si­ti­ki­mai, teat­ra­liš­ko­sios nak­ties ren­gi­niai, šv. Jo­kū­bo at­lai­dai.
Kur­tu­vė­nuo­se sa­vait­ga­lį vy­ku­si šven­tė pra­dė­ta teat­ra­li­zuo­tu...

Šeimos turiningai leido laisvalaikį

2017 m. liepos 20 d.
Vai­kai ir suau­gu­sie­ji da­ly­va­vo šaš­kių tur­ny­re, mė­tė strė­ly­tes į tai­ki­nį, da­ly­va­vo pie­ši­nių kon­kur­se. Jiems me­da­lius ir pri­zus įtei­kė Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų koor­di­na­to­rė Sand­ra Ged­vi­lai­tė ir vai­kų prie­žiū­ros užim­tu­mo spe­cia­lis­tė Dai­va Jo­nai­tie­nė.
Šiau­lių ra­jo­no bend­ruo­me­ni­nių šei­mos na­mų ko­lek­ty­vas dė­ko­ja vi­siems šven­tės da­ly­viams, Šiau­lių ra­jo­no Neį­ga­lių­jų drau­gi­jos Kur­šė­nų spor­to klu­bo „Atgaiva” pir­mi­nin­kei Ely­tei Ado­mai­tie­nei ir ko­lek­ty­vui už ge­rą nuo­tai­ką, sma­gias...

Gruzdžių gimnazijos abiturientams įteikti brandos atestatai

2017 m. liepos 19 d.
Kaip ir kas­met gim­na­zi­jos di­rek­to­rius įtei­kia "Me­tų abi­tu­rien­tų" no­mi­na­ci­ją ir pi­ni­gi­nę pre­mi­ją ge­riau­siam abi­tu­rien­tui. Šie­met me­tų abi­tu­rien­tė­mis pri­pa­žin­tos Mo­ni­ka Kund­ro­tai­tė ir Al­gi­man­ta Kund­ro­tai­tė.
Šios abi­tu­rien­tės ne tik la­bai sėk­min­gai iš­lai­kė bran­dos eg­za­mi­nus (Mo­ni­ka ga­vo net du šim­to ba­lų įver­ti­ni­mus), bet ir ak­ty­viai da­ly­vau­da­vo įvai­riuo­se kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se.
Juo­zas VA­SI­LIAUS­KAS,Gruz­džių gim­na­zi­jos di­rek­to­rius

Vokiečių kareivio kapą kuršėniškis mena beveik 70 metų (1)

2017 m. liepos 18 d.
Kur­šė­niš­kį Ka­zi­mie­rą Pa­kal­niš­kį į „Šiau­lių kraš­to“ re­dak­ci­ją at­ve­dė laik­raš­čio straips­niai apie pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­lių ra­jo­ne ras­tus ir at­ka­sa­mus vo­kie­čių ka­rei­vių pa­lai­do­ji­mus. Kur­šė­niš­kis nu­ta­rė at­skleis­ti apie 70 me­tų sau­go­mą at­mi­ni­mą – vo­kie­čių ka­rei­vio ka­pas bu­vo su­pil­tas ir da­bar­ti­nė­je T. Til­vy­čio gat­vė­je, prie­šais da­bar­ti­nį Kur­šė­nų tur­gų. Jau­ną ka­rei­vį lai­do­jo kur­šė­niš­kiai.Ka­zi­mie­ras su jau­nes­niuo­ju bro­liu Ju­li­jo­nu tuoj po ka­ro, maž­daug nuo 1945 iki 1947 me­tų mo­kė­si Kur­šė­nų gim­na­zi­jo­je...

Kuršėniškiai – paminklo Vytautui Didžiajam atidengimo iškilmėse

2017 m. liepos 18 d.
Čia pa­sta­ty­tas pa­mink­las Vy­tau­tui Di­džia­jam, skir­tas Že­mai­ti­jos krikš­to 600 me­tų su­kak­čiai. Jo ini­cia­to­rius, fi­nan­suo­to­jas – ūki­nin­kas, trem­ti­nys Vy­tau­tas Kond­ra­tas, idė­ją įgy­ven­di­nęs nuo­sa­vo­je že­mė­je. Skulp­tū­ros au­to­rius – dai­li­nin­kas, Na­cio­na­li­nės pre­mi­jos lau­rea­tas An­ta­nas Kmie­liaus­kas.
Į pa­mink­lo pa­šven­ti­ni­mo iš­kil­mes at­vy­ko žmo­nės ir ko­lek­ty­vai iš vi­sos Lie­tu­vos. Da­ly­vius ir Vy­tau­tą Kond­ra­tą pa­svei­ki­no pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Landsber­gis...

Politikos mokslų studentas ragina netylėti

2017 m. liepos 13 d.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to stu­den­tas kur­šė­niš­kis Ka­ro­lis Rė­vu­tas, at­vy­kęs į Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bę tar­tis dėl pra­kti­kos, pa­te­ko į Ta­ry­bos po­sė­dį. Po­sė­džio me­tu stu­den­tas pa­reiš­kė nuo­mo­nę dėl vie­šo­jo trans­por­to ir su­lau­kė po­li­ti­kų reak­ci­jos.„Rei­kia ro­dy­ti dau­giau ini­cia­ty­vos, kal­bė­ti apie pro­ble­mas“, – įsi­ti­ki­nęs bū­si­ma­sis po­li­ti­kas.
ais­te.– Ko­dėl nu­spren­dei pa­si­sa­ky­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je?– Ja­me bu­vo spren­džia­mas...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas