(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Kelmės rajone

Kon­fe­ren­ci­joje pasisakyta už gy­vy­bę

2017 m. rugsėjo 7 d.
Kel­mė­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­ja: pa­tir­tis ir per­spek­ty­vos“. Min­ti­mis da­li­jo­si moks­li­nin­kai, Svei­ka­tos apsaugos mi­nis­te­ri­jos ir ke­le­to Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai.Dėl di­de­lio ne­dar­bo ir ki­tų so­cia­li­nių pro­ble­mų Kel­mės ra­jo­ne bu­vo pa­ly­gin­ti daug sa­vi­žu­dy­bių. Kel­miš­kiai pri­si­jun­gė prie Lie­tu­vos ro­ta­rie­čių ini­ci­juo­tos ir re­mia­mos sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos pro­gra­mos.
Kaip paaiš­ki­no Ro­ta­ry In­ter­na­tio­nal apy­gar­dos Nr...

Savivaldybė rems 14 specialistų studijas

2017 m. rugsėjo 5 d.
Pat­vir­tin­tas Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės stu­di­jų rė­mi­mo pro­gra­mos re­mia­mų spe­cia­lis­tų są­ra­šas.Ra­jo­nui rei­ka­lin­gi gy­dy­to­jas or­to­don­tas, gy­dy­to­jas odon­to­lo­gas, šei­mos gy­dy­to­jas, gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, vai­kų ir paaug­lių gy­dy­to­jas psi­chiat­ras, bend­ro­sios pra­kti­kos slau­gy­to­jas, me­di­ci­nos gy­dy­to­jas re­zi­den­tas, iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gas kar­tu su prieš­mo­kyk­li­niu ug­dy­mu, cho­reog­ra­fas, mu­zi­kos...

Vieni pareigūnai patruliavo, kiti važinėjo neblaivūs

2017 m. rugsėjo 5 d.
Rug­sė­jo pir­mo­sio­mis die­no­mis bu­vo ypa­č su­stip­rin­tas dė­me­sys sau­giam eis­mui, nes pra­si­dė­jo moks­lo me­tai. Ta­čiau Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Pat­ru­lių rink­ti­nės 2-osios kuo­pos 2-ojo bū­rio vy­riau­sia­sis pa­tru­lis 25 me­tų E. Z. sė­do prie vai­ro pa­var­to­jęs al­ko­ho­lio.Praė­ju­sio šeš­ta­die­nio ry­tą be po­ros mi­nu­čių aš­tuo­nios Kel­mė­je, Vy­tau­to Di­džio­jo gat­vė­je, eis­mo da­ly­vių kont­ro­lę vyk­dę ir vai­ruo­to­jų blai­vu­mą tik­ri­nę po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė au­to­mo­bi­lį...

Nuos­to­lin­ga įmo­nė no­ri pa­sko­los ir Sa­vi­val­dy­bės ga­ran­tijos (1)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Kel­mės au­to­bu­sų par­kas no­rė­tų im­ti 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą. Už pa­sko­lą pirk­tų du nau­jus au­to­bu­sus ir sta­ty­tų au­to­mo­bi­lių plo­vyk­lą. Pra­šo, kad Sa­vi­val­dy­bė ban­kui lai­duo­tų už jų pa­sko­lą.Ta­čiau ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai abe­jo­ja, ar ga­li­ma lai­duo­ti už nuo­sto­lin­gai dir­ban­čios įmo­nės sko­lą. Ar ne­teks jos grą­žin­ti iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to?Kel­mės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­rius Arū­nas But­kus krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­mas lai­duo­ti už 300 tūks­tan­čių eu­rų pa­sko­lą ban­kui.
Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai pa­ren­gė...

Tuberkulioze sergantys ligoniai vaistus gers mediko akivaizdoje

2017 m. rugsėjo 5 d.
Nuo spa­lio 1 die­nos tu­ber­ku­lio­ze ser­gan­tys li­go­niai, išė­ję iš li­go­ni­nės, gy­dy­mą tęs pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­se. Čia jie gaus ne­mo­ka­mus vais­tus ir me­di­kų aki­vaiz­do­je tu­rės juos iš­ger­ti.Kelmės ra­jo­no ta­ry­ba įpa­rei­go­jo Kel­mės ir Ty­tu­vė­nų pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros, Bend­ro­sios pra­kti­kos gy­dy­to­jų bei Už­ven­čio A. Jok­šo pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rus ir am­bu­la­to­ri­jas įsteig­ti trum­po gy­dy­mo kur­so ir lai­ki­nų­jų DOTS pa­slau­gų tei­ki­mo ka­bi­ne­tus. Juo­se pri­žiū­rint...

Tarybos nariai egzaminavo Seimo narį (1)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rugp­jū­čio pa­bai­go­je vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je da­ly­va­vo ir Kel­mės bei Šiau­lių ra­jo­nų apy­gar­do­je iš­rink­tas Sei­mo na­rys Juo­zas Rim­kus. Po po­sė­džio jis pri­sta­tė Sei­mo dar­bus ir at­sa­kė į gau­sius Ta­ry­bos na­rių klau­si­mus bei kri­ti­ką.„Stai­gių, neap­gal­vo­tų spren­di­mų ne­bus. Vals­ty­bės vai­ras pa­ti­ki­mo­se ran­ko­se. Pa­va­sa­rio se­si­jo­je bu­vo įgy­ven­din­ti vi­si už­si­brėž­ti tiks­lai, įvyk­dy­ti pa­ža­dai rin­kė­jams, nors se­si­ją te­ko pra­tęs­ti“, – kal­bė­jo Juo­zas Rim­kus.
Sei­mo...

Rugsėjį pasitiko per 3000 mokinių

2017 m. rugsėjo 2 d.
Va­kar nuai­dė­jo pir­ma­sis nau­jų­jų moks­lo me­tų skam­bu­tis. Pail­sė­ję po ato­sto­gų į kla­ses grį­žo mo­ki­niai. Da­lis vai­kų pir­mą kar­tą per­žen­gė mo­kyk­los slenks­tį. Iš ry­to moks­lo me­tų iš­kil­mės vy­ko mo­kyk­lo­se ir gim­na­zi­jo­se. Va­ka­re nau­jų­jų moks­lo me­tų šven­tė su­tik­ta prie Lais­vės pa­mink­lo Kel­mė­je ir pa­mi­nė­ta Šv. Mi­šio­mis baž­ny­čio­je.Džiaugs­min­gai nau­jie­ji moks­lo me­tai va­kar pa­si­tik­ti Kel­mės J. Grai­čiū­no gim­na­zi­jo­je. Su­gie­do­tas vals­ty­bės him­nas, pa­kel­ta gim­na­zi­jos vė­lia­va...

Iš įvykių suvestinės

2017 m. rugsėjo 2 d.
Ty­tu­vė­nuo­se su­stab­dy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW 530“. 28 me­tų vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas 1,61 pro­mi­lės gir­tu­mas.
Už­ven­čio se­niū­ni­jos Šlum­pių ir Bam­ba­lų kai­muo­se iš ga­nyk­lų pa­grob­ti aku­mu­lia­to­riai ir elekt­ri­niai pie­me­nys. Pa­da­ry­ta 200 eu­rų ža­la.
Tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu dar vie­nam Bam­ba­lų kai­mo gy­ven­to­jui taip pat iš ga­nyk­los pa­grob­tas aku­mu­lia­to­rius ir elekt­ri­nis pie­muo. Pa­da­ry­ta ža­la 108 eu­rai.
Aku­mu­lia­ro­rius bei elekt­ri­nis pie­muo pa­vog­tas ir Už­ven­čio...

Kapelų šventė Šaukėnuose

2017 m. rugsėjo 2 d.
Po Žo­li­nės at­lai­dų Šau­kė­nuo­se su­reng­ta ka­pe­lų šven­tė. Ši die­na pa­si­rink­ta to­dėl, kad per at­lai­dus į gim­ti­nę su­grįž­ta daug Lie­tu­vo­je ir už­sie­nio ša­ly­se pa­skli­du­sių kraš­tie­čių.
Po šv. Mi­šių Šau­kė­nų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je, Kul­tū­ros ir ama­tų cent­ras kvie­tė vi­sus į ka­pe­lų šven­tę ,,Grok grok, mu­zi­kan­te, Žo­li­nės dva­sia.“. Jo­je da­ly­va­vo ka­pe­los iš Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro, Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus, Už­ven­čio kul­tū­ros cent­ro ,,Ven­ta“ ir Šau­kė­nų kul­tū­ros ir ama­tų cent­ro ,, Mel­dai.“ Kiek­vie­nas...

ŠEŠIOLIKTIEJI „PROZOS ARUODAI“ BUDRAIČIUOSE

2017 m. rugsėjo 2 d.
ŠE­ŠIO­LIK­TIE­JI „PRO­ZOS ARUO­DAI“ BUD­RAI­ČIUO­SEPa­gerb­ti pa­ky­lė­tą li­te­ra­tū­ri­nį žo­dį per ren­gia­mus kon­kur­sus šio švie­suo­lio gar­bei pra­džią da­vė bu­vu­si šios mo­kyk­los lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros mo­ky­to­ja, bu­vu­si Ig­no kai­my­nė Vir­gi­ni­ja Žur­ben­kie­nė.
Ša­lia gar­bių li­te­ra­tų, išė­ju­sių į pla­tes­nius li­te­ra­tū­ri­nius van­de­nis, iš­lei­du­sių ne vie­ną kny­gą, šia­me kon­kur­se da­ly­vau­ja ir ban­dan­tys kur­ti pro­zą suau­gu­sie­ji bei mo­ki­niai.
Bai­gia­mo­jo ren­gi­nio – šven­tės me­tu duo­ta pro­ga vie­šai...

Gydysimės ne gulėdami, o vaikščiodami (7)

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Pra­de­da­mas įgy­ven­din­ti ket­vir­ta­sis svei­ka­tos sis­te­mos plėt­ros ir li­go­ni­nių tink­lo kon­so­li­da­vi­mo eta­pas. Li­go­ni­nė­se liks ma­žiau lo­vų. Vie­toj sta­cio­na­rių gy­ven­to­jams dau­giau bus tei­kia­ma am­bu­la­to­ri­nių ir die­nos sta­cio­na­ro pa­slau­gų.Su­ne­ri­mo slau­gy­to­jos. Ma­ži­nant lo­vų kai ku­rios ga­li ne­tek­ti dar­bo. Ne­pa­ten­kin­ti ir pa­cien­tai. Jiems sun­kiau bus pa­kliū­ti į li­go­ni­nę.Į re­dak­ci­ją krei­pė­si ke­lios Kel­mės li­go­ni­nės Ner­vų li­gų sky­riaus slau­gy­to­jos. Mo­te­rys...

Mokantis iš Norvegijos atsirado netinkamų išlaidų

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Ta­čiau paaiš­kė­jo, jog ne vi­sos iš­lai­dos yra tin­ka­mos kom­pen­suo­ti iš Pro­jek­to lė­šų.
Pag­rin­di­nė pro­jek­to par­tne­rė bu­vo Lie­tu­vos pra­mo­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja. Da­ly­va­vo ir kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės, mat pro­jek­tas bu­vo skir­tas ug­dy­ti sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nist­ra­ci­jų dar­buo­to­jų kom­pe­ten­ci­ją ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sri­ty­je.
Vie­na iš pro­jek­to veik­lų bu­vo sta­žuo­tė Nor­ve­gi­jo­je bei su­si­pa­ži­ni­mas su šios ša­lies ko­rup­ci­jos pre­ven­ci­jos sis­te­ma. Į ke­lio­nę vy­ko ra­jo­no...

Atnaujins Užvenčio gimnazijos trečiąjį aukštą

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Ki­tas lė­šas ti­ki­ma­si gau­ti iš Eu­ro­pos są­jun­gos mo­kyk­lų tink­lo efek­ty­vu­mo di­di­ni­mo pro­gra­mos įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Kel­mės ra­jo­no bend­ro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų mo­der­ni­za­vi­mas ir įran­gos įsi­gi­ji­mas“.
At­nau­jin­to­se pa­tal­po­se bus įreng­tos kū­ry­biš­ku­mą ska­ti­nan­čios edu­ka­ci­nės erd­vės, nu­pirk­ta mo­der­ni įran­ga ir bal­dai, ku­rie pa­dės už­tik­rin­ti ko­ky­biš­ką ug­dy­mą ir poil­sį, dar­bą gru­pė­mis ar in­di­vi­dua­liai.
Pro­jek­tui įgy­ven­din­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų rei­kė­tų 283 281 eu­ro...

Tinklelių ir plėvelių problemą ūkininkai turės spręsti patys?

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Nuo lie­pos 1 die­nos di­dė­ja rink­lia­va už at­lie­kų tvar­ky­mą. Dau­giau mo­kės vi­si ra­jo­no gy­ven­to­jai. Dar dau­giau pa­di­dė­jo mo­kes­tis vers­li­nin­kams ir ūki­nin­kams. Ta­čiau ūki­nin­kai ne­su­lau­kia ele­men­ta­rios pa­slau­gos. Nie­kas neiš­ve­ža nuo pre­suo­to šie­no at­li­ku­sių tink­le­lių.Re­dak­ci­ja ga­vo Už­ven­čio se­niū­ni­jos Mi­nu­pių se­niū­nai­tės Eu­ri­kos Drun­gi­lie­nės laiš­ką.
„Krei­piuo­si į jus, nes ne­ži­nau kaip ga­lė­tu­mę iš­spręs­ti Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kams opią pro­ble­mą. Mi­nu­pių se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jai man vis...

Mokytojai nenori būti pastumdėliais (1)

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Praė­ju­sį tre­čia­die­nį Ty­tyu­vė­nuo­se, „Se­du­los“ poil­sio ba­zė­je, su­reng­ta Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos kon­fe­ren­ci­ja „Švie­ti­mas – stra­te­gi­nio na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ga­ran­tas“.Jo­je da­ly­va­vo pro­fsą­jun­gos at­sto­vai, moks­li­nin­kai, švie­tė­jai. Kal­bė­ta apie šian­die­ni­nės Vy­riau­sy­bės vyk­do­mą švie­ti­mo poi­li­ti­ką, ne­si­bai­gian­čias švie­ti­mo re­for­mas, mo­ky­to­jo pa­dė­tį ir aiš­ku­mo trū­ku­mą, ko­kiu ke­liu tu­ri ei­ti Lie­tu­vos mo­kyk­la. Priim­ta re­zo­liu­zi­ja, ku­rio­je...

Paskirtos dvi naujos mokyklų direktorės

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je iš dar­bo at­leis­tos ke­tu­rios lai­ki­nai mo­kyk­loms va­do­va­vu­sios di­rek­to­rių pa­va­duo­to­jos. Dvi grą­žin­tos į anks­tes­nes pa­rei­gas, dvi vei­kiau­siai liks sky­rių ve­dė­jo­mis, ka­dan­gi mo­kyk­los pri­jung­tos prie di­des­nių švie­ti­mo įstai­gų.Nuo šio rug­sė­jo Pak­ra­žan­čio gim­na­zi­jai va­do­vaus Rai­mon­da Blu­žie­nė, lai­mė­ju­si kon­kur­są ei­ti šioms pa­rei­goms. Iki šiol R. Blu­žie­nė dir­bo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riu­je...

Paminėta Juodojo kaspino diena

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Kel­mės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai prie pa­mink­lo „Tau­tos kan­čiai at­min­ti“ ir ant Nep­rik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro An­ta­no Ra­čo ka­po pa­dė­jo gė­lių.
Žu­vu­sie­ji ko­vo­se ir mi­rę Lais­vės ko­vų da­ly­viai bei Nep­rik­lau­so­my­bei nu­si­pel­nę žmo­nės pa­gerb­ti ty­los mi­nu­te.
Kel­mės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je au­ko­tos Šv. Mi­šios.
Po Mi­šių su­reng­tas kon­cer­tas mi­nė­ji­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo Kel­mės kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis „Me­lo­di­ja“...

Maisto ir veterinarijos tarnyba Savivaldybei atiduoda garažus

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Tar­ny­ba Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai per­duo­da Tai­kos gat­vė­je esan­čius 4 ga­ra­žus ir san­dė­lį, ku­ria­me yra trys pa­tal­pos.
Pas­ta­tai re­no­vuo­ti, ge­ros būk­lės. Ga­li pra­vers­ti Sa­vi­val­dy­bės trans­por­tui ir se­niū­ni­jos tech­ni­kai lai­ky­ti.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Lyduvėnų gatvėms suteikti pavadinimai (1)

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Vie­na Kel­mės ra­jo­no da­ly­je esan­ti gat­vė pa­va­din­ta taip pat kaip per mies­te­lį bė­gan­tis upe­lis – Drat­vens var­du, ki­tai su­teik­tas Til­to var­das, nes taip va­di­na­mas šios gat­vės tę­si­nys, esan­tis Ra­sei­nių ra­jo­ne.
Pa­va­di­ni­mai gat­vėms su­tei­kia­mi sie­kiant su­tvar­ky­ti mies­tų ir mies­te­lių gat­vių tink­lą.
„Kel­mės kraš­to“ inf.

Svir­ne run­gė­si pa­sa­ko­tojai

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Kel­mės dva­ro svir­ne su­reng­tas ra­jo­no pa­sa­ko­to­jų kon­kur­sas „Žo­dis žo­dį ge­na“. Dvy­li­ka iš Kel­mės ir ki­tų ra­jo­no pa­kraš­čių su­si­rin­ku­sių pa­sa­ko­to­jų po­ri­no links­mas ir pa­slap­tin­gas is­to­ri­jas, ku­rių tu­ri­nį ir pa­sa­ko­to­jo ge­bė­ji­mus įver­ti­no ko­mi­si­ja.Iš­rink­ti du nu­ga­lė­to­jai, ku­rie Kel­mės ra­jo­nui at­sto­vaus res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se Drus­ki­nin­kuo­se.Į ren­gi­nį su­si­rin­ko pil­na svir­no sa­lė žiū­ro­vų, et­ni­nės kul­tū­ros ger­bė­jų. Juos svir­no kie­me, ša­lia di­džiu­lio rū­tų dar­že­lio, su­sė­dę mar­šais ir...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas