(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Gamink ir balsuok
Mo­ni­ka KAZ­LAUS­KIE­NĖ, gy­dy­to­ja
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt
Plastikiniai ir mediniai langai

Akmenės rajone

Jaunąjį tyrėją konkursui parengė mama

2017 m. vasario 14 d.
Už idė­jos ori­gi­na­lu­mą, ty­ri­mo kruopš­tu­mą, iš­kel­tų už­da­vi­nių ir iš­va­dų pa­grįs­tu­mą ko­mi­si­ja nu­ga­lė­to­ju pa­skel­bė Li­ną Šep­kaus­ką.
Jis ty­rė nuo­te­kų dumb­lo ir bios­kai­džių at­lie­kų kom­pos­to ko­ky­bę. Dar­bas at­lik­tas bend­ra­dar­biau­jant su UAB „Ak­me­nės van­de­nys“, AB “,Ak­me­nės ce­men­tas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Tech­no­lo­gi­jos, fi­zi­nių ir bio­me­di­ci­nos moks­lų fa­kul­te­tu.
Jau­na­sis ty­rė­jas pa­tei­kė iš­va­das dėl nuo­te­kų dumb­lo pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bių.
L. Šep­kaus­ko at­lik­tų ty­ri­mų va­do­vė – Ra­mu­čių...

Piliečiai reikalauja patraukti tualetą nuo Laisvės paminklo (1)

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės aikš­tė­je pa­sta­ty­tą nau­ju­tė­lį vie­šą­jį tua­le­tą iš­kel­ti to­liau nuo pa­mink­li­nio ak­mens su mies­to her­bo šū­kiu „Pro Li­ber­ta­te“ (už lais­vę) iš Sa­vi­val­dy­bės pa­rei­ka­la­vo Ak­me­nės se­niū­ni­jos se­niū­nai­čiai ir ak­ty­vūs mies­to pi­lie­čiai, pa­trio­tai.Tua­le­tas, ku­rio ver­tė 29,9 tūks­tan­čio eu­rų, su­mon­tuo­tas praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je. Šiam sta­ti­niui vie­tą pa­rin­ko Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos su­da­ry­ta ko­mi­si­ja. Ji ša­li­mais dar nu­ma­tė vie­tą au­to­bu­sų sto­te­lės sta­ty­bai.
Pa­si­rin­ki­mui...

Gydytoja psichiatrė neišlaikė emocinės įtampos (1)

2017 m. vasario 9 d.
Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­re į gy­dy­to­jus psi­chiat­rus kas­met krei­pia­si 5-6 tūks­tan­čiai pa­cien­tų, iš ku­rių ar­ti 4 tūks­tan­čiai – li­go­niai.Nuo šių me­tų pra­džios ta­po sun­kiau su­lauk­ti pa­gal­bos, nes vie­na spe­cia­lis­tė iš dvie­jų dir­bu­sių at­leis­ta, li­kęs 0,75 eta­to lais­vas. Įs­tai­ga skel­bia, kad ieš­ko spe­cia­lis­tų teik­ti pa­slau­gas suau­gu­siems ir vai­kams.Ak­me­nės ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro gy­dy­to­ja psi­chiat­rė Vir­gi­ni­ja Kris­ti­nai­tie­nė pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą...

„Saulėtekyje“ – 50-mečio šventė (1)

2017 m. vasario 7 d.
Į ren­gi­nį su­si­rin­ku­sių bu­vu­sių moks­lo drau­gų dau­gu­ma – da­bar ki­tuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­tys ak­me­niš­kiai. Vie­ti­nių ne­bu­vo daug.
Sug­rį­žo į mo­kyk­lą da­bar ki­tur dir­ban­tys ar­ba pen­si­nio am­žiaus bu­vę pe­da­go­gai.
Iš da­bar­ti­nės bend­ruo­me­nės na­rių da­ly­va­vo be­veik vi­si 60 pe­da­go­gų, pa­si­ro­džiu­si sce­ni­nė­je pro­gra­mo­je. Jo­je šo­kę moks­lei­viai bu­vo vie­nin­te­liai šven­tės da­ly­viai iš dau­giau kaip 600 da­bar­ti­nių įstai­gos auk­lė­ti­nių.
Ak­tų sa­lė­je ne­til­po vi­si sve­čiai, da­lis jų li­ko...

Tualetas grįžo į miesto aikštę (1)

2017 m. vasario 2 d.
Ak­me­nės cent­re esan­čio­je aikš­tė­je pa­sta­ty­tas 26 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės vie­ša­sis tua­le­tas. Mies­tas be to­kio ob­jek­to gy­ve­no apie ket­ve­rius me­tus.Prieš tre­jus me­tus re­konst­ra­vus mies­to aikš­tę, pa­di­dė­jo jos erd­vė. Iki tol bu­vu­sių vie­šo­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tų są­skai­ta – pa­nai­ki­nus au­to­bu­sų sto­tį su jų sto­vė­ji­mo pe­ro­nais, sta­ti­niu ir ja­me įreng­tą tua­le­tą.
Kai te­be­vy­ko tech­ni­nio pro­jek­to spren­di­nių svars­ty­mas su vi­suo­me­ne, tuo be­si­do­min­tys su­si­rin­kę dau­giau kaip 20 žmo­nių...

Dėl peticijos prireikė darbo grupės (1)

2017 m. vasario 2 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja siū­lo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je su­da­ry­ti dar­bo gru­pę dėl ga­li­my­bės suau­gu­sie­siems mo­ky­tis ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se ir mo­kes­čio jo­se nu­sta­ty­mo.Toks nu­ta­ri­mas priim­tas praė­ju­sią sa­vai­tę su­šauk­ta­me po­sė­dy­je dėl pe­ti­ci­jos Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai. Aps­vars­ty­ta ke­lio­li­kos Ven­tos mies­to gy­ven­to­jų pa­si­ra­šy­tas prieš­ta­ra­vi­mas, kad ruo­šia­ma­si įves­ti di­des­nius mo­kes­čius už suau­gu­sių­jų in­di­vi­dua­lų mo­ky­mą...

Nau­ja­sis Spor­to cent­ro di­rek­to­rius kal­bė­jo apie per­mai­nas (1)

2017 m. sausio 31 d.
Jis prieš ke­lias sa­vai­tes lai­mė­jo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos or­ga­ni­zuo­tą kon­kur­są įstai­gos va­do­vo pa­rei­goms ei­ti, į jas pa­skir­tas praė­ju­sią sa­vai­tę Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je.
Pen­ke­rius me­tus ra­jo­no Spor­to cent­ro bok­so mo­ky­to­ju dir­bęs M. Ma­čius ruo­šia­mas per­mai­nas iš­var­di­jo, at­sa­ky­da­mas į Ta­ry­bos na­rių klau­si­mus.
Nau­ja­sis va­do­vas nu­ma­to į Spor­to cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mų už­siė­mi­mų są­ra­šą įtrauk­ti pa­pil­do­mų spor­to ša­kų. Kaip pa­vyz­dį pa­mi­nė­jo...

Į mažėjančią progimnaziją perkels muzikos mokyklą

2017 m. sausio 26 d.
Taip ke­ti­na­ma tau­py­ti ra­jo­no biu­dže­to lė­šas, iš­lei­džia­mas pro­gim­na­zi­jos pa­tal­poms šil­dy­ti. Ra­jo­ne di­džiau­sio­je ug­dy­mo įstai­go­je moks­lei­vių su­ma­žė­ję maž­daug dvi­gu­bai – iki šiek tiek dau­giau kaip 600, yra ne­be­nau­do­ja­mų ka­bi­ne­tų.
Pa­sak pro­gim­na­zi­jos di­rek­to­riaus Kęs­tu­čio Kur­piaus, neį­ma­no­ma at­jung­ti da­lį pa­sta­to šil­dy­mo, to­dėl priim­ti­na, kad į jas at­si­kraus­ty­tų ki­ta mo­kyk­la.
Mu­zi­kos mo­kyk­lą per­kė­lus, bus pa­to­giau auk­lė­ti­niams ir pe­da­go­gams, nes...

Gyventojai kreipėsi su peticija dėl mokesčių

2017 m. sausio 24 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai at­siųs­ta pe­ti­ci­ja prieš Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ga­li­mus mo­kes­čius už suau­gu­sių­jų in­di­vi­dua­lų mo­ky­mą.Ven­tos mies­to gy­ven­to­jai ra­šo, kad tik Ven­tos mu­zi­kos mo­kyk­lo­je no­ri pa­siek­ti neiš­si­pil­džiu­sias sa­vo vai­kys­tės sva­jo­nes – iš­mok­ti gro­ti, dai­nuo­ti, pa­žin­ti mu­zi­ki­nį raš­tą.
Ven­tiš­kiams, kaip ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je, bū­tų pra­ban­ga už to­kį moks­lą mo­kė­ti po 15 eu­rų per mė­ne­sį. Jiems priim­ti­niau­sia tri­gu­bai ma­žes­nė kai­na.
Pa­sak...

Tarp šiuolaikiškų rūmų kolonų – karalienė Bona

2017 m. sausio 24 d.
Šeš­ta­die­nį Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se liau­dies teat­ro spek­tak­lis-pa­skai­ta „Rad­vi­los, Sfor­cos ir Pa­pa­ko­da“ pa­gal Ha­li­nos Au­ders­kos ro­ma­ną „Ka­ra­lie­nė Bo­na“ pa­ro­dy­tas ne sce­no­je, o sa­lė­je – vie­no­je pu­sė­je vai­di­no ak­to­riai, ki­to­je sė­dė­jo žiū­ro­vai.Prem­je­ro­je pa­grin­di­nį vaid­me­nį at­li­ko Ra­sa Va­si­liaus­kie­nė. Ji pri­sta­tė tra­giš­ko li­ki­mo Lie­tu­vos di­džią­ją ku­ni­gaikš­tie­nę ir Len­ki­jos ka­ra­lie­nę Bo­ną Sfor­cą, gy­ve­nu­sią 1494–1557 me­tais. Ši Len­ki­jos ka­ra­liaus...

Kultūros renginiuose pasigedo kultūros

2017 m. sausio 19 d.
Bu­vu­si kul­tū­ros dar­buo­to­ja, ren­gi­nių re­ži­sie­rė, dra­mos ko­lek­ty­vų va­do­vė Ja­ni­na Smir­no­va iš Nau­jo­sios Ak­me­nės pik­ti­na­si kul­tū­ros ren­gi­nių ra­jo­ne or­ga­ni­za­vi­mu. Jos nuo­mo­ne, kul­tū­ros įstai­gų veik­la ir ren­gi­niai da­ro­si be kul­tū­ros.Re­dak­ci­jai J. Smir­no­va no­rė­jo iš­sa­ky­ti nuo­mo­nę apie ke­lis ren­gi­nius, ku­riuos ste­bė­jo in­ter­ne­tu, nes dėl li­gos lan­ky­tis juo­se ne­be­ga­li.
Sau­sio 13-osios kru­vi­niems įvy­kiams skir­tos iš­kil­mės vy­ko Nau­jo­sios Ak­me­nės cent­re prie obe­lis­ko...

Švietimas liko be sargų ir kitų etatų

2017 m. sausio 17 d.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba po­sė­dy­je pa­tvir­ti­no švie­ti­mo įstai­gų di­džiau­sią leis­ti­ną pa­rei­gy­bių skai­čių – 35 ma­žes­nį, ne­gu iki šiol bu­vo.Vie­na per­tvar­kos prie­žas­čių – su­ma­žė­jo mo­ki­nių. To­dėl kas­met mo­kyk­lo­se ma­žė­ja kla­sių, prieš­mo­kyk­li­nio ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pių skai­čius.
Di­džią­ją da­lį ne­be­li­ku­sių eta­tų su­da­ro sar­gų – 22 at­leis­ti iš dar­bo. Jie ne­be­rei­ka­lin­gi, nes švie­ti­mo įstai­go­se įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja.
Sa­vi­val­dy­bės pa­si­ry­ži­mu in­ves­tuo­ti į ap­sau­gos...

Muziejus dovanojo sudžiovintus drugelius

2017 m. sausio 12 d.
Ak­me­nės kraš­to mu­zie­jus vei­kia de­šimt­me­tį. Tai su­kak­čiai skir­ta­me ren­gi­ny­je gar­bin­giau­si sve­čiai ga­vo įstai­gos do­va­nų – iš­džio­vin­tus mil­ži­niš­kus dru­ge­lius, ku­rie mu­zie­ju­je bu­vo iš­si­ri­tę iš ko­ko­nų ir ke­lias die­nas skra­jo­ję.Ren­gi­ny­je pa­si­džiaug­ta mu­zie­jaus vei­du – čia sau­go­ma dru­ge­lių ko­lek­ci­ja.
Per ke­lis de­šimt­me­čius ją su­rin­ko Ak­me­nė­je gy­ve­nęs me­di­kas Bo­ri­sas Izen­be­kas. Po jo mir­ties ar­ti­mie­ji svars­tė ga­li­my­bę di­džiau­sią Lie­tu­vo­je as­me­ni­nę apie 5 tūks­tan­čių...

Kruopių gyventoja tapo Lietuvos rekordininke

2017 m. sausio 10 d.
Agen­tū­ra „Fac­tum“, fik­suo­jan­ti Lie­tu­vos re­kor­dus, pa­skel­bė, kad re­kor­di­nin­ke ta­po Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio gy­ven­to­ja Eu­ge­ni­ja Ba­ris­tie­nė, iš skiau­čių pa­siu­vu­si Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bą. Tai pir­ma­sis šiais me­tais už­fik­suo­tas „Fac­tum“ re­kor­das.Tai di­džiau­sias – 545,4 cm² plo­to, 84 × 72 cm dy­džio – Lie­tu­vos vals­ty­bės her­bas, su­siū­tas iš me­džia­gos skiau­čių.
Her­bą au­to­rė 2015 me­tais pa­do­va­no­jo Kruo­pių se­niū­ni­jai.
„Re­kor­do ap­ra­šy­mas taip pat įtrauk­tas į...

Iškaba kita, bet valdiški namai tie patys

2017 m. sausio 5 d.
Ak­me­nės ra­jo­ne for­ma­liai ne­be­li­ko vai­kų glo­bos na­mų, ku­rie prieš ke­le­rius me­tus pra­dė­jo teik­ti pa­slau­gas nau­jai įreng­to­je ba­zė­je Ag­luo­nų kai­me. Čia ir to­liau bus glau­džia­mi vai­kai – tik nau­jai įkur­ta­me Ak­me­nės ra­jo­no pa­ra­mos šei­mai cent­re.Praė­ju­sią sa­vai­tę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba bal­sa­vo už spren­di­mą, ku­ria­me pir­miau­sia so­cia­li­nės pa­slau­gos ir so­cia­li­nės prie­žiū­ros so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms tei­ki­mą pa­ve­dė Ak­me­nės ra­jo­no vai­kų glo­bos na­mams. Šios įstai­gos...

Z karta padėkojo Martynui Mažvydui

2017 m. sausio 5 d.
Spek­tak­ly­je pa­sa­ko­ja­ma apie 1547 me­tais iš­leis­tą pir­mą­ją lie­tu­viš­ką­ kny­gą – lie­tu­viš­ko­s raš­ti­jos pra­di­nin­ko Mar­ty­no Maž­vy­do „Ka­te­kiz­mą“. Žvel­gia­ma šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo aki­mis, po­zi­ty­viai, ak­cen­tuo­jant tau­tiš­ku­mą, pa­trio­tiš­ku­mą.
Per dvi­de­šimt vai­din­to­jų įtai­giai pa­pa­sa­ko­jo 470 me­tų se­nu­mo is­to­ri­jos de­ta­les. At­ro­dė, lyg žais­min­gai bend­rau­ja pa­mo­ko­je, pa­brėž­da­mi šiuo­lai­ki­nes in­ter­ne­ti­nės erd­vės ga­li­my­bes.
Spek­tak­lio re­ži­sie­rė ir siu­že­to au­to­rė –...

Išėjo amžinybėn žurnalistas Aloyzas Vilkys

2017 m. sausio 3 d.
„Vil­niaus uni­ver­si­te­to 1956 me­tų lai­dos žur­na­lis­tas Aloy­zas Vil­kys praė­jo ypač prieš­ta­rin­gą gy­ve­ni­mo ke­lią“, – taip ko­le­gą yra api­bū­di­nęs jo stu­di­jų uni­ver­si­te­te drau­gas An­ta­nas Ans­kai­tis.
Ir tę­sė: „Bū­da­mas lais­vas dva­sia ir bo­he­miš­kos pri­gim­ties, ne­si­sten­gė kop­ti kar­je­ros laip­tais, ne­pa­ken­tė pa­tai­ka­vi­mo, re­dak­to­rių ir par­ti­nių bon­zų dik­ta­to, kal­bė­jo, ką gal­vo­ja. Dėl to jam te­ko pa­kliū­ti į KGB aki­ra­tį, pa­jus­ti, ką reiš­kia be­dar­bio, kla­jok­lio, pi­lig­ri­mo gy­ve­ni­mas. Ke­le­tą...

Bokso treneris taps Sporto centro direktoriumi

2016 m. gruodžio 29 d.
Jis 2007 me­tais bai­gė stu­di­jas Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros aka­de­mi­jo­je, įgy­da­mas bok­so ir spor­ti­nių im­ty­nių tre­ne­rio kva­li­fi­ka­ci­ją. Tais pa­čiais me­tais emig­ra­vo į Di­džia­ją Bri­ta­ni­ją, il­giau kaip pen­ke­rius me­tus dir­bo su įgy­ta pe­da­go­go pro­fe­si­ja ne­su­si­ju­sius dar­bus.
2012 me­tais grį­žo į Lie­tu­vą, nuo va­sa­rio mė­ne­sio Ak­me­nės ra­jo­no spor­to cent­re tre­ni­ruo­ja bok­si­nin­kus, va­do­vau­ja spor­to klu­bui „Ak­me­ni­nis kumš­tis“.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės...

Viešoji pirtis Akmenės valdžiai – lyg karšta bulvė

2016 m. gruodžio 29 d.
Dau­giau kaip pus­šim­tis pir­ties mė­gė­jų su­šau­kė su­si­rin­ki­mą, ne­pa­ten­kin­ti, kad Ven­tos mies­to pir­tis ne­vei­kia pu­sę me­tų ir ne­teik­ta in­for­ma­ci­jos apie per­spek­ty­vas. At­vy­kę Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai pa­ža­dė­jo: ru­de­nį du­rys bus at­ver­tos.Prieš ke­lias sa­vai­tes de­šim­tys žmo­nių pa­si­ra­šė laiš­ką Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei. Pra­šy­ta, kad pir­tis kuo grei­čiau pra­dė­tų veik­ti. Ta­čiau ne­ga­vo at­sa­ky­mo.
To­dėl su­reng­tas su­si­rin­ki­mas Ven­tos se­niū­ni­jos pa­sta­te praė­ju­sį...

Bibliotekininkų šventėje pasveikinti nominantai

2016 m. gruodžio 22 d.
Ak­me­nės ra­jo­no vie­šo­ji bib­lio­te­ka pir­mą kar­tą dar­buo­to­jus pa­ger­bė no­mi­na­ci­jo­mis. Me­tų ge­riau­siai dir­ban­čia bib­lio­te­ka ta­po Ven­tos mies­to, me­tų ge­riau­sia bib­lio­te­ki­nin­ke pri­pa­žin­ta Re­na­ta Pa­pir­tie­nė iš Ag­luo­nų kai­mo.No­mi­nan­tai pa­svei­kin­ti ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je su­reng­to­je bib­lio­te­ki­nin­kų šven­tė­je, jie ap­ta­rė sa­vo veik­los ak­tua­li­jas.Nuo 1961 me­tų vei­kian­čio­je Ven­tos bib­lio­te­ko­je skai­ty­to­jams pa­slau­gas tei­kia va­do­vė Ro­ma...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />