(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Akmenės rajone

Skaičiuoja ne metus, o auginamas gėles (2)

2017 m. rugsėjo 9 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Pa­ša­kar­nių kai­me gy­ve­nan­ti 77 me­tų gė­li­nin­kė Ras­ma Va­si­liū­nie­nė įsi­mi­nė pa­ta­ri­mą: ne­skai­čiuok sa­vo me­tų, o skai­čiuok, kiek au­gi­ni gė­lių rū­šių ir sten­kis kuo dau­giau au­gin­ti.Kar­de­lių, ku­rie liau­dy­je va­di­na­mi gla­di­jo­lė­mis, ak­me­niš­kė kas­met užau­gi­na 90 rū­šių. Iš­ves­tų Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos, Ru­si­jos se­lek­ci­nin­kų ir iš jų įsi­gy­tų pa­gal ka­ta­lo­gus.„Gė­lės su ma­ni­mi – nuo pat ma­žens“, – sa­kė R. Va­si­liū­nie­nė, vi­są­laik gyvenanti tuo­se pa­čiuo­se Pa­ša­kar­niuo­se.
Bu­vo...

Ruo­šia­ma lab­da­ra į Uk­rai­ną – grei­tosios, pri­krau­tos įran­gos ir lo­vų

2017 m. rugsėjo 7 d.
Per­duo­da­mas Ak­me­nės ra­jo­no Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ro nuo 2004 me­tų eksp­loa­tuo­tas nau­ju­tė­lis 26 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės „Re­nault Tra­fic“. Ki­ta grei­toji dar se­nes­nė – 2003 me­tų ga­my­bos „Ford Tran­sit“, prieš 7 me­tus tur­gu­je nu­pirk­ta dau­giau kaip už 4 tūks­tan­čius eu­rų.
Tiek grei­tosios kai­na­vo su me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos įran­ga, bet da­bar ji iš­mon­tuo­ta. Ją Ak­me­nės ra­jo­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos cent­ras įren­gė ki­to­se eksp­loa­tuo­ja­mo­se grei­tosiose.
Į...

Savivaldybės paslaugoms gerinti – 120 tūkstančių eurų (5)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Pa­gal Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus pa­reng­tą pro­jek­tą nu­ma­to­ma įdieg­ti nau­ją va­dy­bos me­to­dų sis­te­mą, ku­ri stan­dar­ti­zuo­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se pa­slau­gų tei­ki­mo pro­ce­sus ir pa­ge­rin­tų pa­slau­gų tei­ki­mo ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę.
Bus per­žiū­ri­ma ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų at­lie­ka­ma veik­la, iden­ti­fi­kuo­ja­mi ver­tės ne­ku­rian­tys pro­ce­sai, veik­los dub­lia­vi­mai...

Knygų autorės – muziejuje

2017 m. rugsėjo 7 d.
A. Dau­kan­tai­tė pa­brė­žė te­san­ti tau­tos švie­tė­jo S. Dau­kan­to bend­ra­pa­var­dė, ta­čiau džiau­gia­si, kad jo me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je ga­li su­reng­ti kny­gos pir­mą­sias su­tik­tu­ves.
Pe­da­go­gė Ade­lė Dau­kan­tai­tė anks­čiau yra iš­lei­du­si ko­le­goms skir­tų pro­fe­si­nių kny­gų, mo­ki­niams pra­ty­bų są­siu­vi­nį, o da­bar nau­jau­sią lei­di­nį ski­ria po­ky­čių ieš­kan­tiems žmo­nėms. Fi­lo­so­fi­niuo­se po­kal­biuo­se su pa­šne­ko­vais išaukš­ti­na­mas kil­nu­mas ir ki­tos ver­ty­bės, ku­rios šian­dien jau tam­pa de­fi­ci­tu...

Dėl Ru­si­jo­je tir­tų švies­tu­vų ruo­šia­ma­si by­li­nė­tis (1)

2017 m. rugsėjo 7 d.
Prieš pust­re­čių me­tų jos grin­di­ny­je su­mon­tuo­tos ke­lios juos­tos švies­tu­vų ir juos­ta prie laik­ro­džio bokš­to – iš vi­so 100 švies­tu­vų, ku­rių kiek­vie­nas šiek tiek dau­giau kaip po met­rą il­gu­mo. Dar įmon­tuo­ta ki­to­kių švies­tu­vų į grin­di­nį prie vė­lia­vų stie­bų ir že­mė­je ant kal­ne­lių prie kiek­vie­no ža­liuo­jan­čio me­džio – iš vi­so 86.
Spe­cia­lis­tų tvir­ti­ni­mu, vi­si šie švies­tu­vai yra ne­ko­ky­biš­ki, to­dėl dėl pro stik­lus pra­si­skver­bian­čios drėg­mės daž­nai per­de­ga.
Pa­sak ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Mit­ro­fa­no­vo, jei...

Neteisėtas spanguolių karas prie Lielaucės (3)

2017 m. rugsėjo 5 d.
Ak­me­nės ra­jo­no gy­ven­to­jas Vi­das Dob­ro­vols­kis į re­dak­ci­ją at­ne­šė la­pe­lį, gau­tą iš kai­my­ni­nės Lat­vi­jos Au­cės sa­vi­val­dy­bės po­li­ci­nin­kų. Jie gąs­di­na iki 700 eu­rų bau­da kas šiuo me­tu rinks span­guo­les. Re­mian­tis, kaip ra­šo­ma la­pe­ly­je, Au­cės ap­skri­ties ta­ry­bos spren­di­mu Nr.235.Lat­vi­jos gam­tos ap­sau­gos agen­tū­ros va­do­vai re­dak­ci­ją in­for­ma­vo, kad to­kių ap­ri­bo­ji­mų ša­lies įsta­ty­mai ne­nu­ma­to.Ne­ma­žai ak­me­niš­kių ru­de­nį va­žiuo­ja span­guo­liau­ti prie Lie­lau­cės eže­ro...

Futbolo rungtynių pinigai – neįgaliems vaikams (2)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Aš­tuo­nios ko­man­dos iš Ak­me­nės, Nau­jo­sios Ak­me­nės, Ven­tos, Da­bi­ki­nė­lės ir Au­cės (Lat­vi­ja) kiek­vie­na tar­pu­sa­vy­je su­si­ti­ko po du kar­tus. Tad va­sa­ros ly­go­je įvy­ko dau­giau kaip 100 rung­ty­nių.
Pa­sak var­žy­bas or­ga­ni­za­vu­sio ra­jo­no Spor­to cent­ro di­rek­to­riaus Man­to Ma­čiaus, draus­ta re­gist­ruo­ti ša­lies fut­bo­lo ly­go­se rung­ty­niau­jan­čius spor­ti­nin­kus, kad dau­giau fut­bo­lo mė­gė­jų ga­lė­tų pa­žais­ti.
Nu­ga­lė­jo „SA­VI“ ko­man­da iš Nau­jo­sios Ak­me­nės. Ki­ta šio mies­to...

Akmeninės Ele­nos ir Sta­nis­lo­vo ves­tu­vės

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Be­maž prieš 68 me­tus su­si­tuo­kę ir iš­kart Ak­me­nė­je įsi­kū­rę da­bar 87-erių Ele­na Ado­mai­tie­nė, pla­čiai pa­gar­sė­ju­si tau­to­dai­li­nin­kė, ir jos 93-ejų Sta­nis­lo­vas at­šven­tė ak­me­ni­nes ves­tu­ves.To­kių su­kak­tu­vi­nin­kų Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius, prii­man­tis iš­kil­mėms il­gaam­žes šei­mas, nie­ka­da ne­bu­vo su­lau­kęs.Šven­tės su­ma­ny­to­jas – Ado­mai­čių sū­nus Sta­nis­lo­vas, ži­no­mas me­ni­nin­kas.
Jis me­na, kad ak­me­ni­nėms ves­tu­vėms ėmė ruoš­tis at­šven­tus tė­vų dei­man­ti­nes ves­tu­ves...

Darželyje – dulkių diena. Vaikai nepageidaujami (16)

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Va­kar į Nau­jo­sios Ak­me­nės vai­kų lop­še­lį-dar­že­lį „Bu­ra­ti­nas“ ma­žy­lius at­ve­du­siems tė­vams pa­siū­ly­ta ne­pa­lik­ti at­ža­lų. Nes ga­li tek­ti kvė­puo­ti dul­kė­mis, nu­ken­tė­ti nuo skers­vė­jų, nes prieš rug­sė­jo 1-ąją bus va­lo­mos dul­kės. To­dėl tė­ve­liai bu­vo pri­vers­ti ma­žy­lius ves­ti na­mo ar kar­tu į dar­bą.Nau­jo­ji tvar­ka tu­rė­jo tęs­tis dar ke­lias die­nas, ta­čiau, kai tė­vai krei­pė­si į „Šiau­lių kraš­tą“, įstai­ga pa­kei­tė spren­di­mą.UAB „Ak­me­nės ener­gi­ja“ dar­buo­to­jos Ie­vos Nor­kie­nės dar­bo ka­bi­ne­te va­kar žai­dė jos sū­nus ir...

Įamžino vietą Baltijos kelyje (1)

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Ren­gi­ny­je kal­bė­jo at­mi­ni­mo įam­ži­ni­mo ini­cia­to­riai: buvęs Ak­me­nės ra­jo­no meras, At­ku­ria­mo­jo Sei­mo na­rys Kle­mas In­ta, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bės gy­ni­mo Sau­sio 13-osios bro­li­jos Ak­me­nės ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Kar­pa­lo­vas. Taip pat Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės ak­to sig­na­ta­ras Zig­mas Vaiš­vi­la.
Pa­mink­lą su­kū­rė Pas­va­lio ra­jo­no tau­to­dai­li­nin­kų sąjungos na­rys, ak­men­dir­bys Va­lius Re­mei­ka.
15 to­nų sve­rian­tis ak­muo...

Į Pa­ra­gius su­grįž­ta­ma jau tre­čią de­šimt­me­tį

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pa­ra­giuo­se esan­čia­me Laz­dy­nų Pe­lė­dos me­mo­ria­li­nia­me mu­zie­ju­je dvi die­nas tru­ko klo­ji­mo teat­rų šven­tė „Sug­rį­ži­mai į Pa­ra­gius“. Ši tra­di­ci­ja tę­sia­si tre­čią de­šimt­me­tį.Šven­tę pra­dė­jo Pas­va­lio jau­ni­mo teat­ras „Drma“. Pa­ra­gių par­ko klo­ji­me įreng­to­je sce­no­je su­vai­din­tas A. Liuk­pet­rie­nės re­ži­suo­tas spek­tak­lis „Rie­šu­tų duo­na“, pa­sta­ty­tas pa­gal S. Šal­te­nio kū­ry­bą.
Są­sa­jų su Laz­dy­nų Pe­lė­dos kū­ri­niais tu­rė­jo spek­tak­lis „So­fi­ja. Pa­vi­lio­jo...“ pa­gal V. Dau­jo­ty­tę, Jį su­kū­rė...

Lobį pavyko sugrąžinti (1)

2017 m. rugpjūčio 22 d.
Ak­me­nės ra­jo­no Kruo­pių mies­te­lio cent­re ras­tas lo­bis – prieš­ka­rio lai­kų ke­lios de­šim­tys vie­ne­tų įvai­raus no­mi­na­lo li­tų. Juos ra­dė­jai bu­vo pra­dė­ję da­lin­tis, bet ga­liau­siai su­grą­ži­no.Ša­lia Kruo­pių se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to ruo­šia­mos au­to­mo­bi­lio pa­sto­gės sta­ty­bą pra­dė­ję dar­bi­nin­kai pir­miau­sia po ve­lė­na ap­ti­ko mo­lio ke­ra­mi­nes šu­kes. Įžiū­rė­jo, kad ne­šiuo­lai­ki­nės, o se­no­viš­kos. Ėmė svars­ty­ti: gal tai li­ku­čiai su­du­žu­sios puo­dy­nės, ku­rio­je slėp­tas lo­bis?
Dar­bi­nin­kai...

Nauja poilsio zona su ilgiausia BMX trasa šalyje

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Per Žo­li­nę vy­kę Nau­jo­sios Ak­me­nės tra­di­ci­nės mies­to šven­tės ren­gi­niai pra­si­dė­jo dū­dų or­kest­ro mar­šais nau­jo­jo­je poil­sio zo­no­je tarp Ra­mu­čių ir Res­pub­li­kos mik­ro­ra­jo­nų. Čia ati­da­ry­ta ir il­giau­sia ša­ly­je BMX tra­sa – 428 met­rų, ku­ri pa­ten­ka į pro­fe­sio­na­lioms tre­ni­ruo­tėms ša­ly­je tin­ka­mų vie­tų tre­je­tu­ką.Apie de­šim­tį hek­ta­rų uži­man­čio­je poil­sio zo­no­je taip pat įreng­ti du te­ni­so kor­tai. Uni­ver­sa­lio­je aikš­te­lė­je ga­li­ma žais­ti krep­ši­nį, tink­li­nį, ma­žą­jį fut­bo­lą. Pas­ta­ty­ta mo­der­nių lau­ko...

Ilgiausia BMX trasa suprojektuota be sporto specialistų nuomonės (3)

2017 m. rugpjūčio 10 d.
Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je įreng­ta ma­žų­jų dvi­ra­čių kro­so (BMX) tra­sa – to­kios yra Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je, Pa­ne­vė­žy­je, Ute­no­je. Nau­jau­sia ak­me­niš­kių tra­sa ta­po il­giau­sia Lie­tu­vo­je – 428 met­rai, ki­tos – apie 350 met­rų.Il­giau­sia ša­lies tra­sa deng­ta do­lo­mi­ti­ne skal­da. Star­to nuo­kal­nė ir ikis­tar­ti­nė aikš­te­lė išas­fal­tuo­tos – apie pus­šim­tis met­rų il­gio ir iki de­šim­ties met­rų plo­čio.
Dis­tan­ci­jo­je įreng­ti įvai­raus aukš­tu­mo kal­ne­liai. Kai ku­rie ato­kiau vie­nas nuo ki­to, ki­ti – tan­kiau...

Tvoros aplink Reabilitacijos centrą reikalauja kaimynas (5)

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Da­bi­ki­nė­lės kai­me vei­kian­tį Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­rą ap­tver­ti pa­rei­ka­la­vo ša­li­a esan­čios so­dy­bos šei­mi­nin­kas.Įs­tai­gos veik­lą or­ga­ni­zuo­jan­tis lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das „Prieg­lobs­tis“ at­sa­ko: ne­bū­ti­na.Rea­bi­li­ta­ci­jos cent­re gy­ve­na nuo pri­klau­so­my­bių be­si­gy­dan­tys žmo­nės. Maž­daug me­tai, kai čia lei­džia­ma ma­moms at­si­vež­ti ma­ža­me­čius vai­kus. Pas­ta­ruo­ju me­tu gy­ve­na ar­ti de­šim­ties. Dau­ge­lis pen­kia­me­čių, jau­niau­sias – dve­jų me­tu­kų, vy­riau­sias –...

Kodėl Naujojoje Akmenėje gražu kaip Šveicarijoje? (68)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Vie­šo­jo­je erd­vė­je dis­ku­tuo­ja­ma, ko­dėl Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šų vis dau­giau plau­kia į Kal­niš­kių kai­me esan­tį di­džiau­sią ra­jo­ne gė­li­nin­kys­tės ūkį.Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų gė­li­nin­kų są­skai­to­je pa­dau­gė­jo, kai ūkio sa­vi­nin­kė Edi­ta Stat­kie­nė įsi­dar­bi­no Ak­me­nės ra­jo­no kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­re. Pa­va­sa­rį ji vers­lą per­da­vė ma­mai Ge­no­vai­tei Gau­čie­nei.Ro­vė ir so­di­noĮsi­bė­gė­jus va­sa­rai Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je ir Ven­to­je gė­lė­mis mar­guo­jan­čiuo­se cent­ri­nių gat­vių žie­di­nių san­kry­žų ža­liuo­siuo­se...

Akmenės rajonui siūloma pabėgėlių (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.
Ruk­lo­je (Jo­na­vos ra­jo­nas) vei­kian­tis Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ras siū­lo Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei su­da­ry­ti tar­pu­sa­vio bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį.Jos pro­jek­tą į Nau­ją­ją Ak­me­nę at­si­ve­žė Pa­bė­gė­lių priė­mi­mo cent­ro di­rek­to­rius Ro­ber­tas Mi­ku­lė­nas, jo pa­ta­rė­ja Ne­rin­ga Gau­čie­nė ir ap­ta­rė su Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ru Vi­ta­li­ju­mi Mit­ro­fa­no­vu.
Pa­sak R. Mi­ku­lė­no, jei sa­vi­val­dy­bė su­tik­tų bend­ra­dar­biau­ti prii­mant pa­bė­gė­lius, tuo­met konk­re­čios žmo­nių per­kė­li­mo...

Į žygį pajudėjo 3 tūkstančiai keliautojų (9)

2017 m. rugpjūčio 2 d.
Šeš­ta­die­nį Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je star­ta­vo ir fi­ni­ša­vo be­maž 3 tūks­tan­čiai žy­gei­vių – vie­nu me­tu tiek sve­čių į 9 tūks­tan­čių gy­ven­to­jų mies­tą anks­čiau ne­bu­vo su­plū­dę.Ren­gi­niu su­do­mi­no Vil­niu­je re­gist­ruo­ta vie­šo­ji įstai­ga, pri­si­sta­tan­ti kaip žy­gei­vių, ke­liau­to­jų ir iš­šū­kių ieš­ko­to­jų bend­ruo­me­nė.
Už mo­kes­tį ko­mer­ci­nin­kai pri­kvie­tė en­tu­zias­tų ne vien iš ato­kiau­sių ša­lies vie­to­vių, bet ir čia vie­šin­čių už­sie­nie­čių, taip pat vos už ke­lio­li­kos ki­lo­met­rų nuo Nau­jo­sios Ak­me­nės pra­si­de­dan­čios Lat­vi­jos...

Vaikai medžiuose pasistatė bestogių namelių

2017 m. rugpjūčio 1 d.
Kruo­pių par­ke praė­ju­sią sa­vai­tę me­džiuo­se įreng­tos dvi me­di­nės aikš­te­lės, ku­rias jun­gia ka­ban­tis til­te­lis, dar yra lai­pio­ji­mo ko­pė­čios. Neįp­ras­tą pra­mo­gą vai­kai sau pa­tys ir meist­ra­vo.Pen­kias die­nas dirb­ti su­si­rink­da­vo apie 30 kruo­piš­kių. Dau­gu­ma – vos per de­šim­ties me­tų, bu­vo sep­ty­ne­rių ar še­šio­li­kos me­tų.
Vai­kus su­bū­rė, kar­tu triū­sė ar­ti de­šim­ties jau­nuo­lių, su­si­rin­ku­sių iš skir­tin­gų Lie­tu­vos vie­tų. Pak­vies­tų Ar­chi­tek­tū­ros vai­kų fon­do da­ly­vau­ti edu­ka­ci­nia­me pro­jek­te „Ke­liau­jan­čios...

Siūlo 100 eurų už nuotrauką

2017 m. liepos 27 d.
Pa­gal ar­chy­vi­nius duo­me­nis Ve­ge­riuo­se nuo 1906 me­tų sen­ti­kiai rink­da­vo­si mels­tis į me­di­nę cerk­vę.
Su­ras­tas 1935 me­tų pro­jek­tas, pa­gal ku­rį cerk­vė tu­rė­jo bū­ti at­nau­jin­ta ir pa­sta­ty­ta iš be­to­no su 17 met­rų aukš­čio bokš­tu.
Ak­me­nės is­to­ri­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riaus Arū­no Ost­raus­kio tei­gi­mu, kai­mo sen­bu­viai ne­be­pa­me­na, ar su­ma­ny­mas bu­vo įgy­ven­din­tas.
1944-ųjų me­tų va­sa­rą vyks­tant ka­ro mū­šiams di­džio­ji Ve­ge­rių da­lis su­de­gin­ta ir su­sprog­din­ta, ta­da ne­be­li­ko ir...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas