(detali)

Orai Pakruojyje

howit/24408/1/1/3/?typkodu=img&keywords=" border='0' alt='' />

Konkursai

Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
GAMINK IR BALSUOK
Ra­sa STE­PO­NĖ, ad­mi­nist­ra­to­rė
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi

Reklama

Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Nuorodos

Pakruojo kraštas
Farming simulator 2017 mods
Farming Simulator 2017
FS17 mods
Farming simulator 2017 mods
Farming simulator 17 mods
ETS2 mods
Celebrity net worth
ATS mods
ETS 2 Mods
Swrafi sesxebi - Isesxe.com
LaenudON.ee
Farming Simulator 17 Mods
SEO PASLAUGOS
Farming Simulator 2017 Mods
FS 17 mods
Farming Simulator 17 mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming Simulator 2015 Mods
Farming Simulator 2017 mods
Farming simulator 2017 mods
Top Amazon Marketplaces
Universalus Meistras
www.krantas.lt
nmc.lt
Altagis.lt

Biržų rajone

Tvirtovei medžiai – kliuvinys

2017 m. vasario 17 d.
„Bir­žie­čių žo­džio“ skai­ty­to­jai at­krei­pė dė­me­sį: pi­lia­vie­tė­je vėl pjau­na­mi me­džiai. Ei­li­niams bir­žie­čiams me­džių gai­la, val­di­nin­kams – ne.Prieš sa­vai­tę Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės tink­la­raš­ty­je pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja: Bir­žų pi­lia­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je va­sa­rio 9 ir 10 die­no­mis bus ker­ta­mi tan­kiai suau­gę, pa­žeis­ti stie­bo ar šak­nų pu­vi­nio ir pa­sta­tams grės­mę ke­lian­tys me­džiai. Va­sa­rio 13 die­nos anks­ty­vą ry­tą skai­ty­to­jai su­ne­ri­mo: kiek tų me­džių iš­pjaus?
Ant­ra­die­nį...

Mokytoją Moniką Čalkauskaitę prisimenant

2017 m. vasario 17 d.
Va­sa­rio 19 die­ną Bir­žų ra­jo­no gar­bės pi­lie­tei nu­si­pel­niu­siai mo­ky­to­jai Mo­ni­kai Čal­kaus­kai­tei bū­tų su­ka­kę 95 me­tai. Bir­že­lį bus pen­ke­ri me­tai, kai mo­ky­to­jos ne­bė­ra tarp mū­sų, ta­čiau jos as­me­ny­bę ir dar­bus šian­dien pri­si­me­na daug me­dei­kie­čių, jos mo­ki­niai, ko­le­gos, me­nu be­si­do­min­tys bir­žie­čiai.Mo­ky­to­ja Mo­ni­ka Čal­kaus­kai­tė pa­li­ko neiš­dil­do­mą pėd­sa­ką ne tik Me­dei­kių mo­kyk­los is­to­ri­jo­je, bet ir pla­čios apy­lin­kės gy­ve­ni­me. Ne­di­de­lė tai mo­kyk­la, ku­riai ji ati­da­vė...

Valdininkai ant mūsų galvos dar daugiau nutarimų sugalvos?

2017 m. vasario 17 d.
Šven­čių die­nos bū­na pa­ky­lė­tos, links­mos ar pa­pras­čiau­siai gra­žios. Po šven­čių gy­ve­ni­mas vėl grįž­ta į sa­vo va­gą. Ri­kiuo­ja­si kas­die­nės die­nos. Su sa­vais dar­be­liais, rū­pes­čiais, pla­nais... Gal kas su­gal­vo­si­te sa­vo bu­tą re­mon­tuo­ti? Ta­da ži­no­ki­te, kad apie to­kį tams­tų dar­bą da­bar rei­kia val­džiai pra­neš­ti. Val­džia no­ri ži­no­ti, kaip re­mon­tuo­si. Gal grin­dis šli­fuo­si? Gal su­gal­vo­si ke­lis vi­nis į sie­ną įkal­ti? Pra­ne­šęs apie re­mon­tą, gau­si val­džios lei­di­mą. Ka­dan­gi val­džia ži­nos apie...

Korupcijai suvaldyti turime pranešėjams paminklą pastatyti?

2017 m. vasario 10 d.
Švie­žia nau­jie­na. Kaip ką tik nu­kal­din­tas eu­ro cen­tas! Vie­no­je val­diš­ko­je įstai­go­je dė­jo­si žiau­rūs fi­nan­si­niai pa­žei­di­mai. Apie tai pra­bi­lo šios įstai­gos fi­nan­si­nin­kė. Ji pa­žė­rė puokš­tę ne­gra­žių da­ly­kų. Įs­tai­gos dar­buo­to­jai vie­nam įren­gi­mui nu­pir­ko guo­lį už ke­lis šim­tus eu­rų, kai krau­tu­vė­je pa­na­šus daik­tas kai­na­vo vos ke­lis eu­rus. Pir­ko ir dau­giau auk­si­nių ir paauk­suo­tų daik­tų. Ir kuo bran­ges­nių pa­slau­gų. Įs­tai­go­je dir­bo pir­ties pri­žiū­rė­to­ja, nors jo­kios pir­ties ne­bu­vo. Bet bu­vo jai...

Kas rinkėjams dirbo už dyką, o kas – ne

2017 m. vasario 10 d.
Per praė­ju­sius me­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai su jų, kaip ra­jo­no Ta­ry­bos na­rių, veik­la su­si­ju­sioms reik­mėms iš­lei­do 7307 eu­rus. Už lai­ką, pra­leis­tą po­sė­džiuo­se bei vyk­dant ki­tus ra­jo­no Ta­ry­bos na­rio pa­ve­di­mus, ra­jo­no Ta­ry­bos na­riams per­nai iš ra­jo­no biu­dže­to iš­mo­kė­ti 4505 eu­rai. Vie­ni ra­jo­no Ta­ry­bos na­riai šio­mis tei­sė­to­mis iš­mo­ko­mis pa­si­nau­do­jo, ki­ti dir­bo vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, nes ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas nu­ma­to...

Nauji papročiai Seime, merų ir Seimo rinkimuose bei piliečių šventėse?

2017 m. vasario 7 d.
Da­bar ke­ti­na­ma pa­da­ry­ti, kad apie lo­bis­tų veik­lą bū­tų dek­la­ruo­ta Vy­riau­sia­jai tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jai. Kad bū­tų re­gist­ruo­ti vi­si vi­zi­tai Sei­me. Re­gist­ruo­ti tu­rės ne pa­tys lo­bis­tai. Už juos tai pa­da­rys Sei­mo ko­mi­te­tai, į ku­rių po­sė­džius ar su­si­ti­ki­mus vers­lo gru­pių ar vi­suo­me­nės at­sto­vai at­vyks. Te­ko gir­dė­ti, jog kai ku­rie Sei­mo na­riai jau pra­ne­ša apie sa­vo su­si­ti­ki­mus Sei­me su vie­nu ar ki­tu lo­bis­tu. Ma­tyt, dėl šven­tos ra­my­bės. Juk nie­ka­da ne­ga­li...

Pusiaužiemis Londono gatvėje

2017 m. vasario 7 d.
Kra­tiš­kiai. Pag­rin­di­nė gat­vė. Lon­do­no. Gy­ven­vie­tės šir­dy – kai­mo kry­žius. Mo­kyk­la. Bib­lio­te­ka. Me­di­ci­nos punk­tas. Kul­tū­ros na­mai. Par­duo­tu­vė. Sta­ty­bos. Ku­ria­si Gin­to au­to­ser­vi­sas. Ati­da­ry­tas net įvai­riau­sių se­nie­nų mu­zie­jė­lis. Tvar­te, Lon­do­no g. 13, vėl gy­va „iš­ka­se­na“ – šie­ną pe­šio­ja vie­nin­te­lis kai­mo ark­lys. Žir­nis. Ki­ta­me na­mo kie­me kve­pia Lau­ros py­ra­gais ir tor­tais.Lon­do­nas? Kai­mo gat­vė to­kiu pa­va­di­ni­mu? Ne kiek­vie­nas pa­ti­kės. At­gi­mi­mas ir Eu­ro­pos...

Ramongaliečio kiaulių ūkyje – afrikinis kiaulių maras

2017 m. vasario 7 d.
Ra­mon­ga­lie­tis sa­vo reik­mėms au­gi­no tris kiau­les. De­ja, nė vie­nos mė­sos ne­te­ko pa­ra­gau­ti. Kiau­les „pa­pjo­vė“ ma­ras.Sau­sio 29 d. ra­mon­ga­lie­tis pa­ste­bė­jo: su­si­rgo 3 mė­ne­sių kiau­lė. Bu­vo iš­kvies­tas pri­va­tus ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Faus­tas Braz­džiū­nas. Ve­te­ri­na­ras kiau­lei su­lei­do vais­tus. Bet kiau­lė kri­to. Apie tai bu­vo in­for­muo­ta Bir­žų vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba. Tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­gai­šu­sią kiau­lę pri­sta­tė į Na­cio­na­li­nio mais­to...

Sugrįžimas į gimtinę

2017 m. vasario 7 d.
Kol nu­si­ra­ši­nė­ju šiuos žo­džius, gat­vė­je stab­te­li au­to­mo­bi­lis. Iš­li­pa jau­nas žmo­gus ir taip pat atei­na prie „Sva­jo­nės“. Apei­na ap­link, per­skai­to tą pa­tį įra­šą.
O aš ei­nu į mies­to lai­do­ji­mo na­mus. Iš jų į tė­viš­kės ka­pe­lius ne­tru­kus iš­ke­liaus „Sva­jo­nės“ su­ma­ny­to­ja ir me­ce­na­tė Ona Ja­ni­na Čer­niaus­kai­tė-Kun­ce­vi­čie­nė.
Lai­do­ji­mo na­mų sa­lė­je bal­tų gė­lių ap­sup­ty­je – ur­na ir nuo­trau­ka. To­kia bu­vo ve­lio­nės va­lia – į se­ną­sias Va­bal­nin­ko ka­pi­nes grįž­ti pe­le­nais. Skam­ba ge­du­li­nės...

Odė Vabalninkui

2017 m. vasario 7 d.
Šlo­vė jo dan­gui ir že­mei, jo gat­vėms, na­mams ir so­dams, me­džiams ir žo­lei, ir pir­miau­sia – žmo­nėms.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko ba­jo­rams, pirk­liams ir mies­te­lė­nams, ne vie­ną am­žių sta­čiu­siems ir puo­se­lė­ju­siems jį.
Šlo­vė Va­bal­nin­ko apy­lin­kių ka­ra­liš­kie­siems vals­tie­čiams ir bau­džiau­nin­kams, kant­riai dir­bu­siems ne­la­bai der­lin­gas že­mes ir mai­ti­nu­siems kas­die­ne duo­ne­le mū­sų pro­tė­vius.
Šlo­vė tiems, ku­riuos Va­bal­nin­kas išau­gi­no ir iš­lei­do į pla­tų­jį pa­sau­lį – mi­nist­rams ir...

Vizualizacija ir transformacija

2017 m. vasario 3 d.
Nuo­mo­nėBir­žie­čiai tur­būt ži­no ar­ba jau­čia, ko­dėl bu­vo su­for­muo­ta ši koa­li­ci­ja. Ji bu­vo su­for­muo­ta ne ko­kių nors idė­jų ar atei­ties vi­zi­jų pa­grin­du (vi­si pri­si­me­na me­ro ne­rea­lius prieš­rin­ki­mi­nius pa­ža­dus). Tai tie­siog bu­vo dar­bo vie­tų klau­si­mas: jei­gu vie­nam as­me­niui dar­bo vie­ta bu­vo gy­vy­biš­kai svar­bi, tai ki­tam, gau­nan­čiam ka­rių ir pa­rei­gū­nų vals­ty­bi­nę pen­si­ją, ak­tua­li bu­vo di­des­nė ir se­nat­vės pen­si­ja. Vi­sai ne­svar­bu, kad kan­di­da­tu į ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus...

Ką pasėsime – grūdus ar rauges – tą pjausime ir malsime?

2017 m. vasario 3 d.
Ne­ra­mus mū­sų pa­sau­lis. Ne­ra­mios ži­nios iš Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų. Ten po pre­zi­den­to rin­ki­mų žmo­nės nie­kaip ne­nu­si­ra­mi­na. Mat po­nas Do­nal­das Tram­pas, ta­pęs ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vu, įgy­ven­di­na rin­ki­mi­nius pa­ža­dus. Dau­ge­lis ma­nė, jog pa­ža­dai, kaip priim­ta šio­je nuo­dė­min­go­je že­mė­je, taip ir liks pa­ža­dais. Ta­čiau po­nas Tram­pas už­de­gė ža­lią švie­są sie­nai su Mek­si­ka sta­ty­ti. Ir ke­ti­na kai­my­nę pri­vers­ti, kad ji pa­ti už tą sie­ną su­si­mo­kė­tų. Jei­gu...

Paskutiniai Nijolės rūpesčiai ir žodžiai

2017 m. vasario 3 d.
Mir­ties me­ti­nių šv. Mi­šios vyks va­sa­rio 3 d., penk­ta­die­nį, 18 val. – Bir­žų Šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo baž­ny­čio­je.Va­sa­rio 4 d., šeš­ta­die­nį, 10 val. – Va­bal­nin­ko Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je.Pas­ku­ti­niai Ni­jo­lės rū­pes­čiai ir žo­džiaiMe­tai be Ni­jo­lės. Pri­si­mi­ni­mų švie­sių daug. Ats­ku­bė­jo. Pa­sa­kė šil­tą žo­dį ir išė­jo. Am­ži­nai.„Tvar­ky­da­vau Šu­kio­nių bend­ruo­me­nės bu­hal­te­ri­ją. Me­tai bai­gė­si. Ni­jo­lė už­su­ko pas ma­ne į dar­bą. Do­ku­men­tų at­siim­ti. Kaip vi­suo­met – su šyp­se­na. Už­siė­mu­si. Net ne­pri­sė­do. Lėks...

Mero vizija: uždaryti keturias mokyklas?

2017 m. vasario 3 d.
Ra­jo­no me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se iš­pla­ti­no in­for­ma­ci­ją „Dėl švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos“. Šio­je in­for­ma­ci­jo­je me­ras tei­gia su­pra­tęs, jog ar­ti­mo­je atei­ty­je mū­sų ra­jo­ne iš vie­nuo­li­kos mo­kyk­lų ga­lė­tų lik­ti tik sep­ty­nios. Su­da­ry­ta Švie­ti­mo įstai­gų tink­lo per­tvar­kos pa­siū­ly­mams teik­ti dar­bo gru­pė.In­for­ma­ci­nia­me raš­te me­ras Val­de­ma­ras Val­kiū­nas ra­šo, jog brangs­tant pa­slau­goms, ky­lant pre­kių kai­noms ir t. t. biu­dže­tas tik­rai nė­ra pa­lan­kus...

Dienos populiariausi

Kad nereiktų važiuoti iš Lietuvos

2017 m. vasario 17 d.
lankomiausias

KAIMUOSE IR MIESTELIUOSE

2017 m. vasario 17 d.
daugiausiai komentuotas
keywords=" border='0' alt='' />