(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Biržų rajone

Ministro Aurelijaus Verygos pamąstymai apie ligoninių ateitį

2017 m. rugsėjo 19 d.
Penk­ta­die­nį Bir­žų po­lik­li­ni­ko­je bei Li­go­ni­nė­je lan­kė­si svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Jį į Bir­žus pa­kvie­tė Sei­mo na­rys Aud­rys Ši­mas. Mi­nist­ras ap­žiū­rė­jo abi gy­dy­mo įstai­gas, su­si­ti­ko su me­di­kais ir pa­ti­ki­no, kad ra­jo­no li­go­ni­nių neuž­da­rys, o steng­sis, kad jos dirb­tų ra­cio­na­liai.Vi­zi­to me­tu mi­nist­rą po gy­dy­mo įstai­gas ly­dė­jo vi­ce­me­rė I. Var­zie­nė, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius J. Jo­nu­šys, Sei­mo na­riai A. Ši­mas ir V. Rin­ke­vi­čius...

Tuoj būsime nuėję šimtmečio kelią. Kokiu keliu toliau eisime?

2017 m. rugsėjo 19 d.
* * *
Kai iš­rin­ko­me da­bar­ti­nį Sei­mą, juk ne vie­nas po rin­ki­mų ti­kė­jo­me, kad nau­ja val­džia vi­są Lie­tu­vą pa­da­rys to­kią dva­sin­gą ir lai­min­gą, ko­kia yra pa­vyz­di­nė vie­na mū­sų ša­lies gy­ven­vie­tė. Ten žmo­nės gra­žiai gy­ve­na. Blai­viai links­mi­na­si. Daug kul­tū­ros. Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku bu­vo iš­rink­tas par­ti­jos lai­mė­to­jos pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas. Ti­kė­jo­mės, kad Lie­tu­vo­je kul­tū­ra, kaip nė vie­nas me­tais, bus glo­bo­ja­ma, ant ran­kų ne­šio­ja­ma. Po­nas Ra­mū­nas Sei­mo ka­den­ci­jos...

Vabalninko lygumos, padabintos koplyčiomis

2017 m. rugsėjo 19 d.
Ir šį­kart en­tu­zias­tų ne­trū­ko, su­si­rin­ko vi­si pui­kiai nu­si­tei­kę, o nuo­tai­ką dar kė­lė lyg iš­bur­ta pui­ki sau­lė­ta rug­sė­jo die­na (o gal Da­nu­tė Me­di­nie­nė iš Bro­niaus ru­de­ni­nės ši­lu­mos iš­pra­šė...). Pir­mo­sios mu­zie­jaus or­ga­ni­zuo­tos ke­lio­nės bu­vo sie­ja­mos su Pa­sau­li­ne tu­riz­mo die­na (rug­sė­jo 27 d.), vė­liau pra­dė­tos sie­ti prie Eu­ro­pos pa­vel­do die­nų ir ta­po vie­nu iš mū­sų kraš­to kul­tū­ros pa­vel­do sklai­dos bū­dų. Jau ne pir­mi me­tai to­kį sklai­dos bū­dą re­mia Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros...

Kunigo Kosto Balsio pažintis su Pabiržės kraštu

2017 m. rugsėjo 15 d.
Nuo rugp­jū­čio pra­džios tar­nys­tėn į Pa­bir­žės pa­ra­pi­ją at­vy­ko ku­ni­gas Kos­tas Bal­sys. Tai – tre­čio­ji jo kaip kle­bo­no vie­ta per be­veik tris­de­šimt tar­nys­tės me­tų. Ku­ni­gas džiau­gė­si, jog at­vy­ko į itin tvar­kin­gą mies­te­lį. „Bir­žie­čių žo­džiui“ Kos­tas Bal­sys pa­sa­ko­jo apie pir­mą­ją pa­žin­tį su mū­sų kraš­tu ir jo žmo­nė­mis, įkur­tu­vių rū­pes­čius, bend­ra­vi­mą su jau­ni­mu ir žie­miš­ką sa­vo po­mė­gį.Kaip jau­čia­si ku­ni­gas, kai rei­kia kraus­ty­tis į nau­ją vie­tą: pa­lik­ti sa­vais ta­pu­sius žmo­nes, drau­gus, ne­baig­tus...

Apie savotiškus kovos su korupcija ir kitomis negerovėmis būdus

2017 m. rugsėjo 15 d.
Aukš­čiau­si ša­lies žmo­nės, įta­kin­giau­si po­li­ti­kai ra­gi­na griež­čiau ko­vo­ti su ko­rup­ci­ja. Ke­ti­na griež­tin­ti įsta­ty­mus. Baus­ti taip, kad vi­siems bū­tų pa­mo­ka. Pra­ne­ša­ma, kad šis bei tas ko­vo­je su ko­rup­ci­ja iš tik­rų­jų vyks­ta.Pas­kelb­ta, kad iš vi­sų po­stų at­leis­ta vie­nos švie­ti­mo įstai­gos va­do­vė. Ji iš­gar­sė­jo sa­vo dar­bais. Virš šios mo­ters kar­je­ros še­šė­lis pa­si­ro­dė, kai paaiš­kė­jo, jog ji į šil­tą vie­tą įtai­sė dar­bo ne­te­ku­sią mi­nist­rę. Ta­da še­šė­lių spar­čiai ėmė dau­gė­ti. Įs­tai­gos va­do­vei net svei­ka­ta su­šlu­ba­vo...

Seimas ir jo darbai, Prezidentės linkėjimai, sportas bei orai

2017 m. rugsėjo 12 d.
O mes vi­si lau­kia­me tų lū­kes­čių iš­si­pil­dy­mo. No­ri­me pa­ma­ty­ti Sei­mo pa­stan­gas spren­džiant rim­tus dar­bus. No­ri­me, kad bū­tu­me ma­žiau so­cia­liai pa­žei­džia­mi. At­si­bo­do pa­ja­mų ne­ly­gy­bė. Bau­gi­na neį­vei­kia­ma ko­rup­ci­ja. No­ri­me gy­ven­ti sa­vo vals­ty­bė­je jau­kiai ir sau­giai. O kas to ne­no­ri?! At­ro­do, jog vi­si no­ri. Tik kai ku­riems po­li­ti­kams kar­tais kiek ki­taip vis­kas švie­čia. Su­si­pe­ša val­džio­je dėl ge­res­nės vie­tos prie val­džios sta­lo. Nors sa­ko – dėl ver­ty­bių. Ta­čiau...

Pavojinga netvarka Ligoninės kieme

2017 m. rugsėjo 8 d.
Nuo ge­gu­žės Li­go­ni­nės dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai įė­ji­mo link brau­na­si per iš­si­krai­piu­sį ša­li­gat­vį, pur­vą, pro sta­ty­bi­nių at­lie­kų krū­vas. Sus­to­jus Li­go­ni­nės ka­pi­ta­li­nio re­mon­to dar­bams, jiems pra­tęs­ti Li­go­ni­nės stei­gė­ja – ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė – ieš­ko pi­ni­gų. Pa­žei­di­mus rei­ka­lau­ja pa­ša­lin­ti ir Vals­ty­bi­nė dar­bo ins­pek­ci­ja. Kol kas ne­sėk­min­gai ieš­ko­ma pi­ni­gų.Li­go­ni­nės pa­sta­to sie­nos ap­šil­tin­tos, pa­keis­ta lie­taus nuo­tė­kų ka­na­li­za­ci­ja. Pas­ta­tas po re­no­va­ci­jos ne tik...

Dar vienas bandymas pažaboti korupciją. Ar pavyks?

2017 m. rugsėjo 8 d.
* * *
Šį kar­tą, ir ne­be pir­mą kar­tą, prieš ko­rup­ci­ją už­si­mo­jo Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Ša­lies va­do­vė siū­lo di­din­ti bau­das už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus. Jei­gu žo­dis taps kū­nu, griež­tes­nių baus­mių tu­rė­tų su­lauk­ti ky­ši­nin­kai, pikt­nau­džiau­to­jai tar­ny­ba, pre­kiau­to­jai taip va­di­na­mu po­vei­kiu. Ne­gi da­bar tų ne­do­rė­lių nie­kas ne­baus­da­vo?!
* * *
Baus­da­vo, bet taip, jog kar­tą nuo­dė­min­go vai­siaus pa­ra­ga­vus, ne­be­ga­lė­da­vai net su­sto­ti. Mat ne­bu­vo di­de­lio...

Ne tik miškininkas

2017 m. rugsėjo 5 d.
Pas­ka­na­vus kuč­ga­lie­čio Da­liaus Ja­ni­lio­nio kep­tos na­mi­nės duo­nos, pa­rū­po pa­kal­bin­ti ir pa­tį duo­nos ke­pė­ją. Da­lius Ja­ni­lio­nis vis at­si­kal­bi­nė­jo. Jis la­bai už­siė­męs. Bet šiais me­tais su­tik­tas Bir­žų mies­to šven­tė­je prie Šiekš­ti­nin­kų kai­mo bend­ruo­me­nės kie­me­lio ne­be­tu­rė­jo kur trauk­tis. „Bir­žie­čių žo­džiui“ Da­lius pa­sky­rė pa­si­ma­ty­mą sa­vo so­dy­bo­je.Da­liaus Ja­ni­lio­nio dar­bo ir poil­sio va­lan­dos su­skai­čiuo­tos, lai­kas su­pla­nuo­tas. Su­ta­rėm: iš ry­to luk­te­lės na­muo­se...

Aloyzas Baronas. Dirbęs tėvų žemei

2017 m. rugsėjo 5 d.
Kraš­to žmo­nėsTa­čiau daug me­tų vie­nas iš pro­duk­ty­viau­sių lie­tu­vių išei­vi­jos ra­šy­to­jų Aloy­zas Ba­ro­nas Lie­tu­vos skai­ty­to­jams bu­vo ne­ži­no­mas. Do­ku­men­ti­nių apy­brai­žų apie knyg­ne­šį Jur­gį Bie­li­nį, poe­tą Vin­cą Sto­nį, ra­šy­to­jus Ro­jų Mi­za­rą ir Pet­rą Ru­sec­ką au­to­rius, poe­tas ir li­te­ra­tū­ros ty­ri­nė­to­jas Jo­nas Pet­ro­nis man ra­šė, kad Lie­tu­vo­je, so­vie­tams vieš­pa­tau­jant, vie­nin­te­lis A. Ba­ro­no kny­gų skai­ty­to­jas bu­vęs Lie­tu­vos TSR Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos spau­dos ir in­for­ma­ci­jos sky­riaus...

Apie siurblius, lemputes bei draudimus, kurių nusipelnėme

2017 m. rugsėjo 5 d.
* * *
Nau­jie­na nei šio­kia, nei to­kia. Nors prie to­kių nau­jie­nų tu­rė­tu­me pri­pras­ti. Mat 2014 me­tais ES bu­vo už­draus­ta par­da­vi­nė­ti dul­kių siurb­lius, ga­lin­ges­nius nei 1600 va­tų. Ta­da ir da­bar aiš­ki­na­ma, jog dul­kei nuo že­mės pa­kel­ti ne­rei­kia daug elekt­ros. To­dėl mums už­ten­ka ir ma­žiau elekt­ros nau­do­jan­čių siurb­lių. Tei­sy­bė. Šių die­nų pa­sau­ly­je nė­ra nie­ko svar­biau už eko­lo­gi­ją. To­dėl tei­sin­gas po­žiū­ris ma­žin­ti elekt­ros su­nau­do­ji­mą. Tik keis­ta, kad be ES nu­ro­dy­mų ga­min­to­jai...

Skrebiškiuose suskambės varpelis

2017 m. rugsėjo 1 d.
Kaip tan­kiai dau­žo­si mo­kyk­los šir­dis... Pa­žįs­ta­mi, se­ni tie dū­žiai. Var­pe­lis. Šian­dien mo­kyk­la kvie­čia į ne­ti­kė­tą pa­mo­ką. Ma­ry­tės pa­ro­dą „Ir man skam­bė­jo var­pe­lis“.
Neat­pa­žįs­ta­mai pa­si­kei­tęs bu­vu­sios Skre­biš­kių pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tas. Po jos sto­gu – bend­ruo­me­nės na­mai. Į šven­tes su­si­rin­kę bu­vę šios mo­kyk­los moks­lei­viai vis pri­si­me­na, kur ve­dė šios ir anos du­rys... Rug­sė­jo šauks­mas tas du­ris pla­čiai at­ve­ria. Kiek­vie­nam į sa­vo gy­ve­ni­mą.
Se­niai tai bu­vo. Val­džios...

Vėjo gatvės sandėliukus nusiaubė ugnis

2017 m. rugsėjo 1 d.
Vė­jo gat­vės 20 me­di­nio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai iš­gy­ve­no koš­ma­riš­ką nak­tį – vė­lų tre­čia­die­nio va­ka­rą jų san­dė­liu­kuo­se žai­biš­kai įsi­plies­kė gais­ras. Ug­nia­ge­siams te­ko van­de­nį pil­ti ir ant gy­ve­na­mo­jo na­mo sie­nos, nes ug­nis jį pra­ry­ti ga­lė­jo bet ku­riuo mo­men­tu. Žmo­nės ne­te­ko žie­mai pa­si­ruoš­tų mal­kų, ap­de­gė daik­tai, su­de­gė tua­le­tai.Iš Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­to su­ves­ti­nių: tre­čia­die­nio va­ka­rą 22.47 val. Bir­žų prieš­gais­ri­nė gel­bė­ji­mo tar­ny­ba ga­vo pra­ne­ši­mą apie gais­rą Vė­jo...

Javus kulia lietūs

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Per Šv. Ro­ką, rugp­jū­čio 16-ąją, mū­sų se­no­liai švęs­da­vo pjū­ties pa­baig­tu­ves. Bir­žie­čiai ūki­nin­kai ja­vap­jū­tės dar neį­pu­sė­jo ir vis gau­do sau­lę po lau­kus. Grū­dai ir pi­ni­gai – ant žemės.Re­gi­na VAI­ČE­KO­NIE­NĖ
Pa­ro­vė­jie­tis ūki­nin­kas Rim­vy­das Ta­mu­lė­nas šie­met užau­gi­no 5,40 ha žie­mi­nių kviet­ru­gių, 9 ha – žie­mi­nių ir 6,12 ha va­sa­ri­nių kvie­čių, 7,79 ha – mie­žių ir 7,27 ha žir­nių.
– Ja­vap­jū­tę pra­dė­jau prieš Žo­li­nę. Pir­miau­sia kū­liau žie­mi­nius kviet­ru­gius. Šie­met kviet­ru­giai ge­rai pa­by­rė­jo: apie 8 to­nas iš hek­ta­ro...

Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka

2017 m. rugpjūčio 29 d.
Miš­ko kir­ti­mai – svar­bi ūki­nin­ka­vi­mo miš­ke bei miš­ko prie­žiū­ros da­lis, to­dėl pri­va­čių miš­kų sa­vi­nin­kams, ke­ti­nan­tiems vyk­dy­ti miš­ko kir­ti­mus, pri­va­lu su­si­pa­žin­ti su Lei­di­mų kirs­ti miš­ką iš­da­vi­mo tvar­kos ap­ra­šo pa­grin­di­nė­mis nuo­sta­to­mis, ku­rios glaus­tai iš­dės­ty­tos šia­me straips­ne­ly­je.Kas iš­duo­da lei­di­mus kirs­ti miš­ką, de­ri­na pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti miš­ką?Lei­di­mus kirs­ti miš­ką iš­duo­da ir pra­ne­ši­mus apie ke­ti­ni­mą kirs­ti de­ri­na Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT)...

Ančiškiuose siautėjo viesulas (2)

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Po šeš­ta­die­nio pa­va­ka­re praū­žu­sios vėt­ros an­čiš­kie­čiai skai­čiuo­ja nuo­sto­lius. Nuo že­mės aki­mirks­niu nu­šluo­tas ūki­nin­kų an­ga­ras. Na­mas – be sto­go. Ki­tur – ei­lė­mis nu­plė­šy­ti ši­fe­riai. Iš kie­mų iš­ne­šio­ti ir su­nio­ko­ti anū­kų ba­tu­tai. Nu­ken­tė­jo ir au­to­mo­bi­lis. Iš­pur­ty­ti obuo­liai, su­skal­dy­ti kriau­šių ka­mie­nai, nu­su­kio­ti sto­ri me­džiai. Iš di­džiu­lės ūki­nin­ko dar­ži­nės – tik ši­pu­lių krū­va...Šeš­ta­die­nio pa­va­ka­rę žmo­nės triū­sė lau­kuo­se, tvar­kė ap­lin­ką, prii­mi­nė­jo sve­čius, skai­tė laik­raš­čius. Stai­ga pa­ki­lo...

Gyvenimas gerėja ne nuo blogų, o nuo gerų žinių

2017 m. rugpjūčio 25 d.
Ži­niask­lai­da tas strė­les su pa­si­mė­ga­vi­mu pa­si­gau­na. Ir tu­ri­me tai, ką tu­ri­me. Atei­na ko­kia par­ti­ja ar ju­dė­ji­mas su di­džiu­liais rei­tin­gais vals­ty­bės val­dy­ti, ir pra­de­da tie rei­tin­gai spar­čiai že­myn va­žiuo­ti. Silp­nes­nių ner­vų po­li­ti­kos nau­jo­kai tuoj pra­de­da ieš­ko­ti prie­šų, vi­so­kių kal­bų pri­skal­do. Bū­na, pa­kal­ba nei į tvo­rą, nei į mie­tą. Ir vėl – pa­si­ti­kė­ji­mas že­myn. Taip bū­na. Daž­nai per tą ne­ga­ty­vą, kri­ti­ką, ne­pa­ma­to­me ge­rų val­džios dar­bų. Iš tik­rų­jų bet ku­rią mū­sų iš­rink­tą val­džią vi­suo­met...

Dienos populiariausi

Pakruojo laukų liūtys nenuskandino (2)

2017 m. rugsėjo 22 d.
lankomiausias
daugiausiai komentuotas