(detali)

Orai Pakruojyje

Konkursai

Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Gamink ir BALSUOK
Gin­ta­ras JU­SIUS, KTU mais­to moks­lo ir tech­no­lo­gi­jų stu­den­tas
Visi dalyviai

Savaitės populiariausi

lankomiausikomentuojamiausi
Festivaliai ir didžiosios šventes
Ieškoti

Facebook

Komentarai, nuomonės

Lietuviai streikuoja emigruodami (5)

2017 m. rugsėjo 7 d.

Kar­tkartėmis iš pa­sau­lio at­skrie­ja ži­nios apie lėk­tu­vų pi­lo­tų, pa­što dar­buo­to­jų, sta­ty­bi­nin­kų ir ki­tų pro­fe­si­jų žmo­nių strei­kus. Lie­tu­vo­je ra­mu. Čia nė­ra nei gy­vy­bes nu­si­ne­šan­čių že­mės dre­bė­ji­mų, nei po­tvy­nių, nei ura­ga­nų. Nė­ra ir strei­kų.
Iš pri­gim­ties ra­mūs, aud­rin­gu tem­pe­ra­men­tu ne­pa­si­žy­min­tys lie­tu­viai strei­kuo­ja sa­vaip. Kas­met ke­lios de­šim­tys tūks­tan­čių pa­lie­ka Lie­tu­vą. Pas­ta­ruo­sius dve­jus me­tus emig­ra­ci­jos mas­tai tik au­ga. Va­di­na­si, pro­tes­tuo­to­jų dau­gė­ja. Jų pro­tes­tas prieš čia...

Neatsakingas politikų žaidimas mokinių likimais (5)

2017 m. rugsėjo 6 d.
Praė­ju­si sa­vai­tė Jo­niš­kio ra­jo­no švie­ti­mo gy­ve­ni­me bu­vo per­mai­nin­ga, kaip ką tik pa­si­bai­gu­sios va­sa­ros oras ar­ba bu­vęs prem­je­ras, ku­rio nuo­mo­nė keis­da­vo­si ry­tą ir va­ka­re.Ko­šę už­vi­rė ra­jo­no po­li­ti­kai, leng­va ran­ka nu­spau­dę myg­tu­kus, bal­suo­da­mi už Min­dau­gių pa­grin­di­nės mo­kyk­los, tu­rė­ju­sios nuo šių moks­lo me­tų pra­džios tap­ti Jo­niš­kio „Sau­lės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los sky­riu­mi, fak­ti­nį už­da­ry­mą.Teo­riš­kai tai skam­bė­jo ki­taip: „kla­sių komp­lek­tų nu­sta­ty­mas“, bet rea­ly­bė­je „ta...

Po sausros ateis ir ... proveržis (21)

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rug­sė­jį Šiau­lių po­li­ti­kos pie­vos – kaip po sti­chi­nės saus­ros, kai nu­svyla ne tik au­ga­lų vir­šū­nė­lės, bet pa­žei­džia­mos ir šak­nys. Iš­tin­ka mir­tis, o ta­da iš­de­gin­ta­me plo­te pra­de­da lįs­ti nau­ji dai­gai. Daž­niau­siai – pikt­žo­lės, bet bū­na ir vais­ta­žo­lių.
Po­li­ti­ka – kaip mi­to­lo­gi­nė hid­ra, ku­riai nu­kir­tus vie­ną gal­vą, išau­ga dvi. Šį kla­si­ki­nės fi­lo­lo­gi­jos vaiz­di­nį ten­ka pri­si­min­ti su­ži­no­jus, kad Šiau­liuo­se at­si­ra­do me­ro Ar­tū­ro Vi­soc­ko bend­ra­žy­gio Do­mo Griš­ke­vi­čiaus su­bur­tas...

„Zapad 2017“ – Rusijos geopolitikos strategijos etapas?

2017 m. rugsėjo 2 d.
Rug­sė­jo 14–20 die­no­mis vyks bend­ri Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos ir Bal­ta­ru­si­jos Res­pub­li­kos stra­te­gi­niai ka­ri­niai mo­ky­mai „Za­pad 2017“, pa­grįs­tai ke­lian­tys grės­mę ne tik Bal­ti­jos ša­lims, bet ir me­tan­tys iš­šū­kį NA­TO or­ga­ni­za­ci­jai.
To­kie mo­ky­mai jau bu­vo su­reng­ti ir anks­čiau, ta­čiau ar­tė­jan­tys yra vi­siš­kai ki­to­kie, nes jie vyks pa­ki­tu­sio­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je, ku­rio­je tu­ri­me ma­ty­ti skep­tiš­ką JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po po­žiū­rį į kai ku­rias...

PRIEŠ­RUG­SĖ­JI­NIS KAD­RI­LIS PE­DA­GO­GAMS, AR­BA (NE) ŠVEN­TI­NIS SVEI­KI­NI­MAS

2017 m. rugsėjo 1 d.
Atė­jo Moks­lo ir ži­nių die­na, o ma­no min­ty­se su­ka­si kad­ri­lis. Gal ne vie­nam kar­tais te­ko gir­dė­ti gąs­di­nant: „Oi, šok­si tu kad­ri­lį“?Ka­da taip sa­ko­ma, ko­dėl kad­ri­lis (pranc. quad­ril­le)? To­dėl, kad šis per Pran­cū­zi­ją iš Ang­li­jos at­ke­lia­vęs ir vi­so­je Eu­ro­po­je XIX a. bu­vęs po­pu­lia­rus sa­lo­ni­nis šo­kis šo­ka­mas po­roms iš­si­dės­čius vie­nai prieš ki­tą.Ko­kios kad­ri­lio ir pe­da­go­gų tar­pu­sa­vio są­sa­jos? Vi­sa, kas pa­sa­ky­ta apie tą šo­kį, man pri­me­na Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos...

„EURIUKAI“ – „ŠIAULIŲ NAKTŲ“ VALIUTA (2)

2017 m. rugsėjo 1 d.
Vilius Puronas

Pra­dun­dė­jo, pra­griau­dė­jo „Šiau­lių nak­tys“, po sa­vęs pa­li­kę ne tik ori­gi­na­lų­jį laik­raš­tį „Pie­ti­nia mo­menc“, bet ir iš­leis­tus ori­gi­na­lius pi­ni­gus. Tie­sa, da­bar­ti­nės žmo­gaus tei­sės ir po­lig­ra­fi­jos ga­li­my­bės lei­džia leis­ti to­kio ar ki­to­kio po­bū­džio ku­piū­ras, pri­me­nan­čias bank­no­tų ka­ri­ka­tū­ras, ta­čiau ši va­liu­tos at­mai­na – su šiau­lie­tiš­ko­mis šak­ni­mis.
Ver­ta pri­si­min­ti, kad pir­muo­sius „šiau­lie­tiš­kus bank­no­tus“, tie­sa, kaip nau­ja­me­ti­nio svei­ki­ni­mo...

Sumažino administracinę naštą. O kiek padidino?

2017 m. rugpjūčio 31 d.
Ūkio mi­nis­te­ri­ja skel­bia, kad per šių me­tų pir­mą pus­me­tį pa­vy­ko su­ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą vers­lui 1,3 mln. eu­rų. La­biau­siai ad­mi­nist­ra­ci­nę naš­tą su­ma­ži­no pa­ti Ūkio mi­nis­te­ri­ja, su­pap­ras­ti­nu­si vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­sus. Prie ad­mi­nist­ra­ci­nės naš­tos ma­ži­ni­mo reikš­min­gai pri­si­dė­jo ir Sta­tis­ti­kos bei Mui­ti­nės de­par­ta­men­tai.
Ad­mi­nist­ra­ci­nė naš­ta – nė­ra vi­sa val­džios už­dė­tų re­gu­lia­vi­mų naš­ta, o tik ta jos da­lis, ku­ri su­si­ju­si su įvai­riau­sios in­for­ma­ci­jos...

Griūk negyvas, kai saugumą užtikrina... inkilai (1)

2017 m. rugpjūčio 30 d.
„Jaus­ki­tės sau­gūs – mies­tas yra ste­bi­mas vaiz­do ka­me­ro­mis“, – skel­bia in­for­ma­ci­nės len­te­lės Šiau­liuo­se. Vaiz­do ka­me­rų ket­vir­ta­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te yra... 16. Jų skai­čiu­mi Šiau­liai, be jo­kios abe­jo­nės, len­kia net Bai­so­ga­lą (mies­te­lis Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne) ar Aka­de­mi­ją (mies­te­lis Kau­no ra­jo­ne).Di­džio­ji da­lis vaiz­do ka­me­rų Šiau­liuo­se ky­bo per mies­to cent­rą be­si­drie­kian­čia­me pės­čių­jų bul­va­re. Jei Šiau­lių gy­ven­to­jai ar mies­to sve­čiai ne­sau­giai pa­si­jun­ta ki­to­se...

Šiau­lių iš­rink­tie­ji, grą­žin­ki­te po 400 eu­rų! (34)

2017 m. rugpjūčio 26 d.
Šiau­lių iš­rink­tie­ji, grą­žin­ki­te po 400 eu­rų!

Ly­giai pen­kių mė­ne­sių ir 20 die­nų pri­rei­kė, kad už ko­vo 2 die­nos myg­tu­kų pa­spau­di­mą Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­džių sa­lė­je, da­bar pa­rei­tų maž­daug 10 000 eu­rų są­skai­ta. Iš teis­mo. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui.
Il­ga­me­čio Šiau­lių plau­ki­mo mo­kyk­los „Del­fi­nas“ di­rek­to­riaus Va­le­ri­jaus Be­lo­vo at­lei­di­mo iš dar­bo by­lą iš­nag­ri­nė­jęs Šiau­lių apy­lin­kės teis­mas kons­ta­ta­vo, kad iš pa­rei­gų jis bu­vo at­leis­tas ne­tei­sė­tai.
Be­veik 30 me­tų...

Ginklas, kuriuo turi žvanginti moteris (19)

2017 m. rugpjūčio 24 d.
Į Gas­čiū­nus at­vy­ku­si Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­no mo­te­ris ne­leis­ti sa­vęs skriaus­ti. Vyks­ta įvai­rios ak­ci­jos, ska­ti­nan­čios mo­te­ris ne­ken­tė­ti smur­to.
O jos vis­ tiek ken­čia. Kas­dien ra­jo­ne pa­si­tai­ko bent po vie­ną, o po sa­vait­ga­lių – ir po ke­lis smur­to prieš mo­te­ris at­ve­jų. Vi­so­je ša­ly­je kas­dien nuo smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je nu­ken­čia koks šim­tas mo­te­rų. Jas mu­ša, o jos sa­ko, kad šei­mo­je bū­na ir gra­žių aki­mir­kų.
Su smur­tau­to­ju gy­ve­na to­liau. Dėl to, kad jis, kai...

Krep­ši­nis Lie­tu­vo­je – re­li­gi­ja ar mi­tas? (5)

2017 m. rugpjūčio 23 d.
Škva­lo grei­čiu ar­tė­jan­tis Eu­ro­pos krep­ši­nio čem­pio­na­tas už­jū­riuo­se ir Šven­to­sios už­ka­bo­riuo­se pail­sė­ju­siems lie­tu­viams ža­da krep­ši­nio at­lai­dus, ku­rių apei­go­se da­ly­vaus vi­si, mi­ni­mi Ma­ri­jo­no hi­te, lie­tu­vių mal­do­je. Tik Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas sa­pa­lio­ja, kad mū­sų jau 2,819,753, bet jis ne­ži­no, kad lie­tu­vių vi­sa­da bus „tik trys mi­li­jo­nai“. Ir vi­si jie yra krep­ši­nio sir­ga­liai, eks­per­tai, ar­bit­rai, ga­lin­tys tei­sė­jau­ti Eu­ro­ly­go­je ar Na­cio­na­li­nė­je...

Verslo liudijimas – šešėlis ar būdas jį įveikti?

2017 m. rugpjūčio 17 d.
Vis dėlto vie­nas pa­pras­tas da­ly­kas dar yra li­kęs iš lai­kų, kai val­džia dar ne­bu­vo uzur­pa­vu­si vi­sų žmo­gaus gy­ve­ni­mo sri­čių. Tai – ga­li­my­bė su­mo­kė­ti gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tį, įsi­gy­jant vers­lo liu­di­ji­mą. Jei už­sii­mi veik­la, ku­ri įtrauk­ta į są­ra­šą, mo­kes­čius ga­li su­mo­kė­ti la­bai pa­pras­tai – tie­siog im­ti ir su­mo­kė­ti, fik­suo­tą su­mą, be il­gų ir su­dė­tin­gų skai­čia­vi­mų.
Bet ka­dan­gi val­džiai ne­pa­tin­ka pa­pras­ti da­ly­kai, kiek­vie­na val­džia jau­čia pa­rei­gą vers­lo liu­di­ji­mus kaip nors...

Sistema myli silpnuosius (22)

2017 m. rugpjūčio 11 d.
Kel­mės cent­re, prie pre­ky­bos cent­ro, gu­li žmo­gus. Gal­va ant žo­ly­no. Ko­jos ant ša­li­gat­vio. Ša­lia nu­vir­tęs dvi­ra­tis. Ant dvi­ra­čio ran­ke­nos už­ka­bin­tas mai­šas su viš­tie­nos kau­lais.
Vie­ni praei­viai abe­jin­gai praė­jo pro ša­lį. Ki­ti, jaut­res­nės šir­dies, pra­dė­jo ty­ri­nė­ti, ar žmo­gus dar kvė­puo­ja, pa­kvie­tė grei­tą­ją pa­gal­bą. Ke­pi­na sau­lė. Dar nu­mirs žmo­ge­lis mies­to vi­du­ry!
Iš li­go­ni­nės kauk­da­ma si­re­no­mis jau lė­kė grei­to­ji pa­gal­ba. O gat­vė­je pa­mie­go­ti su­ma­nęs žmo­gus, vos...

Infliacija Baltijos šalyse – daugiau skirtumų ar panašumų?

2017 m. rugpjūčio 8 d.
Pas­ta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš­si­ski­ria iš ki­tų ES vals­ty­bių dėl spar­čiau­sio kai­nų di­dė­ji­mo – me­ti­nė pre­kių ir pa­slau­gų inf­lia­ci­ja lie­pos mėn. su­da­rė 3,9 pro­c. Toks inf­lia­ci­jos ly­gis – ne tik be­ne aukš­čiau­sias Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES), bet ir len­kia inf­lia­ci­jos Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ly­gius, ku­rie taip pat kur kas di­des­ni nei ES vi­dur­kis. Ko­kie vi­daus ir išo­rės veiks­niai le­mia to­kius kai­nų au­gi­mo skir­tu­mus?
Spar­tes­nis kai­nų ki­li­mas Lie­tu­vo­je vi­sų pir­ma yra su­si­jęs su vi­daus...

N. Mačiulis: atitolome nuo sisteminės mokesčių reformos, bet yra ir sveikintinų sprendimų (2)

2017 m. rugpjūčio 3 d.

„Sis­te­mi­ne mo­kes­čių re­for­ma tų pa­kei­ti­mų pa­va­din­ti tur­būt ne­ga­li­me. La­biau kos­me­ti­niai jie bu­vo jau per pri­sta­ty­mą va­sa­ros pra­džio­je, o da­bar tų po­ky­čių dar ma­žiau. Ati­to­lo­me nuo sis­te­mi­nės mo­kes­čių re­for­mos. Ki­ta ver­tus, Vy­riau­sy­bė pa­sie­kė pa­grin­di­nį sa­vo tiks­lą, t. y. di­di­na neap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį (NPD), įgy­ven­di­na pa­kei­ti­mus, kad ma­žė­tų pa­ja­mų ne­ly­gy­bė, so­cia­li­nė at­skir­tis ir skur­das. Su tuo ga­li­ma pa­svei­kin­ti“, – nau­jie­nų agen­tū­rai EL­TA sa­kė N...

Kad taip kiekvienam po tūkstantį eurų! (23)

2017 m. liepos 28 d.
Vie­nas kai­mo in­te­li­gen­tas su­glu­mi­no ne­ti­kė­tu klau­si­mu: „Ar ei­li­nis Lie­tu­vos žmo­gus jau­čia Eu­ro­pos pa­ra­mą?“
Ka­dan­gi sa­ve lai­kau ei­li­niu Lie­tu­vos žmo­gu­mi, pra­dė­jau min­ty­ti, kaip to­ji pa­ra­ma at­si­lie­pė ma­no gy­ve­ni­mui.
Iš Eu­ro­pos pa­ra­mos su­tvar­kė Kel­mės cent­rą. Vie­toj di­de­lių ke­tur­kam­pių iš­kly­pu­sių ta­ry­bi­nių ply­te­lių su­dė­jo trin­ke­les. Sma­giau vaikš­čio­ti. Ma­žes­nis pa­vo­jus nuo šio­je že­mė­je pra­gy­ven­to lai­ko jau ap­di­lu­siems są­na­riams. Ei­ni sau į dar­bą ar...

Ar kartūs saldūs mokesčiai?

2017 m. liepos 26 d.
Kam ga­li pa­tik­ti mo­kė­ti di­des­nius mo­kes­čius? Su en­tu­ziaz­mu nau­jus ar pa­di­din­tus esa­mus mo­kes­čius ga­li priim­ti tik tie, ku­rie jo­kių mo­kes­čių ne­mo­ka, o iš vals­ty­bės biu­dže­to gau­na daug. Kaip ži­no­ma, to­kių lai­min­gų­jų be­veik nė­ra. Vis dėl­to be mo­kes­čių vals­ty­bė funk­cio­nuo­ti ne­ga­lė­tų – lė­šos rei­ka­lin­gos ir kraš­to ap­sau­gai, ir vie­šo­sios tvar­kos už­tik­ri­ni­mui, ir švie­ti­mui, ir svei­ka­tos ap­sau­gai, ir dau­gy­bei ki­tų svar­bių funk­ci­jų.
To­dėl dis­ku­tuo­ti reik­tų ne apie tai, ar mo­kes­čiai...

Kvalifikuotas aš ar ne?

2017 m. liepos 22 d.
Įs­ta­ty­me pa­teik­tas kva­li­fi­kuo­to dar­bo api­brė­ži­mas – iš se­ri­jos „svies­tas svies­tuo­tas“. Šne­ka­mo­jo­je kal­bo­je – vis­ko pa­si­tai­ko, net ir nu­si­šne­kė­ti. Bet kai nu­si­šne­ka įsta­ty­mas – ge­ro ne­lauk.
Net­ruk­si­me su­lauk­ti ir teis­mi­nių gin­čų, be­siaiš­ki­nant pa­čią są­vo­ką. Kas yra to­ji kva­li­fi­ka­ci­ja ar pro­fe­si­niai ge­bė­ji­mai – ne­ži­no nie­kas. Dip­lo­mas? Pa­tir­tis? Dar­bo su­dė­tin­gu­mas? Nė vie­nas kri­te­ri­jus nė­ra nei įti­ki­na­mas, nei pa­ti­ki­mas, nes kiek­vie­nas...

Lietuva sensta ir pasekmės bus liūdnos

2017 m. liepos 20 d.
DNB ban­ko tau­py­mo ir in­ves­ta­vi­mo pa­slau­gų de­par­ta­men­to va­do­vas Ro­lan­das Ju­tei­ka

Lie­tu­va – vie­na se­niau­sių ša­lių pa­gal gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį vi­sa­me pa­sau­ly­je. 2016-ais me­tais užė­mė­me 16 vie­tą pa­gal vi­sų gy­ven­to­jų am­žiaus vi­dur­kį, ku­ris sie­kė 43 me­tus (re­mian­tis World CIA Fact­book 2016). Dar įspū­din­ges­nė – 4-oji vie­ta pa­sau­ly­je – yra ly­gi­nant mo­te­ris, ku­rių am­žiaus vi­dur­kis Lie­tu­vo­je sie­kia be­veik 47 me­tus. Jei­gu to­kia gy­ven­to­jų se­nė­ji­mo ten­den­ci­ja...

Politinis turgelis

2017 m. liepos 15 d.


Sei­me ir vie­šo­je erd­vė­je ver­da dis­ku­si­jos – suirs ar ne­suirs val­dan­čio­ji „vals­tie­čių ža­lių­jų“ ir so­cial­de­mok­ra­tų koa­li­ci­ja? Šiau­liuo­se jo­kios val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos se­niai ne­bė­ra, o ty­lu. Bet ir čia, kaip vir­šū­nė­se, vyks­ta po­li­ti­nis tur­gus.
Sei­me į val­dan­čią­ją koa­li­ci­ją pleiš­tą įva­rė kon­ser­va­to­riai, su­de­rė­ję su „vals­tie­čiais ža­liai­siais“, jog bal­suos už miš­kų urė­di­jų re­for­mą, jei­gu bus grą­žin­ta PVM leng­va­ta šil­dy­mui.
So­cial­de­mok­ra­tai pa­si­pik­ti­no...

Dienos populiariausi

Etikos sargai susirūpino savo reputacija (3)

2017 m. rugsėjo 8 d.
lankomiausias

Odontologų rajone trūksta (5)

2017 m. rugsėjo 8 d.
daugiausiai komentuotas